Путин копира Сталин с речта си в ООН

Путин е като алпинист, който се в самоувереното си изкачване по отвесната скала към върха на световното лидерство, подведен от хлъзгавите класации на западните медии, определящи го за „най-влиятелния политик на света”. Вади отдавна отгледани нокти, за да се задържи над пропастта.

 

Той така и не разбра, че съмнителните комплименти го поставят подвеждащо на въображаемия връх в качеството на автократ, с чиято еднолична власт в една ядрена държава никой демократично избран лидер в света не може да се мери и точно това го прави „най-влиятелен”.

 

Те го подиграват тънко, той се пъчи доволен под саркастичните им прожектори.

 

Днес Путин наистина се появи на върха на световната политика и се видя каква амбиция го храни. През отредените му минути застана на трибуната на ООН в позата на защитник на ООН от демократичния Запад и на добрите мюсюлмани от лошите им единоверци. И нито дума не отрони за т.н. руски свят и прочее мантри на руския шовинизъм, с които пропагандата му залива публиката в собствената му империя с цел да удължи неговото царуване напук на всичко и всички извън „руския мир”.

 

Путин не намери друга опора за своя призив към обединение пред лицето на горещите съвременни предизвикателства, освен да припомня антихитлеристката коалиция на СССР със Запада от средата на миналия век.

 

Каква друга ценност да изтъкне като самозван Баща на народите (бягащи отново към зоната на евроатлантизма от московския пастрок, но този път с много по-голям успех, отколкото след края на Втората световна война), освен опита на своя прототип Сталин, осребрил колониално съветския многомилионен данък в онази война, поробвайки срещу тази полица половин Европа!

 

„Малките” народи в съветската колониална зона бяха ритуално принесени в жертва на съветския Молох като почерпка заради участието му в антихитлеристката коалиция. Днес не им остава друго, освен да се надяват историята да не се повтаря.

 

Това е първата ми реакция след днешния фарс с речта на окупатора на Крим в Ню Йорк , който дефилира с претенцията да защитава демокрацията от тероризма, истинските мюсюлмани от неистинските и ООН от Запада.

А ето и още малко (пред)история от историка Момчил Дойчев.

Русия срещу независимостта на България или за старите и нови хибридни войни на Кремъл ПДФ Е-мейл
Написано от Момчил Дойчев
Вторник, 22 Септември 2015

Една от целите на новите пропагандни войни срещу независима България е да се отрече постигнатото в посткомунистическия период за преодоляване на съветската окупация и комунистическо робство у нас |

Днес България чества 107 години от провъзгласяването на Независимостта на 22 септември 1908 г. По този повод desebg.com препечатва коментара на доц. Момчил Дойчев от сайта Faktor.bg, посветен на събитията опреди повече от 100 години и днешната модерна хибридна война на Русия срещу България.Момчил Дойчев е доцент в департамент „Политически науки” на Нов български университет, преподавател по Политология. Заглавието на статията и вътрешните подзаглавия са на desebg.com.
Откритите или прикрити войни на Руската империя/СССР/Руската федерация против българската независимост не са спирали от Българското възраждане насам.
Що е хибридна война

Тези войни може да определим със съвременния термин хибридни, защото включват много от елементите на хибридна война:

Хибридната война е необявена война, която се води с привидно невоенни средства. Но това е война като всяка война.

Хибридната война е комплексна война, която има различни съставни части – идеологическа, психологическа, политическа, икономическа, енергийна, финансова, търговска, екологична, диверсионна, корупционна, дипломатическа, свързана е и с подбуждане на расови, етнически, религиозни, междугрупови и др. кризи, конфликти, метежи, въстания.

Джак Макюън определя хибридната война като „фокусирана активност на асиметрични военни действия, водени в три ясно определени посоки:
(1) сред населението на конфликтната зона;
(2) сред собственото население (т.нар. „домашен фронт”);
(3) международната общност.
Воденето на хибридни войни през медиите

В най-голяма степен това е информационна и психологическа война, насочена към масовото съзнание и на трите „фронта“ – срещу нападната страна, собственото население и международната общност. Тя цели формиране на противоположни на логиката идеологически интерпретации или направо изопачаване на фактите, като използва всички военни похвати и средства, познати в историята. Целта не се изчерпва с контрола върху съдържанието на медиите и манипулирането на информацията, но и с комплексни усилия за внедряване на митове и легенди сред населението.

Съвременната хибридна война активно използва най-модерни високотехнологични военни средства за скрита пропаганда, манипулация, създаване на масови психози, психоагресия и промиване на мозъци на огромни групи хора, включително и прилагане на интелигентни боеприпаси с голяма точност, наречени още „умни бомби”, с цел разстройване на комуникациите и мислите на нападнатата страна.
Робуването на мита за „освободителната” мисия на Балканите

Различни елементи на хибридна война може да открием в политиката на Русия за предотвратяване създаването на истински независима българска държава от Възраждането насам. Това се проявява още в предначертанията на Петър Велики и политиката на Екатерина Велика към Балканите и Проливите, които се разглеждат като неизменна цел на руската външна политика. Особено активна е тази война от края на 60-те години на ХІХ век, когато българският въпрос узрява и предстои да получи своето решение. Именно тогава се виждат най-ярко геополитическите корени на руската политика, която цели да „освободи“ България, Сърбия, Гърция и Румъния от „оковите“ и отговорностите на независимостта. Но единствено България продължава да робува на мита за „освободителната мисия на Русия на Балканите“

Можем да започнем от Тихата война на руската дипломация против българския етнофилетизъм (създаване на независима българската църква от Цариградската гръцка патриаршия). Това не е в интерес на Империята, защото е предпоставка за национално обособяване и изграждане българско национално, а не просто на „православно“ и „славянско“ съзнание.

С още по-голямо настървение руската дипломация воюва с революционното крило в българското национално-освободително движение, особено с дейците, под влияние на идеите на Раковски и Левски, които проповядват „антируските“ идеи за самостоятелно освобождение на България, без чужда помощ, защото знаят, че „руският камшик боли по-силно от турския“ (Захарий Стоянов).

Русия предизвиква провал на Цариградската конференция 1876-1877 г., която би създала автономна България в нейните естествени етнически граници, гарантирани от всички Велики сили и поради това неприемливи не само за Османската империя, но най-вече за Русия.

