Руският свят видян отвътре – свят да ти се завие

SANNA 2010

18 април 2015 г.

mi3ch

превод от руски за ivo.bg Васил Костадинов

Владимир Путин = външна политика

 

 

Най-големия проблем на Русия е, че на повечето от нейните господари им е било скучно да се занимават със страната си. А величието на владетеля е оценявано в хиляди квадратни километри завзета земя и в милионите жертви. Воювали сме за интересите на кого ли не, а не да строим къщи, мостове и пътища. Да строим за вековете, а не за години.

 

Когато Прусия иска да отнеме от Австрия Силезия, Русия, разбира се, не може да се въздържи и се включва в Седемгодишната война. Изпратихме сто хиляди руски войници, за да се справят с Прусия. Превзехме Берлин. Тогава възниква заплаха за Хановер – владение на краля на Англия в сърцето на Европа. И още 30 000 войници прекосяват пеша цяла Европа да се бият за Хановер.

 

 

Замисляли ли сте се за какво са загивали руските супер-богатири на Суворов в Алпите? Защо сме громили французите в Италия?

И как Наполеон се озовава в Русия? Александър отчаяно завижда на славата му и се страхува от бацила на революцията. Франция не заплашва Русия.

Той участва в три коалиции срещу Наполеон и всеки път губи – и при Фридланд, и при Аустерлиц и т.н.. Но всеки път Наполеон не поставя никакви условия на Русия – винаги с почести освобождава пленниците.

А Александър тържествено прегъща Наполеон, нарича го свой брат и веднага събира народно опълчение за нова война.

 

Така съсипахме страната си, загубихме стотици хиляди войници за маниакалните амбиции на Александър I. Но той, най-вече, се страхува, че Наполеон превземайки Русия, ще премахне крепостното робство. Последиците биха били непредсказуеми.

 

 

И с чуждите революции винаги сме се справяли. Русия спасява Австро-Унгария от разпад, потушавайки унгарската революция. А само след четири години Франц Йосиф отказва да подкрепи Николай I в Кримската война.

 

 

А причината за началото на Кримската война е просто смешна – кой ще притежава ключовете на църквата Рождество Христово във Витлеем – православните или католиците. И когато, след много колебания, турците предават ключовете на французите, Николай се обижда и изпраща войски във Влашко и Молдова. Претърпяхме тежка загуба в Крим, загубихме флота и близо 150 000 войници заради наранените чувства на императора.

 

 

А колко струва на Русия идеята за панславизъм? Патриарх Никон решава да унифицира църковните обреди по гръцки маниер – за да бъде по-близо до южните славяни и да ги вземе под крилото на Православната църква.

Цар Алексей Михайлович харесва идеята да се разпростре властта на православния цар “от море до море, и от реките до края на вселената”. Резултатът – разкол, смут и хиляди изгорени еретици в Русия. Дори и при Петър I, според Сената, в неизвестност са повече от 900 000 души – почти 10% от общия брой на населението.

 

 

Принесохме в жертва десетки хиляди наши войници за свободата и независимостта на България. По време на Първата световна война – България е съюзник на Германия, по време на Втората световна война – България пак е съюзник на Германия. Днес България е член на НАТО.

 

 

След революцията – всичко върви още по-лошо. Ние подкрепяхме комунистическите партии от целия свят. Финансирахме революциите в чужбина и се разправяхме жестоко с революционерите в социалистическия лагер. През 1953 г., нашите войски с танкове потушиха въстанието в Източна Германия, през 1956 г. – в Унгария. Маршал Жуков получава “за потушаване на унгарската контрареволюционен бунт” четвърта звезда на Герой на Съветския съюз. Нашата преса, разбира се, нарича народните въстания “фашистки набези”.

 

 

През 1968 г. нашите танкове навлязоха в Чехословакия. През 1979 г. – в Афганистан. Жертвахме 15,000 наши войници. Убихме един милион афганистанци. Нашата преса, разбира се, обяснява, че ако не го бяхме направили – и Чехословакия, и Афганистан щяха да влязат американците.

 

 

Нашите войници се сражаваха в Корея, Китай, Бангладеш, Лаос, Йемен, Египет, Ливан, Сирия, Алжир, Ангола, Етиопия, Мозамбик, Никарагуа, Хондурас, Салвадор, Боливия, Гренада, Куба. Подкрепяхме всеки канибал, ако каже, че ще строи социализма. На XXVIII (последен) конгрес на КПСС обявиха, че нашата помощ е 700 милиарда рубли за 20 години. По 35 милиарда рубли годишно – официално 1 долар е равен на 63 копейки.

