Вместо Станко дойде Дянков – ще си ходи ли “Първанката”?

В ЕЛЕКТРОННОТО ИЗДАНИЕ НА В. “ТРУД” СА ПУБЛИКУВАНИ ПРОЕКТОМОТИВИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНТО МНОЗИНСТВО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРЕЗИДЕНТА ПЪРВАНОВ.
ПРЕПЕЧАТВАМ ПЪЛНИЯ ТЕКСТ:

“Публикуваме копие от текста, който подготвиха в петък депутатите от ГЕРБ и техните партньори от “Синята коалиция”, “Атака” и РЗС. Това са проектомотивите за импийчмънт на президента Георги Първанов. Те са придружени и с проект на решение на Народното събрание, с което се повдига обвинение срещу държавния глава за “нарушение на конституционни норми и принципи”. Очаква се окончателният проект да бъде внесен в деловодството на Народното събрание другата седмица.
Мотиви
към проекта на решение на Народното събрание за предложение до Конституционния съд за прекратяване на пълномощията на президента на Република България.
На 05.03.2010 г. е проведена среща между президента на Република България г-н Георги Първанов и заместник министър-председателя и министър на финансите г-н Симеон Дянков. Срещата е имала за цел изясняване на причините за създаденото между тях напрежение във връзка с участието на заместник министър-председателя и министър на финансите в телевизионно предаване, което я определя като среща от личен характер. Въпреки че срещата не е имала институционален характер, което се доказва от непосочване на участващите в нея официални лица и съдържанието й, на нея е бил воден стенографски протокол. Г-н Дянков не е бил уведомен за това. Още същия ден на сайта на президента в раздел “Президент”, под раздел “Речи и изявления”, стенографският протокол е огласен публично и е изпратен до средствата за масово осведомяване. Разпространението на стенограмата също е станало без знанието на г-н Дянков. Тези действия и последвалата публична изява на президента в нарочно дадена от него пресконференция на 12.03.2010 г. станаха повод за дебат в обществото. Институционално този дебат следва да се състои в Народното събрание, което произтича от централното му място в конституционната система, изградена върху принципите на парламентаризма. В условията на парламентарна република мястото на политическия дебат за политическата отговорност на президента е в Народното събрание.
По аргумент от чл. 103, ал. 1 от конституцията на Република България в материално правен аспект президентът е неотговорен за действията, извършени при изпълнение на служебни функции, с изключение на държавна измяна и нарушение на конституцията. Отговорността на президента за нарушение на основния закон може да бъде обсъждана само в рамките на производството по чл. 103 от конституцията за всеки конкретен случай. Поради особената важност на проблема конституционният законодател е създал специална процедура по чл. 103, ал. 2 и 3 от конституцията, по който ред единствено Конституционният съд в изпълнение на правомощията си по чл. 149, ал. 1, т. 8 от конституцията може да разгледа повдигнато обвинение срещу президента. Само в това производство може да се констатира дали със свои актове или вербално той е нарушил конституцията.
Загубването на имунитета на това основание е по същество политическа отговорност на президента, която може да доведе и до загубване на самата длъжност, т.е. прекратяване предсрочно на пълномощията му от Конституционния съд.
Границите на легитимното президентско говорене са заложени в конституцията. Считаме, че със силно натоварените си политически изказвания и действия по време на скандала с министър Дянков президентът извърши нарушение на конституцията, изразяващо се в нарушение на основни конституционни норми и принципи на политическата система – на народния суверенитет, разделението на властите и политическия плурализъм. Тъй като по този въпрос не може да има тълкувателно решение на КС, парламентът е принуден да започне процедура по отстраняване на президента, за да може Конституционният съд авторитетно и окончателно да разреши този междуинституционален спор.
Съгласно чл. 1, ал. 1 от конституцията България е република с парламентарно управление, а президентът е държавен глава, който олицетворява единството на нацията и представлява Република България в международните отношения – чл. 92, ал. 2 от конституцията.