Русия умно внедрява чрез своите представители Сан-Стефанския мит сред простия български народ, докато в същото време се договаря с Англия и Австро-Унгария трибутарното псевдо-автономно от нея българско княжество да е между Дунав и Стара планина.
Русия – противник на Съединението

Русия не само е противник на Съединението, но и подтиква Османската империя и Сърбия да ни нападнат като при това скъсва отношенията с България и изтегля руските офицери от Българската армия. След като Сърбия ни напада, но е военно разгромена, Русия спасява последната от военни репарации и връщането на Пирот и Враня към България.

С помощта на русофилите е свален българския княз Александър Първи и предизвикана остра политическа криза. Русия подготвя русофилските бунтове и изпраща няколко чети в Източна България да вдигнат проруско въстание, които българските селяни избиват до крак преди още да дойде редовната българска армия.

Русия организира убийството на българския дипломатически представител в Цариград Вълкович и спасява заловените от турските власти убийци.

Русия стои зад убийството на Стефан Стамболов и отравянето на Захарий Стоянов.

Русия е упорита в исканията си пред султана за назначаването на сръбски владика в Скопие и за откриване на сръбски училища в Македония.

Русия се противопоставя на бератската политика на Стамболов, продължена от Стоилов в интерес на Гърция и предотвратява по този начин присъединяването на беломорските българи (в Кукуш, Воден, Лерин, Костур, Серес, Драма, Гюмюрджина, Дедеагач) към Българската екзархия.

Русия откровено подкупва водещи български политици, интелектуалци, военни и църковни дейци да работят против интересите на България. Петко Каравелов, Стоян Данев, Иван Гешов, Драган Цанков, Васил Друмев (митрополит Климент), Марин Дринов и Радко Димитриев са само малка част от цяла верига национални предатели, служили предимно или изцяло на руските, а не на българските интереси.
Русофилско правителство тласка България към войните

Най-русофилското правителство тласка България към Балканската война, без да са осигурени дипломатически, политически военно българските интереси и наивно разчита на руска помощ за отстояване на „целокупна България“. В крайна сметка се стига естествено до дележ на Македония и Тракия, което няма как да не доведе до оставането на значителни български територии и население под властта на Сърбия и Гърция.

След още по-голямата глупост на русофилския политически елит – разпалването на Междусъюзническата война, Русия открито заема враждебна спрямо България позиция и подтиква Румъния да нападне в гръб България, за да е сигурна в нашия разгром, както и става. Още преди Междусъюзническата война руският посланик в Белград Хартвиг:

„Силна и единна България ще бъде непременно наш противник. Тя ще се стреми старателно и настойчиво да завладее Цариград и Дарданелите, и в това свое стремление ще се опре на един съюз с враждебната нам Австрия. Да се разберем с една силна България, ние не можем, защото нашите интереси са непримиримо противоположни с нейните. Съвсем друга е работата със Сърбия. Тя е нашият естествен съюзник.“

Така империята създава пропаст между бившите съюзници и подготвя почвата за тяхното бъдещо поглъщане (поне на Румъния и България).

По време на Първата световна война България фактически няма избор – основните български териториални претенции са към окупираните от Сърбия и Гърция населени предимно с българи територии в Македония. Русия скъсва отношенията и обявява война на България още през есента на 1915 г.
Русия срещу България на Добруджанския и Македонския фронт

Руската армия воюва три години против България на Добруджанския и Македонския фронт. В Добруджа ген. Колев разгромява обединените руско-румънско-сръбски съединения и освобождава цяла Добруджа. На Македонския фронт руски полкове воюват с българските войски в Лерин, Битоля и на Черната скала.

След болшевишкия преврат през 1917 г. и разпалената от него гражданска война, постепенно след 1922 г. Съветска Русия се съвзема и Коминтернът подготвя ново настъпление в Европа. България, Бавария, Унгария са страните, към които е насочена стратегията за разпалване на „пролетарска революция“. С тази цел е организиран Септемврийският метеж през 1923 г., атентатът в църквата „Света Неделя“ през 1925 г.

Сега вече мястото на традиционните русофили е заето от болшевиците. След първия опит за болшевизация на България, в навечерието на Втората световна война, СССР прави втори опит за съветизиране чрез т.нар. „Соболева акция“, което показва на българския политически елит, че има само два варианта за избор (за да се избегне войната на българска територия) съюз или с голямото (комунистическия СССР), или с далеч по-приемливото зло (националсоциалистическа Германия).

Без да влиза официално във война с България, след 22 юни 1941 г. чрез своята въоръжена пета колона – БРП (к.) СССР на практика води хибридна война против българската държавност. Изпращани са терористи по въздуха и по вода, взривяване са български кораби, атакуван е българският бряг, бомбардирани са Добрич и Варна. По пътя между Созопол и къмпинга “Златна рибка” и днес стърчи една алуминиева пластика, която е паметник на загиналите руски диверсанти – от подводницата, взривила българския кораб „Струма“, пълен с еврейски бежанци! По цяла нощ там светят прожектори, а на няколко едри каменни блока за изписани имената и чиновете на всички руски диверсанти от подводници, които са били унищожени от нашата брегова охрана.
Активизирането на петата колона

В последните години предателската пета колона се активизира и навсякъде в България започна да издига паметници и кръщава улици на руски и съветски дейци, както и на национални предатели като Георги Димитров и Васил Коларов.

По селата например в Кюстендилско могат да се видят чисто нови табели на главните улици с имена само на съветски и комунистически дейци напр. „бул. Ленин“, „ул. Георги Димитров“, която се пресича с „ул. Васил Коларов“, с „ул. Владимир Поптомов“ и пр. На шествия на БСП и други левичарски или националистически формации се развяват образите на масови убийци като Сталин и Че Гевара. Но това вече е част от хибридната война на Путинова Русия против страната ни.

Но на 5 септември 1944 г. СССР официално обявява война на неутрална България (няколко часа преди да обяви война на Германия!). България е окупирана и окупаторите чрез своите маши – българските комунисти в съюз с професионални превратаджии и други национални предатели започват унищожението на българската държавност и заменянето и със съветска. За целта е ликвидиран целият български политически, стопански и културен елит (с изключение на малцината леви интелектуалци и русофили).

