За Белене: когато фактите мълчат,боговете на корупцията говорят

Къде са учените от БАН, които си казаха мнението, че не се препоръчва строежа на АЕЦ БЕЛЕНЕ?
………………….
ТОВА МОЖЕ И ДА СТЕ ЧЕЛИ, НО НЕ ПРЕЧИ ДА ГО ПРОЧЕТЕТЕ ПАК И ДА ГО ПОПУЛЯРИЗИРАТЕ:
САГАТА АЕЦ “БЕЛЕНЕ”
д-р Вера Михайлова, радиохимик
Началото на тази сага трябва да се търси в потъналите в забрава папки на несъстоялия се връх на българския технически прогрес от началото на 80-те на миналия век. Ако някой историк (професионален или любител) има амбицията и търпението да се порови из този архивен материал сигурно ще намери интересни подробности от това време, когато мегапроектът АЕЦ “Белене”заедно с още един хитроумен мегапроект на късния живковизъм – Завода за тежко машиностроене в Радомир, е трябвало да покажат на света и най-вече на капиталистическия такъв нашата индустриална “мощ” в пълния й блясък , оставяйки Запада в абсолютен потрес.
Но, както вече знаем, чудото не се състоя и през 1989 г. чудотворците от Политбюро (срам не срам! ) трябваше да да си признаят , че не са успели да направят магията…

Нека не забравяме, че този период от живота ни, който заживяхме след 10.11.89 г. и който условно се нарича Преходът започна именно с граждански протести, организирани от “Екогласност” срещу осъществяването на проекта – АЕЦ “Белене”.
Скоро след това двата мегапроекта тихмълком бяха замразени от Правителството. Протестиращите останаха с впечатление, че това означава спиране на безумието завинаги и престанаха да протестират.
А всъщност дали завинаги?!
Нека си припомним със задна дата какво се случи през 1990 година.
От това което е документирано може да се види, че на 22. 02. 1990 г. с решение на Парламентарната комисия по енергеника при ВНС и на тогавашния председател на БАН акад. Благовест Сендов (а нине здрастващ като наш посланик в Япония) е създадена Контактна комисия по енергетика, която е работна група на Парламентарната комисия за АЕЦ “Белене” на ВНС и БАН.
Задачата на тази работна група е да анализира вариантите за развитие на националната енергетика, включително и да отговори на въпроса за целесъобразността от АЕЦ “Белене”. (стр. 3)
.
В разработването на този мащабен научен проект участват , със своите имена 85 учени и специалисти от различни институти на Академията.
Изследванията и становището са оформени на 400 страници и са отпечатани в тираж от 1100 екзимпляра под заглавие: АЕЦ “БЕЛЕНЕ” Изследвания и становище на Българската академия на науките, Из-во на БАН, 31. VIII. 1990 г.
Тази обемиста книга е надлежно разпратена до Великото Народно Събрание и до други държавни институции за сведение.
Какво се случва по-натътък.
Всред изводите и съображенията, изразени в този документ, които са послужили като база за прекратяването (замразяване) на строежа на АЕЦ “Белене” през 1990 г. има такива, които не са се променили , независимо от 17- годишната му давност.
Това са:
1.Сеизмичност на строителната площадка и сеизмичен риск
Анализът и оценката на сеизмичността на строителната площадка са извършени главно от сеизмолози от Геофизичния институт на БАН в периода 1979 – 1984 г, отразени в договори с “Енергопроект”.
В него се подчертава, че:
1.1. …геолого-тектонската информация, съдържа данни, които показват, че сеизмотектонските условия в този район се влияят съществено от блокована разчлененост на земната кора от неотектонската и съвременна активност на разломи, по които биха могли да възникнат земетресения с магнитуд М = 5.5 – 6.5. (стр. 320)
1.2. Сеизмичното въздействие върху площадката на АЕЦ “Белене” за територия с радиус 320 клм. – се определя от 6 силни земетръсни огнища с магнитудни оценки над 7.0, проявили се в минали времена и в настоящия век (20-ти век). Най-голяма опасност за площадката представляват въздействията от огнище “Вранча” , отстоящо на около 250 клм. от нея. За 10 вековен период от това огнище са регистрирани 21 силни земетресения (магнитуд над 7.0), честота – 2 земетресения на 100 години. (стр. 321).
1.3. Обстоятелството , че става дума за строителство , свързано с опасности, изисквания и отговорности от най-висок ранг, за конкретните инжинерногеоложки условия на АЕЦ “Белене” проектното земетресение (ПЗ) би трябвало да бъде от осма степен, а максимално разчетното (МРЗ) – от девета степен, т.е. с по-една степен над приетите в проекта седма, респ. осма степен. (стр.324).
Това означава, че:
1.4. Ако атомните реактори от конфигурацията ВВЕР-1000 са осигурени за МРЗ от осма степен за 10 000 годишен период на повторяемост, избраната строителна площадка не предлага резерв (запас) за сеизмична осигуреност. (стр.324)
Какво излиза при това положение? Излиза, че специалистите от Геофизичния и Геологическия институт на БАН не гарантират по никакъв начин сеизмичната устойчивост на терена, върху който ще се строи тази Атомна централа. През 1990 година те не са дали гаранции за терена. А какво се е променило за този 17-годишен период? Отговорът е: нищо.
2. Радиоактивно замърсяване на р. Дунав и възможни примени в подземните води.
2.1. В техническия проект не е направена прогнозна оценка за възможно радиоактивно замърсяване на подземните води при евентуални извънредни изхвърляния на радиоактивни вещества в околната среда.
При съществуващите хидроложки условия в района на АЕЦ “Белене” могат да се очакват неблагоприятни въздействия върху подземните води , ще се наруши водният баланс на района. Това е установено от досегашния световен опит при използване на АЕЦ.
В нашия случай, при твърде плиткото естествено залягане на подземните води, за да се поддържа водното ниво поне на задължителните 3 м. под най-ниската точка на фундиране , ще бъде необходимо изграждане на специална водопонизителна система.
2.2. Геоложките и хидрогеоложките условия в района на АЕЦ “Белене” са благоприятни за сравнително лесно и бързо радиоактивно замърсяване на подземните води при възникване на извънредни (аварийни) изхвърляния на радиоактивни вещества.
Тово може да стане или
-чрез пряко вливане във водоносния пласт при изтичане от водопроводящите и канализационни системи;
-чрез косвено постъпване на отложени на земната повърхност радиоактивни вещества в подземните води чрез инфилтрация на валежи и поливни води през почвения слой.(стр. 337-339).
И какво се оказва? Оказва се, че теренът е избран неподходящо, защото нивото на подпочвените води лежи твърде високо, което означава, че при едно сериозно аварийно изхвърляне на радиоактивни вещества от централата, възможността за което никога не трябва да се изключва, подпочвените води неминуемо ще бъдат замърсени. До каква степен и в какъв радиус това може да се случи е трудно да се предвиди. Това което е възможно е да се моделират различни сценарии на подобно събитие при различни изходни данни. Такива сценарии не са ми известни.
Но какъвто и да е сценарият на такова събитие, неговите последици биха могли да бъдат редуцирани до безопасни за населението нива.
Въпросът е как ще се постигне изискумото ниво на безопасност и на каква цена.
В случая хидролозите съветват преди да се започне строежът на централата, да се изгради специална водопонизителна система, която да отведе подземните води в по-дълбоки земни пластове. Не е трудно да се съобрази, че такова съоръжение не може да бъде нито просто като конструкция , нито евтино като стойност.
3.Радиационна обстановка и радиационен контрол в района на АЕЦ “Белене”
3.1.Смята се, че при нормална (безаварийна) работа АЕЦ “Белене” не би имала съществени отрицателни последици за страната и народа ни по отношение на радиационната безопасност. Сравненията обаче водят до заключението, че проектът на АЕЦ “Белене” в тази област отстъпва на проектите на АЕЦ в напредналите страни.
3.2. Анализът показва също, че в случай на тежка авария на АЕЦ “Белене”, последствията ще бъдат твърде тежки, тъй като в 10 клм зона за вземане на екстрени мерки за защита , включително и за евакуация на населението, влизат гр. Свищов, гр. Белене, румънският град Зимич и три села (население повече от 50 000 жители). В 30 клм. зона влизат още в България – гр. Левски, гр. Никопол и около 50 села; в Румъния – гр. Турну Мугуреле и около 10 села – общо за зоната няколко стотин хиляди жители.
3.3. При изготвянето на аварийни планове, без които строежът и пускането на АЕЦ “Белене” са недопустими , по необходимост трябва да се включат и големи румънски градове , което създава сериозни трудности от международен характер.
3.4. Една действително тежка авария на АЕЦ “Белене” освен проблемите за нашата страна, ще изправи България пред тежки международни проблеми. В този смисъл площадката за строеж на АЕЦ “Белене” е избрана неудачно. (стр. 390-391)
Едва ли е възможно горните твърде сериозни предупреждения да бъдат пренебрегнати. Те просто не се нуждаят от коментар.
Но даже, ако допуснем, че като се пренебрегват всички изложени дотук предупреждения и фанатичното решение за тъй нареченото “доизграждане” на АЕЦ “Белене” бъде осъществено, то остава нерешен проблемът с :
4. Обработката и съхраняването на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво от АЕЦ “Белене”
Това е един много сериозен проблем, който в никакъв случай не може да се пренебрегва при оценка на преимуществата и недостатъците, на печалбите и загубите от построяването и експлоатацията на всяка централа.
Това трябва да включва:
а) Изграждане на инсталации за преработка на радиоактивните отпадъци, неизбежен страничен продукт при нормално функциониране на централата;
б) Осигуряване на обучен персонал за експлоатацията на тези инсталации;
в) Хранилище за последващо съхраняване на вече преработените радиоактивни отпадъци.
Това са основните проблеми дискутирани в документа от 1990 г.
Този документ никога и никъде не бил официално опровергаван и въпреки това излиза друг документ, този път под заглавие ИЗГРАЖДАНЕ НА АЕЦ”БЕЛЕНЕ” – 6/1/2004 г.
В този документ липсват имената на авторите му и освен това в неговите 45 страници таблиците и графиките вместо да бъдат илюстрация на думите фактически ги заместват.
Да не говорим, че там липсва каквато и да е информация свързана с перспективите за преработването на радиоактивните отпадъци и третирането и последващото погребване на отработеното гориво.
Процедури, които могат да увеличат съществено прогнозираната цена на това съоръжение без някой да може да каже точно каква ще бъде реалната цена, която българският данъкоплатец ще трябва да калкулира в семейния си бюджет.
Когато говорим за ядрено гориво, неизкушеният в тази област гражданин може да бъде подведен и по аналогия с горивото за обикновените централи и да си представи, че след като бъде използвано, то престава да е радиоактивно!
Това е абсолютно погрешно!
Обратно!.
Когато централата работи , в резултат на ядрена реакция (делене на ядрото на уран-235) , в горивото се получават радиоактивни изотопи на различни химически елементи, чиято сумарна активност е по-висока (особено непосредствено след изваждането й от активната зона) от тази на свежото гориво. При това тези изотопи имат периоди на полуразпад от няколко секунди до десетки хиляди години.
Преработката (радиохимично разделяне) на тази смес от изотопи на различни хим. елементи изисква специално оборудвана лаборатория , с телескопични уреди за дистанционни манипулации и през специални екрани от оловно стъкло, които да защитават работещите от вредното излъчване. Затова тази преработка е много скъпоструваща.
Нашата страна не разполага със съоръжение от този тип.
Построяването на пастоянно хранилище за погребване на отработено гориво също е изключително тежка и отговорна задача, все още нерешена в световен мащаб.
То трябва да бъде гарантирано за стотици хиляди години напред, защото непълното и небрежно решаване на този проблем е равностойно на прехвърлянето на нашите проблеми върху плещите на още неродените бъдещи поколения…което е толкова неморално, че граничи с престъпление.
Такова постоянно хранилище представлявя цяла подземна фабрика, със съответна вентилация и охлаждане, в недостъпни за подпочвени води терени, най-често желателно е гранити или пък изоставени солни мини (солните мини са гарантирано недостъпни за подпочвени води, защото ако имаше такива , то солта щеше да се разтвори , да се отмие…)
Освен това, то трябва да бъде разположено в отдалечен район, да бъде за вечни времена под постоянна специална охрана поради заплаха от терористичен акт и т.н.
Не е трудно да се съобрази, че за нашата страна, която е неголяма по площ, сравнително гъсто насилена и в която липсват геологични формации като гореспоменатите такова хранилище не може да бъде изградено.
Поради това, отработеното гориво от АЕЦ “Белене” трябва да се транспортира до Русия. Със всички произтичащи от тази едностранна зависимост последствия. Не трябва да се забравя, че Руската дума гласува закон, според който Русия след 2020 г. няма да приема отработено гориво от чужди страни.
Не трябва да се забравя също, че транспортирането на такъв товар до Русия става при специален режим и транспортните такси за превозването му през териториалните води на две страни – Румъния и Украйна – трябва също да бъдат включени при формирането на цената на крайния продукт.
Към тази цена трябва да се добавят и разходите по погребването на самите съоръжения от централа, когато бъде преустановена експлоатацията й.
5. Рекултивация на почвата
Предварителни оценки на британски учени показват, че за превръщането на площадката на една спряла вече АЕЦ отново в годна за обработване земя са необходини около 1.5 милиарда паунда.
За икономическата нецелесъобразност на проекта разумните хора получиха в последно време достатъчно материал за размисъл в една поредица от стойностни статии във печатните медии.
Но в същото време по Интернет форумите се подхвърля лесно запомнящата се и заплашителна в своето познато звучене частушка:
Нали знаеш, без АЕЦ-а,
парафина с конеца?!
Да не говорим, че остават без отговор следните естествени въпроси, които всеки от нас би трябвало да си задава:
Защо БАН като институция запазва едно дистанцирано мълчание сега?
Какво се е случило с тези 85 учени он БАН автори на първия документ и защо никой от тях не реагира публично на възобновяване на мегапроекта АЕЦ “Белене”?
Кои са авторите на документа ИЗГРАЖДАНЕ НА АЕЦ “БЕЛЕНЕ”?
Защо Гърция няма атомни електроцентрали и не предвижда разискване по този въпрос в близките 30 години?
Къде ще се насочи туристическият пътникопоток, ако случайно или не толкова случайно се пусне слух, че в България има радиоактивно замърсяване? И докато екипите от експерти и комисии на всички нива изясняват случаят дали слухът е верен или пък злонамерен къде ще предпочете редовият турист да летува?
Ще запазят ли пазара си и цените си нашите минерални води , ако има съмнения, че могат да бъдат замърсени с радиоктивни изотопи от изграждането на нови мощности на нова площадка?
С какви дългосрочни спогодби е гарантиран пазара на произведената у нас електроенергия ?
Кой ни е внушил, че ние можем да бъдем енергиен център на Балканите, след като ние внасяме енергоносители от Русия, което в най-добрия случай ни отрежда незавидната роля на енергиен диспетчер в региона?
Като заключение бих искала да кажа убедено, че: Всичко може да се построи, даже АЕЦ “Белене”.
Зависи обаче на каква цена и кой ще плаща сметката.
Референдум в случая е невъзможно да се провежда, защото не могат да бъдат питани всички, които ще плащат сметката наред с нас, тъй като това са и нашите все още неродени потомци, чието бъдеще ние предопределяме днес.
ЗАБЕЛЕЖКА: В текста с курсив са дадени цитати от книгата “АЕЦ ‘БЕЛЕНЕ’ – Изследвания и становище на БАН” като в скоби са означени и съответните страници.

