Огнеупорните точки на съветската окупация на България от 1947 година

В коментар на Томи Томев в ivo.bg днес се припомня как е планирано покоряването на България до степен на пълно обезличаване и болшевизиране от съветските окупатори.

Различни читатели ще се впечатлят от различни части от инструкцията за унищожаване на България чрез съветизиране. Ако изобщо може да се прави класация на планираните злодейства, пишещият тези редови би поставил начело не откровените политически репресии, предвидени за целите на тази съветизация- те са известни и дори в някаква степен отречени с половин уста от мимикриращия днешен посткомунизъм, който трябваше все пак някак си да обоснове тази мимикрия чрез половинчато разграничаване от някои от най-очевидните свинщини на “системата”.

Най-провинилите се другари и другарки искрено се страхуваха след 10 ноември отприщената енергия на народа да не им сервира някой Народен съд, подобен на техния кървав реванш след септември 1944 г. По тази причина за известно време в първите месеци след свалянето на Живков с вътрешен  партиен преврат беше позволено за няколко месеца да се критикува репресивната същност на комунизма, след което беше взето решение ” да не се рови” повече в историята и партийната пропаганда издигна лозунга: “Горе главата, другари”.

В този смисъл, най-впечатляващи среди инструкциите за унищожаване на всеки източник на свобода в България са именно “дреболиите”, до които достига сценарият за антибългарския геноцид. Сред тях е грижата да няма дори отделни частни кладенци в българските селища, както и мерките съзнателно да бъде съсипвано ефективното българско селско стопанство до степен да стане зависимо от внос и така да се прекърши жилавият икономически гръбнак на българите, които, за разлика от руснаците ( а и от западноевропейците), не познават понятието “гладна смърт” в българската история.

 

Днес на този вид инструктаж му казват опорни точки, върху които се гради руската информационна война в България. Вижте техният прототип.

Строго секретно КАА/08.113

Москва, 2.04.1947 г.

