Да си припомним защо България има всички права и основание да демонтира съветските паметници

Руската агенция Интерфакс, цитирана от агенция “Фокус” разпространи изявление на полския министър на външните работи Витолд Вашчински, в което той в кратка форма обобщава онова, което България има много по-големи основания да заяви спрямо “международната легитимност” на съветските паметници на своя територия.

Witold-Wastikovski

„Ако тези паметници са на гробище, те са под защита. Ако не са, тогава защо да ги ценим? Никакви международни закони или двустранни съглашения не защитават подобни паметници“, каза полският външен министър”.

А ето и разширеният вариант на българската аргументация по същия въпрос – такава, каквато би трябвало да бъде българската държавна позиция. Припомням това и във връзка с широко рекламираното от медиите у нас поздравление на Путин до президента Радев миналата седмица във връзка с годишнината от същия този договор от 3 август 1992 г.( в сила у нас от 1.04. 1993 г.и превърнат моментално от Москва и нейните слуги тук в “основание” за спиране на демонтирането на МОЧА няколко седмици по-късно), който НЕ защитава претенциите на руския постколониализъм да превръща в задължителна норма изискваното от Кремъл преклонение пред съветската символика в България.

Русия демонтира СССР – да го направим и ние тук!

ИВО ИНДЖЕВ ⋅ НОЕМВРИ 27, 2010

Като автор на многобройни статии по темата и като член на Инициативния комитет за демонтиране паметника на съветската армия в София ( позволете едно шеговито съкращение на термина “Демонтиране Паметника на Съветската Армия” – ДПС…а?), публикувам юридическа основа за размисъл. До момента в глобалната мрежа отсъстваше документална следа за наличието на договора на български език. С частичното оповестяване на неговите клаузи, които имат отношение към въпроса, се надявам поне частично да компенсиран тази информационна дискриминация.

Договор за приятелски отношения и сътрудничество между република България и Руската федерация

( ратифициран със закон на Народното събрание от 03.11.1993 г., публикуван в “Държавен вестник” бр. 102 от 1992 г. Обнародван в “Държавен вестник” бр. 42 от 1993 г. В сила от 1.04.1993 г.)

Република България и руската федерация ( наричани по-нататък “договарящи се страни”),

основавайки се на традициите на приятелските отношения между народите на двете държави и на положителния опит на тяхното сътрудничество,

отчитайки дълбоките политически и икономически промени в двете държави, в Европа и в света,

ръководейки се от общоприетите принципи и норми на международното право, преди всичко от устава на Организацията на обединените нации,

потвърждавайки своята привързаност към задълженията, поети от тях в рамките на Съвещанието за сигурност и сътрудничество в съвета на Европа ( ОСССЕ),

признавайки необходимостта от развитие и усъвършенстване на правната основа на двустранните междудържавни отношения,

убедени, че развитието на равноправни отношения на сътрудничество между тях отговаря на интересите на техните народи,

водени от желанието да придадат на тези отношения съвременни измерения и да ги развиват на нова основа,

се договориха следното:

Член 1

Република България и Руската федерация ще развиват своите отношения в дух на приятелство, доверие и взаимно уважение.

Договарящите се страни ще се ръководят последователно от принципите на суверенното равенство, неупотреба на сила или заплаха със сила, нерушимост на границите, териториалната цялост, ненамеса във вътрешните работи, зачитане правата на човека и основните свободи, равноправие и правото на народите да се разпореждат със своята съдба, добросъвестно изпълнение на задълженията, добросъседство, партньорство и сътрудничество.

Договарящите се страни ще съблюдават принципа на свободен избор от всички държави на пътя на своето политическо, икономическо и културно развитие в съответствие с волята на техните народи, изразена в резултат на свободни и справедливи избори.

член 14

Договарящите се страни се задължават да полагат нужните грижи и да предприемат необходимите мерки за запазване на намиращите се на територията на руската федерация ценности, свързани с историята и културата на България, както и за намиращите се на територията на Република България, ценности, свързани с историята и културата на Русия, а също така и за военните гробища.

До гробовете на руските граждани на територията на България и до гробовете на българските граждани в Русия ще бъде осигурен свободен достъп.

Договарящите се страни ще се консултират за мерките, които те считат за целесъобразно да предприемат относно обектите, упоменати в настоящия член.

Член 17

Настоящият договор подлежи на ратификация и влиза в сила от деня на размяната на ратификационните документи.

Настоящият договор се сключва за срок от 10 години.