71 мнения за “За Белене: когато фактите мълчат,боговете на корупцията говорят”

 1. Ако реакторите в японската АЕЦ “Фукушима” бяха като руските, сега Япония нямаше да съществува. Представете си няколко Чернобила гръмнали едновременно и на едно място. И най-богатата фантазия е бедна, за това, което би се случило. Да се строи АЕЦ “Белене” с руски реактори, може да хрумне само в главите на престъпни и асоциални уроди.

 2. Друг е въпросът, че токът от АЕЦ “Белене” изобщо не е нужен не само на България, но и на Балканския плуостров. Ако пък потреблението в България на ел. енергия за промишлеността и бита стане като средното в ЕС, тогава отпада и нуждата на от АЕЦ “Козлодуй”.

 3. Най-лесно за привържениците на проекта е да се влезе с сферата на техническите дебати. Това им дава възможност да изместят темата от основния въпрос – зависимостта от руския монопол. Винаги може да се намери изход от технически проблем! Затова човекът е стигнал до тук! Но как ще се избяга от влиянието на последната колониална държава, стремяща се да запази влиянието си в своите бивши колонии. Това някои не искат да коментират и умело извъртат въпроса към техническия аспек, към който е смешно да се говори с емоции. Там се включват експерти (или пък не им дават да се включат) и темата става строго професионална.
  Най-големият проблем според мен на този етап е не самото строителство на АЕЦ, а включването въобще на руснаците. След като същите световни фирми от Европа и Америка се включват в подобни проекти на други места, означава, че където има пари – може да се печели. Но където има руска и българска енергийна мафия – нищо не е сигурно. Затова бягат хората от България. И не само от строителството на АЕЦ, а и от други проекти в нашия бизнес.

 4. Вашият зашеметяващ и грижливо подготвен труд,се появявява във време,когато мълните тресат Олимп в Москва между Анатолий Дмитревич и Владимир Владимирович,а стара Европа и САЩ са разбрали,че войната ще е вероятно дълга,но това не е и не може да бъде причина за отказ от поетия път,
  дори когато ни смайват еврейските номера на полковника през някои от последните десетилетия за промени в избора на стратегически съюзници.
  Към изброените от Вас,мълчаливи и
  не толкова,”обвинения”,липсва необходимия повече от друг път,
  призив за “Митинг на епохата!”,
  който да залейми измамата,веднъж завинаги и я осъди на вечна забрава в името на живота и добруването и на неродените!

 5. Ако искаме да се поучим от историята на земният живот трябва да сме наясно, че на земята е оцелял този който е ял, затова трябва да си пазим чиста Българската земя, вода и храна.Бог е подарил на Българите парче от райската земя и ние днес нямаме право с мълчанието и бездействието си да превръщаме, тази наша свещена Българска земя в ядрен ад, на дяволските комисионери от дяволската АЕЦ-Белене.