В една република с парламентарно управление президентът, макар и пряко избран, има ограничен по обем демократичен мандат и правомощия. Основният носител на властта в държавата е парламентът – Народното събрание, което осъществява законодателната власт и упражнява парламентарен контрол – чл. 62, ал. 1. Изпълнителната власт е съсредоточена в Министерския съвет, който ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на страната в съответствие с конституцията и законите – чл. 105, ал. 1. В тази схема на разделение на властите суверенът е оправомощил президента да упражнява ограничен брой функции. Доколкото изпълнява тези си правомощия, държавният глава може да заема политически позиции, да изказва политически мнения, да подкрепя или не определени политически сили – това е изрично заявено от КС (Решение 25/1995).
Президентът не може да участва в ръководството на политическа партия – чл. 95, ал. 2 от конституцията, но може да бъде член на политическа партия или партийна коалиция. Държавният глава има политически функции и има право на политически изявления. Това негово право е закрепено и в конституцията.
Чл. 98, т. 2 му дава право да отправя обръщения към народа и Народното събрание. В тях той може да изразява свои становища по държавни, обществени или политически въпроси. Конституцията на Република България е включила и такива правомощия на президента, при упражняване на които той може да се ръководи и от своите политически убеждения като тези по чл. 101, ал. 1 – мотивирано да върне закон в Народното събрание за ново обсъждане на политически съображения, или чл. 99, ал. 5 при определени обстоятелства да назначи служебно правителство, което може да бъде съставено или доминирано от хора, на които той има доверие – негови политически съмишленици.
Конституцията обаче изисква президентът да бъде олицетворение на единството на нацията. Затова Конституционният съд е решил, че е възможно с определени свои думи или дела, които имат политическо съдържание, той да излезе отвъд конституционно допустимото поведение и да наруши пределите на легитимната си власт. Затова съдът запазва правото си на преценка във всеки конкретен случай:
Основният конституционен принцип на парламентарното управление е, че парламентарното мнозинство има мандат да управлява. Президентът не е равнопоставен на този мандат, той не трябва да се състезава с парламента и кабинета, както е в един полупрезидентски или президентски режим. Точно този основен принцип нарушава президентът Първанов, твърдейки, че неговата политическа легитимност е сравнима с тази на парламента: “ … моето място тук е решено от 2 млн. Избиратели. Впрочем, може би доста повече, отколкото цялото това мнозинство, взети заедно (цитат от пресконференцията).От тази своя криворазбрана позиция президентът отхвърля цялостната политика на правителството и което е по-важно в случая, заявява, че ще се превърне в систематична негова опозиция: “… сега, разбира се, няма да водим този дебат, ние ще го водим публично оттук нататък…(стенограма от среща с министър Дянков).Изборът на начало на атаката срещу министър Дянков не е случаен. Не само защото г-н Дянков е един от стълбовете на правителството и идеолог на икономическата му политика. Цялата кампания е, защото Симеон Дянков се превърна в символ на това управление. Последва атака срещу заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, който води решителна борба срещу корупцията и организираната престъпност ( пресконференция).В този смисъл, атакувайки министър Дянков и министър Цветанов, президентът ясно съзнава, че атакува цялото правителство. Подобна яростна атака не е водена нито срещу правителството на Сакскобургготски, нито срещу правителството на Станишев. По същество е налице изплъзване на институционални ресурси за осъществяване функцията на политическа опозиция, тъй като се оспорва правото на правителството и парламента да определят вътрешната и външната политика на страната. При задълбочен анализ не е трудно да се съзре употреба на президентската институция и позициите, които тя дава за формирането на нова политическа, партийна сила. Преследването на партийни цели, съзнателно или не, е недопустимо за времето на упражняване на президентските правомощия.
Безспорно тези изявления са политическо говорене, което само по себе си не води до смяна на баланса на властите в страната. Но несъмнено едно такова интензивно говорене е в състояние да промени характера на президентската институция и от олицетворение на единството на нацията да я превърне в инструмент на тясно разбрана партийна политика и пропаганда. Едно такова развитие е в сериозно противоречие със смисъла на конституционния текст.