Неговото действие се продължава автоматично за всеки следващ петгодишен период, ако никоя от договарящите се страни не заяви в писмена форма своето намерение да го денонсира най-късно една година преди изтичането на съответния срок на действие.

Съставен в София на 4 август 1992 г. в два екземпляра, всеки на български и на руски език, като и двата текста имат еднаква сила.

За Република България За Руската федерация

Желю Желев Борис Елцин

Президент на руската федерация

Президент на Република България

И така, ето го! Ето го нещото, с което ни плашеха през годините – нямали сме право да “посягаме” на паметника, защото той бил защитен от международна спогодба! Твърде много български патриоти, възмутени от очевидната лъжовност на съветската символика, която няма нищо общо с гибелта на съветски воини в България ( каквито няма) се хванаха на тази лъжа, примираха се и се обезкуражиха, което и е била целта на манипулацията. Тя пожертва петолъчката над Партийния дом, но успя да се пребори да оцелее многократно по-крещящият комунистически символ от цимент и чугун в гигантски размери спрямо всичко подобно наоколо, за да ни напомня нашата безпомощност пред (уж) бившите ни господари. С една основна цел: продължаващо подчинение и унижение на българския народ.

Не е нужно човек да е юрист, за да забележи, че по силата на този договор България е в пълното си право да променя “мерките, които те считат за целесъобразно да предприемат относно обектите”, упоменати в член 14 и според който България дължи на Русия само консултации по въпроса. Русия пък, ако не е съгласна, няма право да заплашва със сила по никакъв повод – поела е такъв ангажимент в договора.

На българско намерение за демонтиране на паметника със сигурност ще бъде възразено с твърдение, че той попада в категорията “ценност, свързана с историята и културата на Русия” ( на Русия, а не на СССР?!). В такъв случай от Русия и от говорителите на нейните интереси в България, ако тя продължава да припознава като такива защитниците на сталинизма и неговата символика, ще трябва да бъде поискано да обяснят как един паметник на несъществуващи жертви има право на съществуване при очевидния факт, че той увековечава единствено пожертваната пред комунистическата диктатура българска свобода. Защото иначе няма как да бранят правото на болшевишкия знак да вирее в центъра на българската столица като “военно гробище” . За такова, с цялата условност на легитимността на погребението (заради факта, че отново не става дума за загинали в България хора), може да претендира някоя костница, но не и въпросният монумент в сърцето на българската столица.

До костници и до военни гробища едва ли някой ще претендира да бъде ограничаван достъпът- още по-малко пък до руски костници и гробове. Че други има ли? Съветски няма как да има, защото тук не са водени боеве, тъй като България е единствената държава в Европа, посрещнала миролюбиво съветската армия на своя територия. Но въпреки това е не само окупирана, но и наказана с комунизъм наравно с държавите, които са се съпротивявали на съветската армия. Наказана е за десетилетия напред и точно това олицетворява символът с вдигнатия автомат.

Във всяка държава, където има загинали съветски войници и офицери, а те са милиони по бойните полета на Европа, паметниците на съветската армия са костници и военни гробища. У нас те са само и единствено символи на отхвърлената от живота, международното право и законодателство комунистическа идеология и са построени върху костите на избитите в условията на съветска окупация десетки хиляди българи.

От договора е видно, че България и Русия отчитат “дълбоките политически и икономически промени в двете държави, в Европа и в света”. Нима тъкмо провалът на комунизма, илюстриран от забраната на КПСС от президента Елцин буквално месеци преди подписването на този документ, не е именно онази промяна, която трябва да се отчете в отношението към монументалната лъжа с паметника? И не следва ли от този факт, че двете страни наистина трябва да “признаят необходимостта от развитие и усъвършенстване на правната основа на двустранните междудържавни отношения”, като погледнат на съветското натрапничество по нов, включително в правно отношение, начин?

А след като двете страни са “убедени, че развитието на равноправни отношения на сътрудничество между тях отговаря на интересите на техните народи” и са “водени от желанието да придадат на тези отношения съвременни измерения и да ги развиват на нова основа”, не би ли трябвало да бъде милостиво позволено на българския народ да се отърве от една голяма лъжа, особено арогантна в нейните “съвременни измерения”.

Тук дори не става дума за денонсиране на договора, макар и това да е предвидено като възможност при съответното уведомяване. Тъкмо обратното: той трябва да бъде спазен в частта, която говори за суверенното право на народа да решава съдбата си и която по никакъв начин не накърнява права на друга държава – в случая несъществуващата СССР.

Така че, хайде да спазим договора си с Русия и да демонтираме своя СССР на българската територия така, както те го демонтираха на тяхна!