 6. Дано се намесят за помощ екозащитници и от Рунъния, за които “Белене” е на една река разстояние! А ние – ние спешно трябва да се организираме срещу вилнеещата страшна простащина!

 7. Дано се намесят за помощ екозащитници и от Румъния, за които “Белене” е на една река разстояние! А ние – ние спешно трябва да се организираме срещу вилнеещата страшна простащина над страната ни бащина!

 8. Може би и Германия, четвъртата икономика в света ще мине на свещи?
  Тези които пускат в обращение такива частушки могат да бъдат само нещастници.
  Не само Германия но и САЩ могат да отпратят ядрената енергия в миналото.
  Ще стане, след Фукушима ще стане още по-бързо отказването от ядрена енергия първо и после закриването на Северен Поток от Германия.
  Чакат ни интересни събития в тази посока.
  http://www.renewableenergyworld.com/rea/partner/free-green-concepts/news/article/2011/03/germany-set-to-abandon-nuclear-power-for-good?cmpid=rss

 9. стопирането не строителството на аец-а минава през отстраняването на герб от властта, които излъгаха предизборно,че няма да го продължават, и понеже това не единствената лъжа е време да си ходят

 10. Нищо по-ясно и силно не бях чувал като това на Севди,че тук се е развилняла страшна простащина!

 11. Кардинале, ако не ми вярваш, че пак си в час, прочети още един път днешният си великолепен коментар, от 12:37.

 12. Построяването на АЕЦ Белене е безумие!

 13. Лошото е, че бройката на боговете се е увеличила с още един. Бог Бойко намести задник между тях.Да, между първанов и овчаров. А той както знаете прятели няма! Е, само малко ТИМ, малко Златев, малко Гоце, някой друг там митнччар и мноого малко – путин. Не го закачайте, че е изморен, поел е работата на повечето министри, за да е сигурен, че няма да направят някой сакатлък. Мислите са му нещо като “Няма да строим АЕЦ Белене, но като я завършим, поколенията ще ни благодарят!”(ако се родят) Богът на простотията, има най-много почитатели. Имам чувството, че даже АЕЦ козлодуй да гръмне утре, пак ще строим Белене. Къде е заровено кучето??

 14. Уважаеми, г-н Инджев!
  Без да подценявам ни най-малко стореното до тук по въпроса за премахването на паметника на руската лъжа в центъра на София, смея да твърдя, че в настоящия моменттази тема /временно/ слезе от дневния ред. Събития с изключителна мащабност, националноотговорни решения с катастрофична важност, предопределящи бъдещето на поколения след нас и бъдещето на нацията, по мое скромно мнение, налагат крещящата необходимост от спешни, неотложни и непоколебими действия!

  А Е Ц – Б Е Л Е Н Е!!!

  Очевидно е, че властимащата МАФИЯ на България е решила да играе “ва банк” и няма да се поколебае да пожертва земята ни и населяващите я нещастници!
  Няма какво повече да чакаме! Време е да се действа! Нямаме време за нови “почини”, организации и формалности.
  Предлагам незабавно да се разширят и актуализират правомощията и функциите на съществуващия Инициативен Комитет за демонтиране на ПСА в центъра на София, като същият се преименува в
  ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА АТОМНА ЗАЩИТА – “НЕ НА АЕЦ-БЕЛЕНЕ!”.
  Смятам също за спешно необходимо:
  1. Като начало новият ИК да се преучреди в настоящия си състав.
  2. ИК да проведе спешно заседание, на което да се разработи първоначален план за действие. Последният да бъде незабавно популяризиран и подложен на обществено обсъждане /в изключително кратък срок/ по всички възможни начини.
  3. Във връзка с реализирането на тт 1 и 2 да бъдат привлечени всички неподкупени и идеологически неангажирани специалисти по ядрена енергетика /Касчиев, Котев и др/, както и учени от БАН и СУ, чиято специалност е в пряка или косвена връзка, с поставения за решаване проблем.
  4. Да се издирят краен брой достатъчно енергични, интелигентни и отговорни наши съмишленици от страната и последните да се включат в състава на ИК, с цел формирането му като общонационален.
  5. Да се възложи на провинциалните представители по т 4, в изключително кратки срокове /измервани в дни/ да организират ИК по места.
  6. Да се издирят максимален брой от 85-те учени от БАН, участвали в проекта от 1990 година. Същите да бъдат убедено кооптирани и приканени към активна гражданска позиция, в защита на националната кауза.
  7. Да се излезе организирано по улиците и площадите още в началото на месец април.
  Г-н, Инджев, без каквито и да било претенции за авторство, безпогрешност и изчерпателност, както и без каквито и да било амбиции за ръководно участие, моля ви обмислете /обсъдете/ това предложение!
  Опасявам се, че време ни изтича!
  Оставам

  С уважение!
  Павел Тинков

 15. Преди много много години, в т.н. зора на демокрацията, японският посланик изрази мнение, че е време да се даде път в България интелектът да печели.
  Е … не се даде. Парцелирана монополна икономика от комунета.
  Твърдо вярвам, че без тояга няма да се оправят.;)

 16. Напълно съм съгласна с г-н Тинков. Заплахата е огромна, продажността на тези, които решават – очевидна. Където организирате митинг, ще дойда с плакат “БЕЛЯ-НЕ!”. Не съм го измислила, прочетох го във форумите, да ме извини истинският автор.

 17. Предлагам незабавно да се разширят и актуализират правомощията и функциите на съществуващия Инициативен Комитет за демонтиране на ПСА в центъра на София, като същият се преименува в
  ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА АТОМНА ЗАЩИТА – „НЕ НА АЕЦ-БЕЛЕНЕ!“.

  …………………..

  Ако ще се използва опита на Инициативния Комитет за демонтиране на ПСА по-добре е да не се преименува на ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА АТОМНА ЗАЩИТА – „НЕ НА АЕЦ-БЕЛЕНЕ!“, а на

  ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ГРАЖДАНСКА САМОЗАЩИТА, като в него има (засега) две подорганизации или просто теми (направления) – едната за ПСА, другата за Белене.

 18. Към г-н Р.Великов:
  ——————
  Уважаеми г-н Великов,може и да сте влад човек,но няма как д не помните как Тато се учудваше десетилетия над своите и на Партията му фъшкии във всички области на живота….
  В Мадрид М.Балев,така омръзна на поредния ген.секретар на ИКП,че момчето-миньор не издържа над лицемерието с прочутите въпроси
  “защо” и стана една в стил…,ми добре де,ха кажете защо!
  Сега ката слушам Г.Първанов за причините двели до отчаяние младите хора,или тези на Бойко Борисов,когото хем чешат по задника с повече от 40%,хем,за да му нахлузят оглавнка,хем ще са измежду първите нагласяйки дръвника,в конкретен план,отдавна съм благодарен на стопанин на блога и др.съфорумци,че съм се съхранил десетилетия от перфидните
  пипала на злобното ченгесарско котило и производните му сред военните,с изключение на кохортата от бивши приятели охранители ,на които дори един прост селянин като Тато,не позволяваше,да си го мерят с кариерните.
  Може и да ми е криво,че нашенската
  простотия,се е развилняла,както казва Севди,но вече не съм и сигурен до къде ще я докарат,
  когато са се хванали за гушата и няма спасение от самонадеяни ченгета,когато се давят като вълци и изнасилват н а г л о матроната Темида .
  Може с години да спечелиш най-важното дело в живота се,
  когато без срам и грях обръщат доводите на един съдия,чрез друг само и само да те довършат от завист и злоба.
  Разбира се,че ако Иво Инджев стигне самостоятелно до съдбовни решения,ще го подкрепяме,но ще е неразумно,да му подсказвам,а и няма нужда от това.Всеки е длъжен само да избира и следва пътя си,ако знаес какво може да бъде полезен!
  Както “във Франция”,така “и тук”,
  винаги ще си остана само кардинал по кардиналните въпроси на държавността.И ми стига!Животът е кратък,дори за висшия клир в неговата есен,а девизът за младите народи тихните управници винаги е: “Нищо,освен Бога!” И никога тшеславие,особено празно,за да няма комедии!

 19. Построяването на АЕЦ Белене не е безумие, а необходимост. През 2016-а спираме пети блок, а през 2018-а година шести блок на Козлодуй. С какво ще заместим тия мощности. С построяване на два реактора в Козлодуй? За това няма още проект. Неговото изготвяне и ред бюрократични спънки наистина ще ни доведат до свещи.
  В тая предълга статия има две основни безпокойства.
  Първо – сеизмична опастност. Взета е под внимание при проектирне на централата.
  Второ – възможност от радиоактивно заразяване на р. Дунав подпочвените води при евентуална авария. И как ще стане това? Нека техничиски грамотен човек да обясни как ще стане. Да не би около Козлодуй всичко да е мъртво?
  Някой от горепишещите смята, че ако в Япония бяха с руски реактори, то сега тая страна нямаше да съществува. Изглежда не е запознат, че най-добрите реактори в света са именно руските. Затова толкова страни при строежа на АЕЦ канят именно руснаците. За най-обезопасени се смятат френските централи.
  АЕЦ Белене ще бъде с руски реактори и френско обезопасяване. Споко.