 

 

Изстисквахме жизнените сокове от страната си. Знаете ли през коя година всички колхозници в Съветския съюз получиха паспорти? През 1974 г.

А преди това не ги назначаваха на работа в града.

А знаете ли каква беше средната пенсия на колхозника през 1980 г.?

34 рубли и 80 копейки.

През тази година обещаваха да е построен комунизма.

 

 

И ето пак, нашият президент заявява, че Русия няма да си трае си и че ще принуди света да ни уважава.

Може би е време да спрем да си играем на геополитиката?

Може би е време да се заемем със страната си?

Досадна и безинтересна работа – жилища, пътища, строителство, данъци, създаване на нормален икономически климат в страната?

 

А ще започнат да уважават страната ни когато имаме най-добрите в света образование и здравеопазване, когато учените от цял ​​свят се стремят да работят в Русия, и когато нашите пенсионери получават най-големите в пенсии в света.

 

Една лична молба – Владимир Владимирович, спрете, моля, да остроумничите.

Никога не сте го правили добре

ЧТО ТАКОЕ РУССКИЙ МИР – великолепная статья! Читайте, делайте репост.

Оригинал взят у mi3ch в вп – внешняя политика

tumblr_nd6m2hTjj41qzhjh2o1_1280

Огромной проблемой России было то, что большинству ее правителей было скучно заниматься своей страной. А величие правителя оценивалось в тысячах квадратных километров завоеванной земли и в миллионах жертв. Мы воевали за чьи угодно интересы вместо того, чтобы строить дома, мосты и дороги. Строить на века, а не на года.

Когда Пруссия захотела отнять у Австрии Силезию, Россия, разумеется, не смогла стерпеть этого и ввязалась с Семилетнюю войну. Мы послали сто тысяч русских солдат, чтобы разобраться с Пруссией. Взяли Берлин. Потом возникла угроза Ганноверу – владению английского короля в центре Европы. И еще 30 000 солдат прошли пешком через всю Европу воевать за Ганновер.

tumblr_nckfg7nJnT1tl7vq1o1_1280

Вы никогда не задумывались – за что гибли русские чудо-богатыри Суворова в Альпах? Зачем мы громили французов в Италии?
А как Наполеон оказался в России? Александр отчаянно завидовал его славе и боялся бациллы революции. А Франция ничем не угрожала России.
Он участвовал в трех коалициях против Наполеона и всякий раз был бит – и под Фридландом и под Аустерлицем. И каждый раз Наполеон не ставил никаких условий для России – всегда с почетом отпускал пленных. А Александр торжественно обнимал Наполеона, называл его своим братом и тут же собирал народное ополчение для новой войны.

Мы разорили свою страну, потеряли сотни тысяч солдат, ради маниакальных амбиций Александра I. Но больше всего он боялся, что Наполеон, войдя в Россию, отменит крепостное право. Последствия были бы непредсказуемыми.

tumblr_nbylx4ypdu1s0tnt7o1_1280

И с чужими революциями мы всегда расправлялись. Россия спасла Австро-Венгрию от распада, подавив венгерскую революцию. А всего спустя четыре года после этого Франц Иосиф отказался поддержать Николая I в Крымской войне.

tumblr_nb2k8llJB31s0tnt7o1_1280

А сама причина для начала Крымской войны была просто смехотворной – кому будут принадлежать ключи от церкви Рождества Христова в Вифлееме – православным или католикам. И когда, после долгих колебаний, турки передали ключи французам, Николай счел себя оскорбленным и ввел войска в Молдавию и Валахию. Мы потерпели тяжелейшее поражение в Крыму, потеряли флот и почти 150 000 солдат из-за оскорбленных чувств императора.

tumblr_ndk0iwirSu1tl7vq1o1_1280

А сколько стоила России идея панславизма? Патриарх Никон задумал унифицировать церковные обряды на греческий манер, чтобы быть ближе к южным славянам и взять их под крыло православной церкви. И царю Алексею Михайловичу понравилась идея распространить власть православного царя «от моря и до моря, и от рек до конца вселенной». В результате – раскол, смута и тысячи сожженых раскольников в России. Даже при Петре I, по сведениям Сената, находилось в бегах более 900 тысяч душ – почти 10% всего населения страны.
Мы положили десятки тысяч наших солдат за свободу и независимость Болгарии. Во время Первой Мировой, Болгария – союзник Германии, во время Второй Мировой, Болгария – союзник Германии. Сегодня Болгария – член НАТО.

