На лъжата краката са красни

Документът, който публикувам без никакви съкращения , говори сам за себе си…Вижда се как действа петата колона – раболепно, потайно и разбира се- тайно от журналистите. Но не съвсем…

Имате възможност да се уверите как точно се е стигнало до решението да бъде удостоен Путин с “доктор хонорис кауза”.

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Р Е Ш Е Н И Я

от заседание на Академическия съвет,
проведено на 26 януари 2009 г.

№ 1

ВЪПРОСИ НА ДНЕВНИЯ РЕД: РЕШЕНИЯ:

…………….

5. Предложение за присъждане на почетното звание “доктор хонорис кауза” на Великотърновския универ-ситет “Св. св. Кирил и Методий”.
Докл. проф. дпн Пламен Легкоступ 5.1. Академическият съвет на Великотърновския университет реши да присъди почетното звание “доктор хонорис кауза” на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” на Владимир Владимирович Путин, Председател на правителството на Руската Федерация, за заслуги в областта на юридическите науки, за мирното развитие на съвременния свят и в частност за укрепване на българо-руските отношения в началото на ХХІ век.

………….

Р Е К Т О Р : (п)
(проф. дпн Пламен ЛЕГКОСТУП)

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

№ 1
от заседание на Академическия съвет,
проведено на 26 януари 2009 г.
(стенограма)

Днес, 26 януари 2009 г. (понеделник) от 13,00 ч. в заседателната зала Ректората се проведе заседание на Академическия съвет при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

…………..

5. Предложение за присъждане на почетното звание “доктор хонорис кауза” на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”.
Докл. проф. дпн Пламен Легкоступ
…………..

Списъчен състав на Академическия съвет – 39.
На заседанието на Академическия съвет присъстват – 30, отсъства по известна причина – 1 (временна нетрудоспособност – в болнични), отсъстват безпричинно – 8.

В заседанията на Академическия съвет, съгласно Правилника за устройството, дейността, управлението и финансирането на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, вземат участие и лица, неизбрани като редовни членове.

Забележка: Участието в заседанието на АС е отразено поименно в Приложение № 1-АС – неразделна част от протокола.

Заседанието на Академическия съвет (АС) се ръводи от неговия Председател – проф. дпн Пламен Легкоступ – Ректор на Великотърновския университет.

Проф. Пламен Легкоступ: – Уважаеми колеги, имаме кворум и може да започе заседанието на АС. Предложението за дневен ред е следното, т.е. това, което разгледали в Системата за информационно обслужване на членовете на АС с едно леко допълнение.

Проф. Легкоступ чете проекта за дневен ред.

Проф. Пламен Легкоступ: – Имате ли други предложения за добавяне или пък нещо да отпадне от дневния ред?

Доц. Живко Карапенчев: – На последното заседание на АС ми беше възложено да докладвам за разкриването на нови специалности в ПФ – Начална училищна педагогика и испански език, Начална училищна педагогика и руски език, Предучилищна педагогика и испански език и Предучилищна педагогика и руски език.

Проф. Пламен Легкоступ: – Трябваше предварително да пуснете една докладна записка! Ще включим този въпрос за края на заседанието.
Ако няма други предложения, който е съгласен с така предложения дневен ред и допълнението на доц. Карапенчев, моля да гласува.
Гласуване: за – единодушие
против – няма
въздържали се – няма
Дневният ред се приема.

…………..

проф. Пламен Легкоступ: – Уважаеми колеги, преди известно време – на 23 октомври 2008 г., написах едно писмо до този човек, който ще ви предложа за “доктор хонорис кауза”, защото се намира на много високо място в световната йерархия и преди да предприемем официални стъпки би трябвало да имаме неговото съгласие. Съгласието му е налице, два пъти потвърдено чрез Председателя на Върховния съд на държавата и сега в събота преди обяд посланикът потвърди това нещо.
Писмото, което изпратих до него официално е подписано от мен и не е изведено от Университета, има следното съдържание:
“Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
В 2009 г. исполняется 130 лет принятия Тырновской конституции. Болгария и болгары всегда будут помнить, что эта конституция была создана с решающей помощью русских ученых и государственных деятелей. По этому поводу в Велико-Тырновском университете будет организована много мероприятий.
Обращаемся к Вам неформально, в качестве ректора Велико-Тырновского университета с предложением выдвинуть Вашу кандидатуру для присвоения звания почетного доктора нашего университета. Информацию о Велико-Тырновском университете прилагаем отдельно к настоящему письму.
Уважаемый Владимир Владимирович,
Если Вы положительно отзоветесь на это предложение, академическое руководство проведет необходимые официальные действия и согласование, как это проходит обычно в таких случаях.
Без лишних славословий, лично я и мои коллеги считаем, что присвоение этого звания личности как Вы – с огромными заслугами к мирному развитию современного мира и, в частности, для укрепления болгаро-русских отношений начала ХХІ века – это честь не только для Велико-Тырновского университета, но и для Болгарии и ее народа.

23. 10. 2008 С уважением:
Велико Тырново Профессор Пламен Легкоступ
Доктор педагогических наук
Ректор Великотырновского университета
имени Святых Кирилла и Мефодия”
След това писмо, което ви казах, че е връчено лично от Председателя на Върховния руски съд – проф. Лебедев, два пъти именно чрез него има потвърждение, както и от посланика на Русия – Юрий Исаков, който в 9,30 ч. ми потвърди като посланик, че наистина предложението е прието.
Формално, като член на академичната общност, като член на Академическия съвет и като негов председател, въз основа на чл. 6, Глава втора “Ред за предложения и награждаване” от Статута на почетните отличия, звания и знаци на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” – “чл. 6. Мотивирани предложения за награждаване могат да се правят от всеки един член на академичния състав на Университета”, внасям едно предложение на Председателя на Българо-руския юридически клуб – Димитър Томов.

Проф. Легкоступ чете писмото от Председателя на Българо-руския юридически клуб – Димитър Томов (изх. № 7/22.01.2009 г.) до Ректора на ВТУ с предложение В. В. Путин да бъде удостоен с почетното звание “доктор хонорис кауза” на ВТУ, приложено към материалите на протокола.

Проф. Пламен Легкоступ: – Имаме и биографията на Путин и мисля, че няма нужда да я чета.
Уважаеми колеги, аз знам, че много шокиращо звучи това предложение, но мисля че точно в нашия университет е редно да бъде доктор хонорис кауза г-н Путин, още повече че наистина е потвърдил това нещо. На 2 февруари 2009 г., 11,30 ч. аз трябва да отида при президента Първанов в тази връзка, защото той заминава на 4 февруари за Русия и той лично ще занесе писмото. Идеята беше някъде около 16 април 2009 г., когато е 130-годишнината от създаването на Търновската конституция, да бъде връчено званието, но в края на м. април ще се организира енергиен форум в София и може би тогава (около тази дата) ще бъде и във Велико Търново.

проф. Иван Харалампиев: – Аз приветствам тази идея и ще гласувам за предложението! Исках да припомня, когато направихме предложението за удостояването със званието д-р Желю Желев и именно това, че ние не трябва да бягаме от такива личности. Путин не е в страни от проблемите на Великотърновския университет! Той изрази отношението си именно чрез този Българо-руски юридически клуб на няколко пъти при провеждането на научни конференции. Той е вдъхновител и покровител на онази академия – православната култура, и други хора от университета получиха още едно признание за нашето отношение към русистиката – при нас има единствения Руски културен университетски център! Това предложение не бива да има политически привкус. Той заслужава и е на върха на световната политика и продължава да е там!

проф. Пламен Легкоступ: – Наистина г-н Путин знае за Великотърновския университет, защото Димитър Томов е човекът, който занесе писмото и проф. Вячеслав Лебедев казва, че много се знае за Велико Търново. След това Лебедев се обажда и казва, че човекът е казал “да” и след кризата отново казва “да” и започват да звънят от консулствата да искат информация за Университета. Покрай тази криза някои хора не гледат с добро око.
Имам една такава идея: пред нас има един много добър шанс след като имаме “доктор хонорис кауза” д-р Жельо Желев – първи президент на България. Следващият “доктор хонорис кауза” може да е Петър Стоянов, а след него – Георги Първанов, ако си поставим тази цел всички български президенти да бъдат “доктор хонорис кауза” на Великотърновския университет! Това е само идея.

проф. Константин Денев: – Предлагам да тръгнем към посока “Христо Явашев”!

проф. Пламен Легкоступ: – Това не пречи! Давайте предложения! Извинявам се пред целия АС, че тази процедура съм я държал в тайна, защото не се знае, ако тръгнем да тръбим и човекът каже: “Не!”.

доц. Пламен Павлов: – Предлагам да гласуваме! Винаги може да има хора, които са против. По отношение на “демокрацията” в Русия аз не съм във възторг! Малко или много предложението е съгласувано с външната политика на страната. Подразних се на реакцията за Обама и не бива да оставаме в една моноориентация и да не се ограничаваме в една или друга сфера. За Петър Стоянов аз ще гласувам против.
Предложението си е много уместно!

Проф. Георги Стефанов: – Аз се чувствам длъжен да се изкажа. Мисля, че не трябва да има дискусия на Вашето предложение. Това ще изиграе голяма роля за развитието на Юридическия факултет. Бих призовал всички да подкрепят Вашата идея. Това е много висока стъпка, която сте предприели, изчиствайки политическия мотив.

Проф. Пламен Легкоступ: – Ползата от файдата за нашия университет ще е голяма.

Доц. Радослав Радев: – Излиза, че инициативата е на Българо-руския юридически клуб, а не на университета! Инициативата трябва да идва от вътре. Излиза, че идва именно от Българо-руския юридически клуб.

Проф. Пламен Легкоступ: – В известна степен сте Вие сте прав, но тъй като и каквито идеи да има при нас на едно такова ниво е много трудно да бъдат реализирани, ако няма външна подкрепа. В крайна сметка първото писмо лично до Путин е от мен! Доста стабилна подкрепа получихме от проф. Вячеслав Лебедев – Председател на Върховния съд на Руската Федерация, чрез Българо-руския юридически клуб. Предложението е от Академическия съвет на Великотърновския университет!

Доц. Пламен Павлов: – Инициативата е на Университета и нека да не се афишира Българо-руския клуб!

Проф. Пламен Павлов: – Решението е на Академическия съвет! Предлагам да пристъпим към гласуване. Който е за предложението Владимир Владимирович Путин да бъде удостоен с почетното звание “доктор хонорис кауза” на Великотърновския университет да гласува.

Резултати от гласуването:
– общ брой на гласувалите – 30
– гласували “за” – 29
– гласували “против” – няма
– гласувал “въздържал се” – 1 (проф. Константин Денев)

РЕШЕНИЕ:
5.1. Академическият съвет на Великотърновския университет реши да присъди почетното звание “доктор хонорис кауза” на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” на Владимир Владимирович Путин, Председател на правителството на Руската Федерация, за заслуги в областта на юридическите науки, за мирното развитие на съвременния свят и в частност за укрепване на българо-руските отношения в началото на ХХІ век.

проф. Пламен Легкоступ: – Нека засега да запазим тишина и лично аз ще отклонявам всякакви запитвания на журналисти. Процедурата е сложна, тъй като в България трябва да го покани Президента или министър-председателя.
В момента едно мое писмо се намира в човек от висшата сфера на властта и защо не да удостоим с това почетно звание Обама, а защо не и Клинтън!

…………..

Експерт към колективните
органи за управление: (п)
(Р. Витанова)

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Р Е Ш Е Н И Я

от заседание на Академическия съвет,
проведено на 26 януари 2009 г.

№ 1

ВЪПРОСИ НА ДНЕВНИЯ РЕД: РЕШЕНИЯ:

…………….

5. Предложение за присъждане на почетното звание “доктор хонорис кауза” на Великотърновския универ-ситет “Св. св. Кирил и Методий”.
Докл. проф. дпн Пламен Легкоступ 5.1. Академическият съвет на Великотърновския университет реши да присъди почетното звание “доктор хонорис кауза” на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” на Владимир Владимирович Путин, Председател на правителството на Руската Федерация, за заслуги в областта на юридическите науки, за мирното развитие на съвременния свят и в частност за укрепване на българо-руските отношения в началото на ХХІ век.

………….

Р Е К Т О Р : (п)
(проф. дпн Пламен ЛЕГКОСТУП)

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

№ 1
от заседание на Академическия съвет,
проведено на 26 януари 2009 г.
(стенограма)

Днес, 26 януари 2009 г. (понеделник) от 13,00 ч. в заседателната зала Ректората се проведе заседание на Академическия съвет при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

…………..

5. Предложение за присъждане на почетното звание “доктор хонорис кауза” на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”.
Докл. проф. дпн Пламен Легкоступ
…………..

Списъчен състав на Академическия съвет – 39.
На заседанието на Академическия съвет присъстват – 30, отсъства по известна причина – 1 (временна нетрудоспособност – в болнични), отсъстват безпричинно – 8.

В заседанията на Академическия съвет, съгласно Правилника за устройството, дейността, управлението и финансирането на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, вземат участие и лица, неизбрани като редовни членове.