Опитите на отделни комунисти като Трайчо Костов за запазване на някаква минимална стопанска независимост са жестоко смазани. Съветската окупация от 1944 до края на 1947 г. ни струва над 133 милиарда лева. Българският народ изхранва 600 000 чужда армия, която нанася непоправими щети на българското народно стопанство.
Щетите от съветския стопански модел в България

Но още по-непоправими щети нанася внедрения от СССР стопански модел. Благодарение на него, за 45 години социализъм България на три пъти изпада в състояние на фалит. Липсата на какъвто и да е държавен суверенитет по време на социализма се оправдава с простотия от рода на „Суверенитета народът го разбира да има ядене, да живее… ”

Наистина суверенитетът и животът за комуниста се свежда до това да има нещо в копанката. Националното достойнство е измислица и затова тоталната икономическа обвързаност на България със СССР след Втората световна война е трудно оспорим факт. България бе най-съветизираната и русифицирана страна. Близо 75-80% от българския външно-търговски обем в края на социализма се осъществява със СССР.

Тези икономически отношения не са равноправни, а имат формата на колониален грабеж от съветска страна. Червената пропаганда и досега твърди, че сме получавали нефт и газ от СССР на преференциални цени. Но пропуска странно да ни съобщи на какви цени закупува съветската страна българските стоки и услуги.

Ето какви, например през 1988 г.: За килограм прекрасни български домати – 5 копейки – при световна цена 0.30-0.40 долара. За килограм грозде „Болгар” – 10 копейки- при световна цена 0.80-1.00 долар. Кутия цигари „Стюардеса” – 1 копейка – а у нас кутията струваше 55 стотинки. Бутилка коняк „Слънчев бряг” – 32 копейки – У нас след 1986 г. струваше 3.60 лв. Почивка на съветски туристи в „Слънчев бряг”– т.нар. тогава „храноден” плюс нощувка – т.е. „All Inclusive” – им излиза по профсъюзни съветски цени за 1.45 лв., при реална минимална цена 20-25 лв.

Нечуван грабеж, за който обаче не се говори. Не се говори и за това, че Русия още не ни е изплатила целия ни износ към нея (бившия СССР) през 1990 г. на стойност с лихвите към 2 милиарда долара. За това свидетелства Григорий Вазов – вицепремиер в правителството на Димитър Попов от 1991 г.

След 1989 г., когато получихме почти даром свободата си, без да сме я изстрадали и осъзнали като отговорност (и за това си плащаме и до днес!), петата колона от национални предатели – комунисти и русофили работят упорито за спиране на процесите на демократизация, европеизация и модернизация на българското общество.
Опорните точки на пропагандната война на Русия

Когато говорим за хибридна война, това означава, че този, който ни противостои, все пак използва и армия. В случая с България – армия от „тролове“. Основни опорни точки, спуснати на троловете за водене на пропагандната война против България днес са съсредоточени върху няколко кардинални лъжи:

1) Разпадането на СССР и световната социалистическа система било най-голямата геополитическа катастрофа и тя донесла само икономическа катастрофа, бедност, нещастия и войни, за които комунистическата номенклатура не носи никаква вина. Те били продукт на „господстващата неолиберална теория и практика“. Само че какъв господстващ „неолиберализъм“ в България виждат неокомунистическите идеолози при положение, че още не сме нито истинска пазарна икономика, нито правова държава?;

2) При социализма сме „ процъфтявали“, а не сме били перманентно в ситуация на икономически дефицит и три пъти в състояние на фалит;

3) Посткомунистическото плячкосване на държавата е дело на „демократите“ и „реститутките“, а не на криминализираните комунистически тайни служби, превърнали се в нови олигархични шайки.

4) Демокрацията и пазарната икономика довели до „разрухата“ на днешна България.

5) Русия е единственият ни приятел и съюзник, а не най-злият враг на българската независимост.
Финансиране на антибългарски партии и организации

Хибридната война против България се изразява и във: финансиране на антибългарски партии и организации (Напр. партия „Атака“ и още десетки псевдонационални партии и организации), поддържането на десетки електронни и печатни медии, пропагандиращи неокомунистически, антидемократични, расистки, конспиративни и русофилски възгледи и позиции, косвено или пряко финансиране на пропагандните кампании, дори в националните медии на България (например предаването на г-н Волгин „Деконструкция“ по БНР, Предаването на Димитър Цонев по БНТ и много други), насочени към пропаганда на носталгия по социализма, сталинизма и комунистическото мракобесие с цел дестабилизация и отклоняване на страната от евроатлантическата и ориентация.

Всички тези факти показват необходимостта от преосмисляне на нашата толерантност към пропагандаторите на човеконенавистните неокомунистически и патриотарско-русофилски противобългарски идеи, които днес свободно се пропагандират в уж „свободна и демократична България“.

Патриотарските и русофилски пропагандни клишета от шестващи по всички медии левичари и русофили, създава погрешната представа, че в България има само псевдо- и мутро-интелектуалци. Целта е да се отрече и оплюе всичко което е постигнато в посткомунистическия период и всички, които са допринесли за преодоляване на наследството на съветската окупация и комунистическото робство, на всички, които работят за независима и процъфтяваща демократична България.

 

39 мнения за “Путин копира Сталин с речта си в ООН”

 1. Като безусловен привърженик на сериозните открития в историята и политологията,за сетен път ще се опитам да изразя несъгласие с някои мисли,този път на Г-н Дойчев.

  Статията е много правдива фактологически и хронологически,но подчинена на наивитети и абстракции.
  Г-н Дойчев робува,може би в интерес на модните увлечения на две неща:
  – Хибридната война и
  -Петата колона.

  Тези две понятия са напълно заблуждаващи и донякъде натрапени от комунистическата пропаганда.Когато някой сериозен автор говори за сериозни понятия ,особено за война,той трябва да прояви изключителна прецизност и обективност.Без да влагам пълен личен ,публицистичен протест към г-н Дойчев,нека всеки да си(му) постави следните въпроси:

  1. Всяка война е определен период-без начало на войната ,никой не бива да смята,че има война.Да допуснем,че в момента тече “хибридна война” и никой не може дори приблизително да предвиди края й.Но ако приемем това за абсолютно вярно,нека да посочи някой НАЧАЛОТО НА ХИБРИДНАТА ВОЙНА на Русия срещу България.Или пък срещу друга държава,или пък само срешу България води хобридна война,а срещу другите държави нехбридна,или друг вид.
  Изразявам категорична убеденост,че който говори за “хибридна война” вчера,днес,утре и пр., а не посочва НЕЙНОТО НАЧАЛО е, или недобросъвестен, или неграмотен.

  Всяка война започва с някакъв акт-насилствен или словесен.Нека да помолим Г-н Дойчев и тези,които споделят неговата теория за “хибридната война”,да посочат това начало и НАЧИНА на започването й.Все някой е дал начало на тази война,все нещо е казано или напсисано някъде,вс нещо е направено,че да започне тази война……..Или пък началото й не е фиксирано веднага,а със закъснение,ОК,дайте да се върнем назад и да го открием.Не,никой не поглежда назад и не го търси….