41 мнения за “Да си припомним защо България има всички права и основание да демонтира съветските паметници”

 1. Ако и след тези аргументи се намери чиновник да пречи на изчистването на позора МОЧА/ДПС…а?, пътят за решителни контрамерки ни е отворен.

 2. Поздраавление на Стопанинът на БЛОГА НИ за статията! Правно обоносвана, с желязна аргументация, плюс успоредиците с демонтажа на ссср от самата русия са перфектни. Историческата истина е безукорно дадена и логиката на поведение на когото трябва на тази база е единствено ДЕМОНТАЖ на МОЧА. Нещо повече, налице е и съответно решение на СОС за преместване на ПСА.
  https://demontirane.org/

 3. Към venko Iliev:

  Именно, договорът с Русия по никакъв начин не задължава България да пази съветските “жалони на робството” ( както ги нарече проф. Далчев), които не са нито войнишки паметници,нито военни гробища, нито “културно-исторически ценности”. Трите хипотези са изброени в договора и съветските монументи не попадат в нито една от тях, поради което те символизират единствено чуждата окупация и идолопоклоническото идеологическо преклонение пред нашествениците.

 4. Интересно за мен би било – ако тук някой събеседник с съответната правна култура , коментира , КАК би могла да бъде заставена софийската община , да изпълни собственото си решение , без “ама , понеже и защото ” , като се има пред вид русофилстващата кметица и куп други подобни ?

 5. “Невероятно, но то что происходит в России не поддается никакому научному объяснению: русские проснулись в Советском Союзе, а точнее в 1985 году.” – передает американское издание The New York Times.
  “Как передают наши корреспонденты, утром 12 ноября 2015 года Россия проснулась под звук Гимна Советского Союза. Далее началось вообще невообразимое.
  Первая утренняя передача по телевидению началась с выступления помолодевшего генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева, который говорил о насущности перестройки.
  На улицах городов России все люди улыбались друг другу и говорили: “Мы знаем будущее. Этого пятнистого нужно сажать”, “Нужно срочно найти капитана Путина” (уже майора-прим.), “Еще кому-нибудь нравятся либералы?”.
  Русские проснулись в 1985 году, но со знаниями 2015 года и это какая-то фантастика. У них везде в магазинах цены того времени! Уже к обеду генсек ЦК КПСС Горбачев был арестован за планируемую государственную измену. Арестован первый секретарь Московского городского комитета (МГК) КПСС Борис Ельцин, только что назначенный на эту должность и отправлен на принудительное лечение в ЛТП. Идут аресты среди партийных деятелей, призывавших к перезагрузке отношений с США, среди чиновников низшего звена и даже среди студентов и школьников. В Подмосковье арестован 9-ти летний пионер Навальный, в Москве инженер Госплана 28-летний Касьянов. Претенденту на звание чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарову Анатолий Карпов разбил шахматную доску о голову со словами “За Родину”. Группу “Машина Времени” закидали тухлыми яйцами, а об голову ее лидера разбили гитару.
  Сборная СССР по футболу в составе 1985 года заявила, что сделает все возможное, чтобы на ЧМ-2018 года стране не было за нее стыдно. “Мы будем играть за престиж великой страны, а не за деньги” – заявил капитан сборной Ринат Дасаев.
  Все политические и общественные деятели того времени стали живы и помолодели. В России практически невозможно встретить стариков, много крепких ветеранов Великой отечественной войны, которые еще работают на заводах и фабриках. В глазах людей счастье. Что происходит в России?! Что происходит?!!!”

 6. Браво господин Инджев. Крайно време е Българина да разбере че тези РАЗСКИ ФИТИШИ цъфнали из цялата ни страна трябва да бъдат ИЗРИНАТИ и върнати на РАЗИЯ, та ако искат и да си ги построят наново у тях и там да им се КЛАНЯТ колкото си искат. А който не е доволен от това у нас да хване първия влак( ЧАМАДАН ВОКЗАЛ СИБИР). Също искам да напомня, всички продали земи и жилища на РАЗИЙСКИ отрепки които не са от ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ да им се търси ОТГОВОРНОСТ. Тази пасмена вече надвишава ПОЛОВИН МИЛИОН ! Какво ще каже ПАВИТЕЛСТВОТО, БОЙКО – РАДЕВ и всички останали РУБЛОФИЛИ и ПУТЛЕРОФИЛИ по този въпрос?

 7. На такива съветски тотеми им се вижда края. Тия НЯМА ДА ГИ БЪДЕ! Един свестен премиер и са изчезнали. Може и президент, ама де ги?