Ето защо гореописаните вербални актове на президента нарушават парламентарните принципи на нашата конституция и я подлагат на една полупрезидентска интерпретация. Това е сериозно нарушение и заплаха за конституцията, която трябва да се пресече в зародиш. Това е достатъчно сериозно нарушение на основния закон: Не само на духа му, но и на съвсем конкретни разпоредби като чл.1, ал.1, чл.92, ал.1, чл.62, ал.1 и чл.105, ал.1. Такова нарушение заслужава задействането на процедура за отстраняване на президента.
На следващо място няма закон, който да позволява на президента да записва и разгласява съдържанието на водените от него разговори при провеждане на срещи, които нямат институционален характер, без знанието на другите участници в тях. Че срещата с г-н Дянков няма официален характер, следва от съдържанието на стенограмата, където президентът изрично заявява: “….аз тук говоря само в лично качество…”, “…няма да занимаваме хората с лични взаимоотношения”. Президентът е длъжен безусловно да спазва конституцията и законите, да зачита конституционните права на гражданите и да дава пример за спазването им, а не да ги погазва грубо при условията на злоупотреба с право. По начина на водене на разговора и чрез огласяване на стенограмата е накърнено достойнството на г-н Дянков, което по същество е нарушение по чл. 32, ал.2 във връзка с чл. 6, чл.57, ал.2 и чл. 39, ал.2 от конституцията.
В определена от президента като “институционална” част от стенограмата той не само не се проявява като балансьор, посредник и помирител между политическите сили в името на висши национални интереси, какъвто е добрият диалог между институциите по време на криза. Обратното. Съзнателно е търсено конфронтиране от негова страна с изпълнителната власт чрез вменяване на вини за действия и решения на г-н Дянков, които са от компетентност на колективни органи като Министерския съвет и Народното събрание. Ако президентът има критика към политиката на правителството и Народното събрание, то следва да бъде извършено по реда на чл. 98, т.2 във връзка с правомощията му по чл. 102, ал.1 от конституцията. Недопустимо е да използва лична среща за изясняване на недоразумение по повод участие в телевизионно шоу за отправяне на политически послания. Като е сторил това, Георги Първанов е извършил нарушение на чл. 102, ал. 1 във връзка с чл. 98, т.2 от конституцията.
Действайки в условия на некомпетентност и злоупотреба с права, в същото време президентът Първанов не е упражнил контрол върху начина, по който през изминалите години вицепрезидентът Ангел Марин е изпълнявал делегираните му правомощия по чл. 98, ал. 9 и чл. 98, ал. 10 във връзка с чл. 104 от конституцията при издаване на документи за българско гражданство и условията за предоставяне на убежища за бежанци. Във връзка с това са били създадени условия за корупция в големи мащаби, която застрашава националната сигурност и европейското гражданство. В резултат на синхронизираните действия на полицията, службите за сигурност и разследващите органи към наказателна отговорност по обвинение в корупция през последния месец са привлечени висши държавни служители, отговорни за издаването на документи за българско гражданство, както и за системни нарушения и злоупотреби в държавните институции, ангажирани с предоставянето на убежище. Установената, продължила повече от пет години организирана престъпна дейност представлява риск пред националната сигурност и пред сигурността на ЕС, което определя изключително високата обществена опасност на това деяние и тежестта на повдигнатите обвинения. След като не е упражнен контрол върху делегираните на Марин правомощия, то считаме, че президентът носи отговорност за бездействието си, от което са произлезли вредни последици за сигурността на държавата и статута на българското гражданство в ЕС.
Като народни представители сме убедени в необходимостта от легитимно упражняване на правомощията и отговорностите на всички държавни институции. В този смисъл реализирането на цялостна процедура по повдигането и поддържането на обвинение пред Конституционния съд за първи път ще покаже какви са границите на правомощията и отговорностите на президента по смисъла на Конституцията на Република България.”
—————————————————————————————————————-