 20. Задавам риторичния въпрос:ще се намери ли българска медия,печатна,която да публикува горния текст?Как могат да бъдат стимулирани,поне част от разработилите горния дакумент на БАН?
  Защото това което пишем и четем тук е достояние на нищижен кръг от българските граждани,дори и на онези,които по условие са против строежа на Беляне,но нямат физическата или технологична възможност да влезат в Мрежата,а да речем,четат вестници докато отиват или се връщат от работа.

 21. Емиле, ще имаш право да твърдиш това, което си написал, само ако се преместиш със семейството си, барабар с децата, а да подсигуриш и за внучетата си жилища в тридесеткилометровата зона около Белене. Тогава може и да ти се хвана на думата.
  Има един жп мост край Змеево, Старозагорско. Та, инженерът, който го построил, тъй като му нямали доверие, че ще издържи влака, седнал със семейството си под моста при преминаването на първия влак. Като затрополял влакът над главите им, жена му побягнала. Казват, че си извадил пищова и я застрелял.
  Та, от теб не се иска да си избиваш жената и децата, закарай ги в тридесеткилометровата зона, те сами ще си светнат, да ти свети и да ти грее.

 22. Tокът от АЕЦ Белене и много нужен! Даже няма да стигне! Цялата енергия ще отиде за погребването на АЕЦ “Козлодуй” след спирането му! А после трябва да се строи някоя нова АЕЦ за да послужи нейната енергия за погребването на АЕЦ “Белене” и така нататък… Дарзайте товарищи! Абе Абсурдистан!

 23. emil55505 | март 24, 2011, 19:35

  Като ще ни убеждаваш да “светим”, поне си напиши длъжността и професията, та да разберем откъде си толкова сведущ по тези въпроси.
  Инструктираха ли ви? Раздадоха ли ви Наръчник на агитатора? По колко взимате на постинг?

 24. Аз не съм ядрен специалист. Нито се занимавам с екология. Аз разсъждавам от гледна точка на националната сигурност на България и най-важното в една такава доктрина е диверсификация на енергийните източници и чуждестранните инвестиции.

 25. До EMIL55505:
  На други като теб вече писах в този блог, ама вие сте такава порода – не четете. От мен да мине – ще се повторя:
  Или си безнадеждна “ливада”, или си от котилото дядово, мамино и татино, дето развява кървави байраци с образа на любимия “Че”! Изборът е твой.
  Какво направи, като се разписа? Изтърси цял куп глупости, голям колкото слонско л…0 и само замърси блога.
  И тонът ти един такъв авторитетен…
  Абе,един вид – с Хайзенберг лягаш, с Файнман ставаш!
  Това Касчиев, Котев, Михайлова – ряпа да ядат!
  Да се чуди човек каква ти е възрастта, каква ти е подготовката, какъв ти е стажа.
  Чудих се дали да си затрия времето и да ти “набия обръчите”, ама не си струва. То нито една приказка не ти е като хората.
  Ти си знаеш твоето:
  “Или Белене, или на свещи” /те за това Гърция и Словения са на газени лампи – нали си нямат АЕЦ/.
  Ама, че изнасяме почти 60% от произведената ел.енергия, че загубите ни от производител до краен потребител са над 40%, че енергоемкостта ни /битова и промишлена/ 2-3 пъти над тази в белите държави, че само след 15-20 години енергията от ядрен разпад ще се окаже най-скъпата /още няма да сме изплатили Белене/, че няма по-страшно робство от енергийното…
  Всичко това няма значение! Най-важното е,че “съветското джудже е най-голямото джудже”, “съветският болен – най-здравият болен”, а “руските реактори – най-добрите реактори в света”.
  Само един въпрос ще ти задам. Пишеш: “Затова толкова страни при строежа на АЕЦ, канят именно руснаците.”
  Изброй ги.
  И от сега нататък се упражнявай в някоя червена агитка.

 26. Ето и партийната директива, препечатка от аферабг. От партийната централа на ГЕРБ е спуснато окръжно до депутатите на партията, които би трябвало да представляват народната воля в подкрепа на строителството на АЕЦ „Белене” и в услуга на руския енергиен интерес, научи ЗонаБГ.инфо.

  Eто какво пише в инструкциите:

  – В днешната енергийна криза, която е обхванала света, единствено АЕЦ “Белене” гарантира на България евтин ток при спазване на пълна безопасност на централата.
  АЕЦ “Белене” е най-проверяваният проект в света – и от страна на МААЕ и от страна на ЕС.

  – Ако не построим АЕЦ “Белене” и не бъде удължен живота на 5 и 6 блок на АЕЦ “Козлодуй”, след 5-6 години цената на тока ще скочи драстично. Тогава в енергийния микс ще преобладава скъпото електричество от ТЕЦ “Марица изток” 1 и 3 (което трябва да изкупуваме в продължение на 15г.), както и още по-скъпата енергия, добивана от вятър и слънце.

  – Финансово проектът АЕЦ “Белене” е структуриран изцяло в полза на българската държава – 51% дял на НЕК, без държавна гаранция, без да се дават пари от бюджета, финансиране изцяло от страна на инвеститора и то при изключително ниска лихва от 4%. При тази схема централата ще се изплати за 10г., и през останалите 60г. от живота си ще носи евтин ток за българските потребители и високи доходи за държавата.

  – Утопия е строителството на 7 блок на АЕЦ “Козлодуй” като алтернатива на “Белене”. Технически е невъзможно това да стане в срок по-малък от 15г.

  – За България АЕЦ “Белене” е реална диверсификация – с нея страната.

 27. До инж. Маджаров
  Авторката с постинг във в. “Дневник” е посочила къде:
  Статията е отпечатана във:

  • в. “Про и Анти” , бр.1, 5-11 януари 2007 г.

  http://www.oshte.info/004/001/0301/03.htm

  Посоченият сайт вече не съществува.
  Подчертавам годината на публикуване и осавям без коментар.

 28. Ето още от нея:
  По въпроса за хранилището ето какво съм направила и какво е било моето мнение:

  Проблемът със съхраняването на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци е един от най-сериозните, пред които се изправя обществото ни в последно време. Да не кажа най-сериозният.
  Говоря го съвсем сериозно.
  Няма кой да ни го реши този проблем.
  Мисля, че напоследък престанах да чувам тази измислена голяма мечта на българина – България енергиен център на Балканите.
  Като че ли за повечето българи стана ясно, че няма как да бъдем енергиен център, след като АЕЦ Белене ще е наполовина руска, след като горивото е тяхно. Най много да станем енергиен диспетчер на Балканите, но и то не е така , след като на всичко отгоре нямаме дългосрочни договори за продажба на елктричество със съседните ни страни.
  И докато мечтите са мечти – то стратегията ни за съхраняване на отработеното гориво и на радиоактивните отпадъци е една реална задача с доста сурови…

  Прочитане на целия коментар очертания. .
  В текстът на съобщението горе е изпуснато да се каже, че стратегията, която ще се обсъжда е за следващите двадесет години. Става дума какво ще се прави до 2030 година.
  Аз питам: А после?! А след 2030 година какво ще правим?
  Това е задача толкова сериозна, че аз като чух за това си зададох следните въпроси:

  Първи въпрос:
  Колко ли хора ще се съберат на това обсъждане? Защото това не е фолклорен фестивал, за да друсаме “Дунавското”.

  Втори въпрос:
  Колко от тези хора ще се съберат на това обсъждане са пипвали радиоактивен изотоп?
  Защото Бог или Природата е направила човека така, че той (Човекът) няма сетива за йонизиращите лъчения. Т. е. те могат да те убият, а ти няма да го усетиш.

  И трети въпрос:
  А колко от тези хора са били в чакалните на онкологията?!
  Не ви плаша, но ви казвам: Там е ужасно. Усещането на обреченост там е ужасно!
  Давате ли си сметка, че всяко невежо боравене с тези изотопи има този край.

  Та като си зададох тези въпроси, седнах и прочетох Стратегията на Министерството и една американска стратегия. Общо 120-130 страници текст.
  И написах Становище. Подписах го. Ще го постна тук. Поствам го с надежда, че повече хора ще го прочетат и ще се замислят. Ще се замислят сериозно.

 29. И още:
  СТАНОВИЩЕ
  На Екологично сдружение За Земята
  Относно:
  Проект за Стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци до 2030 година
  на Министерски съвет на Република България………………………….2010 година

  Проектът, публикуван на страницата на МИЕТ съдържа 62 стандартни страници и се състои от 9 раздела.
  Прочитането на този документ и сравняването му с един подобен по обем и насоченост чуждестранен материал (Managing Nuclear Waste from Power Plants by Ralph E. Kenney and Detlof von Winterfeldt – Risk Analysis, Vol.14 N 1, 1994) оставя впечатление за сериозно отношение на авторите към обсъжданата материя,
  Разработките по тези въпроси в света представляват толкова огромен масив от данни и анализи, че сериозният им преглед само предполага авгажимента на един сериозен екип от платени и доброволни сътрудници, с какъвто нашата организация за съжаление, не можем да се похвали.

  Прочитане на целия коментар /> Що се отнася до предоставеният за информация Проект за Стратегия бихме искали да отбележим няколко момента, в тази стратегия, които са пропуснати или чиято значимост, не е достатъчно силно подчертана.

