Руският гръцки проект за българска сметка

За руския гръцки проект от времето на Османската империя като инструмент на руското влияние на Балканите за сметка на българското етническо мнозинство читателите е ставало дума и друг път в ivo.bg. Тази тема е засегната и в “Течна дружба 3. Хибридните войни на Русия срещу България и българите през вековете”. Тук читателят може да научи повече от историка Янко Гочев, който има съществен принос като експерт за написването на книгата.

ЗАЩО РУСИЯ НЕ ОСВОБОДИ БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1833Г.?

Десетилетия наред в българската историография доминират манипулации и лъжите на тема руско-турските войни през XVIII – XIX век и отражението им върху съдбата на българския народ.
Тук особено пагубна е ролята на историците русофили, които паралелно с насаждане на робския статут, поведение и дори манталитет на българите, умишлено и целенасочено тровят българското национално достойнство с мита за освободителната мисия на Русия на Балканите.
От десетилетия те следват една и съща схема на обяснение на тези важни събития.
Тя включва облагородяване на руската имперска балканска политика през XVIII – XIX век, като й се придават някакви българофилски ангажименти и освободителни цели.
Българската историография и до днес не е дала обяснение на случилото се през 1833г., защото в тази важна за Източния въпрос година, в една изключително благоприятна международна обстановка, България не само не е освободена, но и е осъществен  от западната ни съседка Сърбия първият грабеж на изконни български земи.
Преди да разгледаме конкретно събитията от 1833г. и отражението им върху българския народ, е необходимо да изясним отново някои фундаментални принципи относно  руската политика по Източния въпрос.
През XVIII – XIX век Русия води поредица от войни против Османската империя на Балканите, включително на българска територия. Целите на Русия в тези войни са изцяло имперски и завоевателни. Възприемайки себе си за наследник на Византия, тя се мъчи да заграби “византийското наследство”на османска територия – Проливите и Цариград. Българските земи са в непосредствена близост до тях. Затова твърде рано те стават обект на височайшия императорски интерес в Петербург.
Първият израз на активната настъпателна руска политика по Източния въпрос са двете войни на императрица Екатерина Велика (1768-1774 и 1787-1791). В резултат на военните си победи в тези войни Русия реализира редица териториални и стратегически предимства, най-важното от което е извоюваното й по договора от село Кючук Кайнарджа (21.07.1774) право да покровителства балканските православни християни.

Руската императрица Екатерина Велика

В българската историография обикновено значението на тази придобивка за нас българите се тълкува в смисъл, че едва ли не от тук нататък българите са се сдобили със свой истински покровител и защитник. Фактите обаче говорят за друго. Това свое право Русия разбира по специфичен начин. “Северната Византия” счита, че на първо място трябва да се защитават православните гърци. Тук е необходимо да се направи важно уточнение.
В тази епоха етононимът “гърци” има далече по-широко значение и тъкмо в имперската практика на Русия, а и на Османска Турция съгласно действащата в
нея система на милетите православен християнин векове наред е синоним на “грък.”
По този въпрос воюващите по между си български “освободител” Русия и политическият български поробител Османска империя действат в пълно единство.
Следователно след 1774г. не българите като част от православната християнска общност в Османската империя, а преди всичко гърците стават обект на руското имперско покровителство. Аргумент в подкрепа на тази теза е обстоятелството, че докато Екатерина Велика води войните си срещу османския султан нейните емисари успяват да изселят по различен начин над 500 000 българи.(1)
В хода на войните си против султана руските императори създават всевъзможни имперски проекти за решаването на Източния въпрос. Един от тях е т. нар. “Гръцки проект” от 1782г. Той е много показателен за целите на Русия на Балканите и респективно. за отношението й към българите.
По “гръцкия проект” въобще не се предвижда възстановяване на българската държава и освобождение на българския народ, а напротив възстановяване на Византия за наша сметка т.е. чрез погърчване на българите и даже разделяне на земите им. Проектът на Екатерина Велика предвижда възстановяване на Византия, която трябва да обхваща Цариград, Северна Гърция и цяла България (Мизия, Тракия и Македония).  Замислено е възстановената Византия да се управлява от внука на императрицата Константин Павлович, кръстен на последния византийски император от династията на Палеолозите. Освен това Русия трябва да заграби черноморското крайбрежие до р. Днестър. Екатерина Велика предвижда и създаването и на царство Дакия от Влашко, Молдова и Бесарабия.
Даки по това време северно от р. Дунав няма, но Екатерина Велика в типично имперски дух ги “създава”, защото е опасно в тези земи да има много българи в земите, разположени на подстъпите на Цариград и Проливите.