Забележка: Участието в заседанието на АС е отразено поименно в Приложение № 1-АС – неразделна част от протокола.

Заседанието на Академическия съвет (АС) се ръводи от неговия Председател – проф. дпн Пламен Легкоступ – Ректор на Великотърновския университет.

Проф. Пламен Легкоступ: – Уважаеми колеги, имаме кворум и може да започе заседанието на АС. Предложението за дневен ред е следното, т.е. това, което разгледали в Системата за информационно обслужване на членовете на АС с едно леко допълнение.

Проф. Легкоступ чете проекта за дневен ред.

Проф. Пламен Легкоступ: – Имате ли други предложения за добавяне или пък нещо да отпадне от дневния ред?

Доц. Живко Карапенчев: – На последното заседание на АС ми беше възложено да докладвам за разкриването на нови специалности в ПФ – Начална училищна педагогика и испански език, Начална училищна педагогика и руски език, Предучилищна педагогика и испански език и Предучилищна педагогика и руски език.

Проф. Пламен Легкоступ: – Трябваше предварително да пуснете една докладна записка! Ще включим този въпрос за края на заседанието.
Ако няма други предложения, който е съгласен с така предложения дневен ред и допълнението на доц. Карапенчев, моля да гласува.
Гласуване: за – единодушие
против – няма
въздържали се – няма
Дневният ред се приема.

…………..

проф. Пламен Легкоступ: – Уважаеми колеги, преди известно време – на 23 октомври 2008 г., написах едно писмо до този човек, който ще ви предложа за “доктор хонорис кауза”, защото се намира на много високо място в световната йерархия и преди да предприемем официални стъпки би трябвало да имаме неговото съгласие. Съгласието му е налице, два пъти потвърдено чрез Председателя на Върховния съд на държавата и сега в събота преди обяд посланикът потвърди това нещо.
Писмото, което изпратих до него официално е подписано от мен и не е изведено от Университета, има следното съдържание:
“Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
В 2009 г. исполняется 130 лет принятия Тырновской конституции. Болгария и болгары всегда будут помнить, что эта конституция была создана с решающей помощью русских ученых и государственных деятелей. По этому поводу в Велико-Тырновском университете будет организована много мероприятий.
Обращаемся к Вам неформально, в качестве ректора Велико-Тырновского университета с предложением выдвинуть Вашу кандидатуру для присвоения звания почетного доктора нашего университета. Информацию о Велико-Тырновском университете прилагаем отдельно к настоящему письму.
Уважаемый Владимир Владимирович,
Если Вы положительно отзоветесь на это предложение, академическое руководство проведет необходимые официальные действия и согласование, как это проходит обычно в таких случаях.
Без лишних славословий, лично я и мои коллеги считаем, что присвоение этого звания личности как Вы – с огромными заслугами к мирному развитию современного мира и, в частности, для укрепления болгаро-русских отношений начала ХХІ века – это честь не только для Велико-Тырновского университета, но и для Болгарии и ее народа.

23. 10. 2008 С уважением:
Велико Тырново Профессор Пламен Легкоступ
Доктор педагогических наук
Ректор Великотырновского университета
имени Святых Кирилла и Мефодия”
След това писмо, което ви казах, че е връчено лично от Председателя на Върховния руски съд – проф. Лебедев, два пъти именно чрез него има потвърждение, както и от посланика на Русия – Юрий Исаков, който в 9,30 ч. ми потвърди като посланик, че наистина предложението е прието.
Формално, като член на академичната общност, като член на Академическия съвет и като негов председател, въз основа на чл. 6, Глава втора “Ред за предложения и награждаване” от Статута на почетните отличия, звания и знаци на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” – “чл. 6. Мотивирани предложения за награждаване могат да се правят от всеки един член на академичния състав на Университета”, внасям едно предложение на Председателя на Българо-руския юридически клуб – Димитър Томов.

Проф. Легкоступ чете писмото от Председателя на Българо-руския юридически клуб – Димитър Томов (изх. № 7/22.01.2009 г.) до Ректора на ВТУ с предложение В. В. Путин да бъде удостоен с почетното звание “доктор хонорис кауза” на ВТУ, приложено към материалите на протокола.

Проф. Пламен Легкоступ: – Имаме и биографията на Путин и мисля, че няма нужда да я чета.
Уважаеми колеги, аз знам, че много шокиращо звучи това предложение, но мисля че точно в нашия университет е редно да бъде доктор хонорис кауза г-н Путин, още повече че наистина е потвърдил това нещо. На 2 февруари 2009 г., 11,30 ч. аз трябва да отида при президента Първанов в тази връзка, защото той заминава на 4 февруари за Русия и той лично ще занесе писмото. Идеята беше някъде около 16 април 2009 г., когато е 130-годишнината от създаването на Търновската конституция, да бъде връчено званието, но в края на м. април ще се организира енергиен форум в София и може би тогава (около тази дата) ще бъде и във Велико Търново.

проф. Иван Харалампиев: – Аз приветствам тази идея и ще гласувам за предложението! Исках да припомня, когато направихме предложението за удостояването със званието д-р Желю Желев и именно това, че ние не трябва да бягаме от такива личности. Путин не е в страни от проблемите на Великотърновския университет! Той изрази отношението си именно чрез този Българо-руски юридически клуб на няколко пъти при провеждането на научни конференции. Той е вдъхновител и покровител на онази академия – православната култура, и други хора от университета получиха още едно признание за нашето отношение към русистиката – при нас има единствения Руски културен университетски център! Това предложение не бива да има политически привкус. Той заслужава и е на върха на световната политика и продължава да е там!

проф. Пламен Легкоступ: – Наистина г-н Путин знае за Великотърновския университет, защото Димитър Томов е човекът, който занесе писмото и проф. Вячеслав Лебедев казва, че много се знае за Велико Търново. След това Лебедев се обажда и казва, че човекът е казал “да” и след кризата отново казва “да” и започват да звънят от консулствата да искат информация за Университета. Покрай тази криза някои хора не гледат с добро око.
Имам една такава идея: пред нас има един много добър шанс след като имаме “доктор хонорис кауза” д-р Жельо Желев – първи президент на България. Следващият “доктор хонорис кауза” може да е Петър Стоянов, а след него – Георги Първанов, ако си поставим тази цел всички български президенти да бъдат “доктор хонорис кауза” на Великотърновския университет! Това е само идея.

проф. Константин Денев: – Предлагам да тръгнем към посока “Христо Явашев”!

проф. Пламен Легкоступ: – Това не пречи! Давайте предложения! Извинявам се пред целия АС, че тази процедура съм я държал в тайна, защото не се знае, ако тръгнем да тръбим и човекът каже: “Не!”.

доц. Пламен Павлов: – Предлагам да гласуваме! Винаги може да има хора, които са против. По отношение на “демокрацията” в Русия аз не съм във възторг! Малко или много предложението е съгласувано с външната политика на страната. Подразних се на реакцията за Обама и не бива да оставаме в една моноориентация и да не се ограничаваме в една или друга сфера. За Петър Стоянов аз ще гласувам против.
Предложението си е много уместно!

Проф. Георги Стефанов: – Аз се чувствам длъжен да се изкажа. Мисля, че не трябва да има дискусия на Вашето предложение. Това ще изиграе голяма роля за развитието на Юридическия факултет. Бих призовал всички да подкрепят Вашата идея. Това е много висока стъпка, която сте предприели, изчиствайки политическия мотив.

Проф. Пламен Легкоступ: – Ползата от файдата за нашия университет ще е голяма.

Доц. Радослав Радев: – Излиза, че инициативата е на Българо-руския юридически клуб, а не на университета! Инициативата трябва да идва от вътре. Излиза, че идва именно от Българо-руския юридически клуб.

Проф. Пламен Легкоступ: – В известна степен сте Вие сте прав, но тъй като и каквито идеи да има при нас на едно такова ниво е много трудно да бъдат реализирани, ако няма външна подкрепа. В крайна сметка първото писмо лично до Путин е от мен! Доста стабилна подкрепа получихме от проф. Вячеслав Лебедев – Председател на Върховния съд на Руската Федерация, чрез Българо-руския юридически клуб. Предложението е от Академическия съвет на Великотърновския университет!

Доц. Пламен Павлов: – Инициативата е на Университета и нека да не се афишира Българо-руския клуб!

Проф. Пламен Павлов: – Решението е на Академическия съвет! Предлагам да пристъпим към гласуване. Който е за предложението Владимир Владимирович Путин да бъде удостоен с почетното звание “доктор хонорис кауза” на Великотърновския университет да гласува.

Резултати от гласуването:
– общ брой на гласувалите – 30
– гласували “за” – 29
– гласували “против” – няма
– гласувал “въздържал се” – 1 (проф. Константин Денев)

РЕШЕНИЕ:
5.1. Академическият съвет на Великотърновския университет реши да присъди почетното звание “доктор хонорис кауза” на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” на Владимир Владимирович Путин, Председател на правителството на Руската Федерация, за заслуги в областта на юридическите науки, за мирното развитие на съвременния свят и в частност за укрепване на българо-руските отношения в началото на ХХІ век.

проф. Пламен Легкоступ: – Нека засега да запазим тишина и лично аз ще отклонявам всякакви запитвания на журналисти. Процедурата е сложна, тъй като в България трябва да го покани Президента или министър-председателя.
В момента едно мое писмо се намира в човек от висшата сфера на властта и защо не да удостоим с това почетно звание Обама, а защо не и Клинтън!

…………..

Експерт към колективните
органи за управление: (п)
(Р. Витанова)

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Р Е Ш Е Н И Я

от заседание на Академическия съвет,
проведено на 26 януари 2009 г.

№ 1

ВЪПРОСИ НА ДНЕВНИЯ РЕД: РЕШЕНИЯ:

…………….

5. Предложение за присъждане на почетното звание “доктор хонорис кауза” на Великотърновския универ-ситет “Св. св. Кирил и Методий”.
Докл. проф. дпн Пламен Легкоступ 5.1. Академическият съвет на Великотърновския университет реши да присъди почетното звание “доктор хонорис кауза” на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” на Владимир Владимирович Путин, Председател на правителството на Руската Федерация, за заслуги в областта на юридическите науки, за мирното развитие на съвременния свят и в частност за укрепване на българо-руските отношения в началото на ХХІ век.

………….

Р Е К Т О Р : (п)
(проф. дпн Пламен ЛЕГКОСТУП)

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

№ 1
от заседание на Академическия съвет,
проведено на 26 януари 2009 г.
(стенограма)

Днес, 26 януари 2009 г. (понеделник) от 13,00 ч. в заседателната зала Ректората се проведе заседание на Академическия съвет при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

…………..

5. Предложение за присъждане на почетното звание “доктор хонорис кауза” на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”.
Докл. проф. дпн Пламен Легкоступ
…………..

Списъчен състав на Академическия съвет – 39.
На заседанието на Академическия съвет присъстват – 30, отсъства по известна причина – 1 (временна нетрудоспособност – в болнични), отсъстват безпричинно – 8.

В заседанията на Академическия съвет, съгласно Правилника за устройството, дейността, управлението и финансирането на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, вземат участие и лица, неизбрани като редовни членове.

Забележка: Участието в заседанието на АС е отразено поименно в Приложение № 1-АС – неразделна част от протокола.

Заседанието на Академическия съвет (АС) се ръводи от неговия Председател – проф. дпн Пламен Легкоступ – Ректор на Великотърновския университет.

Проф. Пламен Легкоступ: – Уважаеми колеги, имаме кворум и може да започе заседанието на АС. Предложението за дневен ред е следното, т.е. това, което разгледали в Системата за информационно обслужване на членовете на АС с едно леко допълнение.

Проф. Легкоступ чете проекта за дневен ред.

Проф. Пламен Легкоступ: – Имате ли други предложения за добавяне или пък нещо да отпадне от дневния ред?

Доц. Живко Карапенчев: – На последното заседание на АС ми беше възложено да докладвам за разкриването на нови специалности в ПФ – Начална училищна педагогика и испански език, Начална училищна педагогика и руски език, Предучилищна педагогика и испански език и Предучилищна педагогика и руски език.

Проф. Пламен Легкоступ: – Трябваше предварително да пуснете една докладна записка! Ще включим този въпрос за края на заседанието.
Ако няма други предложения, който е съгласен с така предложения дневен ред и допълнението на доц. Карапенчев, моля да гласува.
Гласуване: за – единодушие
против – няма
въздържали се – няма
Дневният ред се приема.

…………..