 8. Забравих да поставя на края на написаното от мен(IIC…..oIL.)I.Ivanov!

 9. Четейки дневниците на доктора си спомних, връзва се с част от текста, един виц от поредицата “златна решетка”.
  “Мразя американците и обичам руснаците.
  Защо?
  Любя братушките щото 2 пъти са ни освободители, а янките ги хейтвам щото не са го направили нито веднъж”.
  https://offnews.bg/nashite-avtori/iz-delnitcite-na-edin-lud-31-iuli-4-avgust-662258.html

 10. За съжаление т.н. паметници се мултиплицират.

  Присмехулното боядистване и превръщането им в постоянна карикатура е силно въздействащо.

  Докато премахването стане необходимост и за равнодушните.

 11. Странна работа, странни договори, странни анализи, странни изводи, странни надежди и съвсем логичен извод-Паметниците на Чеврвената армия, символизиращи Съветската агресия срещу напълно беззащитна страна няма са бъдат разрушени или демонтирани НИКОГА!

  Защо така мисля?
  – възможно ли е да се обсъждат тези смволи без да се изнесе причината за тяхното построяване
  – възможно ли е да се обсъждат тези символи без да се каже кой и защо ги е построил
  – възможно ли е да се води дискусия за тези символи и да не се каже причината, поради която Съветските войски са навлезли и окупирали България
  – възможно ли е да се говори въобще за Съветските войски на територията на България, без да се говори за Съветско-Българската Война
  – възможно ли е да се говори за СБВойна, без да се говори за Нотата на Съветското правителство от 05 септ. 1944г. за обавявана на война срещу Царство България
  – възможно ли е да се говори са СБВ без да се говори за целта на тази война
  – възможно ли е да се говори за тази цел, ако не се говори за планираната дългогодишна комунизация от СССР на Европа, вкл. и на България
  – възможно ли е да се говори за тази комунизация и да не се говори за Коминтерна и целите , които му са поставени от държавните институции на Съветския Съюз
  – възможно ли да се говори за тези цели, без да се говори за целта на създаването на самото подобие на държава Съветския Съюз
  – възможно ли е да се говори за тази държава и да не се говори защо тя не съществува вече и е изчезнала завинаги от политическата и географската карта на Света

  Възможно ли е да се говори за Съветския Съюз и Царство България и са не се публикуват държавните архиви на Царството ?
  Възмкжно ли е да се говори за Българо-Съветските отношения до 05 1944г., без да се говори за апогея на тези отношения-СБВойна: ВОЙНАТА
  И да не се публикува Нотата на Съветското правителство…..
  Е, след като тези неща не се казват и дискутират , демонтирането на Мочите и Альочите не може да се реализира-нито има кой да го нареди, нито има кой да го изпълни.
  По този начин Република България си остава съветско-руска комунистческо-робска държава….
  Надежди?-НИКАКВИ!

 12. Костите на нашите загинали герои дали живота си за БЪЛГАРИЯ СТЕНАТ,под тежеста на железобитона и изкат спокойствие и избавление.Там където има поругаване и неуважение към костници и памет на мъртви,там тегне прокоба.Трупа се отрицателна енергия и после знаем какво следва.Въпреки,че комунистите влязоха в черквите и запалиха дебели свещи,на практика са безбожници.Ето за това напомням на всички атеисти,че възмездието чака.

 13. Поздравления!!И демонтаж на “Альошите”в Пловдив и Русе,пък и навсякъде!!

 14. Браво на ИВО.
  И на Все Малцината като него дето поддържат Огъня по паметниците. Проклетите Руски съветски паметници. И по църквата на България, дето е Руска, невски ли беше какво там. Ами пирогов – та Няма ли Един Български добър Хирург????
  Отговор – не няма! Както и няма дипломат. Затова Има Лавров да е най-добър (по Боко).
  Смърт на Русия – Свобода на България!! (обратното на Аксаков, Игнатов ли беше и хилядите там още)

 15. В Берлин, значи, двама китайски туристи се наперчили край парламента, изпънали дясна ръка и опитали да имитират Онзи символен поздрав на нацистите “Хайл Хитлер!”
  И Тутакси се появили полицаи, Но Не като при съветския ни тук паметник, и ги закопчали завчас. Одрусани били с 500 Евро.
  Те това е свободна и демократична държава с поддържан в нея РЕД в този смисъл. Забранено със закон, приведено според закон.
  А тук – тук питайте “патриотите” и останалите, дето са от една Дренка Дол, и другите, дато ги защитават.
  И чак когато се намеси израелската посланичка и посолство, и им се Натресе в Кухите мозъци, че туй е Международен скандал, и тъй нататък…
  http://www.slate.com/blogs/the_slatest/2017/08/06/chinese_tourists_arrested_for_making_nazi_salutes_in_berlin.html