После революции все пошло еще хуже. Мы поддерживаем коммунистические партии во всех странах мира. Финансируем революции за рубежом и жестоко расправляемся с революционерами внутри соцлагеря. В 1953 наши войска танками подавляют восстание в ГДР, в 1956 – в Венгрии. Маршал Жуков «за подавление венгерского контрреволюционного мятежа» получает четвертую звезду Героя Советского Союза. Наша пресса, разумеется, называет народные восстания «фашистскими вылазками»

tumblr_nd2ulij07Q1tptgooo1_1280

В 1968 году наши танки входят в Чехословакию. В 1979 – в Афганистан. Мы положили там 15 000 наших солдат. Убили около миллиона афганцев. Наша пресса, разумеется, объясняет, что если бы этого не сделали мы – и в ЧССР и в ДРА вошли бы американцы.

tumblr_ndi6gzfOoX1tl7vq1o1_1280

Наши солдаты воевали в Корее, Китае, Бангладеш, Лаосе, Йемене, Египте, Ливане, Сирии, Алжире, Анголе, Эфиопии, Мозамбике, Никарагуа, Гондурасе, Сальвадоре, Боливии, Гренаде на Кубе. Мы поддерживали любого людоеда, стоило ему заявить, что он строит социализм. На XXVIII (последнем) съезде КПСС было объявлено, что наша помощь составила 700 миллиардов рублей за 20 лет. По 35 миллиардов тех еще рублей – официально 1 доллар был равен 63 копейкам.
Мы высасывали все соки из своей страны. Знаете, в каком году все колхозники в СССР получили паспорта? В 1974
А до этого их старались не принимать на работу в городе.
А какая средняя пенсия была у колхозника в 1980 году – знаете? 34 рубля 80 копеек.
В этом году году обещали построить коммунизм.

И вот опять наш президент говорит, что Россия не потерпит чего-то там и что Россия заставит себя уважать.
Может быть уже хватит играть в геополитику?
Может быть пора заняться своей страной?
Скучной и неинтересной работой – жкх, дорогами, строительством, налогами, созданием в стране нормального климата?

А уважать нашу страну начнут когда у нас будет лучшее в мире образование и здравоохранение, когда ученые всего мира будут стремиться работать в России и когда у наших пенсионеров будут самые большие пенсии в мире.

tumblr_nbf6amP4pH1tl7vq1o1_1280

И личная просьба – Владимир Владимирович, перестаньте, пожалуйста, острить.
Вы этого никогда не умели делать.

38 мнения за “Руският свят видян отвътре – свят да ти се завие”

 1. Явно посланието е до туПаришч туПлер?!? Но автора има “МАЛКИ”, ама СЪВСЕМ “малки” фактологически Ашибки!
  Първо Русия води руско-турската война 1877-78г. ,за да възвърне международният си престиж, защото е в изолация след Кримската война! Император Александър II поради тази изолацията се заема с премахването на КРЕПОСТничеството преди това, също за да подобри международните си позиции, преди всичко в Европа, защото в Азия той анексира от Китай над 1 000 000 кв.км в т.нар. Приморски край, като “компенсация” за загубата в Кримската война.
  Но през 1877г. му е разрешено след провала на Цариградската конференция, свикана след погрома след Априлското въстание, да наложи част от решенията й чрез военна интервенция. РАЗРЕШЕНО! Но Русия си прави други сметки, които си проличават при сключването на предварителното Сан-Стефанско примирие. Чрез това примирие се осигурява ОКУПАЦИЯТА на България от Русия, а НЕ независимостта и свободата, както НЕправилно твърди автора на това послание. Това си проличава и при Съединението , и при изплащането на военните разходи за самата руско-турска война. Това са фактите!
  За Балканските войни също е писано много. Но през Първата световна война български войски не са нахлували на руска територия, а точно обратното – руски войски са нахлували на българска територия.
  За Втората световна война автора СЪЩО греши, както за всички други войни преди нея. Защото Сталин е ПЪРВИЯТ СЪЮЗНИК(Тристранният пакт е подписан едва през 1940г.) на Хитлер много преди България да се присъедини към т.нар. Тристранен пакт. Цяла година и половина преди 1.3.1941г., е подписан пакта Молотов-Рибентроп,който предизвиква Втората световна война!!!
  От тези манипулации си проличава ОГРОМНАТА пропагадна фалшификация и демагогия ,с която се обучават по история в СССР и РСФСР! Подобно е положението и в задунайската им колония НРБ!
  Защото , когато фактиТЕ говорят ,и боговете мълчат!