Инструкция НК/003 47

В сградата на посолството да не се приемат местни ин­форматори. Срещите да се организират от наши специални служ­би на публични места. Посолството приема информации чрез специалните служби.
Да не се допуска контакт между нашата войска и цивилни лица от страната. Забраняват се посещения на местни лица от нашия офицерски състав, контакт на войници с местни жени или на войници с войници от страната и нашата войска.
Да се ускори ликвидирането на граждани, които участват или симпатизират на партии и организации отпреди войната и възстановили се след нея без нашето съгласие. Да се използват за тази цел всички конфликти и недоразумения между тях, а съ­що така и въоръжена опозиция.
В политическите репресии да се използват войници от армията (възстановена на наша територия) и след това да се ликвидират тези войници.
Да се ускори съединяването на всички социалистически партии в една – комунистическа, като всички водачи на тази пар­тия да бъдат предварително утвърдени от органите на нашите специални служби.
Да се обединят всички младежки организации в една -комсомолска – с водачи, утвърдени от нашите служби. Преди обединяването да се ликвидират всички водачи на бивши юно­шески и младежки организации.
Делегатите на партийните конгреси да нямат мандат след конгреса. Да се елиминират делегатите, които са активни. За все­ки следващ конгрес да се избират делегати, утвърдени от наши­те служби.
Да се прави системно разследване на хора – добри орга­низатори и специалисти, които са популярни. Тези хора да се привличат към нас, а ако откажат – да не се допускат до ръко­водни длъжности.
Да се организира всички държавни служители, освен ми­лиционери и миньори, да получават ниски заплати. Това специ­ално да се отнася до здравните служби, съдебно-изпълнителс-ките служби, просветата и културата.
10. Към всички органи на властта и всички значителни за­води да се включат хора, които сътрудничат на КГБ. Това да се осъществява без знанието на държавните местни власти.
11. Да се обърне внимание на печатната преса да не цитира сумарни количества и видове на стоки, които се изпращат в СССР. Да се посочва, че това е обменна търговия.
12. Местните власти да не издават на купувачите на земя, къщи и парцели нотариални актове, а актове за получаване.
13. Да се приложи такава специална икономическа полити­ка към частното селско стопанство, че то да бъде с ниска прои­зводителност и неефективно. При втория етап да се започне ко­лективизация на селското стопанство. Ако се появи силна опо­зиция, да се намали доставката на средствата за производство и се увеличат данъците към държавата. Ако и това няма ефект, то селското стопанство да се доведе до състояние да не може да изхранва държавата и да разчита на внос на храна.
14. Да се формулират всички закони, укази и разпоредби за организация, икономика и право така, че да не се дава точно и прецизно тълкуване (с изключение на военните).
15. За всеки проблем да се създават комисии, съвети, инст­рукции и т. н. така, че никои от тях да няма право на окончател­но решение без консултации с останалите.
16. Самоуправляващите органи на заводите да не могат да имат влияние върху дейността и развитието на предприятието. Те могат да се занимават само с изпълнение на полученото за­дание.
17. Профсъюзите не могат да имат противоречия с разпо­режданията на дирекцията. Да се натоварят профсъюзите с дру­ги задължения – организиране на почивка, просвета, културни и други развлечения, екскурзии, разпределяне на дефицитни сто­ки и потвърждаване на мнения и характеристики от политичес­ките власти.
18. Да се авансират само такива сътрудници и началници, които образцово изпълняват получените служебни задания, но без склонност към анализ на проблемите извън заданията.
19. На всички отговорни ръководители на партийни, дър­жавни и стопански дейности да се създадат условия, които да ги компрометират в очите на подчинените им, като се изключва възможността да се върнат в средата, от която са излезли.
20. Офицерският кадър от местната армия може да получи отговорни длъжности само при условие, че там има наши сът­рудници от КГБ.
21. Да се организира специален надзор за количеството му­ниции за всички видове оръжие на всеки арсенал. Учение с бой­ни патрони да се прави само при строг контрол.
22. Да се обхванат под специален надзор всички лаборато­рии към НИИ (научно-изследователски институти – бел. ред.).
Да се обръща специално внимание на всички изобрета­тели и рационализатори, като всички по-важни изобретения и предложения да се регистрират в нашите централи. До реализа­ция да се допускат само изобретения, засягащи експлоатацията на минното дело. Важните изобретения да се продават в чужби­на. Да не се допуска до публикация стойността на изобретение­то.
Системно да се нарушава графикът на транспорта в стра­ната (с изключение на нашия специален транспорт).
Да се провеждат симпозиуми и конференции и да се за­писват предложенията и докладите, като се регистрират док­ладчиците, но за реализацията да се спазва само нашата инст­рукция.
Да се популяризират интервюта с работници за актуал­ни производствени проблеми, като се критикува безпорядъкът, но не трябва да се ликвидират причините за тези проблеми.
Всички обръщения към народа от официални служите­ли и водачи да обхващат исторически и народни акценти, но да не се проповядва дух на обединение на целия народ.
Да се обърне внимание на всички новостроящи се гра­дове и квартали да не се изгражда друг освен главен водопро­вод. Всички стари кладенци и локални водопроводи да се ликви­дират систематично.
При модернизиране и разширение на заводите да се оси­гури изтичането на замърсени води да става в реки, които могат да бъдат резерв за питейна вода.
В новостроящите се апартаменти и къщи, а така също и при възстановяване да не се строят помещения за запасяване с хранителни стоки и за отглеждане на животни.
Частните работници и предприятия да се снабдяват с лошокачествени суровини и оборудване, което да осигурява про­изводството на лошокачествена продукция на цени, по-високи от държавните.
Да се създадат условия за максимално развитие на ад­министрацията по всички нива – районни, общински, градски.
Може да се допуска критика на администрацията, но това да не влияе на нейното намаляване или по-прецизна работа.
Да се контролира само изпълнение на плана на предп­риятия, произвеждащи суровини и други производства, включе­ни в нашата инструкция. Забранено е изпълнението на плана за продукти и стоки за вътрешния пазар.
Специално да се наблюдава църквата, като се създават условия и програми за обучение на младежта за наслагване на омраза към нея. Специален контрол да се упражнява над цър­ковните печатници, библиотеки, архиви, проповеди и т. н.
От всички основни, професионални и средни училища да се уволняват учителите, които имат голям авторитет и се пол­зват с уважение от учениците и населението. На тяхно място да се назначат нови. Учебните програми да се направят така, че да се прекъсва връзката между изучаваните предмети. Да се огра­ничи производството на учебни помагала. Да се премахне изу­чаването в средните училища на латински, гръцки, обща фило­софия, логика, генетика.
По история да не се обяснява какво са правили царете за доброто на страната, а да се изтъкват тиранията и борбата на потискания народ. В професионалното обучение да се набляга на тясната специализация.
Да се организират държавни митинги при годишнини на борбата против завоевателите (с изключение на руснаците), като се подчертава борбата срещу германците, а преди всичко борбата за социализъм.
Забранява се да се поместват в средствата за информа­ция и издаваните книги данни за местни хора, живели в Русия преди революцията и по време на Втората световна война.
Ако се възстановят или създадат организации, които под­държат дружбата със СССР, но се опитват да контролират дей­ността на държавните органи – да се обвинят в шовинизъм и на­ционализъм (нашите действия са независими от органите на дър­жавата). Начин на действие: унищожаване на нашите гробища и паметници, публикуване и размножаване на позиви, в които се осмива руският народ, руската култура и договорите между СССР и страната. Към тази пропаганда да се ангажират граждани от страната и да се използва съществуващата ненавист към СССР
Да се прояви грижа за строителството на пътища и мос­тове, за да са готови при налагаща се интервенция така, че на­шите войски най-бързо и от всички посоки да се придвижат до центровете на опозиционните сили.
Да се арестуват всички политически противници. Специ­ално да се преследват противниците, които имат авторитет сред населението. Да се ликвидират всички политически противници и след това да се обвинят в тежки криминални престъпления.
Да не се допуска реабилитация на хора, съдени на поли­тически процеси. Ако се наложи такава да се допусне, но при условие, че това е съдебна грешка, без започване на разследване и обвиняване на виновните за съдебното решение.
Не може да се изправят пред съд хора с длъжности, да­дени от партията – независимо че тези хора са виновни за ико­номически загуби и са мразени от подчинените си. В драматич­ни ситуации трябва да се преместват на друга равностойна или по-висока длъжност в друга област или град. В крайни ситуации тези хора да се назначават на неначалническа служба, като се използват за кадрови резерв за друго време.
За хора, които не са съгласувани от нашите специални служби, може да се публикуват съдебни процеси (специално това се отнася за кадри от армията, генерални директори, минист­ри), в които се обвиняват в дейности против народа, социализ­ма, индустриализацията. Това ще увеличи подозрителността и ще мобилизира работническата класа.
Да се проявява системен контрол хората на отговорни длъжности да произхождат от работническата класа и да имат най-ниска квалификация.
Да се проявява постоянна грижа за систематически под­бор за висшите институти на хора, които произхождат от най-ниската категория от населението или незаинтересувани профе­сионално хора, стремящи се само към диплома.”