проф. Пламен Легкоступ: – Уважаеми колеги, преди известно време – на 23 октомври 2008 г., написах едно писмо до този човек, който ще ви предложа за “доктор хонорис кауза”, защото се намира на много високо място в световната йерархия и преди да предприемем официални стъпки би трябвало да имаме неговото съгласие. Съгласието му е налице, два пъти потвърдено чрез Председателя на Върховния съд на държавата и сега в събота преди обяд посланикът потвърди това нещо.
Писмото, което изпратих до него официално е подписано от мен и не е изведено от Университета, има следното съдържание:
“Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
В 2009 г. исполняется 130 лет принятия Тырновской конституции. Болгария и болгары всегда будут помнить, что эта конституция была создана с решающей помощью русских ученых и государственных деятелей. По этому поводу в Велико-Тырновском университете будет организована много мероприятий.
Обращаемся к Вам неформально, в качестве ректора Велико-Тырновского университета с предложением выдвинуть Вашу кандидатуру для присвоения звания почетного доктора нашего университета. Информацию о Велико-Тырновском университете прилагаем отдельно к настоящему письму.
Уважаемый Владимир Владимирович,
Если Вы положительно отзоветесь на это предложение, академическое руководство проведет необходимые официальные действия и согласование, как это проходит обычно в таких случаях.
Без лишних славословий, лично я и мои коллеги считаем, что присвоение этого звания личности как Вы – с огромными заслугами к мирному развитию современного мира и, в частности, для укрепления болгаро-русских отношений начала ХХІ века – это честь не только для Велико-Тырновского университета, но и для Болгарии и ее народа.

23. 10. 2008 С уважением:
Велико Тырново Профессор Пламен Легкоступ
Доктор педагогических наук
Ректор Великотырновского университета
имени Святых Кирилла и Мефодия”
След това писмо, което ви казах, че е връчено лично от Председателя на Върховния руски съд – проф. Лебедев, два пъти именно чрез него има потвърждение, както и от посланика на Русия – Юрий Исаков, който в 9,30 ч. ми потвърди като посланик, че наистина предложението е прието.
Формално, като член на академичната общност, като член на Академическия съвет и като негов председател, въз основа на чл. 6, Глава втора “Ред за предложения и награждаване” от Статута на почетните отличия, звания и знаци на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” – “чл. 6. Мотивирани предложения за награждаване могат да се правят от всеки един член на академичния състав на Университета”, внасям едно предложение на Председателя на Българо-руския юридически клуб – Димитър Томов.

Проф. Легкоступ чете писмото от Председателя на Българо-руския юридически клуб – Димитър Томов (изх. № 7/22.01.2009 г.) до Ректора на ВТУ с предложение В. В. Путин да бъде удостоен с почетното звание “доктор хонорис кауза” на ВТУ, приложено към материалите на протокола.

Проф. Пламен Легкоступ: – Имаме и биографията на Путин и мисля, че няма нужда да я чета.
Уважаеми колеги, аз знам, че много шокиращо звучи това предложение, но мисля че точно в нашия университет е редно да бъде доктор хонорис кауза г-н Путин, още повече че наистина е потвърдил това нещо. На 2 февруари 2009 г., 11,30 ч. аз трябва да отида при президента Първанов в тази връзка, защото той заминава на 4 февруари за Русия и той лично ще занесе писмото. Идеята беше някъде около 16 април 2009 г., когато е 130-годишнината от създаването на Търновската конституция, да бъде връчено званието, но в края на м. април ще се организира енергиен форум в София и може би тогава (около тази дата) ще бъде и във Велико Търново.

проф. Иван Харалампиев: – Аз приветствам тази идея и ще гласувам за предложението! Исках да припомня, когато направихме предложението за удостояването със званието д-р Желю Желев и именно това, че ние не трябва да бягаме от такива личности. Путин не е в страни от проблемите на Великотърновския университет! Той изрази отношението си именно чрез този Българо-руски юридически клуб на няколко пъти при провеждането на научни конференции. Той е вдъхновител и покровител на онази академия – православната култура, и други хора от университета получиха още едно признание за нашето отношение към русистиката – при нас има единствения Руски културен университетски център! Това предложение не бива да има политически привкус. Той заслужава и е на върха на световната политика и продължава да е там!

проф. Пламен Легкоступ: – Наистина г-н Путин знае за Великотърновския университет, защото Димитър Томов е човекът, който занесе писмото и проф. Вячеслав Лебедев казва, че много се знае за Велико Търново. След това Лебедев се обажда и казва, че човекът е казал “да” и след кризата отново казва “да” и започват да звънят от консулствата да искат информация за Университета. Покрай тази криза някои хора не гледат с добро око.
Имам една такава идея: пред нас има един много добър шанс след като имаме “доктор хонорис кауза” д-р Жельо Желев – първи президент на България. Следващият “доктор хонорис кауза” може да е Петър Стоянов, а след него – Георги Първанов, ако си поставим тази цел всички български президенти да бъдат “доктор хонорис кауза” на Великотърновския университет! Това е само идея.

проф. Константин Денев: – Предлагам да тръгнем към посока “Христо Явашев”!

проф. Пламен Легкоступ: – Това не пречи! Давайте предложения! Извинявам се пред целия АС, че тази процедура съм я държал в тайна, защото не се знае, ако тръгнем да тръбим и човекът каже: “Не!”.

доц. Пламен Павлов: – Предлагам да гласуваме! Винаги може да има хора, които са против. По отношение на “демокрацията” в Русия аз не съм във възторг! Малко или много предложението е съгласувано с външната политика на страната. Подразних се на реакцията за Обама и не бива да оставаме в една моноориентация и да не се ограничаваме в една или друга сфера. За Петър Стоянов аз ще гласувам против.
Предложението си е много уместно!

Проф. Георги Стефанов: – Аз се чувствам длъжен да се изкажа. Мисля, че не трябва да има дискусия на Вашето предложение. Това ще изиграе голяма роля за развитието на Юридическия факултет. Бих призовал всички да подкрепят Вашата идея. Това е много висока стъпка, която сте предприели, изчиствайки политическия мотив.

Проф. Пламен Легкоступ: – Ползата от файдата за нашия университет ще е голяма.

Доц. Радослав Радев: – Излиза, че инициативата е на Българо-руския юридически клуб, а не на университета! Инициативата трябва да идва от вътре. Излиза, че идва именно от Българо-руския юридически клуб.

Проф. Пламен Легкоступ: – В известна степен сте Вие сте прав, но тъй като и каквито идеи да има при нас на едно такова ниво е много трудно да бъдат реализирани, ако няма външна подкрепа. В крайна сметка първото писмо лично до Путин е от мен! Доста стабилна подкрепа получихме от проф. Вячеслав Лебедев – Председател на Върховния съд на Руската Федерация, чрез Българо-руския юридически клуб. Предложението е от Академическия съвет на Великотърновския университет!

Доц. Пламен Павлов: – Инициативата е на Университета и нека да не се афишира Българо-руския клуб!

Проф. Пламен Павлов: – Решението е на Академическия съвет! Предлагам да пристъпим към гласуване. Който е за предложението Владимир Владимирович Путин да бъде удостоен с почетното звание “доктор хонорис кауза” на Великотърновския университет да гласува.

Резултати от гласуването:
– общ брой на гласувалите – 30
– гласували “за” – 29
– гласували “против” – няма
– гласувал “въздържал се” – 1 (проф. Константин Денев)

РЕШЕНИЕ:
5.1. Академическият съвет на Великотърновския университет реши да присъди почетното звание “доктор хонорис кауза” на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” на Владимир Владимирович Путин, Председател на правителството на Руската Федерация, за заслуги в областта на юридическите науки, за мирното развитие на съвременния свят и в частност за укрепване на българо-руските отношения в началото на ХХІ век.

проф. Пламен Легкоступ: – Нека засега да запазим тишина и лично аз ще отклонявам всякакви запитвания на журналисти. Процедурата е сложна, тъй като в България трябва да го покани Президента или министър-председателя.
В момента едно мое писмо се намира в човек от висшата сфера на властта и защо не да удостоим с това почетно звание Обама, а защо не и Клинтън!

…………..

Експерт към колективните
органи за управление: (п)
(Р. Витанова)

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Р Е Ш Е Н И Я

от заседание на Академическия съвет,
проведено на 26 януари 2009 г.

№ 1

ВЪПРОСИ НА ДНЕВНИЯ РЕД: РЕШЕНИЯ:

…………….

5. Предложение за присъждане на почетното звание “доктор хонорис кауза” на Великотърновския универ-ситет “Св. св. Кирил и Методий”.
Докл. проф. дпн Пламен Легкоступ 5.1. Академическият съвет на Великотърновския университет реши да присъди почетното звание “доктор хонорис кауза” на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” на Владимир Владимирович Путин, Председател на правителството на Руската Федерация, за заслуги в областта на юридическите науки, за мирното развитие на съвременния свят и в частност за укрепване на българо-руските отношения в началото на ХХІ век.

………….

Р Е К Т О Р : (п)
(проф. дпн Пламен ЛЕГКОСТУП)

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

№ 1
от заседание на Академическия съвет,
проведено на 26 януари 2009 г.
(стенограма)

Днес, 26 януари 2009 г. (понеделник) от 13,00 ч. в заседателната зала Ректората се проведе заседание на Академическия съвет при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

…………..

5. Предложение за присъждане на почетното звание “доктор хонорис кауза” на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”.
Докл. проф. дпн Пламен Легкоступ
…………..

Списъчен състав на Академическия съвет – 39.
На заседанието на Академическия съвет присъстват – 30, отсъства по известна причина – 1 (временна нетрудоспособност – в болнични), отсъстват безпричинно – 8.

В заседанията на Академическия съвет, съгласно Правилника за устройството, дейността, управлението и финансирането на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, вземат участие и лица, неизбрани като редовни членове.

Забележка: Участието в заседанието на АС е отразено поименно в Приложение № 1-АС – неразделна част от протокола.

Заседанието на Академическия съвет (АС) се ръводи от неговия Председател – проф. дпн Пламен Легкоступ – Ректор на Великотърновския университет.

Проф. Пламен Легкоступ: – Уважаеми колеги, имаме кворум и може да започе заседанието на АС. Предложението за дневен ред е следното, т.е. това, което разгледали в Системата за информационно обслужване на членовете на АС с едно леко допълнение.

Проф. Легкоступ чете проекта за дневен ред.

Проф. Пламен Легкоступ: – Имате ли други предложения за добавяне или пък нещо да отпадне от дневния ред?

Доц. Живко Карапенчев: – На последното заседание на АС ми беше възложено да докладвам за разкриването на нови специалности в ПФ – Начална училищна педагогика и испански език, Начална училищна педагогика и руски език, Предучилищна педагогика и испански език и Предучилищна педагогика и руски език.

Проф. Пламен Легкоступ: – Трябваше предварително да пуснете една докладна записка! Ще включим този въпрос за края на заседанието.
Ако няма други предложения, който е съгласен с така предложения дневен ред и допълнението на доц. Карапенчев, моля да гласува.
Гласуване: за – единодушие
против – няма
въздържали се – няма
Дневният ред се приема.

…………..

проф. Пламен Легкоступ: – Уважаеми колеги, преди известно време – на 23 октомври 2008 г., написах едно писмо до този човек, който ще ви предложа за “доктор хонорис кауза”, защото се намира на много високо място в световната йерархия и преди да предприемем официални стъпки би трябвало да имаме неговото съгласие. Съгласието му е налице, два пъти потвърдено чрез Председателя на Върховния съд на държавата и сега в събота преди обяд посланикът потвърди това нещо.
Писмото, което изпратих до него официално е подписано от мен и не е изведено от Университета, има следното съдържание:
“Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
В 2009 г. исполняется 130 лет принятия Тырновской конституции. Болгария и болгары всегда будут помнить, что эта конституция была создана с решающей помощью русских ученых и государственных деятелей. По этому поводу в Велико-Тырновском университете будет организована много мероприятий.
Обращаемся к Вам неформально, в качестве ректора Велико-Тырновского университета с предложением выдвинуть Вашу кандидатуру для присвоения звания почетного доктора нашего университета. Информацию о Велико-Тырновском университете прилагаем отдельно к настоящему письму.
Уважаемый Владимир Владимирович,
Если Вы положительно отзоветесь на это предложение, академическое руководство проведет необходимые официальные действия и согласование, как это проходит обычно в таких случаях.
Без лишних славословий, лично я и мои коллеги считаем, что присвоение этого звания личности как Вы – с огромными заслугами к мирному развитию современного мира и, в частности, для укрепления болгаро-русских отношений начала ХХІ века – это честь не только для Велико-Тырновского университета, но и для Болгарии и ее народа.

23. 10. 2008 С уважением:
Велико Тырново Профессор Пламен Легкоступ
Доктор педагогических наук
Ректор Великотырновского университета
имени Святых Кирилла и Мефодия”
След това писмо, което ви казах, че е връчено лично от Председателя на Върховния руски съд – проф. Лебедев, два пъти именно чрез него има потвърждение, както и от посланика на Русия – Юрий Исаков, който в 9,30 ч. ми потвърди като посланик, че наистина предложението е прието.
Формално, като член на академичната общност, като член на Академическия съвет и като негов председател, въз основа на чл. 6, Глава втора “Ред за предложения и награждаване” от Статута на почетните отличия, звания и знаци на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” – “чл. 6. Мотивирани предложения за награждаване могат да се правят от всеки един член на академичния състав на Университета”, внасям едно предложение на Председателя на Българо-руския юридически клуб – Димитър Томов.