 2. Снимката с ликовете на Маркс, Ленин и Путин един до друг казва всичко за нещастниците (в смисъл на не щастливи хорица), населяващи тази територия.
  Ако не послушат мъдростта на Остап за давещите се, няма скоро да се помръднат от дъното, което копаят от векове.
  А скоро стават 100 години от великата октомврийска, какви ли планове има лилипутин за това “събитие”? Дали няма да посегне на още нови територии?

 3. Според “История на човечеството” на Сирил Ейдън /Сиела, С, 2008/ руският народ започва да се оформя от множество народности едва през 1455 /стр.243/.

  До 1552 Московското княжество е една малка държавица, едно от няколкото руски квяжества, преди около век излезли от монголско/татарското подчинение. Възходът му започва през тази година, когато Иван IV Грозни /Грязны/ /1530 – 1584/ разрушава Казан – столицата на Волжка България и я завоюва. Той пръв се обявява за Цар. Убил сина си и лично е изпълнявал някои от смъртните присъди на Червения площад в неделя, след службата във “Василий Блажени”.

  След него Москва постепенно завоюва и останалите руски княжества. Петър I /1672 – 1725/ решил да модернизира Русия – създава Акодемия на науките, премахва Патриаршията и създава Синода, модернизира армията и флота по европейски образец, основава Петербург в 1703. Също убива сина си. Завоюва Азов, Ливония, Естония, Ингрия и част ог Финландия. Приема титлата “Император”. /Енцикл. “Братя Данчови”, 1936/.

  Екатерина II /1729 – 1996/ е немска принцеса, родена като София-Августа-Фридриха, дъщеря на Кристиян-Август, Анхалт-Цербски принц. През 1745 се омъжва за руския Император Петър III, също немец – херцог Петер фон Голдщайн-Готорп. Екатерина е създателка на идеята за панславизма и завоюва над 500 000 кв. км. нови територии за Русия.

  Ако сумираме – за по-малко от четири века след 1552, Русия успява да завладее 1/6 от сушата. Това показва само едно – че този народ през цялото си съществуване живее само и единствено от завладяване на все нови и нови територии и живеещите на тях народи и използването на техните богатства и труд.

  През последния четвърт век наблюдаваме обратния процес, но протичащ много по-бързо – освобождаване на чуждите територии. И това ще продължава, докато Русия се свие в етническите си граници.
  Има и още една лоша новина за руснаците – ще трябва да се научат да работят. Поне колкото да се изхранват.

 4. After studying Putin’s actions in Ukraine, including his seizure of Crimea, the National Defense Academy of Latvia, a former Soviet satellite that is now part of NATO and the European Union, concluded that Russia’s ultimate aim is to introduce “a state of permanent war as the natural condition in national life.” (Bloomberg Jun 3,2015)
  Проблемът не е само Путин,а цяла Русия с нейния никога не помирисвал демокрация народ, който се бори с робския си манталитет чрез поробване на други народи, без да жали кръвта, която пуска от себе си, защото там само държавата и самодържецът имат значение.
  Проблемът е и в слабостта на цивилизования свят, който е абсолютно объркан как да се държи с хулиганстващия руски император. Слабостта на прекалено либералния до непоследователност и безцелност президент Обама, който успя да отблъсне Израел, ако щете и неговата съпруга, която разпалва расизъм (справка речта й в Tuskegee University), да не забравим алчната, стара Европа, която финансира производството на руски танкове, жадна за руски нефт, газ и пари, позиционирането на Китай в триъгълника по-близо до Москва, заиграването на Путин с радикалния ислям и тн. Българските русофилски палета може и да си мислят, че джафкат като стари кучета в путиновия хор, ама не. Господарят им едва ли отделя повече от секунда на ден за тях и то не всеки ден. Странно, че едва ли всеки от тях го прави за пари, някои само с надеждата, че той или поне някой от свитата му ще ги забележи. Палешка им работа!
  Всички май се надяват да се сбъдне прогнозата на Дж.Фридман без да си дават сметка, че може да не е съвсем точна.
  Грубата игра на Русия вероятно няма да се случи преди Световното по футбол, освен ако не бъде отменено провеждането му в Русия.
  Всъщност, нищо не разбирам от политика.