  Същата измама се тиражира вече повече от 70 години по повод ВСВ и Герамно-Съветската война..И едва ли скоро някой( с изключение на сайта на Иво Инджев) ще я детектира.
  Съветския Съюз се бил борил и победил “германския фазшизъм”.Нека да допуснем,че тази комунистическа лъжа е истина-има край на борбата-Капитулацията на Германия на 8- сми май 1945г.,периода на бойните действия да ги счетем за борба против “германския фашизъм”,НО,НО,НОООО!!!!!- Няма начало на тази борба.Досега нито един историк не е посочил датата на началото на “борбата на Съветския Съюз срещу германския фашизъм”.Нито комунистите,нито хората посочват тази дата.

  Има и друг спомагателен въпрос-а Съвесткия Съюз водил ли е борба срещу някой друг фашизъм, освен срещу “германския”.Мълчат комунистите,мълчат хората,мълчеше Съюза,мълчеше Запада и Америка,всички мълчат и днес.И ако някой ученик от първите класове попита някой учител да посочи някоя друга победа на Съветския Съюз срещу някой друг фашизъм,какво ще отговори учителя.

  За да съкратим времето за добронамерени проучвания на тази “теза”,нека прибегнем до историята.

  С предговора,че до днес нито една държавна институция на Русия и България не е открила съществуването на “хибридната война”.Ако допуснем че по оперативни причини,Русия не обявява официлано тази война срешу България,то поне няма никакви причини държавата Бългаия да я посочи.Казано с други думи-агресора не казва нищо за водената война,но и жертвата не казва нищо. Що за война е това-двата противника България и Русия не знаят за съществуването й.
  Журналисти и читатели знаят за тази война,а Държавния глава и министър-председателя не знаят. Ами вестници не четата ли,дявоил да го вземе,съветсници нямат ли,няма ли държавни служби,които да следят поне българската преса,що за държавни орагни за сугурност и разузнаване има България,след като същите органи не са открили все още воденето на тази война и “бийните действия”.Ами тя един ден ще свърши и държавата няма да разбере,че е срещу нея някоя друга държава е водила война.няма да се знае и кой е победителя.

  Та за спестяване на време и нерви,нека да приложим научно-публицистично-историческия “течен способ”,открит от Иво Инджев,но поради силна дрямка,резултатите ще се публикуват след обяд.

  Дотогава нека всеки сериозен читател се убеди,че думата “война” е нещо много серизоно…

 2. А като сме на тази трибуна и на известен съветски сюжет с Никита, да я караме на руски…

  http://www.segabg.com/pic/11924/771245-l.jpg

  Ирина Бокова- вот это очень хорошо! Просто замечательно! Много лобират за нея и съветските другари! И другарите от Третия свят лобират, има си хас! Макар, след неизбежните интимни драми и рани на раздялата, душата му се моли и на выдающийся журналист-международник тоже наш съблогър- тов. любамыр каларав. Пак да нарами камерата от болхарското телевидение, да лепне червената петолъчка на каскета -сега може и в зоологическата градина- да е по-страшно сред лъвовете- Ррр-ррр-р!, ами пък в терариума при кротала- тр-тр.тр-сссс-с! След томовете на чэ гевара, вече ще може да прочетем издадени от ООН, мемоарите на Ортега, готварската книга на Бокаса, кенефните дневници на Баадер-Майнхоф, рецептите за кока на боливийския тупамарос Моралес, завети на Чавес за вредата от калоричното хранене, я, как си гледаме тука филма за Сталиновия палавник и к`во ни е!… Ну, а (Кри)Сталина! Тоже молодец!
  Остава да предложим мумията на Цола Драгойчева- като ще е да е!

 3. Мястото на Путин е в Хага – в килията на Милошевич.

  За една година санкциите на Цивилизования свят към кремълските варварите дадоха добър резултат.
  Санкциите трябва продължат до поредния фалит на Империята на Злото.

 4. Поздравления г–н Инджев за чудесния урок по история и анализ на най новата история на България,дано го прочетат повече българи за да разберат истинската същност на разия.

 5. Щеше да е интересно да има някакви откъси от речта на Путин.
  По отношение на хибридните войни никак не одобрявам понятието война, защото войната има само едно значение и ясна цел- унищожаване на армията на противника и превземане на неговата позиция. Терминът хибридна война заменя и прикрива нежеланието да бъдат преследвани физически извършители на престъпления като държавна измяна, пране на пари, разстройство на икономиката.
  Преследването на журналисти заради убежденията им е нелепо и недостойно, също толкова, колкото заплахите срещу Иво Инджев. А ако има твърдения за финансова помощ от Русия или друга държава, за да се говори в полза на комунизма и социализма, то те трябва да са подкрепени с писмени доказателства.
  Ако има враждебни действия от страна на чужди граждани е подходящо и важно те да бъдат изобличавани , осветлявани , обяснявани, съпоставяни, защото така се показва кой точно какво прави и ако се събере група от такива като него не е трудно да се изведе извод за преднамерена политика от група лица с определени връзки. Терминът хибридна война отклонява вниманието от предателството, саботажите, диверсията, унищожаване на икономиката, прането на пари.

 6. Темата за русифицирането на България и поставянето на последната под руски контрол е *от векове за векове*.Нито за секунда не е спирала,нито ще спре.Напротив ,виждаме ,че се засилва,националните предатели са без срам и страх.
  Успокояващото е ,че все повече хора от интелектуалният ни елит проглеждат и без страх говорят за руската опасност и цитират миналото ни.Млади историци универ.преподаватели в предаването *История БГ* по БНТ са други,не са като проф.Г.Марков и Б.Димитров.
  Журналисти,анализатори с риск да си загубят работата си говорят истината,българската истина.Не всичка са продажни.
  Темата за злата роля на Русия в нашата история и настояще трябва да присъствува ежедневно.

 7. Дочакана освежаваща новина:
  Най-после един “постоянно пребиваващ” у нас руски примат си получи заслуженото-3 години затвор и 4000 лв глоба за системни изнудвания на граждани и корупция. Просто не е за вярване!

  А колко години ще получи кметът на Плевен “докторът”, който го назначи за зам.кмет????

  http://www.mediapool.bg/bivsh-zam-kmet-na-pleven-poluchi-3-godini-i-polovina-zatvor-za-podkup-news239750.html

 8. Преди малко чух по ТВ “Европа”, че на срещата между двамата Путин призовал Обама “…Западът да спре износа на демокрация по света.”