Проф. Легкоступ чете писмото от Председателя на Българо-руския юридически клуб – Димитър Томов (изх. № 7/22.01.2009 г.) до Ректора на ВТУ с предложение В. В. Путин да бъде удостоен с почетното звание “доктор хонорис кауза” на ВТУ, приложено към материалите на протокола.

Проф. Пламен Легкоступ: – Имаме и биографията на Путин и мисля, че няма нужда да я чета.
Уважаеми колеги, аз знам, че много шокиращо звучи това предложение, но мисля че точно в нашия университет е редно да бъде доктор хонорис кауза г-н Путин, още повече че наистина е потвърдил това нещо. На 2 февруари 2009 г., 11,30 ч. аз трябва да отида при президента Първанов в тази връзка, защото той заминава на 4 февруари за Русия и той лично ще занесе писмото. Идеята беше някъде около 16 април 2009 г., когато е 130-годишнината от създаването на Търновската конституция, да бъде връчено званието, но в края на м. април ще се организира енергиен форум в София и може би тогава (около тази дата) ще бъде и във Велико Търново.

проф. Иван Харалампиев: – Аз приветствам тази идея и ще гласувам за предложението! Исках да припомня, когато направихме предложението за удостояването със званието д-р Желю Желев и именно това, че ние не трябва да бягаме от такива личности. Путин не е в страни от проблемите на Великотърновския университет! Той изрази отношението си именно чрез този Българо-руски юридически клуб на няколко пъти при провеждането на научни конференции. Той е вдъхновител и покровител на онази академия – православната култура, и други хора от университета получиха още едно признание за нашето отношение към русистиката – при нас има единствения Руски културен университетски център! Това предложение не бива да има политически привкус. Той заслужава и е на върха на световната политика и продължава да е там!

проф. Пламен Легкоступ: – Наистина г-н Путин знае за Великотърновския университет, защото Димитър Томов е човекът, който занесе писмото и проф. Вячеслав Лебедев казва, че много се знае за Велико Търново. След това Лебедев се обажда и казва, че човекът е казал “да” и след кризата отново казва “да” и започват да звънят от консулствата да искат информация за Университета. Покрай тази криза някои хора не гледат с добро око.
Имам една такава идея: пред нас има един много добър шанс след като имаме “доктор хонорис кауза” д-р Жельо Желев – първи президент на България. Следващият “доктор хонорис кауза” може да е Петър Стоянов, а след него – Георги Първанов, ако си поставим тази цел всички български президенти да бъдат “доктор хонорис кауза” на Великотърновския университет! Това е само идея.

проф. Константин Денев: – Предлагам да тръгнем към посока “Христо Явашев”!

проф. Пламен Легкоступ: – Това не пречи! Давайте предложения! Извинявам се пред целия АС, че тази процедура съм я държал в тайна, защото не се знае, ако тръгнем да тръбим и човекът каже: “Не!”.

доц. Пламен Павлов: – Предлагам да гласуваме! Винаги може да има хора, които са против. По отношение на “демокрацията” в Русия аз не съм във възторг! Малко или много предложението е съгласувано с външната политика на страната. Подразних се на реакцията за Обама и не бива да оставаме в една моноориентация и да не се ограничаваме в една или друга сфера. За Петър Стоянов аз ще гласувам против.
Предложението си е много уместно!

Проф. Георги Стефанов: – Аз се чувствам длъжен да се изкажа. Мисля, че не трябва да има дискусия на Вашето предложение. Това ще изиграе голяма роля за развитието на Юридическия факултет. Бих призовал всички да подкрепят Вашата идея. Това е много висока стъпка, която сте предприели, изчиствайки политическия мотив.

Проф. Пламен Легкоступ: – Ползата от файдата за нашия университет ще е голяма.

Доц. Радослав Радев: – Излиза, че инициативата е на Българо-руския юридически клуб, а не на университета! Инициативата трябва да идва от вътре. Излиза, че идва именно от Българо-руския юридически клуб.

Проф. Пламен Легкоступ: – В известна степен сте Вие сте прав, но тъй като и каквито идеи да има при нас на едно такова ниво е много трудно да бъдат реализирани, ако няма външна подкрепа. В крайна сметка първото писмо лично до Путин е от мен! Доста стабилна подкрепа получихме от проф. Вячеслав Лебедев – Председател на Върховния съд на Руската Федерация, чрез Българо-руския юридически клуб. Предложението е от Академическия съвет на Великотърновския университет!

Доц. Пламен Павлов: – Инициативата е на Университета и нека да не се афишира Българо-руския клуб!

Проф. Пламен Павлов: – Решението е на Академическия съвет! Предлагам да пристъпим към гласуване. Който е за предложението Владимир Владимирович Путин да бъде удостоен с почетното звание “доктор хонорис кауза” на Великотърновския университет да гласува.

Резултати от гласуването:
– общ брой на гласувалите – 30
– гласували “за” – 29
– гласували “против” – няма
– гласувал “въздържал се” – 1 (проф. Константин Денев)

РЕШЕНИЕ:
5.1. Академическият съвет на Великотърновския университет реши да присъди почетното звание “доктор хонорис кауза” на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” на Владимир Владимирович Путин, Председател на правителството на Руската Федерация, за заслуги в областта на юридическите науки, за мирното развитие на съвременния свят и в частност за укрепване на българо-руските отношения в началото на ХХІ век.

проф. Пламен Легкоступ: – Нека засега да запазим тишина и лично аз ще отклонявам всякакви запитвания на журналисти. Процедурата е сложна, тъй като в България трябва да го покани Президента или министър-председателя.
В момента едно мое писмо се намира в човек от висшата сфера на властта и защо не да удостоим с това почетно звание Обама, а защо не и Клинтън!

…………..

Експерт към колективните
органи за управление: (п)
(Р. Витанова)

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Р Е Ш Е Н И Я

от заседание на Академическия съвет,
проведено на 26 януари 2009 г.

№ 1

ВЪПРОСИ НА ДНЕВНИЯ РЕД: РЕШЕНИЯ:

…………….

5. Предложение за присъждане на почетното звание “доктор хонорис кауза” на Великотърновския универ-ситет “Св. св. Кирил и Методий”.
Докл. проф. дпн Пламен Легкоступ 5.1. Академическият съвет на Великотърновския университет реши да присъди почетното звание “доктор хонорис кауза” на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” на Владимир Владимирович Путин, Председател на правителството на Руската Федерация, за заслуги в областта на юридическите науки, за мирното развитие на съвременния свят и в частност за укрепване на българо-руските отношения в началото на ХХІ век.

………….

Р Е К Т О Р : (п)
(проф. дпн Пламен ЛЕГКОСТУП)

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

№ 1
от заседание на Академическия съвет,
проведено на 26 януари 2009 г.
(стенограма)

Днес, 26 януари 2009 г. (понеделник) от 13,00 ч. в заседателната зала Ректората се проведе заседание на Академическия съвет при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

…………..

5. Предложение за присъждане на почетното звание “доктор хонорис кауза” на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”.
Докл. проф. дпн Пламен Легкоступ
…………..

Списъчен състав на Академическия съвет – 39.
На заседанието на Академическия съвет присъстват – 30, отсъства по известна причина – 1 (временна нетрудоспособност – в болнични), отсъстват безпричинно – 8.

В заседанията на Академическия съвет, съгласно Правилника за устройството, дейността, управлението и финансирането на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, вземат участие и лица, неизбрани като редовни членове.

Забележка: Участието в заседанието на АС е отразено поименно в Приложение № 1-АС – неразделна част от протокола.

Заседанието на Академическия съвет (АС) се ръводи от неговия Председател – проф. дпн Пламен Легкоступ – Ректор на Великотърновския университет.

Проф. Пламен Легкоступ: – Уважаеми колеги, имаме кворум и може да започе заседанието на АС. Предложението за дневен ред е следното, т.е. това, което разгледали в Системата за информационно обслужване на членовете на АС с едно леко допълнение.

Проф. Легкоступ чете проекта за дневен ред.

Проф. Пламен Легкоступ: – Имате ли други предложения за добавяне или пък нещо да отпадне от дневния ред?

Доц. Живко Карапенчев: – На последното заседание на АС ми беше възложено да докладвам за разкриването на нови специалности в ПФ – Начална училищна педагогика и испански език, Начална училищна педагогика и руски език, Предучилищна педагогика и испански език и Предучилищна педагогика и руски език.

Проф. Пламен Легкоступ: – Трябваше предварително да пуснете една докладна записка! Ще включим този въпрос за края на заседанието.
Ако няма други предложения, който е съгласен с така предложения дневен ред и допълнението на доц. Карапенчев, моля да гласува.
Гласуване: за – единодушие
против – няма
въздържали се – няма
Дневният ред се приема.

…………..

проф. Пламен Легкоступ: – Уважаеми колеги, преди известно време – на 23 октомври 2008 г., написах едно писмо до този човек, който ще ви предложа за “доктор хонорис кауза”, защото се намира на много високо място в световната йерархия и преди да предприемем официални стъпки би трябвало да имаме неговото съгласие. Съгласието му е налице, два пъти потвърдено чрез Председателя на Върховния съд на държавата и сега в събота преди обяд посланикът потвърди това нещо.
Писмото, което изпратих до него официално е подписано от мен и не е изведено от Университета, има следното съдържание:
“Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
В 2009 г. исполняется 130 лет принятия Тырновской конституции. Болгария и болгары всегда будут помнить, что эта конституция была создана с решающей помощью русских ученых и государственных деятелей. По этому поводу в Велико-Тырновском университете будет организована много мероприятий.
Обращаемся к Вам неформально, в качестве ректора Велико-Тырновского университета с предложением выдвинуть Вашу кандидатуру для присвоения звания почетного доктора нашего университета. Информацию о Велико-Тырновском университете прилагаем отдельно к настоящему письму.
Уважаемый Владимир Владимирович,
Если Вы положительно отзоветесь на это предложение, академическое руководство проведет необходимые официальные действия и согласование, как это проходит обычно в таких случаях.
Без лишних славословий, лично я и мои коллеги считаем, что присвоение этого звания личности как Вы – с огромными заслугами к мирному развитию современного мира и, в частности, для укрепления болгаро-русских отношений начала ХХІ века – это честь не только для Велико-Тырновского университета, но и для Болгарии и ее народа.

23. 10. 2008 С уважением:
Велико Тырново Профессор Пламен Легкоступ
Доктор педагогических наук
Ректор Великотырновского университета
имени Святых Кирилла и Мефодия”
След това писмо, което ви казах, че е връчено лично от Председателя на Върховния руски съд – проф. Лебедев, два пъти именно чрез него има потвърждение, както и от посланика на Русия – Юрий Исаков, който в 9,30 ч. ми потвърди като посланик, че наистина предложението е прието.
Формално, като член на академичната общност, като член на Академическия съвет и като негов председател, въз основа на чл. 6, Глава втора “Ред за предложения и награждаване” от Статута на почетните отличия, звания и знаци на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” – “чл. 6. Мотивирани предложения за награждаване могат да се правят от всеки един член на академичния състав на Университета”, внасям едно предложение на Председателя на Българо-руския юридически клуб – Димитър Томов.

Проф. Легкоступ чете писмото от Председателя на Българо-руския юридически клуб – Димитър Томов (изх. № 7/22.01.2009 г.) до Ректора на ВТУ с предложение В. В. Путин да бъде удостоен с почетното звание “доктор хонорис кауза” на ВТУ, приложено към материалите на протокола.

Проф. Пламен Легкоступ: – Имаме и биографията на Путин и мисля, че няма нужда да я чета.
Уважаеми колеги, аз знам, че много шокиращо звучи това предложение, но мисля че точно в нашия университет е редно да бъде доктор хонорис кауза г-н Путин, още повече че наистина е потвърдил това нещо. На 2 февруари 2009 г., 11,30 ч. аз трябва да отида при президента Първанов в тази връзка, защото той заминава на 4 февруари за Русия и той лично ще занесе писмото. Идеята беше някъде около 16 април 2009 г., когато е 130-годишнината от създаването на Търновската конституция, да бъде връчено званието, но в края на м. април ще се организира енергиен форум в София и може би тогава (около тази дата) ще бъде и във Велико Търново.

проф. Иван Харалампиев: – Аз приветствам тази идея и ще гласувам за предложението! Исках да припомня, когато направихме предложението за удостояването със званието д-р Желю Желев и именно това, че ние не трябва да бягаме от такива личности. Путин не е в страни от проблемите на Великотърновския университет! Той изрази отношението си именно чрез този Българо-руски юридически клуб на няколко пъти при провеждането на научни конференции. Той е вдъхновител и покровител на онази академия – православната култура, и други хора от университета получиха още едно признание за нашето отношение към русистиката – при нас има единствения Руски културен университетски център! Това предложение не бива да има политически привкус. Той заслужава и е на върха на световната политика и продължава да е там!