Руска карта на “гръцкия проект” на Екатерина Велика, според който се възстановява Византия за сметка на българските земи

“Гръцкия проект” не се осъществява, поради отхвърлянето му от австрийския император Йосиф II, но той е много показателен за имперската антибългарска същност на руската политика по Източния въпрос и в частност към нас българите.
Императрица Екатерина умира през 1796г. без да успее да реализира “гръцкия проект.”
Синът й Николай I се заема с дръзкото начинание. Дошъл на власт през 1825г.
той смята да реши окончателно в своя полза Източния въпрос чрез разрушаване на Османската империя. Заради консервативната му вътрешна и завоевателна външна политика в името на защитата на “стария ред”, включително чрез войни император Николай I става известен като “жандарма
на Европа”. “Контрареволюционната” стратегия на новия руски император обаче не му пречи да поддържа гръцката революция и това е факт, който заслужава своето обяснение.
Император Николай I продължава агресивния курс спрямо Османската империя.
За него решаването на Източния въпрос основна външнополитическа задача. Управлението му съвпада с периода в развитието на Източния въпрос, когато Русия безпроблемно доминира спрямо западните държави.


Руският император Николай I

Войната, която император Николай I води от 1828-1829г. окончателно трябва да реши Източния въпрос в полза на Русия. Това е война за защита на гръцката кауза, а не за освобождение на България. Намесата на Русия на Балканите в полза на гърците е завършващ етап от националноосвободителната война на гръцкия народ (1821-1829).
“Гръцката завера” започва с похода в долнодунавските княжества през 1821г. на
генерал-майора на руска служба, адютант на руския император  Александър Константинович Ипсилантис (1792-1828). Той произхожда от знатен фанариотски род, чийто корени назад във времето се отнасят към епохата на Комнините.
Този род се преселва от Трапезунд в Константинопол през XV век и дава няколко владетели на Влашко и Молдова.


Фанариотът Александър Константинович Ипсилантис

Неговият поход довежда до въстание, което прераства в широкомащабен антиосмански бунт в континентална Гърция. Гръцката революция обслужва не само чисто националните гръцки цели (освобождение на гръцкия народ и възстановяване на държавата му), но и имперските цели на Русия по Източния въпрос. Гърците са средството, чрез което император Николай I решава да руши Османска Турция и да използва за реализацията на своите имперски интереси – завземането на Цариград и на Проливите.
Няма да се спираме на успешния ход на войната от 1828-1829г., в която Русия действа в съюз с Англия и Франция, а само ще посочим мястото на българите в нея, резултатите от войната и отражението им върху съдбата на българския народ.
По време на войната от 1828 – 1829г. Русия използва българите и експлоатира за своите имперски цели техния стремеж за свобода. Българите са само ресурс за обслужване на руската имперска политика без да им се предоставят никакви гаранции за тяхното освобождение.
Тези съображения, принципи и мотиви на руската политика остават неясни за българите и особено за водачите му по това време. Те не знаят, че подкрепата на гръцката кауза изключва руска закрила за тях. Докато българите се включват във войната на страната на Русия като доброволци, руските императорски войски разоряват техните земи, особено в Североизточна България, където се водят главните сражения в тази война.
За пореден път Добруджа става бойно поле. Повтаря се картината от предните войни. Българските села са опустошавани, разграбвани и опустошавани от воюващите армии. Въпреки това българите активно подпомагат руските войски. Помощта е чрез материални средства храна, добитък и др. необходимо, но също и
с разузнавателни сведения.
На 14.09.1829г. разгромената по вода и суша Османска империя, е принудена да подпише Одринския мирен договор.
В него няма нито дума за България и българите. Русия решава свои въпроси.
Тя заграбва източното крайбрежие на Черно море и делата на р. Дунав и придобива право на окупация на Молдова и голяма част от Влашко, докато Турция не плати контрибуция. Освен това Русия помага на своя съюзник Сърбия, която получава автономия. От Одринския мирен договор най-много печели Гърция, която става независима, макар в орязани граници – Пелопонес и земите, южно от Епир и Тесалия и Цикладските о-ви.
Одринският мирен договор от 1829г. не променя с нищо статута на българите.
Те са единствените от балканските народи, които нищо не получават в  замяна на своите действия в помощ на руската армия през войната. Не е отчетен въобще приносът им за руските военни успехи. От всички балкански народи са пренебрегнати и даже забравени. За бъгарите дори не се споменава в договора.
В това отношение съдбата на българския народ по Одринския мир е най-злополучна спрямо тази на останалите балкански народи.
По Одринския мир от 1829г. България по волята на Русия остава пак под пряка османска власт. Частична промяна има за Силистра, която остава под руска окупация до пълното прилагане на договора. Русия си присвоява този български град, който чак до 1836г. е руско владение.
Антибългаризмът като принцип в руската политика спрямо българските освободителни движения се изразява и в последвалите репресивни действия спрямо капитан Георги Мамарчев.
Опитът му да подготви въстание за истинско освобождение на България е осуетен, а той самият – арестуван по заповед на руския генерал Дибич. Смелият български капитан е разследван и известно време лежи в затвора в Букурещ. Отрядът му пък е разпуснат. Разоръжени са всички български доброволчески отряди.