  Такава ВЕЛИКА ГЛУПОСТ може да изтърси само наистина много тъп милиционер!

 9. PanAmerican-Antikomunist,
  Голяма каша е в главата ти.

 10. Респект, г-н Инджев!

  Честно, не вярвах, че ще дочакам деня тези исторически факти да бъдат публикувани в публичното пространство на Милиционерия, макар че професионалните ни историци в тесен кръг често ги коментират (е, на 4 очи, помним вица, че 3-ма българи са партизански отряд с предател).

  До SMS

  Колега, въпросният чутовен савецкий богатир с тъй интелигентна физиомутра (вж. снимката) го тъкмят да го гудят на плевенчани като зам.-кмет втори мандат. КОЙ го тъкми ли – ами проф. д-р ДИМИТЪР СТОЙКОВ, ДМН, зад когото са Граждани за евразийско развитие на България – ГЕРБ. Достоверни източници ни уверяват, че плевенчани много, ама много филят рАЗИЯта, и ГЕРБ филят тоже, а тов. зелов особено много (така твърди и педерунгелът с боядисана косица н. зеленогорский, бивш кмет от друга партийка, тоже филещ силно рАЗИЯта – мине не мине седмица, току изблее някоя опорна точка за любовта към нея, рАЗИЯта де!)

  Да, ама не – плевенчаните май са на друго мнение – https://bg-bg.facebook.com/OstavkaDimitarStojkov

 11. PanAmerican-
  Отново ме изненадвате.Говорите като представител на Путин.Така звучи.
  Войната е смърт,разруха,унищожение на човешки живот,държави.
  Хибридната война е всичко това без директни убийства и участие на войски и оръжия.
  Руската хибридна война е описана от толкова много автори,коментатори,журналисти.
  Започнала е далеч преди освобождението и ще продължи вечно.Написах *от векове за векове*.Тази война е тайна и не се признава от авторите и,както и техните агенти.Но тя официално стой в военната стратегия на България.
  Моля ви не пишете безсмислици за факти отдавна изяснени.Това само ви
  прави неразбираем и съмнителен.
  Така поне аз ви разбирам.

 12. Г-жа Савова,я покажете за сетен път Вашата добронамереност и посочете НАЧАЛОТО НА ХИБРИДНАТА ВОЙНА и името на откривателя й.

  Каквато и война да е ,тя има НАЧАЛО.

  Не може да има война без начало,продължителност и край.Ако края й не се вижда,поне началото трябва да е видимо.

  Посочете поне някой български антикомунист,който да е установил наличието на “хибридна война”. Има десетки книги на горяни,лагеристи,затворници,емигранти,емигрантска антикомунистическа преса,предавания на Радио Свободна Европа и много други.Самия Велко Верин(писателя и фейлетонист Димитър Инкьов) никога не каза нищо за тази война,е,точно той ли не я е забелязал от Западна Германия?

  Дайте да се обърнем към един от най-сериозните разобличители на “Вечната дружба”,Петър Семерджив.Ако той не говори за такава война,значи тя не съществува.Прочела ли сте книгата му “Съветизацията на България”(ако не греша названието).

  Но виждам,че възпитанието Ви днес малко поизневерява и Ви поизнервя-оприличавате ме като “представител на Путин”.Но комент!

  А като е започнала тази войан от векове,как досега ен беше регистрирана-Вие искате д акажете,че това е най-дълготрайната война в историята на човечеството,която е откида съвсем скоро.
  Поне към 1990г не беше открита,на антикомунистическите и антисъветските митинги нито един оратор не говореше за нея….

  И с тази война отново даваме и ние нещо на света…..
  Даването продължава и затова червения байрак все още се развява,края все не се появява….

 13. На болшевишката шропаганда може да вярва само човек, който не ползва сивото си вещество!
  основния проблем в България е, че комунистическият период не се изучава в училищата, така както не се изучава историята на страната, а пропагндните клишета от комунистическия период.

 14. Antikom-PanAm,

  Уверявам Ви, че като почнем от стопанина на този блог, тук има хора, които знаят що е война не от ТВ екрана.

  Първата научна разработка, която използва термина “хибридна война”, е изследване на Държавния военен колеж на САЩ за Ливанската война от 2006 г., “Complex Irregular Conducting of War”. Разработката използва също определенията “аморфна война” и “асиметрично противопоставяне” и анализира действията на “Хизбулла”.

  Без претенции, бих посочил като начална дата на руската хибридна война срещу България пасквила на панслависта Иван Аксаков във в. “Русь” от март 1886 г., сещате се – че “всяко тържество на българите е смърт за Русия, че балканските държави не трябва да имат нищо свое, че те трябва да бъдат притежание на русите” и прочее дугинизми. Можем да се върнем и по-назад, когато Русия лобира български свещеници да бъдат заточавани в Анадола и подкрепя “Мегали” идеята срещу борбата на българите за църковна независимост (1824-1870).

  Лично на мен Вашите терминологични придиряния, нападките срещу доц. Дойчев, твърденията за недобросъвестност, неграмотност и особено формулировката за “антикомунистическите и антисъветските митинги” ми засмърдяха на милиционерска партенка и ботуш.

 15. Още малко за привържениците на доктрината за “хибридната война” на Русия срещу България.

  Всяка война има свои съставни части и различни “бойни действия”.Нека всеки добронамерен читател мислено,пък и реално да начертае на един бял лист хартия,или кадастрон съставните на руската хибридна война(без кавички).
  Всяка част да има стойността на сегмент и тези сегменти да ги обозначи като квадратчета на листа,като им постви съответното название.

  Така началото на тестването на наличието и воденето на войната ще имат изключително прегледен вид-по хоризонтала и вертикала ще има грижливо подредени съставните-сегментите на войната и нейните конкретни надписи.

  Втората стъпка е да се вземе втори празен лист със същия размер и по същия начин да се начертаят сегментите от изследванията на Г-н Инджев,публикувани в отделните глави на “Течна дружба”.
  Третата стъпка е да се наложи този лист върху първия за да се реализира ЕФЕКТА НА ШАБЛОНА.
  Четвъртата стъпка е да се намерят сегменти от първия лист(хибридната война),които липсват на втория лист( “течната дружба”).Ако се намери поне един сегмент от войната ,който е пренебрегнат или пропуснат от Иво Инджев,с пълна убеденост може да се приеме,че все пак има някаква хобридна война.