 5. Тази статия трябва да я прочетат всички онези рублофили-“историци”, които продължават да упорстват, че в Русия не е имало робовладелски строй. А ето, руски автор използва понятието “крепостно робство”!
  Няма такова нещо, казват нашите “експерти”, защото в Русия никога не са продавани хора. Това е така, защото човека, по онова време, а и сега, е твърде малък за мащабите на Русия, за да бъде продаван самостоятелно. Затова са се продавали цели села, с все добитък, къщи и хора – един вид робовладелска търговия на едро.

 6. Ооой, как болит, ребята!

  Да предположим какви ще бъдат опорните точки на тази “лъжа”. Давайте предложения.

 7. Този народ – руския – си заслужава Путин!…

  Дребният фашист е проблем на нас, свободните нормални хора, които искат да живеят мирно и да се трудят!

 8. Започвам отзад-напред. Много неща, малко или повече, мога да преглътнат наедро. Но липсата на чувство за хумор или демонстриран дебелашки, ала баце, иде реч за банкянското слънце, никога. лилипуткин наистина се опитва да остромничи. Само дето, това е дървен, наукообразен “хумор” който само най-верните МУ фенове могат да “оценят”. Не му се получава на джуджи 1, нито хумора, нито имитацията на неговите предшественици. На всичкото отгоре-тогава са били други времена. Навремето, през ВСВ, Сталин беше задал резоненен въпрос: “Колко танка има папата”. Сега и милион армати да има,btw, изкопиран изоставен немски модел от 80-те години, никой сериозен противник няма да МУ позволи да ги разгърне и употреби по предназначение.
  Статията е много точна. раззия никога не се е опитвала първо да постави в ред “къщичката” си и после да “оправя” света. Абсолютно обратното.И тук не мога отново да не цитирам и аз Виктор Суворов.

  “Убеден съм, че само страна, към която хората тичат на тълпи от цял свят, има право да съветва другите как трябва да живеят. А страна, от която хората си проправят път през границата с танкове, отлитат със самоделни въздушни балони и хипер-звукови изтребители, промъкват се през минни полета под картечен огън, преследвани от глутници служебни кучета, такава страна никого и на нищо не бива да учи. Тя няма такова право. Преди всичко въведете ред в собствения си дом. Създайте такова общество, че хората не от нашата страна към чужбина да копаят тунели, а към нас някой да се старае да прокопае такъв тунел. И едва тогава ще се сдобием с правото да поучаваме другите, и не с танкове, не с грохот на веригите им по паважа, а с добър съвет и личен пример: гледайте, любувайте се, заимствайте опита ни, ако ви харесва. ”

 9. Потрес.Много примери още от руската история и до днес за безхаберието за живота на обикновените хора и алчността на агресора Русия.Ами Крим сега.Аз съм сигурна,че жизненото равнище на населението там е слязло минимум две степени надолу,без визия за решение в бъдещето.Наскоро четох подобен материал.*Крим наш*.И какво от това.Мизерията се задълбочава.

 10. Т`ва го е писáл нéкой като Инджев в Русиа! Много злобно, значи, не мое така! Що е показвáл само мизериата в Русия? Ако беше говорѝл с мен, щех да му покажа едно райско кътче от Русиа- Камчия,аз дето я подарих на Лужков и московското правителство, той Софиански ритá мачле с тéх, че беше и техен екип облекъл, аз ритáх май с тех, ритáх ли не ритáх ли, с Лужков май чукнáхме тенис, ама много ленти резáх тоа ден, мож да съм забравѝл…

 11. Първо, че начело на тая огромна страна по случайност президент стана дребното недоразумение и милиционерче. Второ, от времето на Петър Първи руснаците не искат да чуят задемократизиране на страната си. Пример-през 1918 г. Ленин подписва Декрет за земята, в който черно на бяло е написано, че тя се дава на мужиците. Минаха 98 години и мужицити все си чакат земята. Трето-руснакът обича да мързелува яко, да си попийва и хапва яко, а работата да я върши някой друг. Четвърто-от време оно на мурзилската сволоч все някой им е виновен. Дали ще са французите и германците, дали американските пиндоси, дали японския милитаризъм, дали българските неблагодарници и т.н. и т.н. И ако почна да изброявам всички “обективни” причини, според които руснакът живее зле, то отдавна да съм се гътнал от кикот.

 12. Тука видях доста лъжи и маниполации. Били са спасявали , и са се били за чужди интереси. ХАХАХАХ русиа не е спасявала нито една държава от нищо , ръсиа е прилапвала териториите и поробвала народите още от създаването на руската нация – СЛАВЯНИ НЕ съществуват. Те бяха измислени от ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКА с цел заличаване на български племена и колонии, каквито впрочем са и самите ,,руси”.