проф. Пламен Легкоступ: – Наистина г-н Путин знае за Великотърновския университет, защото Димитър Томов е човекът, който занесе писмото и проф. Вячеслав Лебедев казва, че много се знае за Велико Търново. След това Лебедев се обажда и казва, че човекът е казал “да” и след кризата отново казва “да” и започват да звънят от консулствата да искат информация за Университета. Покрай тази криза някои хора не гледат с добро око.
Имам една такава идея: пред нас има един много добър шанс след като имаме “доктор хонорис кауза” д-р Жельо Желев – първи президент на България. Следващият “доктор хонорис кауза” може да е Петър Стоянов, а след него – Георги Първанов, ако си поставим тази цел всички български президенти да бъдат “доктор хонорис кауза” на Великотърновския университет! Това е само идея.

проф. Константин Денев: – Предлагам да тръгнем към посока “Христо Явашев”!

проф. Пламен Легкоступ: – Това не пречи! Давайте предложения! Извинявам се пред целия АС, че тази процедура съм я държал в тайна, защото не се знае, ако тръгнем да тръбим и човекът каже: “Не!”.

доц. Пламен Павлов: – Предлагам да гласуваме! Винаги може да има хора, които са против. По отношение на “демокрацията” в Русия аз не съм във възторг! Малко или много предложението е съгласувано с външната политика на страната. Подразних се на реакцията за Обама и не бива да оставаме в една моноориентация и да не се ограничаваме в една или друга сфера. За Петър Стоянов аз ще гласувам против.
Предложението си е много уместно!

Проф. Георги Стефанов: – Аз се чувствам длъжен да се изкажа. Мисля, че не трябва да има дискусия на Вашето предложение. Това ще изиграе голяма роля за развитието на Юридическия факултет. Бих призовал всички да подкрепят Вашата идея. Това е много висока стъпка, която сте предприели, изчиствайки политическия мотив.

Проф. Пламен Легкоступ: – Ползата от файдата за нашия университет ще е голяма.

Доц. Радослав Радев: – Излиза, че инициативата е на Българо-руския юридически клуб, а не на университета! Инициативата трябва да идва от вътре. Излиза, че идва именно от Българо-руския юридически клуб.

Проф. Пламен Легкоступ: – В известна степен сте Вие сте прав, но тъй като и каквито идеи да има при нас на едно такова ниво е много трудно да бъдат реализирани, ако няма външна подкрепа. В крайна сметка първото писмо лично до Путин е от мен! Доста стабилна подкрепа получихме от проф. Вячеслав Лебедев – Председател на Върховния съд на Руската Федерация, чрез Българо-руския юридически клуб. Предложението е от Академическия съвет на Великотърновския университет!

Доц. Пламен Павлов: – Инициативата е на Университета и нека да не се афишира Българо-руския клуб!

Проф. Пламен Павлов: – Решението е на Академическия съвет! Предлагам да пристъпим към гласуване. Който е за предложението Владимир Владимирович Путин да бъде удостоен с почетното звание “доктор хонорис кауза” на Великотърновския университет да гласува.

Резултати от гласуването:
– общ брой на гласувалите – 30
– гласували “за” – 29
– гласували “против” – няма
– гласувал “въздържал се” – 1 (проф. Константин Денев)

РЕШЕНИЕ:
5.1. Академическият съвет на Великотърновския университет реши да присъди почетното звание “доктор хонорис кауза” на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” на Владимир Владимирович Путин, Председател на правителството на Руската Федерация, за заслуги в областта на юридическите науки, за мирното развитие на съвременния свят и в частност за укрепване на българо-руските отношения в началото на ХХІ век.

проф. Пламен Легкоступ: – Нека засега да запазим тишина и лично аз ще отклонявам всякакви запитвания на журналисти. Процедурата е сложна, тъй като в България трябва да го покани Президента или министър-председателя.
В момента едно мое писмо се намира в човек от висшата сфера на властта и защо не да удостоим с това почетно звание Обама, а защо не и Клинтън!

…………..

Експерт към колективните
органи за управление: (п)
(Р. Витанова)

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Р Е Ш Е Н И Я

от заседание на Академическия съвет,
проведено на 26 януари 2009 г.

№ 1

ВЪПРОСИ НА ДНЕВНИЯ РЕД: РЕШЕНИЯ:

…………….

5. Предложение за присъждане на почетното звание “доктор хонорис кауза” на Великотърновския универ-ситет “Св. св. Кирил и Методий”.
Докл. проф. дпн Пламен Легкоступ 5.1. Академическият съвет на Великотърновския университет реши да присъди почетното звание “доктор хонорис кауза” на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” на Владимир Владимирович Путин, Председател на правителството на Руската Федерация, за заслуги в областта на юридическите науки, за мирното развитие на съвременния свят и в частност за укрепване на българо-руските отношения в началото на ХХІ век.

………….

Р Е К Т О Р : (п)
(проф. дпн Пламен ЛЕГКОСТУП)

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

№ 1
от заседание на Академическия съвет,
проведено на 26 януари 2009 г.
(стенограма)

Днес, 26 януари 2009 г. (понеделник) от 13,00 ч. в заседателната зала Ректората се проведе заседание на Академическия съвет при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

…………..

5. Предложение за присъждане на почетното звание “доктор хонорис кауза” на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”.
Докл. проф. дпн Пламен Легкоступ
…………..

Списъчен състав на Академическия съвет – 39.
На заседанието на Академическия съвет присъстват – 30, отсъства по известна причина – 1 (временна нетрудоспособност – в болнични), отсъстват безпричинно – 8.

В заседанията на Академическия съвет, съгласно Правилника за устройството, дейността, управлението и финансирането на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, вземат участие и лица, неизбрани като редовни членове.

Забележка: Участието в заседанието на АС е отразено поименно в Приложение № 1-АС – неразделна част от протокола.

Заседанието на Академическия съвет (АС) се ръводи от неговия Председател – проф. дпн Пламен Легкоступ – Ректор на Великотърновския университет.

Проф. Пламен Легкоступ: – Уважаеми колеги, имаме кворум и може да започе заседанието на АС. Предложението за дневен ред е следното, т.е. това, което разгледали в Системата за информационно обслужване на членовете на АС с едно леко допълнение.

Проф. Легкоступ чете проекта за дневен ред.

Проф. Пламен Легкоступ: – Имате ли други предложения за добавяне или пък нещо да отпадне от дневния ред?

Доц. Живко Карапенчев: – На последното заседание на АС ми беше възложено да докладвам за разкриването на нови специалности в ПФ – Начална училищна педагогика и испански език, Начална училищна педагогика и руски език, Предучилищна педагогика и испански език и Предучилищна педагогика и руски език.

Проф. Пламен Легкоступ: – Трябваше предварително да пуснете една докладна записка! Ще включим този въпрос за края на заседанието.
Ако няма други предложения, който е съгласен с така предложения дневен ред и допълнението на доц. Карапенчев, моля да гласува.
Гласуване: за – единодушие
против – няма
въздържали се – няма
Дневният ред се приема.

…………..

проф. Пламен Легкоступ: – Уважаеми колеги, преди известно време – на 23 октомври 2008 г., написах едно писмо до този човек, който ще ви предложа за “доктор хонорис кауза”, защото се намира на много високо място в световната йерархия и преди да предприемем официални стъпки би трябвало да имаме неговото съгласие. Съгласието му е налице, два пъти потвърдено чрез Председателя на Върховния съд на държавата и сега в събота преди обяд посланикът потвърди това нещо.
Писмото, което изпратих до него официално е подписано от мен и не е изведено от Университета, има следното съдържание:
“Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
В 2009 г. исполняется 130 лет принятия Тырновской конституции. Болгария и болгары всегда будут помнить, что эта конституция была создана с решающей помощью русских ученых и государственных деятелей. По этому поводу в Велико-Тырновском университете будет организована много мероприятий.
Обращаемся к Вам неформально, в качестве ректора Велико-Тырновского университета с предложением выдвинуть Вашу кандидатуру для присвоения звания почетного доктора нашего университета. Информацию о Велико-Тырновском университете прилагаем отдельно к настоящему письму.
Уважаемый Владимир Владимирович,
Если Вы положительно отзоветесь на это предложение, академическое руководство проведет необходимые официальные действия и согласование, как это проходит обычно в таких случаях.
Без лишних славословий, лично я и мои коллеги считаем, что присвоение этого звания личности как Вы – с огромными заслугами к мирному развитию современного мира и, в частности, для укрепления болгаро-русских отношений начала ХХІ века – это честь не только для Велико-Тырновского университета, но и для Болгарии и ее народа.

23. 10. 2008 С уважением:
Велико Тырново Профессор Пламен Легкоступ
Доктор педагогических наук
Ректор Великотырновского университета
имени Святых Кирилла и Мефодия”
След това писмо, което ви казах, че е връчено лично от Председателя на Върховния руски съд – проф. Лебедев, два пъти именно чрез него има потвърждение, както и от посланика на Русия – Юрий Исаков, който в 9,30 ч. ми потвърди като посланик, че наистина предложението е прието.
Формално, като член на академичната общност, като член на Академическия съвет и като негов председател, въз основа на чл. 6, Глава втора “Ред за предложения и награждаване” от Статута на почетните отличия, звания и знаци на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” – “чл. 6. Мотивирани предложения за награждаване могат да се правят от всеки един член на академичния състав на Университета”, внасям едно предложение на Председателя на Българо-руския юридически клуб – Димитър Томов.

Проф. Легкоступ чете писмото от Председателя на Българо-руския юридически клуб – Димитър Томов (изх. № 7/22.01.2009 г.) до Ректора на ВТУ с предложение В. В. Путин да бъде удостоен с почетното звание “доктор хонорис кауза” на ВТУ, приложено към материалите на протокола.

Проф. Пламен Легкоступ: – Имаме и биографията на Путин и мисля, че няма нужда да я чета.
Уважаеми колеги, аз знам, че много шокиращо звучи това предложение, но мисля че точно в нашия университет е редно да бъде доктор хонорис кауза г-н Путин, още повече че наистина е потвърдил това нещо. На 2 февруари 2009 г., 11,30 ч. аз трябва да отида при президента Първанов в тази връзка, защото той заминава на 4 февруари за Русия и той лично ще занесе писмото. Идеята беше някъде около 16 април 2009 г., когато е 130-годишнината от създаването на Търновската конституция, да бъде връчено званието, но в края на м. април ще се организира енергиен форум в София и може би тогава (около тази дата) ще бъде и във Велико Търново.

проф. Иван Харалампиев: – Аз приветствам тази идея и ще гласувам за предложението! Исках да припомня, когато направихме предложението за удостояването със званието д-р Желю Желев и именно това, че ние не трябва да бягаме от такива личности. Путин не е в страни от проблемите на Великотърновския университет! Той изрази отношението си именно чрез този Българо-руски юридически клуб на няколко пъти при провеждането на научни конференции. Той е вдъхновител и покровител на онази академия – православната култура, и други хора от университета получиха още едно признание за нашето отношение към русистиката – при нас има единствения Руски културен университетски център! Това предложение не бива да има политически привкус. Той заслужава и е на върха на световната политика и продължава да е там!

проф. Пламен Легкоступ: – Наистина г-н Путин знае за Великотърновския университет, защото Димитър Томов е човекът, който занесе писмото и проф. Вячеслав Лебедев казва, че много се знае за Велико Търново. След това Лебедев се обажда и казва, че човекът е казал “да” и след кризата отново казва “да” и започват да звънят от консулствата да искат информация за Университета. Покрай тази криза някои хора не гледат с добро око.
Имам една такава идея: пред нас има един много добър шанс след като имаме “доктор хонорис кауза” д-р Жельо Желев – първи президент на България. Следващият “доктор хонорис кауза” може да е Петър Стоянов, а след него – Георги Първанов, ако си поставим тази цел всички български президенти да бъдат “доктор хонорис кауза” на Великотърновския университет! Това е само идея.

проф. Константин Денев: – Предлагам да тръгнем към посока “Христо Явашев”!

проф. Пламен Легкоступ: – Това не пречи! Давайте предложения! Извинявам се пред целия АС, че тази процедура съм я държал в тайна, защото не се знае, ако тръгнем да тръбим и човекът каже: “Не!”.

доц. Пламен Павлов: – Предлагам да гласуваме! Винаги може да има хора, които са против. По отношение на “демокрацията” в Русия аз не съм във възторг! Малко или много предложението е съгласувано с външната политика на страната. Подразних се на реакцията за Обама и не бива да оставаме в една моноориентация и да не се ограничаваме в една или друга сфера. За Петър Стоянов аз ще гласувам против.
Предложението си е много уместно!

Проф. Георги Стефанов: – Аз се чувствам длъжен да се изкажа. Мисля, че не трябва да има дискусия на Вашето предложение. Това ще изиграе голяма роля за развитието на Юридическия факултет. Бих призовал всички да подкрепят Вашата идея. Това е много висока стъпка, която сте предприели, изчиствайки политическия мотив.

Проф. Пламен Легкоступ: – Ползата от файдата за нашия университет ще е голяма.

Доц. Радослав Радев: – Излиза, че инициативата е на Българо-руския юридически клуб, а не на университета! Инициативата трябва да идва от вътре. Излиза, че идва именно от Българо-руския юридически клуб.