Капитан Георги Мамарчев

Всъщност става дума не за някакво моментно настроение в императорския двор, прищявка на императора или пък съобразяване с подписания мир, а за израз на постоянен антибългаризъм в руската политика на Балканите.
Войната не се води в полза на българите, а в полза на гърците. Те са привилегированият народ, който по византийска линия сред балканските народи подлежи на първо и истинско освобождение от Северната Византия (Русия).
Освобождението на гърците от своя страна не предвижда свобода и за българския народ.
В духа на “Мегали идеята” решаването на гръцкия въпрос означава решаване и на българския въпрос, но в смисъл на асимилиране и погърчване на българите.
Този процес вече тече усилено в дунавските княжеството, където средството за реализацията му са управляващите там фанариоти. От Цариград в подобна насока работят фанариотите от Патриаршията – духовния поробител на българите. Поради идейната обвързаност на Русия с Византия северната империя е силно ангажирана с византийската кауза. Тъкмо поради това руският император дава свобода на фанариотите, но не и на българите.
Руската политика не предвижда политическо освобождение на българите. Този извод се потвърждава и от преселническата политика на Русия.
Войната от 1828-1829г. предизвиква сложни етнодемографски процеси на територията на българския североизток. В размирното и несигурно следвоенно време на реставрация на турската власт, което става с одобрението на Русия “освободителката” организира поредното преселение на българското населението.
След войната Русия организира най-голямото преселение на българи. Член 13 от Одринския мир дава на Русия възможност да организира преселението. Този член дава 18-месечен срок на желаещите българи да продадат имотите си и да се изселят. (2)
Въз основа на този член Русия законно си издейства правото да преселва българи османски поданици. 18-те месеца по Одринският мир не са спазени. Фактически преселение има чак до 1835г., макар че интензивността на преселническият поток започва рязко да спада.
За големия брой преселници може да се съди само по един факт. През април 1830г. в Айтоското поле се събират около 100 000 българи, подготвящи се за изселване.(3)
В някои по-нови изследвания само от Югоизточна България по това време се изселват до 130 000 българи. (4)
Тази цифра е най-разпространената в повечето изследвания. Според други сведения само от Тракия са 100 000 души. Иван Селимински, който е свидетел на събитията и сам със семейството си е преселник посочва цифрата от 40 000 преселили се семейства. (5)
Също според Иван Селимински “половината българско население на Тракия между Одрин,Стара Загора, Балкана и морето и това от Източна България,между Варна,Силистра, Исакча и морето се изсели,поради което тези области опустяха.”(6)
Това е косвено сведение, което все пак дава известна представа за големите мащаби на преселението. Според пресмятанията на етнолози демографи възрожденското българско семейство отглежда средно по 5-6 деца. Според тези критерии, ако приемем за достоверни сведенията на Иван Селимински излиза , че преселниците са над 200 000 души.Това са живите руски трофеи от войната. Тъкмо в хода на тази преселническа вълна възникват големите български колонии в Бесарабия.
В заключение могат да се направят няколко основни извода. Войната от 1828-1829г. е едно трагично събитие в българската история. Посрещната е с толкова много надежди от българите, които наивно вярват, че “дядо Иван” идва да ги освобождава. След края й обаче те са обхванати от униние и покруса. Единствени от балканските народи българите нищо не получават. “Освободителката” Русия узаконява турската власт над тях. Български патриоти като капитан. Г. Мамарчев, Бойчо войвода и други, които се опитват сами да предприемат освободителни действия са репресирани от руската власт.
За пръв път става ясно, че има разминаване между руската балканска стратегия и българското освободително движение.
Последиците от войната за българите са по-скоро отрицателни. Българите дават жертви не само във военните действия, в които те се включват на руска страна, а и от разорението на плодородните им земи, в което участват както турски, ака и руски войски. Десетилетия са необходими за икономическото възстановяване на разорените територии. Това важи особено за Добруджа, която е активно въвлечена като територия във войната.
Но най-тежка с оглед българските интереси последица от тази война е организираното от Русия след нея преселение на българите. “Дядо Иван ” не освобождава, а обезбългарява цели български села и градове. Фактически Русия прочиства от българи територията от дунавската делта на север до Одринско на юг. Това е най-прекият път към Цариград и Проливите по суша. Явно Русия принудително разрежда българския етнически елемент в този коридор, за да бъде по-лесно осъществим натиска й на юг към Проливите при една евентуална следваща военна кампания.
Освободила Гърция след войната от 1828-1829г. Русия “замразява” българския въпрос.
След 1828-1829г. руският император Николай I се връща към линията на поддържане на съюза и приятелството с османския султан. Туркофилската руска политика е факт и в определени периоди, както след 1829г. е доминираща.
Тази линия е разработена в началото на XIX век при императорите Александър I (1801-1825) и Николай I (1825-1855).
Точно при тях се ражда идеята за превръщането на Османската империя в руски протекторат.
В една записка от 12.02. 1830г. на външния министър на Русия – граф Неселроде, адресирана до великия княз Константин се казва следното: “… по мнението на императора Турция, която отсега нататък (след войната 1828-1829г. – б. м.) може да съществува само под покровителството на Русия, като изпълнява само нейните желания, по-добре отговаря на нашите политически и търговски интереси, отколкото всяка друга комбинация, която би ни накарала или твърде много да разширим нашите владения със завоевания, или да заменим Османската империя с държава, която не би закъсняла да стане наш съюзник по сила, цивилизация, индустрия и богатство…” (7)