 13. Ха-ааах. Нов епизод. Започнаха да спускат съвети от Москва. Русия e капризна любовница. Любовник няма. Тя ненавижда всички. Има обаче кристална яснота как точно иска да бъде уважена.
  Ето Ви част от класическите опорни точки г-н Терзийски – пакетирани в малко по-полиран вариант, като за чужденци: http://berlinpolicyjournal.com/the-what-not-to-do-list/

 14. До Путина дошли слухи, что продукты стали исчезать в магазинах. Решил проверить. Загримировался, наклеил бороду, усы, отправился смотреть. Зашел в один – сыры, колбасы, лосось, все местное. Зашел в другой – то же самое. В третий – выбор еще больше. Спрашивает у продавца:
  – Скажите, а это все по каким-то талонам, или карточкам?
  Продавец:
  – Да нет, берите сколько хотите и что хотите.
  – Я могу, например, взять 10 кг сыра и столько же сервелата?
  Продавец, опасливо оглянувшись по сторонам, заговорщически шепчет:
  – Дурак, бери больше. Сегодня Путин ходит по магазинам, а завтра опять ничего не будет.

 15. Наздраве Банкянско Човекоподобие!

  Тук е вечер, но се виждат нещата, който каквото иска да вика. Нали ти даде карта на министъра на външните работи на Германия Франк-Валтер Щайнмайер за газовия хъб. За музея на розата чухме, че даде пари, и ги уреди с логото на БСП. Не един, а два гласа даде на БСП и ДПС, та да продължат с каквото са се захванали и те. На траките да идат в Лувъра даде. На Калфин даде отлична оценка, имаше нужда и той. Даде пари на майките и на пенсионерите; дето се вика никой не е давал толкова от джоба си. И магистрали.
  И дето ти викаш бат’ Банкянско Човекоподобие:

  Идвам, Виждам и Давам още пари.

  Така де, дай моля те думата на Стамбо, че ни липсва тука.

 16. Основната причина за вековната мизерия на Русия е нейната непроменима милитаристична същност.

  При управлението на Петър I около 80% от събираното в хазната всяка година е отивало за военни разходи. Това продължава и до днес. Като по време на война тези проценти достигат до 90 /”Всичко за фронта, всичко за победата”/. А в мирно време едва ли са падали под 50% – за непрекъснато въоръжаване, превъоръжаване и модернизиране на армията.
  Да не говорим за “износа на революция”, финансирането на комунистическите партии и “национално-освободителните движения” в цял свят при СССР и подкупването днес на хиляди типове като Шрьодер и Блатер днес.

  Статията е чудесна, защото ни показва, че в Русия има критично мислещи хора. Но най-покъртителни в нея са снимките. Изкушавам се да ги коментирам.

  1. Паметник на космонавт, колхозничка и работник някъде в наводнената пустош. Символ на разпадналия се СССР. Що се отнася до комунистическата утопия, никога не трябва да се забравя какво обещаваше тя – “… на всекиго според нуждите” и какво донесе – бедност и безправие, Голодомор и ГУЛАГ.
  2. Рушаща се триумфална арка на фона на панелки и завод със сондажни кули. Среда за живеене – да ги се отще да живееш.
  3. Очукан и ръждясал автобус с джипка след него на фона пак на панелки, наклонен уличен стълб и чифт ботуши до него. Останали вероятно от някой, който снощи си е легнал да спи до стълба.
  4. Русия е зарязала като идеология фалиралия комунизъм и е “взела на въоръжение” православието. Жалка картина – офицери с кръстове и хоругви край чакащите на колене да влязат в черквата. За направят вътре прочутото руско “челобитие”. Виждал съм в Атон как руснак се моли в черква: на колене пред олтара, удря си като луд главата в плочите и при всяко изправяне се прекръства.
  5. Най-тъжната снимка – не ми се коментира.
  6. Т-34 на детска площадка /възпитание!/ пак между панелки и ограда от автомобилни гуми в градинката. И две леки коли на два големи жилищни блока.
  7. Дървената къща явно има нужда от основен ремонт, трактор от 50-те и избуяли бурени. А двуглавият орел, съветското знаме и портретите на Маркс, Ленин и Путин /защо липсва Сталин?/ добре характеризират манталитета на обикновения руснак днес.
  8. Стадион с плакат “…за Путина”, паметник на Ленин пред него и тьотя без зъби в устата, искаща “путинизъм за винаги!”