50 мнения за “Огнеупорните точки на съветската окупация на България от 1947 година”

 1. От къде се взе този документ? Има ли линк към него или съответното учреждение в Москва, където се съхранява оригиналът? Тоест, как може да се провери автентичността му?

 2. Г–н Инджев това е чудовищно и като го чета направо изтръпвам,защото нещата се изясняват и излизат съсипаните съдби на хиляди семейства и техните поколения напред.Това трябва да се учи в училище за да знаят децата кой е виновен за състоянието на страната.

 3. Както се вижда,всичко е изпълнявано точно.

 4. При тази полувековна отрицателан селекция защо се учудваме що за чукундури са днешните ни политици???

 5. Нека допуснем, г-н Петров, че това не е автентично. Но като упражнение по граматика за шести клас: напишете следният текст в минало време. И какво се получава? Кратък курс по история на БКП, глава “Разгром на реакцията и начало на социалистическото строителство”.

 6. Бсичко това , не е от днес : Псевдо – партизани + криминалета . Идва след девети , десети …Пускат затворници + спортисти ,борци …срещу народа ..От отдавна измислено мероприятие … Какво ли е ? В Бившите съветски републики , като у нас , достоверно…..борци , футбол….Перестройка , дали му …Нобелова награда …Пари и …Системата …Money.!

 7. Трябва някак да се установи автентичността на този документ.

 8. Г-н Инджев, покажете как да се уверя, че това е автентичен документ. След това, вервайте ми, само аз ще го разпространя поне сред 1000 души…
  А те, а другите Ви читатели!..
  Толкова е чудовищно това писание, че няма да ми повярват, без данни за автентичност.

 9. Вижте това:
  http://dedushka-stepan.livejournal.com/68875.html
  … Излиза, че почти 100г. не стигат за давност. След като Русия удължава засекретяването на документи, свързани с НКВД и КГБ до Брежнев дори, явно имат да какво да крият…
  Светът ще се срути – техният свят, който за жалост натрапват и на нас…

 10. …ако се разкрие по-голяма част от истината.