Граф Карл Неселроде

Египетска криза от 1832-1840г. позволява на Русия да осъществи на практика тези свои идеи.
Кризата започва с въстанието на египетския турски васал Мехмед Али срещу султана. То води до първата турско-египетска война от 1831-1833г. През май 1832г. синът на Мехмед Али Ибрахим паша завладява Сирия. Османският султан Махмуд II обаче отхввърля претенциите на египетския си васал да владее Сирия. Тогава, ползвайки се с подкрепата на Англия и Франция Мехмед Али решава да продължи военните действия срещу Портата.


Египетският турски васал Мехмед Али

Успешното настъпление на египетските войски в Мала Азия поставя под въпрос целостта на империята. Възниква запалаха дори от падане на османската столица Цариград под ударите на египетските войски. Към Проливите се насочва и египетският флот.
Султан Махмуд II моли великите сили за подкрепа. Единствено Русия обаче реагира и се намесва. И това не е случайно. Падането на Цариград означава пряк удар върху нейните интереси по Източния въпрос. Освен това египетският управник Мехмед Али се счита за бунтовник и приятел на европейските революции, чиито успехи “жандармът” Николай I не може да допусне.
Затова руският император изпраща към Босфора част от своя черноморски флот
7 фрегати и 5 броненосеца начело с генерал Николай Муравиев. Цял 30-хиляден  руски експедиционен корпус начело с генерал граф Алексей Орлов дебаркира близо до Цариград. През април 1833г. руските войски създават плацдарм на север от османската столица Цариград.
Така с руска военна демонстрация по суша и море Цариград е спасен, и престолът на султан  Махмуд II – запазен. През май 1833г. с посредничеството на великите сили започват преговори и Мехмед Али е обявен за наместник на Сирия и Адана.
След уреждането на проблема руският император Николай I изпраща в Цариград своя приближен граф Алексей Орлов (1786-1861)със заповед да поиска от султана справедлива цена за оказаната услуга.