  Тъжна действителност!

 17. Добавка към предишния постинг.
  Съжалявам за правописните грешки.
  Знаят се трите вида грешки:
  – lapsus linguae – грешка на езика;
  – lapsus callami – грешка на молива и
  – lapsus cerebri – грешка на мозъка.
  Явно трябва да се добани и четвърта: lapsus claviaturi :-).

  Добро настроение на всички!

 18. Изкушавам се да пусна мнение от друг форум на мой приятел от мрежата тук. То е актуално по темата и е изцяло в духа и стила на БЛОГА. Отговор е на следната констатация отностно скандалите във ФИФА и разследването на ФБР.

  “ОчевАдно е, че започнаха това разследване като част от “хибридното” надцакване с Путин … но, ако изкарат докрай кирливите ризи на Блатер & Ко и прочистят ФИФА – шапка им свалям !”

  “пич, това разследване тече от около 1996г. ФБР така действа. С години събират данни. вербуват доносници, правят записи, събират банкови документи. В Джустис дипартмент има поне 4,5 прокурори които работят по това от години. В САЩ от тази позиция ако вкараш някоя голяма риба в затвора ставаш известен както са футболистите в България. Такива хора после става Губернатори на Щати, Сенатори или върховни съдии. Това са страхотно престижни позиции в САЩ. Всеки юрист с удоволствие ще прекара 8-10 години в разследване на нещо за да се издигне така. Преди 10 години Путин беше съюзник. А в САЩ по принцип само 10% се интересуват от футбол. Почти никой не знае какво означава ФИФА!
  Тук става въприс за корупция и само за корупция! Никой не се интересува от Путин или ФИФА. За Америка Путин е само един досаден пудел който джавка от другия край на света. САЩ нямат почти никакъв политически, икономически или културен обем с Русия. Ако утре Русия изчезне в САЩ никой няма да разбере.
  Аз живея в САЩ и ти казвам – в медиите почти нищо няма за ФИФА. А на Путин му отделят по 2,3 минути на месец. Питай който искаш който живее в САЩ.”

 19. Велики благодетели на човечеството са това руснаците. Чак от благодеяния по глобуса не смогват собствената си работа да свършат милите. Чак сега ги разбрах.

 20. А вече всяко изречение в този анализ на ЯНУШ БУГАЙСКИ трябва да бъде ИЗСЕЧЕНО ОТ ГРАНИТ!
  Или поне изпратено като директива за задължително (противо)действие срещу руската агресия до всички държавни институции в България!

  http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4803764

 21. “Принесохме в жертва десетки хиляди наши войници за свободата и независимостта на България.”

  Не, братушки, опитахте се да присламчите България към вас. В ПСВ и ВСВ сме с Германците, но за сметка на това ни го върнахте за 45 г. многократно. Спасое большиба и досвидание! Направо сбогом!

 22. За мен няма никакво съмнение, че целият руски народ е дълбоко сбъркан и побъркан. Да вземем аргумент от фотосите: На едната, като големи православци се влачат на колене пред една икона; на другата – нахвърляли православни кръстове в калта, за да си улеснят преминването през локвите и калта! Като са толкова религиозни, могат ли да ми кажат с коя точно съвест ще стъпят върху кръста, за да прекосят, без да си изцапат валянките? Да вземат да се се възползват от третата снимчица, която изобразява някакви оборотни гумени ботуше на автобусна спирка. Все си мисля, че е по-добре, вместо да си търсят с какво да преджапат дълбоката кал, да си понаправят я пътища, я тротоари, абе каквото там прави цивилизования свят.

 23. Аз пък забелязвам на снимката как някакви милиционери играят ролята на попове. Ужас !

 24. Не ви ли напомня това едни други снимки но в България в Гигинския манастир, които нашия любезен домакин публикува в статия:”Руската пропаганда употреби българския патриарх”.

  https://ivo.bg/2015/05/20/%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81/

  Направо нямам думи. Милиционера стана Поп а Попа милиционер. Тотално Изпростяване!

 25. @ Иванова,
  За мен пък няма никакво съмнение, че е “дълбоко сбъркано” да обявиш “целия” който и да е народ за сбъркан и побъркан.
  Границата между това и нацизма, например, е нищожна. Създаването и поддържането на подобно мислене в масови мащаби често е много ефективен начин да изправиш едни хора с оръжие в ръка да трепят себеподобните си. Примери – бол.
  Обобщението в определини характеристики на цели или народи е пък пределно …опростенческо, за да използвам по-мека дума.
  Ако се интересувате от малко по-обосновани и научни обобщения – може е по-добре да се информирате за междукултурните различия, има измервания, например.