КОМЕНТАР ОТ АВТОРА НА БЛОГА:

Експертите ще преценят тежестта и състоятелността на мотивите, а само Конституционния съд има решаващата дума. Не съм нито едното, нито другото. Но както всеки политически мислещ човек, който следи темата, имам няколко реплики.

Помните ли кой беше основния проблем при отстраняването на Петър Младенов, който в крайна сметка беше принуден да отстъпи? Спорът се водеше дали е казал онова, за което го обвиняваха. Той отричаше да е изрекъл фразата “по – добре танковете да дойдат” на 14 декември 1989 г. пред Народното събрание в столицата. Дългите спорове приключиха едва след многобройни експертизи на записа, направен от оператора Евгений Михайлов, с което приключи и мандата на Младенов.

В случая с Първанов няма такъв проблем. Той така се е самозабравил след 8 години безконтролна власт, че наистина се помисли за най-умния, най-хитрия и единствено способния да залага капани.

В капана за Дянков обаче самият Първанов стана жертва на прекаленото си самочувствие. Защото сам снабди обществото с документ за деянието си. Сега никой няма нужда да се мъчи да доказва думите му. Той ритуално ги поднесе на тепсия. С тях сега го атакуват в мотивите депутатите от мнозинството. Хващат го в противоречия- както със собствените му думи, така и с основния закон, на който би трябвало да се подчинява.

Например му припомнят, че сам определя срещата с Дянков като лична, но ползва институцията за разчистване на лични сметки, включително като нарежда да бъде воден запис на личния разговор без за това да бъде уведомен събеседника му, както и след това да бъде оповестено съдържанието на стенограмата.

Може и да е късно да съжалява, но че Първанов вече не се радва на някои от думите си в стенограмата, е сигурно. Перченето от негова страна, че дебатът “от сега нататък” щял да се води в президентството ( вместо в посоченото от Главния закон за такива цели, какъвто е парламента), определено не е в негова полза. Както и озъбеното му изявление на пресконференцията от 12 март, когато напълно обърка понятията, сравнявайки гласове на гласувалите за него с онези, подадени на парламентарните избори за сегашното мнозинство.

Освен всичко това в мотивите има и една малка неприятна изненада за тандема Първанов – Марин. Атакуван е вицепрезидентът Ангел Марин, който вече побърза да ни заплаши със себе си, ако случайно бъде свален началника му. Формално претенцията е към президента, че не е упражнил контрол върху вицепрезидента, но по съвместителство тя съдържа сигнал за извършено престъпление ( или най-малкото престъпна небрежност по отношение на такова) от страна на Марин по повод на разразилия се скандал с далаверите при даване на българско гражданство.

Ще бъде интересно да се види, като тези казуси, доста контрастни дори и за неспециалистите, ще бъдат оборвани от конституционните съдии – особено от онези, които се смятат за лично благодарни на Първанов за постовете си, чиято реакция ще бъде следена под лупа. Не само в София.

Една от глупостите, с която в случая с Петър Младенов се опитаха да замажат гафа му, беше опитът да бъдат изкривени думите му. Не бил казал “танковете”, а “Станко”. Нямало нищо лошо да каже, “по-добре Станко( Тодоров) да дойде”.

Станко така и не дойде. Дойде Дянков. Но го прегазиха като с танк. Което се връща на “Първанката”.
Ходът със стенограмата е типичен случай на злополучен плонж от високо в басейн без вода от страна на политик, който е загубил чувство за реалност и самосъхранение през дългите години на самодоволно къпане в застоялите води на медийния комфорт. Осигури си го и се подведе сам. А сега го подвеждат и под отговорност.

24 мнения за “Вместо Станко дойде Дянков – ще си ходи ли “Първанката”?”

 1. така е, президентът постъпи непочтенно,но така е бил посъветван,а тези ,които го съветват добре познават българсия народ.Народ ,който два пъти го избира,въпреки,че знаеше кой е г-н Президента,та сега ще се впечетли от некоректно поведение,спрямо друга личност,която трябва да се компрометира,и нарушаване на конституцията но затова разчитаме на институциите,да защитават нашите права,за това им плащаме ,от нашите данъци,да ни защитават а не да протестират,разни държавни служители с/у държавна политика.Най-добре да ги сакратът ,ами като няма силен частен сектор,как да стане,абе много смешна държава и нещастна!

 2. Преди да направиш нещо трябва хубаво да го обмислиш и да прецениш плюсовете и минусите. Но Първанов действа първосигнално и точно това ще му “отреже“ главата. Трябаше да се замисли, че след като е решил да демонстрира откритост с народа си, дали е готов да бъде такъв до край. Точно тази стенограма породи питанията за други стенограми и то с много по-голямо значение за БГ.И защо още не ги е показал? След като е казал “А“ трябва да каже и “Б“.
  А хората са казали “Хитрата сврака и с двата крака“. Какво повече са си говорим за него, той е изпята песен. Ако не сега, след време ще разберем всичко. Трябва да се направят така законите, че всеки да носи отговорност за направеното от него.
  Същевременно правя съпоставка, че Берлускони в момента е раследван и текът толкова дела срещу него, въпреки, че е действащ премиер. А у нас и доказаните престъпници закон не ги лови.

 3. Г-н Инджев, малко се замълча около следните думи на президента – “аз знам как стават тези работи в медиите”.Вие бихте ли коментирали.