Граф Алексей Орлов

Граф Ал. Орлов става извънреден и пълномощен посланик на Русия при султана. Той носи проект за договор с империята, чийто текст е изготвен в Петербург предварително и е лично одобрен от руския император. Граф Ал. Орлов влиза в Цариград със своята бляскава свита, смайва турците с приемите си, раздава обилно бакшиши. Тази тактика улеснява мисията му.
Преговорите, доколкото ги има, по признание на руския дипломат Ф. Брунов се водят в пълна секретност и завършват много бързо. Граф Ал. Орлов постига своето. Той успява да издейства много изгодния за Русия договор от Ункяр Искелеси от 26.06/ 8.07. 1833г. Договорът носи името си от мястото на подписването му – селището Ункяр Искелеси край Цариград.
Според член 1 на договора от Ункяр Искелеси между Русия и Турция се сключва отбранителен съюз за “вечни времена.”  По чл. 2 всички договори между двете империи остават в сила, т.е. руският самодържец Николай I  извоюва признаването от султана на всички придобивки за Русия от времето на своите предшественици Петър Велики (1682-1725), Екатерина Велика (1762-1796) и Александър I (1801-1825).
Важен е чл. 3 от договора, с поред който “ако е угодно Богу, руският император се задължава да даде на султана материална и морална помощ за запазването на независимостта й.”
Император Николай I  тържествено обещава да достави всички сухопътни и морски сили, които поиска Турция. Срещу “материална (военна) помощ” в отделен секретен протокол Турция обещава да затвори Дарданелите за чужди военни кораби, с изключение на руските. Така договорът осигурява на Русия защитата на Черно море от чужда военна заплаха.
Събитията от 1833г. разкриват истинските намерения на Русия по Източния въпрос. Те доказват по категоричен начин, че за нея цел № 1 е овладяването на Цариград и Проливите. Заплахата за тях и възможността от появата на един силен неин съсед като Мехмед Али водят до десанта на руски войски на Бoсфора.
Така Русия елиминира веднъж завинаги претенциите му към Проливите и Цариград – “византийското наследство”, което Русия счита векове наред за свое.
Специалният интерес на император Николай  I към Цариград и Проливите се потвърждава от факта, че по негови указания по време на престоя на руската ескадра в Босфора група офицери извършват шпионска дейност и тайно изготвят  карта на укрепената част на Проливите, която днес се съхранява в хранилищата на Дуржавния исторически музей. Това е истински паметник на картографското изкуство. Картата е изработена за три месеца и е важен военностратегически документ. Тя е много подробна. На нея са нанесени релефът на местността, пътищата, сградите, хидротехническите съоръжения, дълбочината на морето в района на Проливите, посоката на теченията и даже характера на морското дъно. Описани са и са локализирани турските крепостни съоръжения и артилерийските батареи, прикриващи Проливите с посочване на обсега на артилерийския обстрел, количеството на оръдията и качеството на снарядите. Картата, изготвена за нуждите на планирането на бъдещата руска атака на Проливите и Цариград е подписана от нейните автори – бъдещият вицеадмирал Владимир Корнилов (1806-1854) и лейтенант Ефим Путятин (1804-1883), чийто труд е възнагрден с високи руски ордени.
Събитията от 1833г. потвърждават,  че руската източна политика има чисто имперски цели и се определя в зависимост от тях, а не толкова от чувствата
на състрадание към поробените от турците християни. Въобще делото за “освобождението ” на християните и славяните в Османската империя не е първа грижа на Русия. Това дело е подчинен елемент в политиката й, чиято вечна цел е завземането на Цариград и Проливите.
С Ункярискелесийския договор от 1833г. Русия сама нанася силен удар върху авторитета си на покровител на балканските християни. Вместо с един удар да унищожи разклатената Османска империя и освободи робите християни, Русия захвърля маската на техен освободител и покровител. Запазва Османската империя, но й налага свой протекторат, като без война почти докосва вековната си цел по Източния въпрос.
Затова с основание Ункярискелесийския договор от 1833г. се счита за кулминация на руското влияние по Източния въпрос, своеобразен връх в руската балканска политика и безспорен триумф на руската дипломация от периода на управлението на император Николай I.
В знак на благодарност за руската помощ султан Махмуд II нарежда на азисткия бряг на Босфора да бъде издигнат паметник, който да увековечи за историята събитията от 1833г.  Куриозът е, че въпреки последващите руско-турски разногласия и дори войни паметникът не е бил разрушение. Остава да съществува като символ на “вечната” руско-турска дружба, както е било изписано по волята на султана на неговия текст. Турците наричат паметника “Москов – таш”, т.е. “Московски камък”.