 16. Опит за отговор на Мила.
  Никой не може и не бива да бъде заставян, а единствения изход е Държавата чрез своите институции да публикува Нотата на Съветското правителство за обавяване на война срещу България , след което юристи от висшите съдебни институции да коментират този акт. Несъмнено това е акт на безпричинна агресия от страна на Съветския Съюз към държава, с която той е имал пълни дипломатически отношения. Да се обоснове правно липсата на антисъветска политика и действия от страна на Царство България срещу Съветския Съюз, да се покаже, че Българските власти нямат нищо общо с причините за започване и водене на Германо-Съветската война и трето НАЙ-ВАЖНОТО:
  ОБЯВЯВАНЕТО НА ВОЙНАТА И ОКУПИРАНЕТО на България от Съветския Съюз няма абсолютно НИКАКВА ВРЪЗКА със самата Германо-Съветска война.България не е била заплаха нито към политиката на Стветския Съюз,нито пък е била проблем, пречка, затруднения и пр. за Съветските войски в настъплението срещу Германските войски.
  Да се покаже и докаже липсата на план на ГЩ на РККА за водене на военни действия на българска територия преди достигането на съветските войски Румъно-Българската граница, по-точно около 20-22 август 1944г.
  Територията на България и самата държава ЦБ-я не са били фактор във оперативните планове на Червената армия, казано с други думи, България не е имала оперативна стойност в задачите на Червената армия.
  И в края на краищата да се покаже, че окупирането на България от Съветския Съюз е преследвали само една цел-извършване на държавен преврат с последваща комунизация, което практическо е станало.
  Да се покаже обективно, че символите на Съветската окупация са построени от българските комунисти за да изразят благодарност към съветските комунисти, понеже без тях те никога не биха могли да узурпират властта и да комунизират държавата и народа.
  В тази посока не е нужно да има никакви убеждения и пререкания с кметове на градове, общини, села и пр.
  Върховния Съд да се произнесе на основата на правни, дипломатически и военни анализи и изводи.
  Казано в синтез-Царство България не е участник в Германо-Съветската война и с нищо не е пречело на Съюзниците -СССР, САЩ и Обединеното Кралство да реализират своите планове за победа срещу Германия.
  Това категорично се доказва от факта, че при наличието на категорични доказателства че Германия губи войната, не е осъществена инвазия ит ези страни през Гърция и Турция. Защо ли? – ами защото не е нужно и всички са наблюдавали изтеглянето на войските на Вермахта от Гърция и Югославия.
  Това наблюдаване много прецизно е оценено от Съветското правителство и много бързо то е преценило, че това е най-удобния и лесен момент България да бъде окупирана и болшевизирана. Това пък се доказва от дейността на съветските органи и българските комунистически функционери, които са в Съветския Съюз. Информацията за този период е в изобилие, въпреки че руските чекисти все още не предоставят на България собствените й архиви, които бапълно незаконно са заграбени от съветските органи и до този момент се намират в Русия като само една монимална част са разсекретени.
  Засега няма никакви изгледи за това.
  Препоръчително е Народното Събрание и Върховния Съд съвместно,юридически и дипломатически да подготвят официална молба към Русия за връщане на Българските архиви.
  До този момент властите на Русия не са митивирали правно, исторически и военно защо не ги разсекретяват, все пак това не са Съветски или Руски архиви.
  Всичко е много просто, но единствената причина е това да не става и да не стане е факта, че България е комунистическа държава с комунизиран народ като цяло.
  Дори такива високопоставени юристи- антикомунисти като Г-н Георги Марков не се решават да излязат пред публиката с подобно гражданско тношение.
  Засега не е възможно нищо да се направи под похлупака на комунистическото Държавно ръководство, което несъмнено е проруско!
  Надявама се Уважаема госпожа Мика да разбирате правилно изнесените съображения-нищо не може да се направи на този етап!
  Което означава че фотографията горе вдясно няма да бъде премахната скоро от нашия сайт.