 11. Абсолютно вярно.Точно така се действаше.А и сега- арестуваха тези, които си позволиха да напишат истината за окупирането на страната ни, а отявлените им агенти като сидеров вилнеят необезпокоявани, даже след международни скандали.Точно така се съсипваше страната в годините на измисления социализъм, а и сега продължава да се съсипва с мегаломанските руски енергийни проекти за окончателно катастрофиране на България.Спомням си и “Задочните репортажи на Георги Марков”, които са като литературен двойник на този документ.Там е отразено всичко това, което тези ужасяващи заповеди са направили с България.От този документ личи каква омраза питаят към нас всички руски управници – от светослав до путин.

 12. Да,наистина е добре да се пусне нещо като линк,потвърждаващ истинността на тези супер криминални директиви.
  А после бой по чугунените тикви,със същите тези чудовищни указания!

 13. Документът е открит в кабинета на следвоенния президент на Полша Болеслав Берут, който още отпреди войната е бил агент на спецслужбите на СССР.
  http://www.tayna-net.org/rus/prikaz-nk-003-47.htm

 14. Линковете трябва да се търсят на адрес Кремъл, лилипут.ин. Докато не се отварят архивите на рассия и нещо повече, не се предадат на правителсвото ни свързаните с България можем само да разчитаме на “косвени” доказателства. Изразяващите се в тоталната и недвусмислена практика на “такова беше времето”, това по Добри Джуров-Лазар.
  За “компенсанция” ето ви една препратка от най-новата ни история.
  http://us.1.p.webhosting.yahoo.com/filemanager

 15. Знам, че тази инструкция, която звучи бетер ПРОТОКОЛИТЕ, е дадена във всички смазани след 1944-45 г. от сесесер източноевропейски страни. Виждал съм някои версии и никой не се съмнява в автентичността й.
  Колко малко в нея обаче днес не е актуално! Ужас да те обземе!

 16. ИНСТРУКЦИЯ КАА/08.113
  от 02,06, 1947
  НКВД, Москва
  До временните правителства на окупираните страни.
  Документът беше открит при разсекретяване архивите на ЩАЗИ в края на 1991 година и намери широк отзвук в световния печат, в тч българската опозиционна преса.
  По-късно подобни инструкции бяха намерени в партийните и МВР-архиви и на повечето от останалите страни от бившия соц-лагер.
  Българските архиви в съществената си част все още не са обект на обществено достояние.

 17. Този документ представя принципите на една изключително амбициозна АНТИЦИВИЛИЗАЦИОННА ПРОГРАМА.
  Човечето Путин, което (не забравяйте) може да убива с пръстен! е еманацията на това безумие.

 18. Документът е известен още от първите години след 10 .11.1989 г.
  За съжаление не съм запазил източника,той цитира чешки и полски източници.Полският превод е публикуван в сп.”Джиенник звионзкови”(“Згода”) издаден в САЩ на 2.09.1989 г.
  Има публикация и във вестн.”ПРО&АНТИ” авг-септ. 2004 г.
  Тогава не им се обърна внимание ,а сега ми се струва безнадеждно.Масата е зомбирана.Днес с отвращение гледах Страхил Ангелов и “внука” на Гошо Тарабата.Лошото е ,че момичето арестувано за надписа ОКУПАТОРИ на МОЧА не беше в час.Подведе се да се оправдава,а не наблегна на това,че това е “паметник” на лъжата ,че сме освободени ,а не окупирани.Тъжно!

 19. Като говорим за точки и други опори погледнете този линк ;)http://bgnews.me/%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d0%bd%d0%b8%d1%89%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be/

 20. Можете да бъдете сигурни,че този документ е автентичен.Чела съм в началото на 90-теподобни документи публикувани в Полша,която никога не е свеждала глава пред русия.За всички страни попаднали под руският ботуш има разработена програма,която да ги направи завиисими.Едно голямо доказателство е Кремиковци-построен на плодородна земя,вече унищожена и работещ със суровини докарани от ССР

 21. Иво, тези опорни точки са най-страшното нещо, което някога съм чел. По-страшно от историите за масовите убиийства на хора в Белене, Гулаг или Освиенцим. Защото тук става въпрос за хладнокръвно, сатанински планирано убийство, (затриване) на цял един народ!
  Ако сме българи, тези „опорни точки” на братушките от КГБ трябва да висят на огромни постери пред всички български политически централи, пред всички български министерства, пред Народното събрание на Република България, пред Президенство на Република България, пред българския МС, пред всички кметства, общински съвети , на входовете на училища, университети, болници, църкви, паркове, да бъдат включени в българските учебници по история , всеки български дом да има безплатно, добре подвързано копие на тези „опорни точки” и да си ги препрочита като Библия.
  КОЙ ЩЕ СВЪРШИ ТАЗИ СПЕШНА РАБОТА?