 4. Моят коментар ще е кратък. – Всеки президент има своя 14 декември (своята стенограма).
  Но понеже съм от тези, които откриват връзка между име и съдба, ще добавя специално за “Първанката” и нещо библейско – “Обаче мнозина първи ще бъдат последни (…)”. Матей (19:30)

 5. По този повод е в сила поговорката,,Кой каквото прави на себе си го прави“.Явно нароченият за капичване ако беше млад християнин щеше да си подложи и другата буза, но очевидно не е млад.Както се изрази Дянков второто не мога да го потвърдя щото не го знам.Иначе мотивите са интересни.Нищо,че Корнезов,бивш червен депутат,бивш конституционен съдия и то в деполитизиран орган,после пак червен депутат(как стават тия работи да си политизиран ,после деполитизиран,после пак политизиран)твърди,че няма съд,който да приеме такива мотиви предстои да видим.

 6. Разбрах, че митингуващите полицаи освиркали министъра. Какво можеш да очакваш от тая сбъркана държава?КС дали и те ще показват мускули и “независимост”.

 7. А аз пък си мисля дали не беше по-добре на 14 декември 1989 година да бяха дошли танковете?Вместо това получихме нежна революция и сега берем плодовете й.

 8. За съжеление, поредният безнадеждно бездарен пасквил на един продажен псевдожурналист в лицето на Иво Инджев.

 9. Към Joro:
  Жоро, писмото което си публикувал в уеб страницата ти е чудесно. Очаквам да прочета един ден нещо подобно и за ББ. А за 14 декември не си прав. Всъщност ние тогава можехме да спечелим и по мирен път ако Желю Желев не беше признал фалшифицираните резултати от изборите. Но пък нямаше кой да му попречи за това от ръководството на
  сините. А това показва, че проблемът по-скоро е в това, че промените вече бяха дирижирани от подставени лица. Така че и нежна и по-малко нежна да беше “революцията”, пак щеше да бъде обречена на порочен резултат.

 10. mai Joro e prav da bihme zaleli BG s kryv stiahme da se opravim a te ni shanturkat 21 godina i ste ni shanturakat oste 21 zastoto si izpraha parite dyrpat koncite de v “sianka” de na dyrjavnoto kormolo no tova zaslujavame si u4astta

 11. На JORO:
  Заставам зад становището Ви Х100!!!
  Лично смятам,че именно заради “НЕИДВАНЕТО” на танковете,сме на този хал.Примери:Полша,Унгария,Чехословакия???
  Тази “ПСЕВДО НЕЖНА РЕВОЛЮЦИЯ” от 1989г,ни …. майката!

 12. С пълното съзнание, че сравнението между американската и българската конституция е неуместно до степен да предизвика “Ахилов” гняв в ригидните мозъци на българските конституционни съдии, ще си позволя да цитирам няколко текста от американската. Макар и да не съм юрист, знам разликата между процесуално и прецедентно право и между парламентарна и президентска република. Та, ето ги и текстовете:
  Член 2, Параграф 4. Президентът, Вицепрезидентът и всички висши държавни служители на Съединените щати се отстраняват от длъжност, ако бъдат подведени под отговорност по реда на импийчмънт и осъдени за държавна измяна, вземане на подкупи(!) или други тежки престъпления и простъпки.
  Член 3, Параграф 3, Алинея 1. Под измяна спрямо Съединените щати се разбира само водене на война срещу тях или съюзяване с враговете им(!) и оказване на помощ и услуги(!) на враговете им. Никое лице не може да бъде признато за виновно в измяна, ако актът на явна измяна не бъде потвърден от двама свидетели или признат от обвиняемия на открито съдебно заседание.
  Алинея 2. Конгресът разполага с властта да определя наказание за измяна, но присъдата за измяна може да включва лишаване от права и конфискация на имущество само докато осъденият е жив.
  Избрах тези цитати единствено от уважение към домакина на блога и всички от форума.

 13. Една забележка към Иво Инджев – Ангел Марин е вицепрезидент, а не вицепремиер, както пишете в блога си. Прочетете отново четвъртия абзац отдолу нагоре.

 14. Селянчето от Сирищник съвсем се оплете и тотално изложи пред Европа.Не,че те са имали друго мнение за него защото така и никой не го кани на официални посещения.Най-срамния държ.глава в историята на България.