 17. Единствена минимална надежда териториятя на Република България да се декомунизира и десъветизира е това да стане чрез Народното Събрание и Върховния Съд.
  Ако тези две висши ДЪРЖАВНИ институции не направят нещо , Президента и Министър-председателя НИКОГА няма да направят нещо. И двамата са комунисти и резиденти на Русия.
  И двамата нямат понятие че съществува Нота на Съветското правителство, нито пък знаят текста й, нито пък един ден ще го знаят-и двамата са смутени и необразовани правно и политически, те изобщо не могат да бъдат политици и държавници.
  Те не познават новата история на България и никога не се произнасят върху най-важните периоди и събития от Българската история. След няколко седмици ще дойде датата 26 август, когато през 1944г., Българското правителство обявява поредния неутралитет към Германо-Съветската война, след един месец на 05 септ. ще се навърши годишнина, когато на България е обявена последната война в нейната история….
  Нито един разумен и достоен българин не бива да очаква че Държавното ръководство ще (си) припомни тези две дати, защо ли?-ами защото и двете разобличават Съветския Съюз и комунистите!
  Ако не е така, самите комунисти биха публикували тези два документа-Декларацията и Нотата.
  До днес комунистическите медии не са публикували Нотата, но и антикомунистическите не са а публикували.
  Някой да може да я предостави публикувана от в-к “Демокрация” или “Анти”?

 18. Съвсем нормално е в една комунистическа държава да има комунистически паметници, както е нормално и в една демократична държава да няма такива. Та в този ред на мисли, мястото на МОЧА все още е точно там, където е.

 19. Ей *антикомунисте*,какви ги дрънкаш.Вече и Б.Б. разбра ,че СССР ни е обявил война само ти не разбра.Тези въпроси милион пъти на милион места,от хиляди хора са обсъждани,вече и най върлите путинисти ги разбраха само ти в садо-мазо тон искаш да се гавриш с нас.Времето ти е минало и хората не те четат.
  В сърцата на повечето българи тези паметници са изтрити отдавна,остава физическото им премахване.За това трябват смели политици.Ще се намерят.
  А такива като тебе с твоето подкокоросване и гаврене ще бъдете изметени от историята.

 20. Михо Саакашвили:
  “Кремъл се стреми да г/л/ътне Беларус, със или без Лукашенка”
  Пак за нашата мила Русия. Дето все прави лоши неща, а пък за други те са все добри неща.
  ЗАТОВА и паметниците й в родината ни са Най-Големите паметници в България, Най-много на брой, Най-високи, най-доминиращи над останалите (които са Бъларски, но са дребни, изолирани, незначителни, разположени къде ли не, но НЕ И НА НАЙ-ВИДНИТЕ МЕСТА), най-разположени в центровете на селищата, най-запазени, най-увеличаващи се чужди на брой, най-добре поддържани, най-добре Пазени, включително с ангажименти от НАТОВ-ското ни правителство, и с изглед да останат Най-дълго в историята ни, и тъй тъй нататък…
  http://belsat.eu/en/news/putin-wants-to-seize-belarus-with-or-without-lukashenka-saakashvili/

 21. Комунизмът и социализмът е ОФИЦИАЛНА ДЪРЖАВНА теория и практика на ВАРВАРИЗИРАНЕ и ЛУМПЕНИЗИРАНЕ на ВСИЧКИ поданици!
  ЛЪЖАТА е тяхната ИСТИНА!
  Т.н. освободители всъщнос избиват елита на българската нация и опустошават България, която с неутралитета си , до окупацията от червените варвари има минимални материални и човешки загуби.
  Т.н. паметници не се разрушават от ГЕРбСП по друга проста причина- да се отклонява енергия и внимание от последвалата вакханалия след освобождението- терор, грабежи и лъжа!Чрез тези монументи те прикриват страшната истина!
  Всъщнос това е 100 годишната история на социализма и комунизма по света и у нас!
  100 г. Велика Октомврийска Социалистическа Революция!
  100г. Социалистически Тероризъм по цял свят!
  100г. тероризъм на БКП върху българите!
  27г. от сиамските близнаци на БКП- ГЕРбСП ,които само си смениха табелите!
  ЛЪЖАТА е тяхната ИСТИНА!

 22. Не може ли всички на които им е ясна картинката България дружно с всички възможни действия да застанем зад една единствена цел ( примерно МОЧА) с дружна Пропаганда и натиск да преборим проблема и след това да минем на следващата задача, примерно МЕДИИТЕ. Някой има ли идея как може да се постигне Обединение по дадена тема за максимално единодействие в рамките на месец.