 22. Звучи алогично и абсурдно, като че ли е плагиатство от романа на Джорд Оруел-1984.А най-трагичното ще е ако е истински НКВД документ, а не художествена измислица с достатъчно хипербола?

 23. Към НИКОЛАЙ ХРИСТОВ
  Г-н Христов, изчетох го и ми изглежда достоверно. Попитах, защото би било страхотно да се потвърди автентичността му, за да мога д го разпечатам на формат А1 примерно и да го залепя на МОЧА (пса). 🙂

 24. Серия комуняги искат да ни убеждажат, че документа не е верен. Стотици хиляди българи и сега ще потвърдят, че живота в България се дирижираше точно според инструкцията. Дали е бил този или друг, написан на бял или жълт лист няма никакво значение. Живота бе друг за тези, когато се движеха скрити в коли с перденца и си живееха в строго охранявани жилища и си купуваха в специални магазини с милиционер на вратата. Полибюро си имаше вили в Ривиерата. Сега те се “съмняват”, те не “знаят”, те не са “чували” и фактите, които милиони са изпитали на гърба си са лъжа за тях. Защо сега са така бесни срещу истината, въпреки, че я знаят и е уж отдавна минало? Отговора е, че окупатора и днес им нарежда какво да говорят и какво да пишат и те пак чакат да им дават трохи от голямата баница.

 25. П.С. Разпореждането за изграждане на централни тръбопроводи и ликвидирането на алтернативните водоисточници е ноу-хау на товарищ Ленин наред с централизираното електроснабдяване. То се използва за омиротворяване на масите, когато решат да проявят свободомислие. В ролята на тояга се използва врътването на крана и дърпане на шалтера

 26. Вярвам, че документът не е измислица, защото: 1. комунистическите управници нямат акъл да го измислят, а и са подбирани по описания начин – да са най-тъпи и негодни, но с амбиции; 2. Всичко е станало точно по инструкциите; 3. Тези продажници продължават да се кланят на Русия и да действат срещу собствения си народ.
  Явно не е възможен мирен преход в нашите условия. Трябваше да им се потърси сметка. Те си знаеха какво заслужават и се бяха снишили, но за кратко. После развяха фразата за “вината и мезетата”. Наглеци!

 27. Днес наблягат на медиите…За пример-дейността на Вреден Спидеров.

 28. Тези, които питат дали документа е автентичен, всъщност питат:
  Ама как така? Наистина ли така живяхме?
  Ако искате доказателства за автентичност- моля, погледнете как се осъзнава една огромна част от населението днес, и какво се случва в България поради тази причина.
  Най- силно и с болка реагирах на правотата на Стамбо: ‘Колко малко в нея обаче днес не е актуално!’.

 29. Най-вероятно тази Инструкция не е автентична,защото е “издадена” през 1947г. Не съществува никаква вероятност авторите на текста да говорят за КГБ през тази годин,след като той(Комитета) е създаден чак на 13 март 1954г.Дразелогият и стила на текста силно наподобяват автентичната фразелогия в службите на НКВД,но има много пасажи,които са силно невъможни да са сътворени от служители на НКВД.Но почти 90% ,дори и повече реалността действително беше такава.

  Първият началник на КГБ към Министерския Съвет на СССР е генерал-полковник Иван Серов. Същия е бил началник на Управление “Трофейно” към ГЩ на РККА когато съветските войски навлизат на теритирията на Германия. И започват маоси кражни,плячкосвания,изнасилвания,погроми на съветските войници и ифицери към цивилните граждани. Той организира пощенска служба за изпращането на заграбеното имущество в Съветския Съюз.

 30. @everyone else | септември 11, 2014, 22:27
  Уважаема госпожо, от математиката имаме два подхода, когато трябва да докажем нещо: – изхождане от противното и – допускане, че твърдението е вярно. Елементарно е, че се търсят безусловни потвърждения (реално!, от действителността) на твърдението. Ако приложим такъв подход, нямаме нужда от други доказателства.
  Мнозина (и аз) твърдят, че сегашната действителност е точно по цитираните инструкции. Кому е нужно още!?