 26. Васил:

  Прав сте в случая. Обобщенията за цял един народ не са нито умни, нито справедливи.
  В говоренето по ‘необходимост’ се обобщава; и ако трябва да плащаме данък за това, ще сме разорени след няколко фрази. Но последното Ви обобщение ме заинтригува – за ‘по-обоснованите и научни обобщения’. Не са ли авторитетно предложените нюанси на несправедливост още по-противни? Че и политики произтичат тях.
  Светът е по-голям от изречението, и Слава Богу!

 27. Everyone else,
  И слва богу, наистина (за светът и изречението), защото аз пък от вашите изречения почти нищо не разбрах, признавам си.
  Тъй като пък едното от изреченията ви завършва с въпросителна – в случай, че не е риторичен въпрос, с удоволствие бих се включил в дискусия за това…ако го перифразирате 🙂

 28. Васил:

  Написал сте по-горе към г-жа Иванова:
  “Ако се интересувате от малко по-обосновани и научни обобщения – може е по-добре да се информирате за междукултурните различия, има измервания, например.”

  Вие имахте възражение към г-жа Иванова. Аз имам същото възражение към солидна част от така наречените ‘по-обосновани и научни обобщения’.

  С тази разлика, че докато мнението на г-жа Иванова има частен характер, ‘измерванията на междукултурни различия’ информират политически решения.

  Ако пак не е ясно, проблемът е мой.

 29. Everyone Else – Е, сега е ясно:)
  Би ми било интересно да разбера за пример за междукултурни различия, използвани за политически цели и решения.
  Аз реферирам най-често към класическите дименсии на Хофстеде, обогатени от “нашето момче” Минков (може да се гордеем не само с революционери от преди няколко века). От информацията за тези измервания изглежда, че са доста безпристрастни. Та
  Поздрави

 30. Към Васил

  Хофстеде пише ‘изречение’. Mалко по-кохерентно от други изречения. Но разликата в коефициентите на етническа/ културна хомогенност на сравняваните държави ми бърка в окото. Как да занулим тези разлики, като живеем с тях. Къде изчезват, например в канадското уравнение, етническите общности с различни стойностни характеристики? Кой е работният културен модел, когато в рамките на една държава имаме множество значими като размер културни общности с различни показатели. Погледнете нивото на ‘индивидуализъм’ в графиките за Канада. В голямата общност от индийски (включващи индийци, гоа, пакистанци) ресторанти в Онтарио, детето ви може да бъде сграбчено, милвано и хранено от всеки човек в ресторанта. Децата принадлежат на общността. Това обаче, което се счита за ‘канадска култура’ в изследването, изглежда носи определени ‘Scottish Presbyterian’ характеристики.

  Не е тук мястото за този разговор. Извинение за това.
  Поздрави и на Вас!

 31. В културните различия няма нищо страшно, стига да са културни. Обаче ако общността ти краде кокошките вечер или пък е издигнала в култ пиенето на водка до безсъзнание не мисля, че ще бъде лесно съжителството. Примери за такива “културни” навици има хиляди.
  П.С. Аз между другото не съм прехласнат от идеята, целия ресторант да ми храни детето. Може да е красиво но не е хигиенично и безопасно. Обаче пък този обичай показва, че справяне с циганската раждаемост няма. Те просто си изплюват лапетата и после хич не им дреме кой ще ги гледа. И тук е работата на държавата и културния министър да променя тези традиции според традициите на нацията, която е изградила държавата. Защото всяка държава е изградена от някоя нация и тази държава, за да я има, трябва да се уважават традициите на нацията, която я е изградила. И като има Мангали снимани как се гаврят с паметниците на национални герои ако тези мангали не си платят, по-добре Културния и Вътрешния министър да си ходят там, където ще са по-полезни.

 32. Everyone Else,
  Съгласен съм с вас за хомогенността. Именно оттам тръгнах, че обобщаванията на едро рядко са смислени, и когато ги правим – поне да са базирани на нещо малко от малко по-обективно, или поне по-статистически обосновано от личното си мнение, често давано от дистанция и базирано на изключения.
  А пък в по-новия свят (Америките, Австралия) наистина хич не е ясно коя част се измерва. И част от общностите, които споменавате са си известни с това, че се капсулират където и да са..
  Такива ми ти работи..

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.