 23. Поздравления към Иво Инджев за публикацията!Едно поредно доказателство за неговата ненадмината мисъл на политически анализатор. За всички нас, които мислим като него по темата остава да накараме все повече хора по места да осъзнаят най-сетне истината. Не че бързо ще паднат Альошите, но поне да свалим самочувствието на русофилите. И ако ще докарат тук властелинът на Кремъл догодина нека поне разберат и му внушат от сега, че няма да му е лесно. Освен ако сам не каже: “Добре,махнете тези символи на комунизма и сталинизма”. Но нали ние българите трябва да работим единно, за да изтръгнем подобно “благоволение”. Дали можем да накараме управниците ни да мислят за нашето национално достойнство?

 24. Имам предвид:
  Да демонтираме МОЧА,спазвайки договорът с Русия

 25. Венко Илиев, поздравленме за необходимото уточнение!

 26. Какви паметници, какви 5 лева.Тези чучела са като шапката на наместника в поемата за Вилхем Тел- Да се прекланяме. да свеждаме глава и да признаваме ежечасно пред руснаците , че сме им васална държава.А и какъв майтап -страна в ЕС и НАТО.А сме ВАСАЛНА, защото им даваме всичко. което си поискат – резерват Камчия, пристанище Росенец, Нефтохим,земи за хотели навсякъде в България,училища , в които се предава руски език. църква която им служи, депутати русофили,гласуващи за руски интереси,мин.председател, който държи на руски остарели самолети и неучастие в учения на НАТО и още..
  Та Шапката/паметниците/ си стои, а ние се кланяме.
  @ВЕСЕЛИН СТАНЕВ
  Редно е нещо да направим , не само да си пишем.

 27. @Веселин Станев

  Za edin mesec ne moje da se postigne ni6to, za da se izkoreni edna lqja, nasajdana s desetiletija.
  Spored men trjabva da se napi6e ot istori4eski gramoten 4ovek sbito, v ne pove4e ot stranica, istinata za sqbitijata i pametnika i tekstqt da se razprostranjava po imejli, po6tenski kutii v mah`lata i ako 6tete uli4ni plakati.
  Dostatq4no e (kato na4alo) da sqbudim pone SOFIA, no i za tova 6te ni trjabvat meseci i dori godini.

 28. Тези идоли са издигнати върху костници на загинали български войници от войните за национално обединение. Просто трябва да се възстановят българските паметници и да се изнесат останките на грозните идоли.

 29. Бих искал да изразя задоволството си към Мика,която прояви изключителна любезност към отговора ми към нея.
  А съм очарован от изключително вежливито обръщение към Симпатизантката, нейното “ей” излъчва върховн ниво на цивилизованост и добро европейско възпитание…
  Истинска дама, ухае на свежест….

 30. В заглавието на статията откривам несъмнена доза ирония към (полу)държавата България.Тя горката действително има пълното право да разруши окупационните символи на Съветската армия на своя територия, но няма кой да реализира това право на държавата.
  Защо ли, би се запитал всеки любопитен човек?
  Ами защото самата държава е в ръцете на комунистите и руските резиденти… И точно те не разрешават да бъде реализирано това “държавно право”.
  Не смятам че някой ще го упражни докато комунисти като Радев, Йотова и Борисов са окупирали (полу)държавата.
  Невъзможно е някой да победи това комунистическо и проруско трио.
  Тези, които смятат че ако хипотетично казано някой започне да разрушава Мочите и Альочите, те ще останат неутрални, задължително е наивник.
  Комунистите са поставили силна денонощна охрана пред Софийския Моча и е невъзможно абсолютно нищо да се направи.
  А тези руско-комунистическо-окупаторски сурогати може са се разрушата единствено от антикомунисти, друг вариант няма и не може да има, е къде са те сега……..?

 31. За съжаление, единствената ми надежда МОЧАта да бъде гътната е в този човек.
  https://www.youtube.com/watch?v=W_UIJMArq4g
  Горещо препоръчвам на съблогърите това интервю – става ясно как се прави ОПОЗИЦИЯ в условия и среда подобна на тази в БГ но много по-тежка. Става ясно също как и на какво се акцентира – на активисти, на мрежа от комитети и щабове по цялата страна, на митинги, на пожертвования на съмишлениците, на дейност НА ПЛОЩАДА и др. конкретни акции.
  Коридорните договорки, кръглите масички, пресконференцийките (любимите похвати на БГ опозицийката) са решително отхвърлени и предизвикват единствено алергия у истинските опозиционери като него….
  Да му пожелаем успех, въпреки че има опасност ако той успее да осъмнем за една нощ без повече от 400 съветски мастодонта превърнати в трошляк (от знаем кой и с каква цел). И съответно изведнъж ще се сдобием с предостатъчен материал да завършим магистрала Хемус която се каним да построим от 40 години.