  Но ако върху всички квадратчета(сегменти) върху първия лист се наредят квадратчетата от втория(дружбата),елементарната логика води до единствения извод,че никой не е открил нищо ново-никакви стари или нови хибридни или нехибридни войни няма,отношението на Русия към България си е същото,оснвоано на старите комунисически пропагандни постановки.

  Ако моя тест с прилагането на шаблона “Течна дружба” не проработки,значи изследванията на Иво Инджев са наверни и необективни,но досега пък никой не ги е оборил,дори самите комунисти(съветско-българските).А щом като комунист мълчи по нещо,то е вярно.
  Но у българчетата има погррешния симптом за търсене на “новото” и точно затова то е измислено и всекидневно се тиражира,но ще дойде време и да умира,също както умря “Вечната дружба”.Някой сега да я споменава?-НИКОЙ.
  Както никой не говори за “съединяване на пролетарии”-истината е проста,нито е имало и има пролетарии,нито съединяване на пролетарии-всичко се оказа въздух.Така ще стане и с модерната днес “хибридна война”.Защо ли?-защото никой няма да регистарира нейния край,както и никой не е регистарирал нейното начало.

  Остава само наивниците да си мислят,че съществува.

 16. “На болшевишката шропаганда може да вярва само човек, който не ползва сивото си вещество!
  основния проблем в България е, че комунистическият период не се изучава в училищата, така както не се изучава историята на страната, а пропагндните клишета от комунистическия период.”-БОРЕТО

  Хайде сега да се намери някой специалист и да опровергае колагата.

 17. Иов поправки последната дума-колегата
  както и няколко от предпсоелдния ми текст,ако ти е възможно….мерси..

 18. И още нещо към зрителите на “хибридната война” на Русия срещу “независимостта на България”.

  Кой,кои сили водят тази война?
  – това са същите институции,които съществуваха в държавните структури на Съветския Съюз
  -това са същите представители ,или техните наследници по различните канали на дипломацията,науката,пропагндата,религията,културата,историята и др.
  – никой досега не е посочил създаването в Русия на нов орган(институция),която не е съществувала по времето на комунистическия режим и е започнал своята дейност във връзка с “хибридната война”
  -нито един руски представител,който е служил на съветските комунисти(СССР) не се е отказал от комунистическата пропаганда,особено Владимир Путин.За по-модерно,някои го наричат “фашист”,а той си е просто автентичен комунист.
  -нито един сегмент от довчерашната комунистическа пропагнда не е изваден от употреба при днешната “хибридна война”.Такъв факт не е посочен нито от българските,нито от руските комунисти и некомунисти.Ако има нещо подобно,то би било забелязано от някого.Не може всичко да е толкоз прикрито и да се открива със закъснение.
  -целите на днешната руска пропаганда от Русия и проруската от страна на България вкл. и българските комунисти са същите както и ортодоксалната комунистическа.Нищо НОВО-“живота на българския народ е заслуга на Русия и Съветския Съюз,всичко останало са незначителни неща….”
  -проводниците,глашатаите,пропагандаторите на руската политика и пропаганда в България са си същите-комунистите и комунистическите кръгове
  – зад всички новоизмислени категории-русофили,рубладжии,колонници,леви,олигарси,задкулисници стоят твърдо и непоколебимо българските комунисти

 19. Панам,

  Цитирам те:
  “Що за война е това-двата противника България и Русия не знаят за съществуването й.”

  Искаш да докажеш, че Русия не води хибридна война с България от 1860 ли?

  Започва да мирише на изгоряло. Ти за кого играеш?

 20. Мисля си, че по-важно е човек какво пише в постингите си и какви тези се опитва да защити, а не как се подписва под тях.
  Помислете върху това.

 21. “…но хайде да се върнем на оръжието,което се използваше в 5-то Упр.на ДС(УБО) към МВР.

  Телохранителите на Държавния глава-комунистическия диктатор Тодор Живков бяха въоръжени с американски револвери Колт,Магнум и др. марки,като някои от тях бяха производство на САЩ,други на Испания,трети на Бразилия.

  Всички или почти всички генерали и висши офицери в МВР и особено в ДС имаха лично оръжие,произведено освен в посочените държави,но и в ФРГ,Австрия,Белгия,Холандия,Великобритания,Швеция и др.Забравих,също и от комунистическите държави Унгария,Чехословакия(ЧЗ и Збройовка),Югославия(ЦЗ)

  Генерал С.Стоянов преди да дойде в съда се самоуби с американски Магнум-Special edition,специално само за някои полицейски служби.

  Министъра на народната отбрана Добри Джуров имаше германски Валтер-хромиран,подарък от френски генерал.

  Posted by PanAmerican-Antikomunist | септември 27, 2015, 00:36”

  Много интересно, Панам.
  Като свидетел говориш.
  Я дай още нещо от кухнята.

 22. Към перманентния руски саботаж спямо България,можем да добавим и отвличането на архиепископ Йосиф Соколски. /Виж уикипедия/

  “…Католическата църква в България поддържа различна версия за това събитие: архиепископ Йосиф Соколски не бил напуснал доброволно Цариград, а бил отвлечен с помощта на П. Р. Славейков, който го „подмамил“ да разгледат парахода „Елбрус“, докато чакали за среща с български владици, поддръжници на унията. След което параходът отплувал за Одеса заедно с тези двама пътници на борда[10]…”

 23. Отбелязвам,

  Чета написаното от Вас: ‘Мисля си, че по-важно е човек какво пише в постингите си и какви тези се опитва да защити, а не как се подписва под тях. Помислете върху това.’

  Отдавна мисля върху това. Знаете, че когато започнете да пишете с видимо произволно име, това писане започва от ниво -10, ако не и по-ниско долу по-отношение на кредита на доверие. Това ме забавлява и провокира в добър смисъл на думата. И ако един ден, дори един човек ми се довери, това доверие ще е заради написаното до този момент; и то написаното в неговата свързаност. Такова доверие ценя изключително, защото посочва асоциация на идеи, ценности и дух.

  Иначе имената, разбира се! са прекрасна продължителност; най-‘класическата’ възможност за етика, освен идентичност.

 24. Драги Everyone else,

  Точно така е. Доверието между съмишленици е conditio sine qua non – условие, без което не може.
  Винаги е приятно да се чете написаното от Вас.
  И – дължа Ви един отговор от преди около 2 месеца. Къде съм чел случката със заключението на мадридския професор по психиатрия от 1940 за комунизма като диагноза. Ей, Богу – не помня. Чел съм това някъде преди около 20 години и съм го запомнил.
  Поздрави!