  1 Документът няма авторство т.е. не са изписани имената на авторите и липсва кратко CV на всеки автор. По наше мнение, ако това беше сторено, всеки читател на този материал щеше да бъде улеснен да се ориентира кой стои зад написаното, което е особено актуално в духа на последните, събития свързани с фалшивата диплома на една държавна служителка Анонимността в подобни документи може да е практика в нашата държавна администрация, но аз мисля, че това е лоша и остаряла практика, която не натоварва авторите с каквато и да е отговорност за евентуалните пропуски в документа, както и за евентуална тяхна небрежност при написването му. А отговорност трябва да има. Винаги. Особено, ако нашият труд се заплаща от българския данъкоплатец.

  2. Никъде не е намерило място в стратегията отражението, което ще имат демографските изменения в нашето общество, чиито тенденции тревожно се констатират от редица социологически агенции и отделни учени още от сега.
  Ако тези тенденции не прекъснат посоката и знака си, страната ни ще бъде изправена пред невъзможността да осигури високообразовани кадри за управлението на такива съоръжения, каквото е хранилището за отработеното ядрено гориво и високо радиоактивни отпадъци. Това би означавало внос на необходимите кадри от чужбина, което би натоварило бюджета с допълнителни разходи, а освен това би създало и редица организационни трудности..

  3. Би било много полезно ако в стратегията се намери место, за да се определят конкретниге мерки, необходими за гарантиране на висока технологична култура не само във висшия ешелон на управлението на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци, но и на средния и нисшия персонал, свързан с това. Тази привидно лесна задача може да се окаже една от най-трудните, защото ниската битова култура на един народа , каквато впрочем е нашият народ (надявам се да не обидя никого с това признание) генерира ниска технологична култура. А знаете каква е цената на една грешка, когато става дума за радиоактивност.

  4. В документа се казва, че трябва да се възстанови преподаването по радиохимия н СУ. Ако нещата в тази насока се разглеждат с нужната им сериозност, а те трябва да се разглеждат, то много спешно трябва да се извършат подготвителните работи, за да може Курсът по радиохимия (лекции и упражнения) да започне от учебната 2011/2012 година в Химическия факултет на СУ.

  5. В Стратегията отсъства думата тероризъм. Тази дума обаче отдавна е напуснала страниците на речниците и се е настанила в нашия живот. Ето защо би било уместно възможностите за терористични атаки, кражбата и използването на радиоактивни материали за заплахи и шантаж, както и противодействието на подобни събития да намерят сериозно място в текста при няколко възможни сценария.

  6. Независимо, че стратегията е ограничена в рамките на следващите двадесет години всеки от нас знае, че въпросът със съхраняването и управлението на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци остават като проблем и за следващите десетилетия и векове. Ето защо още отсега трябва да се започне работа по избор на площадка за Хранилище за погребване на отработеното гориво за вечни времена. За тази цул най-подходящо би било да се определят няколко места, сметнати в страната дза подходящи и да започне интензивна ескпертна работа успоредно със широк обществен дебат.

  7. Последният раздел (№ 9) е списък на приложенията към основния текст от Стратегията. За съжаление пълните текстове на тези приложения не са публикувани на страницата на Министерството. Според нас тяхното присъствие би било много полезно за всеки, който би искал да се включи сериозно в обсъждането на един толкова важен за страната ни въпрос. Защото, съдейки по заглавията на тези приложения в тях би трябвало да се съдържат подробности , свързани със техническите възможности за управлението на РАО, създаването на национална инфраструктура за управлението на отработеното ядрено гориво и различни радиоактивни отпадъци, както и план графика за построяването на Национално хранилище за погребване на РАО. Всички тези въпроси са въпроси от изключително значение за нашето общество и перспективата за неговия живот и развитие на тази територия и това се отнася не само за днешните български данъкоплатци, но и за няколко десетки поколения напред

  На хората от нашето поколение, които вземат решения по тези въпроси лежи огромната отговорност да направят такива преценки и да вземат такива решения, които да не водят до тежки последствия в живота на бъдните поколения български граждани – наши общи наследници, които ще получат от нас тази страна, тази територия с нейните хубости и проблеми. Нека да се опитаме да им я оставим чиста, като едно място приятно за живеене, а не само за обитаване

  София, 10 декември 2010 г
  Съставила: ст.н.с. д-р Вера Михайлова

 30. Бих бил любопитен дали се познават с г-н Котев!?

 31. Това също е много впечатляващо:
  Г-н Станчев /Красен Станчев/, в предишния си постинг съм пропуснала да коментирам твърдението Ви, че колегите от БАН, автори на книгата ” АЕЦ Белене – Изследвания и становище на Българската академия на науките” ” се боят официално да изказват мнението си.” не мога да се съглася с подобно мнение. Да бъдеш част от българската интелигенция, освен привилегия е и задължение. Това задължение включва открито и честно да заявяваш мнението си по обществено значими проблеми без да очакваш, че ще получиш веднага разбиране и подкрепа, нито пък ще имаш гаранция за осигуряване на личното ти рахатуване.
  .Как може учени от еедин и същ институт на БАН да излизат със две деаметрално противаположни мнения за сеизмичността на даден район (в случая този на Белене) без да обясняват на какво се дължи тази разлика.
  Това , колкото и да се опитвам да бъда снизходителна към такива практики, е в най-добрия случай говори за научна недобросъвестност….

  Прочитане на целия коментар
  И мисля, че подобно поведение създава един силно отрицателен имидж на БАН, който би трябвало да бъде много по-голяма тревога и грижа на ръководството на това заведение, отколото е грижата и тревогата му за заплатите на сътрудниците.

 32. Публикувайте и излизащият след броени дни доклад на Института за пазарна икономика.В него ескпертите на ИПИ доказват,че проектът,освен рисков,е и финансово нерентабилен.

 33. “Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение о сохранении временного запрета британской компании ВР осуществлять сделку с “Роснефтью”, включающее обмен акциями и стратегическое партнерство в Арктике”
  Ето как по света решават проблема с руснаците! Няма ли някой да се запита Защо!!!

 34. Емиле, когато някой ми каже споко
  почва да ме сърби цялото тяло.Прав е
  Маринов сядай под моста.

 35. @emil55505
  Вие господине, който така възторжено възхвалявате руските ядрени реактори, бихте ли ми посочили някоя от икономически развитите страни, където се надпреварват да строят АЕЦ с такива реактори. Или също в тези страни има ли в момента действащи такива.

 36. До emil55505:

  Емил, казвате, че проблемът със сеизмичната активност бил решен?! Как? До каква степен (по Рихтер)?

  И второ, което ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПЪРВО: какво ще го правим отработеното ядрено гориво? Моля, поне на втория ми отговорете!

 37. Господин Маринов, аз съм в не само тридесеткилометровата, а петкилометровата зона на АЕЦ Белене. И продължавам да твърдя, че България се нуждае от нови енергийни мощности. С какво ще заменим пети и шести блок на Козлодуй, съответно през 2016-та и 2018-та години? Най-вероятно дори предстои затварянето и на някои ТЕЦ-ове. Имайте впредвид, че построяването на блокове в Козлодуй ще отнеме много повече време отколкото в Белене.

 38. Настръхвам от патетичната и самодоволна сигурност на защитниците на АЕЦ Белене. Всъщтност ако забелязвате те казват националната ядрена енергетика, а мислят за Белене. Дали е по навик? “Казваш Партията , разбираш Ленин…” И пропускат че много от противниците на проекта съвсем не са противници на ядрената енергетика , а точно на този проект!
  В случая с Белене лъжите(или глупостите) за да се защитят някои частни и ЧУЖДОдържавни интереси надхвърлят всичко видяно. Особено се отличи някакъв Емил! За когото последната истина бе че като затворим АЕЦ оставаме на свещи. И не знае горкия ,че в България и по света елекричество има и не са били “на свещи” поне 60 – 70 години преди да се измисли АЕЦ. И още има такива страни и области. Пропускат пропагандаторите елементарния факт че ако не си произвеждаш, то можеш да си купиш и при това да избираш от кого да купиш ПО ЕВТИНО. Ел енергия както се изнася така и може да се внесе! И няма да сме длъжни да консумираме нашите скъпи квтч. енергия само защото са от Белене! Няма да си бием главите и да треперим с отпадаците от тези централи. Сега си ги връщаме на Русия, но от 2018 -2020 това се спира и трябва да се гради хранилище. Колко ще струва? Влиза ли в себестойността? Влизат ли в себестойността разширяването на електропреносната мрежа – пак се говори за милиарди, пътищата , които ще трябва да понесат огромен строителен трафик и да се правят на ново? Не само общи приказки. Никой не извади две цифри за да каже колко ще струва тази енергия. И никой не казва къде ще се харчи , след като е ясно, че потребностите ни са многократно по-ниски. А износ за излишека няма да има!
  Ще правим нещо което ще бъде като Кремиковци или ЗТМ Радомир…

  Но всички притеснения за цената и смисъла бледнеят пред въпросите на сигурността. Защото живота показва че аварии стават. И Космонавти загиват ,и Титаник е потънал и влакове и самолети катастрофират, и Три майл айланд протече, за Чернобил да не говорим. Защото няма съоръжение и техника, която да е невъзможно да аварира. Дори и в развити технически държави. А в нашата и без цунами това е възможно.
  Затова си казвам, хич не ме плашете със свещи, когато можем всички да почнем да светим от радиоактивност. Лошото е, че ако не дай си Боже такова нещо стане, ще е късно за промяна на мнението. Дано поне това накара няки да се замислят.