 31. СЕГА ЗНАМ, ЧЕ ТОВА СА БИЛИ ОФИЦИАЛНИ КРАДЦИ НА БЪЛГАРСКИ ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ПРОДУКТ!

  Във връзка с „огнеупорните точки”,публикувани вчера, искам да споделя един спомен, който( уви!) потвърждава истинността им. Беше няколко години преди началото на т.н. демократични реформи през 1989 г. Като начинаещ литературен сътрудник пишех за отдел „Наука и образование” в един вестник. Спомням си, че точно по това време редакциите бяха обсадени от изобретатели и рационализатори, които идваха често , за да се жалват, че в ИНРА не им регистрират изобретенията. ( ИНРА ,Институт за регистрация на изобретения и рационализации с дългогогодишен директор някакъв Кръстю Илиев, останал несменяем много години след 1989 г. ) Тези достойни за адмирации българи се опитваха да обяснят на журналистите и чрез тях на цялото общество колко полезно всъщност е тяхното изобретение и колко би спечелила България от него.
  По-възрастните и опитни журналисти много се пазеха да вземат отношение по тези случаи, отказваха да обърнат внимание и дори само да изслушат емоционалните изповеди за „ходенето по мъките”на тези достойни за уважение хора. Някои го правеха от мързел , защото вникването в същността на изобретението и тръгването по инстанции, които да потвърдят или отхвърлят неговата полезност, изискваха много усилия – умствени и физически. Други, защото предварително знаеха, че битката с бюрокрациятая ще бъде загубена. Даже имаше нещо като кодирана шега между журналистите по това време, че между ИНРА и Четвърти километър (психиатрията) имало специално прокопан тунел, по който упътвали изобретателите там, където им е мястото. В нашата редакция, когато дойдеше изобретател с емоционална изповед във връзка с ходенето му по инстанциите за регистрация на рационализацията или изобретението му, директно го пращаха при мен с думите. „Дошъл е един човек за теб!” На времето това даже ме ласкаше, мислех си, че щом ми поверяват за разплитане трудни и заплетени казуси, свързани с науката, значи колегите ми имат голямо доверие.(А те тогава сигурно са ми се подсмивали зад гърба…)
  Написах доста очерци за прекрасни учени и инженери -практици с респектиращи изобретения, които не можех да си обясня защо при наличието на експериментално доказани резултати не получаваха сведетелство, патент или някакъв друг документ, който да позволи внедряването на изобретенията им в практиката. Защото нашите прекрасни умове тогава искаха регистрация не за да забогатеят . Единствената им мечта беше да видят изобретението си внедрено в практиката. А това ставаше само с издаването на заветния документ от ИНРА. Но ИНРА , тогава не можех да проумея защо,почти никога не издаваше такъв документ ! За цивилизования свят сигурно биха звучали парадоксално думите, които често произнасяха нашите изобретатели, че „най-лесното е да измислиш нещо, трудното е после да го регистрираш”… Доколкото знам, в САЩ официална регистрация на идея може да стане дори по телефона! Нашите гениални учени изразходваха 90 % от творческата си енергия и време за преодоляване на умишлено създадени бюрократични пречки, а документацията на изоретението им с години лежеше НЕЗАЩИТЕНА по рафтовете на „института” . Спомням си, че при посещенията си в този „институт” във връзка с поредната жалба за отказ на регистрация, често чувах по коридорите руска реч . Тогава си мислех, че това са някакви обменни делегации, дошли на колегиално посещение. СЕГА ЗНАМ, ЧЕ ТОВА СА БИЛИ ОФИЦИАЛНИ КРАДЦИ НА БЪЛГАРСКИ ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ПРОДУКТ! И са били със статут на постоянно пребиваващи там. Не случайно по- упоритите изобретатели след няколко години на битки с бюрокрацията получаваха отговор, че тяхната идея не е новост и че даже от няколко години вече е внедрена в практиката някъде из необятния СССР. Така е, защото съветските учени са по-умни от българските! Но по правило изобретателите ни въобще не бяха удостоени с какъвто и да било отговор.

 32. Разпечатвайте паралелно с плана Ран-Ът….

 33. Този документ трябва да бъде прочетен във всяки български дом.

 34. @ ВАСИЛ МИЛОСЛАВОВ
  Благодаря за въведението в математическата логика.
  Моля, четете по-внимателно. И математиката минава през езика.