 25. Уважаеми Отбелязвам,
  Кажете ако обичате как да реагира нормален човек на Вашето твърдение, че една държава води война срещу друга, която не съществува.
  Кой е установил началото на тази война на Русия срещу България.
  За такава война не говори никой от българските публицисти, писатели, поети и др. Издавани са в емиграция доста вестници от български емигранти, но никой не е съобщил за наличието на никаква война на Русия срещу България. Българите на Балканите са живеели с състава на Турция и точна на нея Русия обявява в войната през 1877г. А не на несъществуваща България. Ако вместо българи, на тяхно място са живяли ескимоси,Русия пак щеше да обяви война на Турция и пак щеше да прекрати турското управление там, и пак щеше да доминира с диктати и игри земите около Проливите, пак щеше да създаде нова “независима” държава, която щеше да е зависима от самата нея. И вместо “Княжество Блгария”, щеше са има “Ескимоско княжество”.
  Това са нормални имперски цели, на които никой не се е учудвал.
  Но умните българи са разбрали какви са истинските цели на Русия и са я разобличили.
  На сайта се публикуваха десетки материали от тах, които разкриват истинските цели на Русия.Страшно силни и обективни материали,които са валидни и днес, но никой за никакви хибридни войни тогава не е говорил.

 26. Продължение до колегата Отбелязвам.
  Да допуснем, че моята теза против новата теза за хибридна война е неправилна.
  Ами да се върнем към материалите, които са писани след “началото на хибридната война на Русия срещу България след 1860г.”
  Ботев не я регистрира тази война в своята публицистика, а издава няколко вестника, ако не греша пет, Славейков също, Раковски също, а за Захари Стоянов да не говорим, както и за десетки умни българи от политическите кръгове.
  Нито Княз Александър Батемберг, нито Цар Фердинанд, нито Цар Борис.
  Спомени пишат изключително много българи от всякакви политически кръгове, но нито един от тях не споменава за хибридни или нехибридни войни на Русия срещу нито една страна на Балканите.
  Такъв ерудит и интуитивен писател, публицист и есеист като Георги Марков също не е открил наличието на руско-съветска хибридна война.Книги издадоха много български историци, които не са комунисти, като проф. Шарланов, написха се стотици статии и студии върху руско-съветските имперско-комунистически набези и игри на Балканите, но никой не говори за хибридна война.Ако допуснем че е имало такава, но никой не е смеел да я посочи до 1989г., след това комунистическата цензура бе прекъсната, как не се осмели никой да я посочи.
  Не е възможно някой от онези времена да възкръсни, например Захари Стоянов и лично Вие да го помолите да Ви разкаже за “хибридната война на Русия срещу България по времето на турското робство”.
  Бъдете сигурен, Захари Стоянов ще остане изумен и няма да Ви даде никакъв отговор, а точно той казва, че “руския камшик по-боли от турсккя”.
  Вие днес знаете за наличието на тази война, а съвременника й не знае.
  Запишете съвсем справедливо и тази пропаганда в рубриката “И ние сме дали нещо на света”.
  В Румъния и Сърбия никой не е установил наличието на такава война, само някои българчета, вярно със закъснение, но и това е нещо, въобще закъснението у нас е силен фактор….
  Затова с многократните повтаряния кой е изключение, никой не се бори да се разрушат паметниците на съветската агресия срещу България.
  Да, ама има вече доста противници на “хибридната война на Русия срещу България”. Тази борба се води под ослепяващия мрак на тези паметници, победа няма да се очаква, нито паметниците някой ще премахне, нито “хибриднат война” ще спре.
  Ще откриваме все нови наивитети, само и само да отговарят на новите приоритети.

 27. Панам,

  Скоро ти писах, че тук не е неделно училище. Не е и вечерна гимназия. Да си чел, когато трябва за бясната съпротива на Азиатския департамент и лично на българомразеца граф игнатиев против създаването на Българската Екзархия.
  Не досаждай.

 28. Благодаря Отбелязвам!
  Ще кажа нещо лично. От дете мразя хижа ‘Здравец’; водиха ни от училище. Веднъж избягах, малко преди автобуса да замине. Нямах разумно обяснение, но моите родители ме уважаваха. След като съвсем наскоро писахте за разпита и споменахте мястото – детското ми чувство най-сетне намери рационална подкрепа.
  Жив и здрав бъдете.

 29. Драги Отбелязвам ,
  Ето още малко материал специално за Вас. Посочвате началото на руската хибридна война , твърдейки че е след 1860.ОК , хорошо, напълно сте прав, но какво казва Г-н Дойчев в заглавието на горната статия-той твърди че е имало хем стари, хем нови “хибридни войни”, но не посочва нито едно начало и нито един край на НИТО ЕДНА война-нито на старите, нито на новите. Поне един от вас двамата не е прав.
  Самата фраза “старите и нови хибридни войни” няма историческа стойност. Звучи малко несериозно, а по отношение на твърдението му, че България е независима, заклевам се веднага- НЕ, в никакъв случай една държава не може да бъде квалифицирана като независима с толкова много символи на чужда агресия срещу нея. И вместо символите да се премахват, стремително се увеличават. За каква независимост може да говори някой, когато в Деня на независимостта се открива паметник на зависимостта-на Командващия войските, които окупират тази, същата, нашата( явно не е наша) държава. Или аз и такива като мен сме напълно луди, или тези, които определят България за независима.
  Моята консервативна принципност или реципрочно казано принципен консерватизъм са ме свързали твърдо със схемата и принципния подход на анализа на историята на Българо-Руско-Съветско-новоРуските отношения , приложени в изследването “Течна дружба” и досега не съм намерил негов заместител, този подход задоволява моите скромни разсъждения, но ако някой измисли нещо по-различно и по-сериозно, на драго сърце ще го ползвам наедно с горното.Всезнайковци бяха само комунистите, затова комунизма не можаха да го построят.
  Аз и такива като мен сме много улеснени като четем всекидневните НОВИТЕТИ, които задължително се проявяват от “течния способ” като НАИВИТЕТИ.
  Слагаме шаблона на Иво Инджев и всичко заспива-нищо ново от Русия не се излива…

 30. Я да преброим от вчера до днес “антикомунистът” какво е нашарил.
  Броя, броя – от 31 коментара 9 негови. Колко % е това?
  Малко е, антикомунист – ще ти дърпат ушичките.
  Да видим съдържанието на коментарите. На обем ги е докарал да са 50 % от пространството, но е същата псевдоинтелектуална милиционерска боза – от пусто в празно, тафтологии, дрън-дрън. С много правописни грешки.