 39. (Към EMIL55505)
  Съдейки по фамилното Ви име, където фигурираг четири петици и една нула, съм убеден, че сте интелегентен и умен човек. Не проумявам, обаче, от къде Ви е хрумнала тази нелепост, че “построяването на АЕЦ “Белене” не е безумие, а необходимост”. Защо след спирането на пети и шести блок на АЕЦ “Козлодуй” е задължително да произвеждаме в атомна централа недостигащата електроенергия, когато можем да я купуваме от съседна държава? Това, което твърди Генералът–пожарникар, а именно, че купуваната от нас електроенергия ще бъде по–скъпа от електроенергията произведена в АЕЦ “Белене”, е най–величайшата глупост, която някога съм чувал!

 40. Свидетел съм, още от детските си години, на т.н. “българско индустриално чудо”, Общата му формула беше “клан – недоклан, дран – недодран”. Истинският индустриален народ и в пустинята с по един комат хляб да го закараш, пак ще процъфти за кратко. Ние бяхме точно обратното и в дъното стоеше хитростното ни нагаждане към икономически уродливата система на СИВ, Именно поради хитросната ни лакомия, неподготвени технически кадрово и с ресурси, се озовахме на оживен кръстопът с много интенсивно икономическо движение. Подбираните по политически критерии вождове в националното производство не можеха да съчетаят потребностите на интензивното износ, налагани от международните задължения, с които лакомо се обвързвахме, с усъвършенстване на енергийната и техническа ефективност на производството. Пряк пример за такъв ход на нещата в “техническата нация” беше например гигантската експлозия в завода за суспенсионно ПВЦ в Девня. Но най – характерна си остана впечатляващо високата енергоемкост, ние се задушавахме енергийно. Помните ли лигнитните стратегии на тогавашните спецове в енергетиката?
  Поради това дойде и Козлодуй, поради това се планира и Белене, в недопустими от гледна точка на международното законодателство места. Нали помните, че в отговор на Козлодуй Русе не можеше да диша. Но никой не се спираше пред това, защото т.н. ни социализъм си беше една идейна форма за “колективно натрупване” на капитали.
  Сега икономиката ни е с енергичността на 70-годишен ветеран на футболно поле, вече сме членове на ЕС, ако някога е било актуално да се научим практически на ефективност, то това е сега. Строежът на гигант като АЕЦ Белене, освен рисковете, е ясен знак, че си вървим в старата посока. Дори да останем на свещи, в интерес на ефективността си струва, а и кое е по-добре – на свещи с 5% ДДС на храните или на “атомно осветление” с 25%?
  А на юнака, дето може би искрено вярва, че руските реактори са най – добри в света мога да кажа – да, сред руските специалисти има такива, които могат да проектират световен лидер. Но от него руската индустрия ще направи просто поредното тежкотонажно замърсяване на околната среда. Защото е градена по същите политкритерии като нашата. Така че за ВВЕР – надежда всяка… Като са такива майстори на атомни реактори и общовойсково оръжие, защо си разпродават ресурсите на страната, за да живеят охолно в Европа и Америка, да речем?

 41. Браво Иво!Отново отлично подбрана и
  свръхактуална тема!
  Боко има ли капка честносг?Има ли грам интелигентност!?

 42. Какво чудно,че по епохални въпроси,блогът междувремено и заврял и закипял.Иво Инджев поне е взел мерки и опазва по-грижливо и своя труд и този на по-честните съфорумци към своята съвест като бащи и майки.За тях,а не за населяващте земя на слепци,винаги ще подкрепям мобилизиращи идеи,
  както е било пред повече от половин век за “еврейския въпрос при депутата Пешев”.
  Останалото може да премине към графата:Големи яьйца,на вечни и объркани леви.Испаноговрящите и по-специално кубинците си служат с израз,който е достатъчен за всичко от един век и повече:
  “Los mismos cojones de siempre!”
  Kазано в отговор на колегата STO:От надпревара ще се “изпотрепят!!!” срещу “неразбиращия” Стокхолмски арбитражен съд!!!

 43. Тази централа е ПОЛИТИЧЕСКИ проблем.

  Всичко друго, казано за нея, е част от подготовката да се пробута.

 44. До г-н П. Драгулев:
  Как можаха тези “четири петици и една нула” така да Ви впечатлят, че да застанете зад “ума и интелигентността” на този селски юнак?!
  Да познавате град отстоящ на по-малко от 5 км от Белене? Още от първото му “дълбокомъдро” писание става очевАдно ясно, че юначето папка от яслата на Беленското блато!
  На комсомолчето пленило Ви със своята интелигентност зададохме куп въпроси и SIMAGIN, и STO, и БАЛТИМОР, и аз. Да Ви прави впечатление, че на нито един от тях не получихме смислен отговор?
  Печалното е, че толкова уж зрели и разумни хора му се вързахме на глупостите и се втурнахме да ги опровергаваме и да го убеждаваме, че не е прав.
  А червеният “Андрешко” сигурно чете и самодоволно се подхилва! Нали това му е задачата!

 45. Емиле,за дизела и бензина нещата се изясниха, въпреки “многото придобивки”, които имаме, не само нямаме най-евтиния бензин и дизел, но сме и след доста от напредналите цивилизации. Та, би ли светнал малко такива неграмотници като мен по два въпроса: Какъв ток плащат консуматорите в цивилизована Европа и най вече, тези, които си нямат реактори, горките? И второ, когато работеха сите реактори в Козлодуй, имаше ли друга държава в Европа, която да беше на принципа :тука има-тука нема? И на последно място ще ти кажа, че се държиш като канибал спрямо собствените си деца и внуци. Смисълът на живота ти, Емиле, да се съхраниш и възпроизведеш, да оставиш нещо след себе си. Ама явно си решил след себе си да оставиш само ядрени отпадъци. Е, някои не са съгласни, защото мислят за децата и внуците си, които, ако ние не успеем, те ще му намерят колая.

 46. Уважаеми г-н Инджев,
  благодаря Ви от сърце за “рамото”.
  С този си жест Вие правите услуга не само на мен като автор на статията, но и на темата, чиято огромна значимост, този път поради трагичните събития в Япония, отново се експонира и към която аз поради професията си не съм безразлична.
  Благодаря Ви отново

 47. Пет мита за АЕЦ “Белене”
  2 Декември 2010
  « назад коментари

  Иван Котев и Ян Ондрих

  Под това заглавие и с подзаглавие блогът на в. “Капитал” е публикувал анализа на Иван Котев и Ян Ондрих от Candole Partners за това, че България трябва да се откаже от пагубния проект за строеж на АЕЦ “Белене”. Публикувам този текст, тъй като го смятам за изключително важен за все още неоформения публичен дебат за този руски проект и за цената, която страната ни ще заплати заради късогледството и продажността на българските управници.

  Е.С.

  Въведение

  България страда от липса на информиран обществен дебат за строежа на АЕЦ Белене. Дискусиите се ограничават до декларативни изказвания за енергийна сигурност, докато важните решения се взимат непрозрачно и набързо. Притеснително е, че проект на стойност една четвърт от българския БВП пренебрегва дори елементарна икономическа логика.

  С тази статия целим да разсеем пет мита за АЕЦ Белене, които често чуваме от политиците. Твърденията са, че централата ще произвежда евтино електричество; ще задоволи растящите енергийни нужди на България; ще увеличи износа на електричество; ще гарантира енергийната сигурност на страната; и може би най-слабият аргумент от всички, че понеже вече са похарчени поне 1.2млрд. лева, проектът не трябва да се прекратява.

  Мит 1: АЕЦ Белене ще произвежда евтино електричество

  В момента АЕЦ Козлодуй и други стари централи наистина произвеждат евтин ток, но това е само защото огромните първоначални разходи по строежа не са включени в цената. Стойността на един мегават час включва само оперативни разходи, разходи за гориво и обработка на отпадъците. Основният фиксиран разход отсъства от цената.

  АЕЦ Белене обаче няма как да произвежда евтин ток. Според Международната Енергийна Агенция изравнените разходи (LCOE) в Чехия, Словакия и Унгария варира между €51 и €80 за мегават час (International Energy Agency, 2010). Ако приемем сходни изравнени разходи за България, то тогава Белене ще трябва да продава тока си на цена между променливите (€21) и пълните си разходи (€51 – €80). Това е между 3 и 10 пъти повече, отколкото в момента АЕЦ Козлодуй продава тока си на регулирания пазар, където централата продава 59% от реализираната си електроенергия (АЕЦ Козлодуй, 2010).