 35. @Мунчо, да не е лоша идеята. Та да се види докъде ни докараха СССР и техните подлоги. До три път фалит на държавата и загубата на всичките ни резерви. Докато руснаците директно ни крадяха и разсипваха то поне да се види че някой се опитвал да ни помогне без да иска нищо насреща. Може и да не бил най-добрият план но не беше ли реализиран именно от БКП(БСП) и правителството на Луканов? Тоест пак изпълнен по болшевики от комунистите. Ето още една да причина да ги виним. Има ли нещо друго да добавиш, Мунчо? Защото аз съм сигурен че има още много неща за които можем да виним комунистите и руснаците.

 36. На по-прецизните читатели бих препоръчал да четат текстовете на действително автентичните документи на НКВД,които бяха разсекретени в началото на 90-тте години и да сравнят фразеологията им с тази на цитирания документ.Невероятни разминавания.
  Ето само една от точките която е не само невъзможна за разбиране,но и напълно невъзможна за реализиране.

  “В политическите репресии да се използват войници от армията (възстановена на наша територия) и след това да се ликвидират тези войници.”

  За кои войници става въпрос,за коя армия,коя е тази армия,която е била закрита и после възстановена.Кой и как я е възстановил и на чия територия?

  А като в репресиите участват евентуално съветски войници,колко са на брой,на кого са подчинени и как ще участват в репресиите,като не говорят български,или съвсем слабо.Ако са предвидени за арести,изтезания и ликвидиране на наши,български граждани,не може да няма свидетелства от хилядите българи,които са били подложени на тези репресии. Има много книги и спомени,но никъде нито един репресиран не говори за наличието на “войници от армията”.Нито от съветската ,нито от българската.

  Репресиите и ликвидацията на десетките хиляди българи от комунистическите убийци са се извърпвали предимно от цивилни комунисти-убийци и от служители в МВР.В масовите убийства поне на българска теритирия не са участвали войници и офицери от Червената армия.
  Убийствата са ставали от партизанските терористи и многобройни лумпенизирани младежи,които са се включили в редиците на сганта предимно след преврата.

  Ако се допусне че има грешка в споменаваната т.10 на КГБ,тези инициали се ползват и в т.20.

  Говори се за “органи на самоуправлението.През февруари 1947г. абсолютно никой не е знаел,че рпез декември с.г. ще има Закон за национализацията и чак тогава ще се формират подобни органи.

  А следващата препоръка е направо пълен абсурд:”До реализа­ция да се допускат само изобретения, засягащи експлоатацията на минното дело. Важните изобретения да се продават в чужби­на”.

  защо само минното дело е споменато?Защо да се продават изобретенията в чужбина. Как може болшевиките да не ги вземата за нуждите на Съветския Съюз,ами задължават българските власти да ги продават в чужбина.В коя чужбина? На запдните държави ,или на комунистическите?

  Текста действително е изработен стил “Планът Ран-Ът”.Какъвто не съществува.

 37. Чел съм плана Ран-Ът, няма нищо общо с този зловещ документ. И той е достъпен в интернет и жалко, че не бе реализиран докрай.

 38. @everyone else | септември 12, 2014, 17:32
  Благодаря, уважаема госпожо.
  Може-би в нещо не съм бил достатъчно ясен, извинявайте. Мисля, че между нас нямяме различия.

 39. everyone else | септември 12, 2014, 17:32
  нямаме, а не нямяме, извинявайте.

 40. @ Васил Милославов
  Вероятно имаме много различия, но това не е от значение в случая. Ако не е общата воля да се приключи завинаги с комунизма, вероятно вие, аз, а и други, не бихме били заедно тук.
  Ценя ви много заради вашата компетентност. Та и поради тази причина не се вживявам в това, което прочетох като покана да се ‘драскаме по лицата’ 🙂

 41. Евриуан,за голямо съжаление приключването с комунизма,за което Вие говорите попада засега само в рамките на доброто пожелание.Никой не е предполагал,че след падането на комунистическия режим,комунистическата пропаганда ще е толкова жилава,силна,непоклатима.Тя всъщност е поклатима и уязвима,но в България нама кой да я срази.

  На събирането пред паметника на съветскияте агресори,усмивката от фотографията на Георги Марков може да се пренесе в днешни дни.Паметта на писателя е силно унизена от същността на нашата държава и народ:

  -Държавата е комунистическа и проруска.
  -Народът е почти целия комунизиран и русофициран.