  Манипулация!

 31. “Драги Отбелязвам,
  Не е изискано да внасяте в принципен спор колко щата сте посетил в САЩ,защото ако аз Ви кажа в колко съм бил,ще останете назад в класирането…
  Posted by PanAmerican-Antikomunist | септември 28, 2015, 05:41”

  Кажи да видим в колко щата си бил.
  Такива като теб не ги пускат в Америка.

 32. Панам,

  Нали знаеш старата българска приказка – “Който лъже – на въже!”

  Само няма да се плашиш!

 33. Драги Отбелязвам,
  Постоянно забелязвам, че Вие не притежавате някои основни черти, които са характерни за възпитаните хора-толерантност, вежливост, добронамереност и др.
  Разбирам, трудно е на всеки който живее в комунистческа държава, още по-трудно е да се живее под мракобесния блясък на символите на съветската агресия и комунистическите бандити, но Александър Солженицин беше казал, че ако човек по обективни и субективни причини не може да се пребори със злото и недоброто, за да запази човешката си същност би могъл да не е съпричастен с него.
  Защо не се опитате и Вие да бъдете вежлив към околните, независимо дали грешите или не грешите,както и те самите, както казах вече “безгрешни” бяха само комунистите и затова се отказаха от комунизма и се върнаха към капитализма.(Поне в едно грешат-или в борбата им срещу капитализма, или при завръщането им при него. Както не е възможно човек хем да се лекува от настинка, хем да не се пази от студ и вятър. Впрочем човешко-природнуте закони не са в сила при комунделите.)
  Напълно съм убеден, че ще е по силите Ви да влезете в границите на благоприличието и мъжкото поведение, опитайте и ще се убедите че е така.
  Що са касае за посетените от мен щати в Съединените щати, само в щата Мейн не съм ходил, но няма да казвате на никого,само за Вас е тази поверителна информация.
  Ако се извините за обидите, с които щедро ме дарявате , ще Ви дам още два материала от кухнята на комунистическата сган, но единия не може да бъде публикуван пред публика,ако проявите искрено желание да го имате, ще трябва да предложите някакъв начин, а после ще почерпите по една кайсиева ракия от силистренско или дюлева от казанлъшко.Става, нали?

 34. До Панам

  Досадник, като си голям антикомунист – колко страници ти е досието?

  Моето е 232. На хора, лежали в затворите политически, досиетата им са по 20-30-40. Чел съм стотици. Има куриозни случаи.
  Например четирима общи работници, живеещи във фургон при строежа на каскада “Въча” получават заплата и купуват каса “Гроздова”. Прибират се във фургона и като изпили по две шишета, единият свалил портрета на Тодор Живков от стената на фургона, подпрял го на празните шишета и си извадил … да го интервюира. Питал го защо е увеличил толкова гроздовата.
  На тримата – по пет години в Стара Загора, а на четвъртия /който ги натопил рано сутринта/ – 20 лева награда.

  Та, Панам, квинтесенцията от моето досие е: “Въпреки направените предупреждения, лицето продължава да отправя злостни хули към съветските и българските партийни и държавни ръководители. Стреми се да подкопае нашия строй.” Капитан Еди-кой си, подпис, печат. 1986.

  Падането на Стената ме спаси от затвора.

  Та твоето досие колко страници е?

 35. Уважаеми Отбелязвам,
  Нямам физическата възможност да отговоря на поредния Ви въпрос, зададен възможно най-възпитано чрез думата “досадник”.Любезността Ви е неподправена, повярвайте ми.
  Второ-никога не съм казвал досега колко голям антикомунист съм, защото такъв въпрос при истинските антикомунисти не съществуваше-всеки , който е могъл да се бори срещу комунистическата сган е правил толкова, колкото е могъл-някои дадоха живота си, някои здравето си, някои останаха без семейства, някои останаха напълно сами и напуснаха този свят тихо и скромно.
  Аз изразявам уважение към Вас за антикомунистическите Ви разбирания и се възхищавам, че поне сте се противопоставял по някакъв начин на комунистическата сган, виждайки цитата от досието Ви.
  Възможно е и аз да имам досие, може би един ден ще поискам да го видя,впрочем сега се сещам, че като бях на около 16г. майка ми я викаха в МВР понеже съм бил малолетен та я заплашвали , че ще я интернират заради дядо ми, който беше николапетковист и я “помолили” да ме вразумява. Когато бях пълнолетен вече,нещата се развиха много зле, но не е етично да ги споделям публично, защото оцелях, а мой приятел го убиха, ненавършил и трийсет години.Все пак затвора и изтезанията са едно, а смъртта съвсем друго.
  Но въпреки че сте невъзпитан, изглежда че сте честен и достоен човек, щом като гадовете са Ви отворили досие.
  Желая Ви спокойствие и неуморна норба срещу комунистическата сган, укрепила се здраво на български стан.

  Тези пиявици няма да спрат да смучат заспалия народ никога.
  Но той е дашен и те са доволни от него.
  Пожелавам Ви и успешна борба във Хибридната война под дебелата сянка на символите на комунистическо-съветския октопод, обхванал с пипалата си почти всички.

 36. И още малко, Панам.

  Единият ми дядо е бил години в комунистическите концлагери “Ножарево”, “Заград” и “Белене”. При едно от пусканията му се прибира в къщи /в центъра на Пловдив/, звъни и му отваря дъщеря му – майка ми. Изобщо не го е познала – с дочените дрехи, отслабнал и остриган. Помислила го за просяк и влязла да му отреже две филии хляб. Той стоял вънка. Като му ги подала, той се разплакал и тя се разплакала.
  Това е през 1951.
  А преди това Цар Борис като идвал в Пловдив през 30-те, няколко пъти е спал в къщи. Имам снимки от закуска.

 37. И още, още малко, Панам.

  По бащина линия имах един брат на баба ми с две Генерал-щабни академии. София, 1934 и Берлин, 1938. През 1941-44 е работил в щаба на Пета армия в Скопие. През 1949 му дават две смъртни присъди – за избиване на титовите партизани. Две години смъртен, после помилван на 20 години. Излезе през 1964. Не му даваха държавна работа и гледаше пчели. Говореше 7 езика.
  Почина през 1991 и за две години ми разказа живота си подробно. Ходих през ден при него и всичко записвах.

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.