 15. Според мен събитията не само около последния президент, а и предишните, показват, че няма ясна представа за какво ни е точно Президента, избиран по този начин и действащ по регламент, имащ вид на механичен сбор от случайни юридически хрумвания, струпани в невъобразим правен гювеч. Някой представял ли си е ползата от това, Желев, Стоянов, Първанов, да се кълнат, че са надпартийни, след като няма как да са. Някой представя ли си какво трябва да прави всеки ден, всеки месец, всяка година един човек, чиито служебни задължения са да обединява нацията? Става въпрос за една нация, чието мислене и мотиви за действия са административно, партийно, институционално и т.н. обременени. Една нация, която дълбоко в себе си е убедена, че общите усилия могат да ни направят единствено еднакво бедни и пътят към просперитета неизбежно минава през прецакването на останалите. И тъй като това прецакване предвижда все пак нещо да е направено от всички уж за всички, та накрая тарикатите да оберат каймака, сме убедени, че всяко нещо трябва да става, когато е работа за всички, със силата на закон, на авторитет, на принуда. В същото време гледаме да се гушим в тълпата, да не бием на очи, когато се върши нещо, та като прецакаме, да останем извън подозрение. Е, как се обединява такава нация с хаотичния статут на “надпартиен” президент, 100% избиран под егидата на партии?
  Да си го кажем направо – ние сме или за монархия от средновековен тип, за да свършим нещо, оправдаващо съществуването ни като народ, или в разбъркан словоред да коментираме абсолютно случайни явления като Президентите и Генералните Секретари, които ни се натрисат на главите, незнайно как и откъде.

 16. Именно Унгария,Чехословакия и Полша имах предвид,като написах за танковете.И си мисля,че там нещата не са както у нас.Не искам да съм черноглед,но всеки народ си заслужава съдбата.

 17. Извинявам се за двойния постинг,но г-н Инджев така и не направи възможно модерирането на коментарите ни.Та въпроса ми е за освиркването на министъра.Нямам причина да уважавам българските полицаи.Представата ми за модерна и ползотворна полиция е съвсем различна.Явно желанието на Цветанов да промени системата среща своя закономерен отпор.Лично за мен освиркването е породено от хора,които не желаят нищо в тази държава да се промени.

 18. Както казват във вашия край г-н Президент: Свраката рипа от колец на колец, па се надене.

 19. Т о ч н о и засега само към Севдалин Панев,Георги Георгиев и J o r o:
  Да,наистина всеки народ си зслужава съдбата и годините при господата Желев,Стоянов и Първанов,бяха употребени де факто с ялова реколта ,а и насърчени от хора,чийто политически ръст не бе напълно на държавници обединители,а де факто обслужи други,които не желаят нищо в тази държава да се промени.
  И сега-недай боже-няма как да ни очаква нещо по-весело!

 20. Pozabraven nash pisatel Anton Strashimirov,beshe napisal v edno svoie proizvedenie’Horo”.Klaha naroda taka kakto kardzalii ne biaha go klali/otnasia se za pogroma na Septemvriiskoto vastanie-1923 godina.No v sravnenie sas segashnite zolumi na vlasta kardzaliite sa kato edna mahlenska momcheshka banda.

 21. Народееееее!!!! ” ГЛАСУВАШ ЗА ПЪРВАНОВ – ПОЛУЧАВАШ СТАЛИН “.
  СЛЕДВАЩИЯТ ПЪТ МИСЛИ, ЗАЩОТО Е ПОСЛЕДНИЯТ ВЛАК ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ НА ТВОИТЕ ДЕЦА И ВНУЦИ!

 22. Като прочетох цитатите от американската конституция, пък и замисляйки се си викам. Не е ли жалко за народното събрание, да се пъне да измисля прецеденти за отстраняване на държавния глава. Алюзията с П.Младенов е неуместна, защото той подаде оставка, уличен в лъжа. Първанов направи политическа и морална грешка, вероятно (защото морала е едно малко разтегливо понятие)и ще трябва да си плаща по тези линии. Цялата сага около съставянето на мотивите за искането за отстраняване, показват едно единствено нещо. На мнозинството не му се рпавят реформи. Мнозинството предпочита политическите конфликти. За съжаление нищо принципно не намирам в процедурата по отстраняване на Президента. Той каквото можа, сам направи за себе си. Сега ще гледаме един политически водевил, вместо дебат и действия по антикризисни мерки. Втрото действие, ще е атака срещу Конституционния съд, ако не галсува “правилно”. Да се хванем ли на бас?

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.