Литография на руския паметник на Босфора от 1833г.
Държавен исторически музей

Пак във връзка със събитията от лятото на 1833г., довели до подписването на историческия за двете империи Ункярискелесийски договор са били изсечени и специални медали, с които са наградени участниците в руската Босфорската експедиция, спасила Османската империя.


Медалът в чест на руската Босфорска експедиция от 1833г.

Подписването на Ункярискелесийския договор обаче не остава без последици.
За Европа стават ясни целите на руския император в Източния въпрос.
“Петербургският кабинет фактически правеше Турция свой слуга, а Черно море – руско езеро, слугата пази входа на това езеро от възможните врагове на Русия, без да пречи обаче на самата нея да излиза от там и да прехвърля своите кораби и своите войници в Средиземно море.” (8)
Осъзнали заплахата за своите интереси, западните държави повеждат последователна дипломатическа борба за отмяна на руския протекторат над Османска Турция от 1833г. И постигат своето чрез решенията на Лондонската конвенция за Проливите от 1841г.
От всичко изложено за събитията от 1833г. става ясно, че Русия в открилата се благоприятна възможност не само не освобождава България, а напротив, брани турското статукво и даже става гарант за опазване на  териториалната цялост на Османската империя. Вместо освободител на българския народ, Русия се изявява като съюзник на българския поробител турския султан.
Тази истина за антибългарския курс на руската политика личи и по отношение на освободителните движения на българите в западните български земи. Тяхната съдба се оказва отново зависима от Русия и по-точно от нейната подкрепа за изграждането на автономията на Сърбия, което на свой ред води до поробването
на българите в Тимошко през 1833г.
По волята на Русия Сърбия остава неутрална в Руско – турската война от 1828-1829г.
Сръбският княз Милош Обренович предлага на Николай I сръбско участие срещу заграбване на българските градове Ниш и Видин. Руският император обаче отказва, но не защото е благосклонен към българите. Той счита, че едно ново сръбско въстание ще постави въпроса за разширяване на сръбската автономия в посока към независимост, което още не е в интерес на Русия. Освен това император Николай I няма доверие на своя съюзник княз Милош и не желае да укрепва властта му, издействайки териториални придобивки за неговата страна.