  Истината,заради която комунистическата сган уби по възможно най-безцеремонен начин Георги Марков засега е пренебреганта от народа.Само минимален брой достойни хора живеят с тази истина,мнозизнството се тресе от удоволствие да гласува за нещо ново,което е старото добре познато комунистическо малоумие.След като автентичните комунисъти сдадоха властта на скритите,следва предаването й в ръцете на полу-комунистите под лидерството на фюрера ББ.Каковто е нивото на ББ ,такова е и на избирателите му.

  Т.нар. Реформаторски блок е напълно абстракта формация и никой не знае какво ще реформира.
  Така че Вашите надежди за приключване периода на комунистическата мърсотия е ,може да ги осъществи само извънземен месия.
  Малко са хората,които подозират силата на комунистическата сган,тя е над всеки познат таван.

  Без чист,рафиниран ,мирен и силен антикомунизъм,не е въможно да се победи българския комунизъм.
  Българските комунисти пуснаха в обръшение десетки думи и фрази,които са встрани от същността.Те изпитват страхотно удоволствие,когато ги наричат с всевъзможни названия,но когато някой ги нарече комунисти,това ги изнервя.

 42. @ антикомунист

  Вече действително виждам вашите некролози на България и в супата си (както предполагам целите).
  Изглежда се активирате още повече преди избори, внушавайки как няма смисъл да се гласува, няма за кого да се гласува, страната ни е и ще остане завинаги комунистическа и т.н.
  Това облъчване не работи тук. Спестете поне част от усилията си.

 43. Ивструкцията действително беше публикувана във в. АНТИ /по-късно преименуван на ПРО&АНТИ/, с Гл. редактор Васил Станилов.
  Почти веднага обаче беше обругана /ведно с прословутата Карта с черепите/ от “здравите леви сили” като пропаганда, разпалваща омраза и подтикваща към реваншизъм и мъст. Изненадващо, ръководството на тогавашното СДС прие “другарската критика” на комунягите и скоро след това Инструкцията и Картата изчезнаха отвсякъде.

 44. Да сте забелязали, че от всички медии се лее една и съща пропаганда: Разграничаването по линията комунизъм-антикомунизъм вече не работи! И това го говорят и разни мушмуроци подчертавайки, без някой да ги пита, че те били “десни” – като че ли това значи нещо. Но колко лоши били всички демократично мислещи хора и пр. Как нямало нужда да се осветлява миналото, защото то хем разединявало нацията, хем никой не се интересувал от него. И колко лошо ужасно че България не била подкрепила единодушно Бокова, която тъкмо щяла да оглави ООН за голяма слава и благоденствие на родината, но някой си позволили да не я харесват, а ето на сърбите колко били сплптени и пр. Егати журналистиката!

 45. А, забравих да добавя: Документът е съвсем истински. И това, че на разни червенотиквеничковчета много им се иска да не е не променя нещата. Известен е из целия цивилизован свят и е цитиран в оригинал – на руски. Естествено комуниста дори да го цапнеш по носа с него, ще твърди че няма такова нещо.

 46. Това, да се съмнява някой в истинността на този документ е въпрос или на младостта му, или на желанието си да го разпространи, при условие за автентичност (за да не бъде обвинен в пристрастност или за нещо подсъдимо). За изстрадалите от комунизма, това и без да го четат сега, беше толкова автентично преживяно, че дори им навява съответните спомени от живота в проклетият соц.
  Антикомунист се съмнява в изказаното относно използваните хора от армията, които в последствие биват ликвидирани. Интересно, не му ли е попадало сведение за старите офицери и военнослужещи, които първо бяха призовани по време на войната да помагат и се сражават при отблъскването на германските „фашисти“, след което, един по-един ги лагеросаха и погубиха.
  Дори познавам и случай на български десар (роднина), който беше служебно „изпратен“ в Либия и после, току що завърнал се, млад, здрав, прав (дори няколко дни след здравен положителен тест) се гътна по незнайни причини и взе, че безгласно умря. Като казвам безгласно, имам предвид неговите родители, които бяха признати партийни велможи, но мълчаха като пукали. Москва не проявява симпатии, тя само ползва ресурси при определени условия (описаните по-горе), едно от които е това, да може да те захвърли било чрез компромат или като тоалетна хартия с която си е обърсала задника. А и относно „критиките и самокритиките“, критикарите винаги избираха късата клечка. Поради това, все още това животно го нЕма тъдява!

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.