  Осреднена цена на 1МВтч ядрена енергия (LCOE)

  Страна от ОИСР
  Фиксирани разходи
  Променливи разходи
  Общо

  Инвестиции *
  Оперативни, поддръжка
  Гориво, обработка на отпадъци

  При 5% дискаунт

  Чехия
  € 32.86
  € 10.60
  € 6.71
  € 50.17

  Унгария
  € 31.00
  € 21.43
  € 6.31
  € 58.74

  Словакия
  € 24.40
  € 13.92
  € 6.71
  € 45.03

  Средно
  € 29.42
  € 15.32
  € 6.58
  € 51.31

  При 10% дискаунт

  Чехия
  € 65.46
  € 10.60
  € 6.71
  € 82.78

  Унгария
  € 59.43
  € 21.47
  € 6.60
  € 87.50

  Словакия
  € 51.58
  € 12.15
  € 6.71
  € 70.45

  Средно
  € 58.82
  € 14.74
  € 6.68
  € 80.24

  * Инвестициите включват разходи за извеждане от експлоатация. Източник: Projected Costs of Generating Electricity, 2010 edition, by International Energy Agency. Цените в долари в оригиналния доклад са превърнати в евро при курс $1.39 за €1

  Мит 2: АЕЦ Белене ще задоволи растящите енергийни нужди на страната и ще замести много мощности пред спиране

  Да строиш 2 гигавата ядрена централа, за да разрешиш фиктивни енергийни проблеми, е лошо планиране.

  Първо, не се очаква съществен ръст на потреблението на електричество. Според НЕК потреблението в страната няма да расте с повече от 1.2% годишно до 2020 (НЕК ЕАД, 2010). Вместо нови мощности, вниманието трябва да се насочи върху подобряване на енергийната ефективност на страната, която е близо 6 пъти по-лоша от средната за Европейския Съюз (Eurostat, 2010). Ако българската икономика работеше на средните нива за ЕС, то годишните спестявания от енергия щяха да са равни на произведеното от 16 централи като АЕЦ Белене2.

  Второ, държавата вече е предвидила 2.4ГВт допълнителни мощности, които ще заместят централите пред спиране. В един от обсъжданите варианти на новия закон за енергията от възобновяеми източници (Министерство на икономиката и енергетиката, 23 септември 2010) се предвижда таван на инсталираните мощности от някои източници до 2020: 600МВт от слънце и 1800МВт от вятър, при заявен интерес за 9,000-12,000МВт (Atlantic Council, Centre for Study of Democracy, 2010). Следователно държавата очаква частния сектор бързо да добави 2.4ГВт към мрежата (една от причините за тези тавани). Далеч по-лесно е стотици малки фирми да търсят финансиране за собствените си ВЕИ проекти, отколкото бедна държава с посредствен кредитен рейтинг да намери до €9 милиарда за два атомни реактора.

  Трето, възможността страната ни да внася ток ако проектът АЕЦ Белене не се осъществи, ненужно се представя като нещо срамно. В момента България си осигурява 70% от общото енергийно потребление чрез внос (Министерство на икономиката и енергетиката, юни 2010). През 2009-а девет държави от ЕС са консумирали повече ток отколкото са произвели, средно с около 11% дефицит (ENTSO-E, 2010). Ако приемем, че България не построи АЕЦ Белене и вместо това поддържа сходен дефицит при 1.2% годишен ръст на потреблението, то инвестицията от €6.4 -€9 милиарда ще стигне да покрие дефицита на електричество за следващите 27 – 36 години3. Ако я няма АЕЦ Белене, тогава държавата няма да се обременява с огромни и ненужни инвестиции, а потребителите ще имат личен интерес да подобрят енергийната си ефективност.

  Мит 3: АЕЦ Белене ще изнася електричество

  Никой не може да предскаже какво ще е търсенето на електричество когато АЕЦ Белене е готова. Централата е прекалено голяма за нуждите на местния пазар, затова трябва да се разчита на износ. Но докато съседните държави бързо покачват мощностите си е неразумно да очакваме България да продължи да изнася ток със сегашното или нарастващо темпо. На Балканите има големи проекти в строеж за над 8,500 МВт (Бойко Димитрачков, E.ON България, 2009). Ако добавим и Турция, която преди няколко месеца подписа с Атомстройекспорт за строежа на 4,800МВт на Средиземно море, то след 10 години е малко вероятно някой да има нужда да внася ток от България.

  Правителството очаква недостиг на електричество без втора атомна централа. Според нас далеч по-удачно ще е България да се откаже от АЕЦ Белене и всички съпътстващи рискове, като вместо се фокусира върху други варианти като удължаване на живота на 6 и 7 блок на АЕЦ Козлодуй или участие в проектите на други страни. Много по-евтино и гъвкаво би било за България да участва в румънското разширяване на АЕЦ Чернавода, или в турската атомна експанзия, срещу изкупуване на електричество на фиксирана цена.

  Мит 4: АЕЦ Белене ще гарантира енергийната сигурност на България

  Ако дефинираме „енергийна сигурност” като диверсификация на трасетата и доставчиците на енергия, то АЕЦ Белене не изпълнява задачата. Привидно за да се дистанцираме от повторна руска газова криза, държавата сключва договор с руски подизпълнител, който ще строи централа по руска технология, която ще се захранва с руско гориво.

  Ако дефинираме „енергийна сигурност” като намаляване на зависимостта от внос на енергийни ресурси с „нестабилни и неуправляеми цени” (Министерство на икономиката и енергетиката, юни 2010), то АЕЦ Белене отново не изпълнява задачата. Цената на урана през 2006-а е $40, през 2007 стига върха си от $138, за да падне отново до около $50 днес (UX Consulting Company). Стабилни цени няма.

  В последния проект на енергийна стратегия четем, че „енергийната сигурност е елемент на националната сигурност и предпоставка за икономическа стабилност” (Министерство на икономиката и енергетиката, юни 2010). Не е ясно обаче как АЕЦ Белене ще допринесе за икономическата стабилност на страната. Икономистът Георги Ангелов отдавна предупреди за истинската опасност от една държавна гаранция (Ангелов, 2009). Държавна гаранция ще означава за инвеститорите, че България на практика е взела този заем, което ще нанесе сериозен удар върху кредитния рейтинг на страната, държавните облигации, а оттам непреките разходи по централата са трудни да се изчислят. Единствената добра новина е, че министърът на финансите отказва да даде такава гаранция (Дневник, 2010).

 48. Тъй, тъй! Не на електрификацията! Щото съдено по щръкналия Шпагин насред София, съветската власт още не си е отишла, а всички знаем на какво е равна електрификацията плюс съветска власт, нели? За хлапетиите, на които не са мътели мозъците с Ленин, ще припомня – на комунизъм е равно. Затова никаква електрификация! Я, колко добре си се отопляваме на дръвца – коминчетата пушат, а живият огнец в камината си е романтика откъдето и да го погледнеш! Ето и парния локомотив изкараха от музея на БДЖ и го пуснаха по релсите на милата ни татковина. Засега до Банкя, скоро и до други градове, както се казваше в една реклама. Романтика, та дрънка! Дръвца казвате, а? Може, може. Поне дръвца дал Бог. Склад до склада, мила моя майно льо, са се опнали на околовръстното, а и не само там. И ако вярваме на стъкмистиката – няма страшно! За десетина години само двадесет процента от горите сме бастисали. Демек ще има за още тридесет-четиридесет годинки. Пък после… Е, няма да му мислим за после бе, хора, да му мислят внуците. Нали една френска куртизанка беше казала “След нас и потоп”. А ние да не сме по-долу от някаква си куртизанка? Айде холан! Беля-не, дръвца – да!

 49. PIPERIKON, пак не си си взел хапчетата!Казах ти вече веднъж да се лекуваш, ама ти не слушаш докторите и туйто!
  Няма ли млади покрай теб, да ти дават “бонбонките” редовно, памперса да ти сменят и да не те пускат сам на улицата да излизаш /и РС-то да пипаш/?!
  Лошо момче!

 50. В сряда (30 март) от 18:30 ч. между Министерски съвет и Президентството ще се проведе синьо-зелен протест “Не на атомната бомба в Белене”. Организаторите от Синята коалиция и ПП “Зелените” призовават всички граждани и организации да подкрепят с присъствието си протеста. Нека покажем, че сме против нов Чернобил и Фукушима на нашата територия!

 51. Време е да кажем на продажника пожарникарски-Баста!!!Щом се се разкри като защитник на путиновите проекти в България-айде чао,бегай при Сищнишкия михлюзин Гоце Триперванов и СерГейчо!!Аз като начало ще си лепна на задното стъкло “БЕЛЯ-НЕ” и “Гласуваш за Боко,получаваш Гоце!!”

 52. Подкрепям напълно предложенията на П. Тинчев. В неделя всички на протеста ” Не на атомната бомба в Белене”

 53. Дъpeва, пá` cи oбъpкáлa дoзaтa и мapкaтa… Дa ти пycнa ли мoятa peцeптa зa дoмaшeн яйчeн ликьоp?

 54. Една възможна алтернатива на ядреното гориво е : http://bloomenergy.com/

  Интересно е да се погледнат кои са инвеститорите (Венчър капиталистите) : Джон Дор (Гугъл, Оракъл, Нетскейп и т.н), Колин Пауъл, и т.н.

 55. Смайваща е упоритостта и безсрамието с което защитниците та АЕЦ Белене (които са нищо друго освен купени агенти на мафията) се дезинтересират от интересите на страната ни и идните поколиния на нашиа народ и на другите европейски народи. Това ни задължава да сме безкомпромисни и твърди в борбата ПРОТИВ АЕЦ Белене!

 56. абер непрекъснатослушам,че реактора в козлодуй бил мноого,ама много пъти по-добър от японския,щото онзи бил от 1972,-а нашия???? аз знам,че един москвич епо-добър от хонда-не ли? радвам се,че за щастие живея в южна бг!/стара планина ни пази-дано по-добре от родната милиция-пардон-полиция.