Сръбският княз Милош Обренович

Сръбският въпрос вече е международен и Русия изцяло контролира неговото развитие. Типично в имперски дух Русия решава да укрепи своето влияние в Сърбия за сметка на българите.
Чл. 6 от Одринският мир от 1829г. задължава Османската империя да даде пълна автономия на Сърбия и да й върне 6 нахии (окръга), освободени от турска власт по време на Първото сръбско въстание, но невключени в Сърбия след 1815г.
През 1830г. султанът издава Хатишериф, с  който признава сръбската автономия. Милош Обренович става наследствен княз, а васалната на султана държава Сърбия минава под протекцията на Русия.
Руското влияние в Сърбия след войната се засилва. Император Николай I си затваря очите и не спазва принципа на единството на православието тогава, когато му е изгодно. През 1832г. той не протестира срещу  отделянето на сръбската църква като независима от Патриаршията в Цариград.
През април 1833г. българите от Северозападна България въстават  и освобождават 6 околии. Княз Милош Обренович, който подпомага бунта им, се възползва умело от ситуацията и с руска подкрепа се опитва да заграби българските земи.
Княз Милош Обренович добре разбира, че пътя за сръбското разширение на изток за сметка на българите минава през Петербург.
Затова иска от Русия присъединяването на българските околии. Султанът възразява с мотив, че земите са населени с българи, т.е. сръбските претенции от етническа гледна точка са неоснователни. Дебело трябва да се посочи, че сръбските амбиции за заграбване на тези околиии не са оправдани и от историчеака гледна точка. Факт е, че районът на Тимошко никога не е било част от първата сръбска държава Рашка.
Етническите и историческите фактори обаче нямат стойност за Русия тогава, когато те са в полза на бъларския народ.
По въпроса за граничните околии Русия се застъпва за Сърбия, защото се стреми да отслаби Османската империя и да засили Сърбия като преграда срещу австрийския натиск на юг към Солун.  Русия желае Сърбия да получи Тимошко и по стратегически  причини, защото това е единственият район, през който руските войски от територията на Влашко могат пряко да нахлуят на сръбска земя.
Руският емисар Коцебу е изпратен като председател на смесената сръбско-турска комисия за определяне на новата граница. Той прави всички възможно, за да удовлетвори сръбските претенции в ущърб на българите. С руска помощ и подкуп княз Милош Обренович постига целите си.
Иван Милчев в малко познатия дори на специалисти труд от 1917г. “Сръбските ламтежи за българските земи” описва как Сърбия по това време се е разширила
с руска помощ:
“Руските комисари бяха хора млади, талантливи, просветени и с прилични маниери; те скоро усвоиха сръбски и говореха на този език с необикновена лекост. Начело на турската комисия, като началник строеше човек груб, жаден за всякакви удоволствия, който подкупен от Милош, се съгласяваше на всичко. В това време, докато руските комисари обикаляха гори и планини, за да определят границите на страната, Хаджи Киян, така наричаха началника на турската комисия, стоеше в удобната си стая и пушеше наргиле, като не си даваше нито грижа, нито труд да запази някой и друг километър от земята на падишаха, която беше толкова много обширна. Младите руски офицери, напротив, взеха работата присърце, скоро преодоляха всички трудности и за Сърбия се взе възможно по-голямо пространство земя, макар и на някои места населението да се съпротивляваше с оръжие в ръка срещу минаването на комисарите.” (9)
Султан Махмуд II на 26.10./7.11. 1833г. издава Хатишериф, с който отстъпва шестте спорни нахии на Сърбия. Това са Неготинска, Тимошка, Зайчарска, Гургусовацка (днес Княжевацка), Крушевацка и Алексинацка околия. За тях дори хърватският учен Стефан Веркович признава, че са населени с 200 000 души, говорещи чисто български език.


Белградският пашалък със Шумадия и анексираните от Сърбия български земи през 1833г.

Сърбия увеличава територията си от 24 400 кв. км. на 37 740 кв. км. , или се разраства с цели 13 300 кв. км. (10) За пръв път в своята история тя достига до р. Тимок.
Това е първият открит сръбски грабеж през XIX век на български земи. И тази схема на разширение на Сърбия за сметка на България с помощта на Русия ще бъде прилагана отново и отново и в следващите епохи.
В заключение можем да обобщим, че въпреки благоприятните условия българското освобождение в 1833г. не се състои. Основната причина за това е външнополитическа. Българското освобождение през 1833г. не се случва не толкова поради незрялостта на възрожденското ни общество, колкото поради нежелание на Русия реално да помогне на българите.
Ангажиран със своите имперски проекти и войни, руският император Николай I продължава антибългарския курс на своите предшественици на престола, брани турското статукво, дори тогава когато е разклатено, както в случая с египетската криза, и укрепва своето влияние в балканските държави по изпитаната имперска рецепта чрез раздаване на български земи на съседите ни.

 
Янко Гочев, историк

Бележки:

1. Гочев Я. “Руската империя срещу България”, ч. 1, С. 2006г., с.44;
2. Вж. Занетов Г. “Българските колонии в Русия”, с. 878; Проф. Генов Г., “Международни актове и договори, засягащи България”. С. 1940г., с.83;
3. Табаков Ст., “История на град Сливен”, С. 1986г., с.145-146;
4. История на България, т.1, БАН, С.1961г., с.328;
5. Селимински Ив. “Политиката на Русия и панславизма”- В : “Библиотека д-р Иван Селимински”, с. 5, 1930г;
6. Пак там;
7.  Раковски Кр. “Русия на изток…”, с. 147
8. “Авантюрите на руския царизъм”, с. 231
9. Милчев Иван. С. 1917г., “Сръбските ламтежи за българските земи “, с. 14;
10. Чилингиров С. “Поморавия по сръбски свидетелства”, Скопие, 1942г. с. 20;

31 мнения за “Руският гръцки проект за българска сметка”

 1. Четете хора! За да станете Българи! И помнете: Истината е Свята, Свободата е Мила!