 32. Към най-ревностните наивници ще припомня силно обнадеждаващия факт , че за близо 30 години, в България не е разрушен нито един Моч, но още по-обнадежаващи факт е , че бройката на съветската окупационна символика се е увеличила.
  И точно при тези факти да се надява някой на начало на събарянето им е просто самоубийствена наивност.
  И да зададем логичния въпрос:
  КОГА ЩЕ БЪДЕ СЪБОРЕН ПЪРВИЯ РУСКИ СИМВОЛ НА АГРЕСИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ?
  Да, да, да….,никой няма да се ангажира
  поне приблизително да посочи някоя година, даже с една петилетка точност…
  Аз отново ще предположа -никога!
  Защо ли?- ами защото всички Мочи и Альочи са част от Българската държава и ако те бъдат разрушени, ще се разруши Българската държавност, а както всеки нормален българин знае, Българската държава е комунистическа и е собственост на комунистите и техните Московски покровители-чекистите…Кой в такъв случай ще разруши държавата на Мочите и Альочите-комунистите не искат, а хората не могат!
  Така че засега сурогатите остават НАВСЕГДА!
  Когато бъда разобличен , нека бъда завинаги заклеймен и от сайта заличен!
  Засега ако съдбата реши да духна на попа в ръкава, това ще стане на комунистическата морава-с фотографията горе вдясно във вечна забрава………
  Обреченост отвсякъде….

 33. “…комунистите не искат, а хората не могат!…” ==> Bravo, ima6 napredqk.
  Sega ostava da kajem na horata istinata, za6toto malko ot tjah ja znajat – togava i 6te iskat, i 6te mogat.
  Ako vsi4ki samo se vajkame kato teb, donikqde njama da ja dokarame.

 34. Уважаема Симпатизанке, аз не съмнено не притежавам толкова информация, както Вие, но добре че съм Ви направил впечатление, че поне нещичко съм разбрал.
  Очудвам се кои сте вие(ние) , дето ще кажете на хората истината.
  Коя истина и кои хора не я знаят???
  Колко хора се интересуват от нея и още повече ще се впечатлят…..
  На Вас действително не ави в иска да е така, но не виждам какво може повече да се направи, всъщност нищо не се е направило….
  Кога се очаква да разберет че Мочите и Альочите са на държавата , а тя е в ръцете на комунистите.
  Нито държавата ще премахме съветските сурогати, нито “хората” искат, но дори и да искат, с искане комунист не може да бъде впечатлен.
  Как пък нито един не се впечатли от впечатляващия факт, към който не може да настъпи обрат- Комунистическа България е непоправимо творение на комунистческото умопомрачение.

 35. Kogato dqrjavata (to ima li izob6to takava?!) ne si vqr6i rabotata, trjabva drugi da ja svqr6at.
  Ako njama6e hora, koito pluvat sre6tu te4enieto, 4ove4estvoto 6te6e o6te da e v kamennata era.

 36. Дей ги тия хора,които пътуват срещу течението,я ги покажате…, ето едно течение срещу окупаторското умопомрачение-може ли да изброите колко хора познавате,които пътуват срешу светлинното течение ,показано на снимката горе вдясно…
  Хиляди,стотици хялди….моля,моля….

 37. S teb maj si govorim na razli4ni ezici.
  Nikqde ne sqm tvqrdjal/a, 4e pluva6tite sre6tu te4enieto sa mnozinstvo, naprotiv – te vinagi sa malcinstvo.
  Ivo Indjev e takqv i blagodarenie na nego se otvoriha o4ite na mnogo hora za istori4eskite lqji, naprimer moite, a pokraj men na o6te 50 du6i pokraj men.
  Ostaní si sqs zdrave v 6tatite i prodqljavay da se vajka6, 6tom taka ti haresva.

 38. Ами възможно е и да имаме разминаване в езиците,всеки греши,само се чудя как от толкоз привърженици на Иво Инджев,никой не се впечатлява от поставената от него фотография,освен моя досадна милост.
  Тя е поставена със дълбок умисъл,но кой мисли дълбоко тук,пък и извън тук.
  Снимаката е диганозата на България и Българското население.Нали знаете драга Симпатизантке какво е твоа диагноза,засега тя не може да бъде дадена на друг народ освен българския.
  Това е народ-…….,айде тоз път да не газвам тчоно,казвал съм го,но несъмнено е народ с комунистическо-руски хобот.
  Сладникаво-мухлясъл като миналогодишен компот.Живее като робо-скот!

  Само бездушевен народ може да живее под такъв небосвод.За българчето Русията е точно като Господ! Не може да се даде отвод на този народ!

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.