 57. Предлагам митинга на 30 март в София да приеме едно Обръщение до Европейската комисия в което да я призове да наложи мораториум на строителството на АЕЦ Белене. Никой друг няма да спаси България от един бъдещ ядрен Армагедон.

 58. Кой и как гарантира, че ако не построим АЕЦ “Белене”, ще станем независими?
  Явно не сте разбрали, че понятието “независимост” в класическото му тълкуване е неприложимо!
  Всички тук игнорирате това, че във въпросната АЕЦ ще работят хиляди хора. Ще бъдат наети десетки външни фирми за поддържащи дейности. Български фирми с български работници.

  Явно съм попаднал

 59. Явно съм попаднал на неподходящо място за подобни коментари, но се опитвам да предложа и леко различна гледна точка.

 60. фИЛИПОВ, ТИ КАК УСПЯ ДА РАЗБЕРЕШ ТОВА, КОЕТО НИЕ НЕ СМЕ РАЗБРАЛИ?

 61. Стига протести, време е да се работи. Да се работи здраво, яко, много, упорито. А относно централата в Белене – тя така или иначе ще бъде построена. И ще работи. Оставете глупостите, дето ги разправят по CNN, Euronews, Deutsche Welle, Al Jazira и тям подобните, че Германия си преразгледала позицията за ядрената енергетика. Прах в очите. Икономика като немската ако се откаже, макар и в дългосрочен план, от ядрената енергия ще загине за нула време, защото идеите да се мине повече на възобновяеми източници е просто абсурдна, защото отношението инвестиция възвръщаемост при една ядрена централа се изравнява към средата на експлоатационния срок при производство на количество енергия, което държи икономиката в оборот на стойност, която десетки пъти надхвърля инвестицията. С прости думи: една атомна централа се е изплатила още щом пусне първия ток към икономиката. А една соларна ферма, която трябва да произведе ток колкото един реактор като нашия шести например, ще струва даже няколко пъти повече, а експлоатационният срок на соларните клетки даже няма да стигне да е изплати инвестицията, която тук включва не само самата ферма, но и обучението на кадрите за нея, защото България няма традицията на САЩ и Дания например. Така че вместо да се събирате за глупости и да викате срещу нещо, което Е необходимо и ще носи ползи, се заемете с това да допринесете малко повече за брутния вътрешен продукт на страната, което ще се отрази и на портфейлите ви.
  Едно уточнение. АЕЦ Белене не е най-доброто решение на енергийните проблеми на България. Но като има вече подписани договори с клаузи на неустойки и като се опитват нашите държавници да седят на два стола – хем на европейския, хем на съветския, така е. И като за двадесет години преход никой не се сети да разработи ясна, категорична, съдържателна, логична, смислена стратегия за развитието на енергетиката в България, така е. А сеща ли се някой, защо изведнъж в България се появиха толкова много ветрогенератори? Ами защото в Германия започнаха още преди 5 години да ги извеждат от експлоатация, защото видите ли, вредяли на околната среда. Как? Ами птиците се блъскали в перките, трептенето на въздуха, създавано от триенето между лопатите на перката и въздуха, било в честотен диапазон, който бил опасен за хората и така нататък. А някой да се сети, че за изграждането на соларни ферми трябва много, много, много, много земя и много, много, много, много слънчеви дни, каквито в България има, но те пък са точно над земеделската земя. Нали не си мисли някой, че ще градим соларни паркове по склоновете на Рила и Пирин на височина, която превишава горския пояс? След 2020 година Русия нямало да приема отработено гориво от други държави. Значи и горивото от Козлодуй няма да бъде приемано. (Предвид карая на експлоатационния срок на реакторите през 2015 и 2018 година този проблем може и да се реши почти автоматично, но предвид по-вероятното удължаване на тези срокове и предвид колко време продължава извеждането от експлоатация на един реактор, ще трябва да пращаме отработено гориво от реакторите някъде и след 2020 година) Ами тогава щем не щем ще трябва да търсим решение, което най-вероятно ще е строеж на преработващо съоръжение. Оф. Оф. Оф. О, да, и сега любимата ми част. Бъдете сигурни, че в момента, в който се спре окончателно строителството на Белене, румънците ще си построят за нула време с любезното съдействие на французите АЕЦ точно от другата страна на Дунав. И тогава (естествено ако се стигне то това положение) притеснените за пет- и тридесеткилометрова зона нека кажат какво ще правим по безопасността. Така че отново призовавам: усърдна и упорита работа. Стига протести от подобен род.

 62. Мисля, че тази дискусия тук в блога на Иво Инджев е безкрайно интересна и полезна. Добре е да се видят всички страни и мнения, при това не само от тези, които са написали по нещо, но и от много повече, които четат и се вълнуват. А повод за вълнение има, защото въпросът не е само технически или политически. Става дума за бъдещето на цялата ни нация, бъдещето не само на страната, но и на региона, а и в глобален план нацялата Земя! Става въпрос за ползите и вредите от ядрената енергетика. Аз като електроинженер с близо 40 годишен опит се учудвам на такива, като EMIL55505, PIPERIKON и ФИЛИПОВ, които могат така наивно да разсъждават. Разбирасе има очевидни ползи от строежа на един АЕЦ, тъй като това си е една нова енергийна мощност и създаване на заетост за доста хора, но на каква цена? Проблемите с опасността от радиоактивно заразяване на земята, което може да възникне по безброй причини са толкова тежки и опасни, че никакви ползи не могат да оправдаят атомната енергетика, такава каквато е в момента. Едва ли използването на атомната енергия по този начин е най удачното решение. В края на краищата ядреният реактор не е нищо повече от един голям и мощен самовар за подгряване на вода и произвеждане на пара, която да върти турбините на генераторите! Използването на ядрените сили по този начин не се различава съществено от опита на един неандерталец да използва компютър (ако му попадне такъв), за решаването на житейските си проблеми! Или използването на калкулатор за забиване на кабърчета в стената, макар че последното не е невъзможно! А да оставим ли настрана проблема с енергийната ефективност? Строенето на нови и нови мощности никак не стимулира стремежа към нови, по-малко енергоемки технологии в производството и бита. Страни, като Австрия и Гърция толкова ли са глупави, че не развиват и не предвиждат да развиват ядрена енергетика изобщо? Много глупаво и популистко е да се твърди, че алтернативата на ядрената енергия са дървата и въглищата. Нови технологии има или ще се създадат за много по-кратко време отколкото оставащият период на експлоатация на съществуващите АЕЦ. Това с моя опит го заявявам, като абсолютно сигурно! Много по-сигурно от предвиждането на нови и по-скъпи методи за обезопасявне на АЕЦ. Не вярвате ли? Я да си спомним преди 20 години дали някой беше чувал за мобилните телефони! А днес никой не може да си представи живота без тях и се чувства несигурен да излезе на улицата, ако си забрави телефончето в къщи! Ами компютрите! Ами AutoCAD! Ами Internet, Skype, Facebook, Twitter и т.н! Питайте ме как съм чертал и проектирал преди 30 години! Или сте забравили за пишештите машини, тушовките, рапидографите, пауса и хелиографите! И изобщо е твърде глупаво да предвиждаме отсега периоди по-дълги от двадесетина години напред и да харчим парите си по един такъв твърде съмнителен и несигурен начин, каточе ли ги имаме в излишък! Но сме длъжни да предвидим опасността от радиоактивно заразяване, което ще трае стотици хиляди, дори милиони години и може да ни изтрие от лицето на земята, произвеждайки от нас подобно на случая с динозаврите гориво за бъдещи цивилизации от инсекти устойчиви на радиация! Това ли е цената на съмнителната енергийна сигурност, която ни дават АЕЦ?
  Г-н EMIL55505, ако Вие сте заблуден, невежа или готов на самоубийство и нехаете за бъдещото поколение, аз не съм такъв. Така, че съобразявайте мнението си с това на другите!
  А какво да правим с радиоактивните отпадъци, дори и дай Боже да не се случват аварии? За себе си съм убеден, че проблемът няма да може да се реши по друг начин освен с изстрелвнето им в космоса, с всички рискове от това! Рискове, защото и една ракета да се разбие при това изстрелване, може да предизвика глобална катастрофа! И не мислите ли, че дори цялата енергия произведена от АЕЦ не стига за преодоляването на този проблем в бъдеще?
  До тук даже и не споменах политическите причини в конкретния случай на АЕЦ “Белене”, които всички знаем добре. Продължавне на пълната ни зависимост от Русия и олигархичните и картели, като Росатом и Fuckoil. Или не виждате нищо нередно в това, че при най-ниските доходи в Европа имаме най-високите цени на бензина, тока, газта, а и на почти всички стоки! Или в това нафтата да е по-скъпа от супера! Толкова очевидни са всички тези неща, че не мога да си представя един здравомислещ съвременен човек да остава сляп и глух за тях, освен ако не е продажно заинтересован!
  Поздрави на всички!

 63. Смайваща е упоритостта и безсрамието с което защитниците та АЕЦ Белене (които са нищо друго освен купени агенти на мафията) се дезинтересират от интересите на страната ни и идните поколения на нашия народ и на другите европейски народи

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.