Проф. Пламен Легкоступ: – В известна степен сте Вие сте прав, но тъй като и каквито идеи да има при нас на едно такова ниво е много трудно да бъдат реализирани, ако няма външна подкрепа. В крайна сметка първото писмо лично до Путин е от мен! Доста стабилна подкрепа получихме от проф. Вячеслав Лебедев – Председател на Върховния съд на Руската Федерация, чрез Българо-руския юридически клуб. Предложението е от Академическия съвет на Великотърновския университет!

Доц. Пламен Павлов: – Инициативата е на Университета и нека да не се афишира Българо-руския клуб!

Проф. Пламен Павлов: – Решението е на Академическия съвет! Предлагам да пристъпим към гласуване. Който е за предложението Владимир Владимирович Путин да бъде удостоен с почетното звание “доктор хонорис кауза” на Великотърновския университет да гласува.

Резултати от гласуването:
– общ брой на гласувалите – 30
– гласували “за” – 29
– гласували “против” – няма
– гласувал “въздържал се” – 1 (проф. Константин Денев)

РЕШЕНИЕ:
5.1. Академическият съвет на Великотърновския университет реши да присъди почетното звание “доктор хонорис кауза” на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” на Владимир Владимирович Путин, Председател на правителството на Руската Федерация, за заслуги в областта на юридическите науки, за мирното развитие на съвременния свят и в частност за укрепване на българо-руските отношения в началото на ХХІ век.

проф. Пламен Легкоступ: – Нека засега да запазим тишина и лично аз ще отклонявам всякакви запитвания на журналисти. Процедурата е сложна, тъй като в България трябва да го покани Президента или министър-председателя.
В момента едно мое писмо се намира в човек от висшата сфера на властта и защо не да удостоим с това почетно звание Обама, а защо не и Клинтън!

…………..

Експерт към колективните
органи за управление: (п)
(Р. Витанова)

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Това, което виждате, е документ, който потвърждава по какъв начин е взето решението Великотърновският ниверситет да удостои Путин с „доктор хонорис кауза”. И кой го е взел, преди изобщо да му бъде придаден „университетски” характер”.

Документът изцяло доказва и без това близката до логтиката на този раболепен акт фалшификация на „мероприятието”, съгласувано най-напред лично с Путин, а после и с Първанов ( може и обратното, от гледна точка на йерархията всичко е ясно).

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Р Е Ш Е Н И Я

от заседание на Академическия съвет,
проведено на 26 януари 2009 г.

№ 1

ВЪПРОСИ НА ДНЕВНИЯ РЕД: РЕШЕНИЯ:

…………….

5. Предложение за присъждане на почетното звание “доктор хонорис кауза” на Великотърновския универ-ситет “Св. св. Кирил и Методий”.
Докл. проф. дпн Пламен Легкоступ 5.1. Академическият съвет на Великотърновския университет реши да присъди почетното звание “доктор хонорис кауза” на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” на Владимир Владимирович Путин, Председател на правителството на Руската Федерация, за заслуги в областта на юридическите науки, за мирното развитие на съвременния свят и в частност за укрепване на българо-руските отношения в началото на ХХІ век.

………….

Р Е К Т О Р : (п)
(проф. дпн Пламен ЛЕГКОСТУП)

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

№ 1
от заседание на Академическия съвет,
проведено на 26 януари 2009 г.
(стенограма)

Днес, 26 януари 2009 г. (понеделник) от 13,00 ч. в заседателната зала Ректората се проведе заседание на Академическия съвет при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

…………..

5. Предложение за присъждане на почетното звание “доктор хонорис кауза” на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”.
Докл. проф. дпн Пламен Легкоступ
…………..

Списъчен състав на Академическия съвет – 39.
На заседанието на Академическия съвет присъстват – 30, отсъства по известна причина – 1 (временна нетрудоспособност – в болнични), отсъстват безпричинно – 8.

В заседанията на Академическия съвет, съгласно Правилника за устройството, дейността, управлението и финансирането на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, вземат участие и лица, неизбрани като редовни членове.

Забележка: Участието в заседанието на АС е отразено поименно в Приложение № 1-АС – неразделна част от протокола.

Заседанието на Академическия съвет (АС) се ръводи от неговия Председател – проф. дпн Пламен Легкоступ – Ректор на Великотърновския университет.

Проф. Пламен Легкоступ: – Уважаеми колеги, имаме кворум и може да започе заседанието на АС. Предложението за дневен ред е следното, т.е. това, което разгледали в Системата за информационно обслужване на членовете на АС с едно леко допълнение.

Проф. Легкоступ чете проекта за дневен ред.

Проф. Пламен Легкоступ: – Имате ли други предложения за добавяне или пък нещо да отпадне от дневния ред?

Доц. Живко Карапенчев: – На последното заседание на АС ми беше възложено да докладвам за разкриването на нови специалности в ПФ – Начална училищна педагогика и испански език, Начална училищна педагогика и руски език, Предучилищна педагогика и испански език и Предучилищна педагогика и руски език.

Проф. Пламен Легкоступ: – Трябваше предварително да пуснете една докладна записка! Ще включим този въпрос за края на заседанието.
Ако няма други предложения, който е съгласен с така предложения дневен ред и допълнението на доц. Карапенчев, моля да гласува.
Гласуване: за – единодушие
против – няма
въздържали се – няма
Дневният ред се приема.

…………..

проф. Пламен Легкоступ: – Уважаеми колеги, преди известно време – на 23 октомври 2008 г., написах едно писмо до този човек, който ще ви предложа за “доктор хонорис кауза”, защото се намира на много високо място в световната йерархия и преди да предприемем официални стъпки би трябвало да имаме неговото съгласие. Съгласието му е налице, два пъти потвърдено чрез Председателя на Върховния съд на държавата и сега в събота преди обяд посланикът потвърди това нещо.
Писмото, което изпратих до него официално е подписано от мен и не е изведено от Университета, има следното съдържание:
“Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
В 2009 г. исполняется 130 лет принятия Тырновской конституции. Болгария и болгары всегда будут помнить, что эта конституция была создана с решающей помощью русских ученых и государственных деятелей. По этому поводу в Велико-Тырновском университете будет организована много мероприятий.
Обращаемся к Вам неформально, в качестве ректора Велико-Тырновского университета с предложением выдвинуть Вашу кандидатуру для присвоения звания почетного доктора нашего университета. Информацию о Велико-Тырновском университете прилагаем отдельно к настоящему письму.
Уважаемый Владимир Владимирович,
Если Вы положительно отзоветесь на это предложение, академическое руководство проведет необходимые официальные действия и согласование, как это проходит обычно в таких случаях.
Без лишних славословий, лично я и мои коллеги считаем, что присвоение этого звания личности как Вы – с огромными заслугами к мирному развитию современного мира и, в частности, для укрепления болгаро-русских отношений начала ХХІ века – это честь не только для Велико-Тырновского университета, но и для Болгарии и ее народа.

23. 10. 2008 С уважением:
Велико Тырново Профессор Пламен Легкоступ
Доктор педагогических наук
Ректор Великотырновского университета
имени Святых Кирилла и Мефодия”
След това писмо, което ви казах, че е връчено лично от Председателя на Върховния руски съд – проф. Лебедев, два пъти именно чрез него има потвърждение, както и от посланика на Русия – Юрий Исаков, който в 9,30 ч. ми потвърди като посланик, че наистина предложението е прието.
Формално, като член на академичната общност, като член на Академическия съвет и като негов председател, въз основа на чл. 6, Глава втора “Ред за предложения и награждаване” от Статута на почетните отличия, звания и знаци на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” – “чл. 6. Мотивирани предложения за награждаване могат да се правят от всеки един член на академичния състав на Университета”, внасям едно предложение на Председателя на Българо-руския юридически клуб – Димитър Томов.

Проф. Легкоступ чете писмото от Председателя на Българо-руския юридически клуб – Димитър Томов (изх. № 7/22.01.2009 г.) до Ректора на ВТУ с предложение В. В. Путин да бъде удостоен с почетното звание “доктор хонорис кауза” на ВТУ, приложено към материалите на протокола.

Проф. Пламен Легкоступ: – Имаме и биографията на Путин и мисля, че няма нужда да я чета.
Уважаеми колеги, аз знам, че много шокиращо звучи това предложение, но мисля че точно в нашия университет е редно да бъде доктор хонорис кауза г-н Путин, още повече че наистина е потвърдил това нещо. На 2 февруари 2009 г., 11,30 ч. аз трябва да отида при президента Първанов в тази връзка, защото той заминава на 4 февруари за Русия и той лично ще занесе писмото. Идеята беше някъде около 16 април 2009 г., когато е 130-годишнината от създаването на Търновската конституция, да бъде връчено званието, но в края на м. април ще се организира енергиен форум в София и може би тогава (около тази дата) ще бъде и във Велико Търново.

проф. Иван Харалампиев: – Аз приветствам тази идея и ще гласувам за предложението! Исках да припомня, когато направихме предложението за удостояването със званието д-р Желю Желев и именно това, че ние не трябва да бягаме от такива личности. Путин не е в страни от проблемите на Великотърновския университет! Той изрази отношението си именно чрез този Българо-руски юридически клуб на няколко пъти при провеждането на научни конференции. Той е вдъхновител и покровител на онази академия – православната култура, и други хора от университета получиха още едно признание за нашето отношение към русистиката – при нас има единствения Руски културен университетски център! Това предложение не бива да има политически привкус. Той заслужава и е на върха на световната политика и продължава да е там!

проф. Пламен Легкоступ: – Наистина г-н Путин знае за Великотърновския университет, защото Димитър Томов е човекът, който занесе писмото и проф. Вячеслав Лебедев казва, че много се знае за Велико Търново. След това Лебедев се обажда и казва, че човекът е казал “да” и след кризата отново казва “да” и започват да звънят от консулствата да искат информация за Университета. Покрай тази криза някои хора не гледат с добро око.
Имам една такава идея: пред нас има един много добър шанс след като имаме “доктор хонорис кауза” д-р Жельо Желев – първи президент на България. Следващият “доктор хонорис кауза” може да е Петър Стоянов, а след него – Георги Първанов, ако си поставим тази цел всички български президенти да бъдат “доктор хонорис кауза” на Великотърновския университет! Това е само идея.

проф. Константин Денев: – Предлагам да тръгнем към посока “Христо Явашев”!

проф. Пламен Легкоступ: – Това не пречи! Давайте предложения! Извинявам се пред целия АС, че тази процедура съм я държал в тайна, защото не се знае, ако тръгнем да тръбим и човекът каже: “Не!”.

доц. Пламен Павлов: – Предлагам да гласуваме! Винаги може да има хора, които са против. По отношение на “демокрацията” в Русия аз не съм във възторг! Малко или много предложението е съгласувано с външната политика на страната. Подразних се на реакцията за Обама и не бива да оставаме в една моноориентация и да не се ограничаваме в една или друга сфера. За Петър Стоянов аз ще гласувам против.
Предложението си е много уместно!

Проф. Георги Стефанов: – Аз се чувствам длъжен да се изкажа. Мисля, че не трябва да има дискусия на Вашето предложение. Това ще изиграе голяма роля за развитието на Юридическия факултет. Бих призовал всички да подкрепят Вашата идея. Това е много висока стъпка, която сте предприели, изчиствайки политическия мотив.

Проф. Пламен Легкоступ: – Ползата от файдата за нашия университет ще е голяма.

Доц. Радослав Радев: – Излиза, че инициативата е на Българо-руския юридически клуб, а не на университета! Инициативата трябва да идва от вътре. Излиза, че идва именно от Българо-руския юридически клуб.

Проф. Пламен Легкоступ: – В известна степен сте Вие сте прав, но тъй като и каквито идеи да има при нас на едно такова ниво е много трудно да бъдат реализирани, ако няма външна подкрепа. В крайна сметка първото писмо лично до Путин е от мен! Доста стабилна подкрепа получихме от проф. Вячеслав Лебедев – Председател на Върховния съд на Руската Федерация, чрез Българо-руския юридически клуб. Предложението е от Академическия съвет на Великотърновския университет!

Доц. Пламен Павлов: – Инициативата е на Университета и нека да не се афишира Българо-руския клуб!

Проф. Пламен Павлов: – Решението е на Академическия съвет! Предлагам да пристъпим към гласуване. Който е за предложението Владимир Владимирович Путин да бъде удостоен с почетното звание “доктор хонорис кауза” на Великотърновския университет да гласува.

Резултати от гласуването:
– общ брой на гласувалите – 30
– гласували “за” – 29
– гласували “против” – няма
– гласувал “въздържал се” – 1 (проф. Константин Денев)

РЕШЕНИЕ:
5.1. Академическият съвет на Великотърновския университет реши да присъди почетното звание “доктор хонорис кауза” на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” на Владимир Владимирович Путин, Председател на правителството на Руската Федерация, за заслуги в областта на юридическите науки, за мирното развитие на съвременния свят и в частност за укрепване на българо-руските отношения в началото на ХХІ век.

проф. Пламен Легкоступ: – Нека засега да запазим тишина и лично аз ще отклонявам всякакви запитвания на журналисти. Процедурата е сложна, тъй като в България трябва да го покани Президента или министър-председателя.
В момента едно мое писмо се намира в човек от висшата сфера на властта и защо не да удостоим с това почетно звание Обама, а защо не и Клинтън!

…………..

Експерт към колективните
органи за управление: (п)
(Р. Витанова)

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Р Е Ш Е Н И Я

от заседание на Академическия съвет,
проведено на 26 януари 2009 г.

№ 1

ВЪПРОСИ НА ДНЕВНИЯ РЕД: РЕШЕНИЯ:

…………….

5. Предложение за присъждане на почетното звание “доктор хонорис кауза” на Великотърновския универ-ситет “Св. св. Кирил и Методий”.
Докл. проф. дпн Пламен Легкоступ 5.1. Академическият съвет на Великотърновския университет реши да присъди почетното звание “доктор хонорис кауза” на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” на Владимир Владимирович Путин, Председател на правителството на Руската Федерация, за заслуги в областта на юридическите науки, за мирното развитие на съвременния свят и в частност за укрепване на българо-руските отношения в началото на ХХІ век.

………….

Р Е К Т О Р : (п)
(проф. дпн Пламен ЛЕГКОСТУП)

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

№ 1
от заседание на Академическия съвет,
проведено на 26 януари 2009 г.
(стенограма)

Днес, 26 януари 2009 г. (понеделник) от 13,00 ч. в заседателната зала Ректората се проведе заседание на Академическия съвет при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

…………..

5. Предложение за присъждане на почетното звание “доктор хонорис кауза” на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”.
Докл. проф. дпн Пламен Легкоступ
…………..

Списъчен състав на Академическия съвет – 39.
На заседанието на Академическия съвет присъстват – 30, отсъства по известна причина – 1 (временна нетрудоспособност – в болнични), отсъстват безпричинно – 8.

В заседанията на Академическия съвет, съгласно Правилника за устройството, дейността, управлението и финансирането на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, вземат участие и лица, неизбрани като редовни членове.

Забележка: Участието в заседанието на АС е отразено поименно в Приложение № 1-АС – неразделна част от протокола.

Заседанието на Академическия съвет (АС) се ръводи от неговия Председател – проф. дпн Пламен Легкоступ – Ректор на Великотърновския университет.

Проф. Пламен Легкоступ: – Уважаеми колеги, имаме кворум и може да започе заседанието на АС. Предложението за дневен ред е следното, т.е. това, което разгледали в Системата за информационно обслужване на членовете на АС с едно леко допълнение.

Проф. Легкоступ чете проекта за дневен ред.

Проф. Пламен Легкоступ: – Имате ли други предложения за добавяне или пък нещо да отпадне от дневния ред?

Доц. Живко Карапенчев: – На последното заседание на АС ми беше възложено да докладвам за разкриването на нови специалности в ПФ – Начална училищна педагогика и испански език, Начална училищна педагогика и руски език, Предучилищна педагогика и испански език и Предучилищна педагогика и руски език.

Проф. Пламен Легкоступ: – Трябваше предварително да пуснете една докладна записка! Ще включим този въпрос за края на заседанието.
Ако няма други предложения, който е съгласен с така предложения дневен ред и допълнението на доц. Карапенчев, моля да гласува.
Гласуване: за – единодушие
против – няма
въздържали се – няма
Дневният ред се приема.

…………..

проф. Пламен Легкоступ: – Уважаеми колеги, преди известно време – на 23 октомври 2008 г., написах едно писмо до този човек, който ще ви предложа за “доктор хонорис кауза”, защото се намира на много високо място в световната йерархия и преди да предприемем официални стъпки би трябвало да имаме неговото съгласие. Съгласието му е налице, два пъти потвърдено чрез Председателя на Върховния съд на държавата и сега в събота преди обяд посланикът потвърди това нещо.
Писмото, което изпратих до него официално е подписано от мен и не е изведено от Университета, има следното съдържание:
“Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
В 2009 г. исполняется 130 лет принятия Тырновской конституции. Болгария и болгары всегда будут помнить, что эта конституция была создана с решающей помощью русских ученых и государственных деятелей. По этому поводу в Велико-Тырновском университете будет организована много мероприятий.
Обращаемся к Вам неформально, в качестве ректора Велико-Тырновского университета с предложением выдвинуть Вашу кандидатуру для присвоения звания почетного доктора нашего университета. Информацию о Велико-Тырновском университете прилагаем отдельно к настоящему письму.
Уважаемый Владимир Владимирович,
Если Вы положительно отзоветесь на это предложение, академическое руководство проведет необходимые официальные действия и согласование, как это проходит обычно в таких случаях.
Без лишних славословий, лично я и мои коллеги считаем, что присвоение этого звания личности как Вы – с огромными заслугами к мирному развитию современного мира и, в частности, для укрепления болгаро-русских отношений начала ХХІ века – это честь не только для Велико-Тырновского университета, но и для Болгарии и ее народа.

23. 10. 2008 С уважением:
Велико Тырново Профессор Пламен Легкоступ
Доктор педагогических наук
Ректор Великотырновского университета
имени Святых Кирилла и Мефодия”
След това писмо, което ви казах, че е връчено лично от Председателя на Върховния руски съд – проф. Лебедев, два пъти именно чрез него има потвърждение, както и от посланика на Русия – Юрий Исаков, който в 9,30 ч. ми потвърди като посланик, че наистина предложението е прието.
Формално, като член на академичната общност, като член на Академическия съвет и като негов председател, въз основа на чл. 6, Глава втора “Ред за предложения и награждаване” от Статута на почетните отличия, звания и знаци на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” – “чл. 6. Мотивирани предложения за награждаване могат да се правят от всеки един член на академичния състав на Университета”, внасям едно предложение на Председателя на Българо-руския юридически клуб – Димитър Томов.

Проф. Легкоступ чете писмото от Председателя на Българо-руския юридически клуб – Димитър Томов (изх. № 7/22.01.2009 г.) до Ректора на ВТУ с предложение В. В. Путин да бъде удостоен с почетното звание “доктор хонорис кауза” на ВТУ, приложено към материалите на протокола.

Проф. Пламен Легкоступ: – Имаме и биографията на Путин и мисля, че няма нужда да я чета.
Уважаеми колеги, аз знам, че много шокиращо звучи това предложение, но мисля че точно в нашия университет е редно да бъде доктор хонорис кауза г-н Путин, още повече че наистина е потвърдил това нещо. На 2 февруари 2009 г., 11,30 ч. аз трябва да отида при президента Първанов в тази връзка, защото той заминава на 4 февруари за Русия и той лично ще занесе писмото. Идеята беше някъде около 16 април 2009 г., когато е 130-годишнината от създаването на Търновската конституция, да бъде връчено званието, но в края на м. април ще се организира енергиен форум в София и може би тогава (около тази дата) ще бъде и във Велико Търново.

проф. Иван Харалампиев: – Аз приветствам тази идея и ще гласувам за предложението! Исках да припомня, когато направихме предложението за удостояването със званието д-р Желю Желев и именно това, че ние не трябва да бягаме от такива личности. Путин не е в страни от проблемите на Великотърновския университет! Той изрази отношението си именно чрез този Българо-руски юридически клуб на няколко пъти при провеждането на научни конференции. Той е вдъхновител и покровител на онази академия – православната култура, и други хора от университета получиха още едно признание за нашето отношение към русистиката – при нас има единствения Руски културен университетски център! Това предложение не бива да има политически привкус. Той заслужава и е на върха на световната политика и продължава да е там!

проф. Пламен Легкоступ: – Наистина г-н Путин знае за Великотърновския университет, защото Димитър Томов е човекът, който занесе писмото и проф. Вячеслав Лебедев казва, че много се знае за Велико Търново. След това Лебедев се обажда и казва, че човекът е казал “да” и след кризата отново казва “да” и започват да звънят от консулствата да искат информация за Университета. Покрай тази криза някои хора не гледат с добро око.
Имам една такава идея: пред нас има един много добър шанс след като имаме “доктор хонорис кауза” д-р Жельо Желев – първи президент на България. Следващият “доктор хонорис кауза” може да е Петър Стоянов, а след него – Георги Първанов, ако си поставим тази цел всички български президенти да бъдат “доктор хонорис кауза” на Великотърновския университет! Това е само идея.

проф. Константин Денев: – Предлагам да тръгнем към посока “Христо Явашев”!

проф. Пламен Легкоступ: – Това не пречи! Давайте предложения! Извинявам се пред целия АС, че тази процедура съм я държал в тайна, защото не се знае, ако тръгнем да тръбим и човекът каже: “Не!”.

доц. Пламен Павлов: – Предлагам да гласуваме! Винаги може да има хора, които са против. По отношение на “демокрацията” в Русия аз не съм във възторг! Малко или много предложението е съгласувано с външната политика на страната. Подразних се на реакцията за Обама и не бива да оставаме в една моноориентация и да не се ограничаваме в една или друга сфера. За Петър Стоянов аз ще гласувам против.
Предложението си е много уместно!

Проф. Георги Стефанов: – Аз се чувствам длъжен да се изкажа. Мисля, че не трябва да има дискусия на Вашето предложение. Това ще изиграе голяма роля за развитието на Юридическия факултет. Бих призовал всички да подкрепят Вашата идея. Това е много висока стъпка, която сте предприели, изчиствайки политическия мотив.

Проф. Пламен Легкоступ: – Ползата от файдата за нашия университет ще е голяма.

Доц. Радослав Радев: – Излиза, че инициативата е на Българо-руския юридически клуб, а не на университета! Инициативата трябва да идва от вътре. Излиза, че идва именно от Българо-руския юридически клуб.

Проф. Пламен Легкоступ: – В известна степен сте Вие сте прав, но тъй като и каквито идеи да има при нас на едно такова ниво е много трудно да бъдат реализирани, ако няма външна подкрепа. В крайна сметка първото писмо лично до Путин е от мен! Доста стабилна подкрепа получихме от проф. Вячеслав Лебедев – Председател на Върховния съд на Руската Федерация, чрез Българо-руския юридически клуб. Предложението е от Академическия съвет на Великотърновския университет!

Доц. Пламен Павлов: – Инициативата е на Университета и нека да не се афишира Българо-руския клуб!

Проф. Пламен Павлов: – Решението е на Академическия съвет! Предлагам да пристъпим към гласуване. Който е за предложението Владимир Владимирович Путин да бъде удостоен с почетното звание “доктор хонорис кауза” на Великотърновския университет да гласува.

Резултати от гласуването:
– общ брой на гласувалите – 30
– гласували “за” – 29
– гласували “против” – няма
– гласувал “въздържал се” – 1 (проф. Константин Денев)

РЕШЕНИЕ:
5.1. Академическият съвет на Великотърновския университет реши да присъди почетното звание “доктор хонорис кауза” на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” на Владимир Владимирович Путин, Председател на правителството на Руската Федерация, за заслуги в областта на юридическите науки, за мирното развитие на съвременния свят и в частност за укрепване на българо-руските отношения в началото на ХХІ век.

проф. Пламен Легкоступ: – Нека засега да запазим тишина и лично аз ще отклонявам всякакви запитвания на журналисти. Процедурата е сложна, тъй като в България трябва да го покани Президента или министър-председателя.
В момента едно мое писмо се намира в човек от висшата сфера на властта и защо не да удостоим с това почетно звание Обама, а защо не и Клинтън!

…………..

Експерт към колективните
органи за управление: (п)
(Р. Витанова)

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Р Е Ш Е Н И Я

от заседание на Академическия съвет,
проведено на 26 януари 2009 г.

№ 1

ВЪПРОСИ НА ДНЕВНИЯ РЕД: РЕШЕНИЯ:

…………….

5. Предложение за присъждане на почетното звание “доктор хонорис кауза” на Великотърновския универ-ситет “Св. св. Кирил и Методий”.
Докл. проф. дпн Пламен Легкоступ 5.1. Академическият съвет на Великотърновския университет реши да присъди почетното звание “доктор хонорис кауза” на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” на Владимир Владимирович Путин, Председател на правителството на Руската Федерация, за заслуги в областта на юридическите науки, за мирното развитие на съвременния свят и в частност за укрепване на българо-руските отношения в началото на ХХІ век.

………….

Р Е К Т О Р : (п)
(проф. дпн Пламен ЛЕГКОСТУП)

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

№ 1
от заседание на Академическия съвет,
проведено на 26 януари 2009 г.
(стенограма)

Днес, 26 януари 2009 г. (понеделник) от 13,00 ч. в заседателната зала Ректората се проведе заседание на Академическия съвет при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

…………..

5. Предложение за присъждане на почетното звание “доктор хонорис кауза” на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”.
Докл. проф. дпн Пламен Легкоступ
…………..

Списъчен състав на Академическия съвет – 39.
На заседанието на Академическия съвет присъстват – 30, отсъства по известна причина – 1 (временна нетрудоспособност – в болнични), отсъстват безпричинно – 8.

В заседанията на Академическия съвет, съгласно Правилника за устройството, дейността, управлението и финансирането на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, вземат участие и лица, неизбрани като редовни членове.

Забележка: Участието в заседанието на АС е отразено поименно в Приложение № 1-АС – неразделна част от протокола.

Заседанието на Академическия съвет (АС) се ръводи от неговия Председател – проф. дпн Пламен Легкоступ – Ректор на Великотърновския университет.

Проф. Пламен Легкоступ: – Уважаеми колеги, имаме кворум и може да започе заседанието на АС. Предложението за дневен ред е следното, т.е. това, което разгледали в Системата за информационно обслужване на членовете на АС с едно леко допълнение.

Проф. Легкоступ чете проекта за дневен ред.

Проф. Пламен Легкоступ: – Имате ли други предложения за добавяне или пък нещо да отпадне от дневния ред?

Доц. Живко Карапенчев: – На последното заседание на АС ми беше възложено да докладвам за разкриването на нови специалности в ПФ – Начална училищна педагогика и испански език, Начална училищна педагогика и руски език, Предучилищна педагогика и испански език и Предучилищна педагогика и руски език.

Проф. Пламен Легкоступ: – Трябваше предварително да пуснете една докладна записка! Ще включим този въпрос за края на заседанието.
Ако няма други предложения, който е съгласен с така предложения дневен ред и допълнението на доц. Карапенчев, моля да гласува.
Гласуване: за – единодушие
против – няма
въздържали се – няма
Дневният ред се приема.

…………..

проф. Пламен Легкоступ: – Уважаеми колеги, преди известно време – на 23 октомври 2008 г., написах едно писмо до този човек, който ще ви предложа за “доктор хонорис кауза”, защото се намира на много високо място в световната йерархия и преди да предприемем официални стъпки би трябвало да имаме неговото съгласие. Съгласието му е налице, два пъти потвърдено чрез Председателя на Върховния съд на държавата и сега в събота преди обяд посланикът потвърди това нещо.
Писмото, което изпратих до него официално е подписано от мен и не е изведено от Университета, има следното съдържание:
“Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
В 2009 г. исполняется 130 лет принятия Тырновской конституции. Болгария и болгары всегда будут помнить, что эта конституция была создана с решающей помощью русских ученых и государственных деятелей. По этому поводу в Велико-Тырновском университете будет организована много мероприятий.
Обращаемся к Вам неформально, в качестве ректора Велико-Тырновского университета с предложением выдвинуть Вашу кандидатуру для присвоения звания почетного доктора нашего университета. Информацию о Велико-Тырновском университете прилагаем отдельно к настоящему письму.
Уважаемый Владимир Владимирович,
Если Вы положительно отзоветесь на это предложение, академическое руководство проведет необходимые официальные действия и согласование, как это проходит обычно в таких случаях.
Без лишних славословий, лично я и мои коллеги считаем, что присвоение этого звания личности как Вы – с огромными заслугами к мирному развитию современного мира и, в частности, для укрепления болгаро-русских отношений начала ХХІ века – это честь не только для Велико-Тырновского университета, но и для Болгарии и ее народа.

23. 10. 2008 С уважением:
Велико Тырново Профессор Пламен Легкоступ
Доктор педагогических наук
Ректор Великотырновского университета
имени Святых Кирилла и Мефодия”
След това писмо, което ви казах, че е връчено лично от Председателя на Върховния руски съд – проф. Лебедев, два пъти именно чрез него има потвърждение, както и от посланика на Русия – Юрий Исаков, който в 9,30 ч. ми потвърди като посланик, че наистина предложението е прието.
Формално, като член на академичната общност, като член на Академическия съвет и като негов председател, въз основа на чл. 6, Глава втора “Ред за предложения и награждаване” от Статута на почетните отличия, звания и знаци на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” – “чл. 6. Мотивирани предложения за награждаване могат да се правят от всеки един член на академичния състав на Университета”, внасям едно предложение на Председателя на Българо-руския юридически клуб – Димитър Томов.

Проф. Легкоступ чете писмото от Председателя на Българо-руския юридически клуб – Димитър Томов (изх. № 7/22.01.2009 г.) до Ректора на ВТУ с предложение В. В. Путин да бъде удостоен с почетното звание “доктор хонорис кауза” на ВТУ, приложено към материалите на протокола.

Проф. Пламен Легкоступ: – Имаме и биографията на Путин и мисля, че няма нужда да я чета.
Уважаеми колеги, аз знам, че много шокиращо звучи това предложение, но мисля че точно в нашия университет е редно да бъде доктор хонорис кауза г-н Путин, още повече че наистина е потвърдил това нещо. На 2 февруари 2009 г., 11,30 ч. аз трябва да отида при президента Първанов в тази връзка, защото той заминава на 4 февруари за Русия и той лично ще занесе писмото. Идеята беше някъде около 16 април 2009 г., когато е 130-годишнината от създаването на Търновската конституция, да бъде връчено званието, но в края на м. април ще се организира енергиен форум в София и може би тогава (около тази дата) ще бъде и във Велико Търново.

проф. Иван Харалампиев: – Аз приветствам тази идея и ще гласувам за предложението! Исках да припомня, когато направихме предложението за удостояването със званието д-р Желю Желев и именно това, че ние не трябва да бягаме от такива личности. Путин не е в страни от проблемите на Великотърновския университет! Той изрази отношението си именно чрез този Българо-руски юридически клуб на няколко пъти при провеждането на научни конференции. Той е вдъхновител и покровител на онази академия – православната култура, и други хора от университета получиха още едно признание за нашето отношение към русистиката – при нас има единствения Руски културен университетски център! Това предложение не бива да има политически привкус. Той заслужава и е на върха на световната политика и продължава да е там!

проф. Пламен Легкоступ: – Наистина г-н Путин знае за Великотърновския университет, защото Димитър Томов е човекът, който занесе писмото и проф. Вячеслав Лебедев казва, че много се знае за Велико Търново. След това Лебедев се обажда и казва, че човекът е казал “да” и след кризата отново казва “да” и започват да звънят от консулствата да искат информация за Университета. Покрай тази криза някои хора не гледат с добро око.
Имам една такава идея: пред нас има един много добър шанс след като имаме “доктор хонорис кауза” д-р Жельо Желев – първи президент на България. Следващият “доктор хонорис кауза” може да е Петър Стоянов, а след него – Георги Първанов, ако си поставим тази цел всички български президенти да бъдат “доктор хонорис кауза” на Великотърновския университет! Това е само идея.

проф. Константин Денев: – Предлагам да тръгнем към посока “Христо Явашев”!

проф. Пламен Легкоступ: – Това не пречи! Давайте предложения! Извинявам се пред целия АС, че тази процедура съм я държал в тайна, защото не се знае, ако тръгнем да тръбим и човекът каже: “Не!”.

доц. Пламен Павлов: – Предлагам да гласуваме! Винаги може да има хора, които са против. По отношение на “демокрацията” в Русия аз не съм във възторг! Малко или много предложението е съгласувано с външната политика на страната. Подразних се на реакцията за Обама и не бива да оставаме в една моноориентация и да не се ограничаваме в една или друга сфера. За Петър Стоянов аз ще гласувам против.
Предложението си е много уместно!

Проф. Георги Стефанов: – Аз се чувствам длъжен да се изкажа. Мисля, че не трябва да има дискусия на Вашето предложение. Това ще изиграе голяма роля за развитието на Юридическия факултет. Бих призовал всички да подкрепят Вашата идея. Това е много висока стъпка, която сте предприели, изчиствайки политическия мотив.

Проф. Пламен Легкоступ: – Ползата от файдата за нашия университет ще е голяма.

Доц. Радослав Радев: – Излиза, че инициативата е на Българо-руския юридически клуб, а не на университета! Инициативата трябва да идва от вътре. Излиза, че идва именно от Българо-руския юридически клуб.

Проф. Пламен Легкоступ: – В известна степен сте Вие сте прав, но тъй като и каквито идеи да има при нас на едно такова ниво е много трудно да бъдат реализирани, ако няма външна подкрепа. В крайна сметка първото писмо лично до Путин е от мен! Доста стабилна подкрепа получихме от проф. Вячеслав Лебедев – Председател на Върховния съд на Руската Федерация, чрез Българо-руския юридически клуб. Предложението е от Академическия съвет на Великотърновския университет!

Доц. Пламен Павлов: – Инициативата е на Университета и нека да не се афишира Българо-руския клуб!

Проф. Пламен Павлов: – Решението е на Академическия съвет! Предлагам да пристъпим към гласуване. Който е за предложението Владимир Владимирович Путин да бъде удостоен с почетното звание “доктор хонорис кауза” на Великотърновския университет да гласува.

Резултати от гласуването:
– общ брой на гласувалите – 30
– гласували “за” – 29
– гласували “против” – няма
– гласувал “въздържал се” – 1 (проф. Константин Денев)

РЕШЕНИЕ:
5.1. Академическият съвет на Великотърновския университет реши да присъди почетното звание “доктор хонорис кауза” на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” на Владимир Владимирович Путин, Председател на правителството на Руската Федерация, за заслуги в областта на юридическите науки, за мирното развитие на съвременния свят и в частност за укрепване на българо-руските отношения в началото на ХХІ век.

проф. Пламен Легкоступ: – Нека засега да запазим тишина и лично аз ще отклонявам всякакви запитвания на журналисти. Процедурата е сложна, тъй като в България трябва да го покани Президента или министър-председателя.
В момента едно мое писмо се намира в човек от висшата сфера на властта и защо не да удостоим с това почетно звание Обама, а защо не и Клинтън!

…………..

Експерт към колективните
органи за управление: (п)
(Р. Витанова)

11 мнения за “На лъжата краката са красни”

 1. Г-н Инджев,ако експерт Р.Витанова експертно-както на пръв поглед личи-си е свършила работата,за разлика от вонята около не особено находчиви “учени”,чийто акъл стига за м о д н о п о д м а з в а н е с имената на Хилъри,очевидно като СЪПРУГА на бившия президент Бил Клинтън, както е било засечено към момента по български… и с това на Барак Обама – отново чиста простотия – става ли ясно,че “Великолепната осморка /?/” е измила срама от челото на старопрестолиня град,или ще сме мнозина още побърканите!!!!
  …………………………….
  Прежде всего надо п р о с и т ь прощение у Россий и ее славный народь,в конечном счете и у выдающего госсударственика Владимира Владимировича,которьй на заслужиль все этого….
  Но наше управленское “войнство” -как видите!-так и так больше не умееть…либо … по госсударственам…либо по н а т о в с к и м делам…..
  И больно и стыдно когда пожалуй не понимаят и уроки Вашето коллега,американского президента в связи с годовщиной в атлантической организаций….

 2. Ако стане от гроба Стефан Стамболов, чието Търново тази рубладжийска шайка опозори с лакейщината си…

 3. Лека стъпка леко стъпва и далече стига 🙂 А дано, ама надали 🙂

 4. Здравейте! Приветствам “светлия почин” на ВТУ да бъде приложен и по отношение и на друг демократичен президент – Б.О., който днес затвърди световното убеждение, че е горд САЩ да бъдат български приятели, а и той също е “с огромни заслуги за мирното развитие на съвременния свят и, в частност, за укрепването на българо-АМЕРИКАНСКИТЕ отношения в началото на XXI в.”. Браво, думите са излишни! Чие лицемерничене е по-голямо – на учителите или на учениците?

 5. Tapi nategachi-blizachi. Profesori bili. Kakvoto ni upravlenieto na darjavata takiva i ptofesorite. Boklutzi!

 6. Ей, повратлив се оказа този Легкоступ. То не бяха партии (бил е поне в три, без да броим БСП, ДС и КГБ), то не бе Общински съвет (за сведение на форума – Легкоступ е един от бандата на кмета Румен Рашев, който е гласувал за заменката на гората на Картала и не само…, но за другото друг път). Сега “доктор хонорис кауза” за Путин, утре – за Първанов. Кипи дейност, казвам ви, колелото се върти здраво, имидж “май е гьон” се гради, джобовете се пълнят, връзки се създават. Ще расте Големанов, ох, пардон, Легкоступ в кариерата – по-малко от депутат, министър или дипломат не ще да бъде. Look up! Listening up!

 7. Силен документ. Това е”българската интелигенция”-жалко настояще-виждате ли оптимистичен хоризонт?

 8. “Ползата от файдата за нашия университет ще е голяма” – синтез на цял един Бай Ганьо като върхово постижение на професоркото им изящество.

  “…не се знае, ако тръгнем да тръбим и човекът каже: “Не!”” – ами както човекът каза “ДА”, ако вашият многопочитаем АС беше казал “НЕ”? Или поне “може би”? Но не, те всички “за”. Няма нужда Константин Денев да се въздържа, позата от файдата на въдържанието му е НУЛА. Като гледам и дума не е обелил.

  И без стенограмата беше ясно реденето на блудкави сметки от безформени Ганьовци.

 9. Каквито ни академиците, такива ни докторите хонорис кауза!

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.