 2. МНОГО ДОБРА СТАТИЯ ИВО УРОК ПО ИСТИНСКАТА ИСТОРИЯ . АКО МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ И ЕДИН УРОК ОТ ПЕРИОДА НА СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ С Източна Румелия КОГАТО РУСИА Е ПРОТИВ .
  ==================
  НО ТОЗИ Капитан Георги Мамарчев Е БИЛ С РУСКО ГРАЖДАНСТВО И СЕ Е БИЛ ЗА РУСИЯ През 1812 г. участва в Отечествената война на Русия срещу нашествието на Наполеон. https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%B2

 3. Статията директно в учебниците по история на България????

 4. “В тази епоха етононимът “гърци” има далече по-широко значение и тъкмо в имперската практика на Русия, а и на Османска Турция съгласно действащата в
  нея система на милетите православен християнин векове наред е синоним на “грък.”- край на цитата.

  Не беше ли “рум-миллет”, т.е. ромейски народ? За “грък-миллет” не съм чувал.

 5. Респектиращо изследване, но кога основните факти и изводи в него ще влязат в учебниците по история, където необезпокоявани добруват и благуват постановки от времето на Мако, Дако, Пеко, Тако, Пръмо, Цола, Тано, Цоло и пр.?
  Но-добра новина! УКРАЙНА тегли пръта на куртизанките от двора на Путинайкин- жэрар дэпардье, олывэр стоун, сепан сегалович и эмыр костурыца! Никакви филми и визити на тези глобални рубладжии!
  Това в Украйна, която не е член на ЕС и НАТО! Апропо, кога ще дочакаме поредния концерт на йосыф давыдавич кобзон и любэ в евроатлатническа България?

 6. Г-н Инджев,

  Поздравления за това, че публикувате този текст!
  Поздравления, разбира се и за автора г-н Янко Гочев!
  Този текст в съкратен вид трябва да влезе като урок в учебницете по История на България за гимназиалния курс, а трите тома на Янко Гочев трябва да се изучават в Историческите факултети!

  Стига руски фалшификации на българската история!

 7. Подобен текст скоро няма да влезе в българските учебници по история, защото те се пишеха, а и още продължават да се пишат от агенти на ДС. Преди няколко години секретарят на комисията по досиетата в едно интервю заяви, че 90% от преподавателите в ИФ на СУ са с картончета. За БАН да не говорим. И въпреки информацията за отделни лица, българските медии продължават като мечки да ги разхождат нагоре-надолу, за да объркват и без това обърканите хорица. Темата за истинността на българската история сякаш е табу по–точно срамна болест.

 8. @ Петрова
  Напълно споделям позицията ви и бих допълнил само че, мимикрията на основното университетско тяло в зависимост от конкретна политическа конюктура успя и дори доразви антибългарската конкретика. Завоалирани само с високопарни пробългарски заглавия в профи стил, а самото съдържание ни изпраща в съвсем различна разводнена или услужливо пропуснати факти материя. Те са там в учебните заведения и достойно защитават петоколоничество и ковертираният мек прочит на двойното робство както в исторически така също и в икономически план. Това което не успяха КГБ да потопят в народно забравяне и изкривен образ на демокрация, останалите инструменти в това число и университетския елит напълно покриха тези празнини. Малцината борещи се за Европейските ценностно развитие и имплантирането му в основите на държавата срещат все повече съпротива но благодарения на Г-н Инджев, дори с една негова стати успява да зачеркне 100 годишен антибългарски труд на същите чуждо-поклоници и също така това е достойно словестно оръжие за противоборство с изкривения модел.

 9. Благодаря на Янко Гочев за добрия и изключително необходим текст!
  Честит рожден ден! – на патерици.

 10. Ако всички ежедневно четящи този блог споделим текста с приятелите си, можем мъничко да помогнем на много хора, преди да влезе в учебниците…

 11. Г-жа Петрова,действително такъв текст не може да влезе в учебниците помисътория,но съвсем не че учебниците се пишат “от агенти на ДС”,аче се пишат от комунистическата централа,където има много млади комунистически и прпруски следи,които са били далче от от ДС.Все пак минаха 26 години от закриването на тази служба към МВР.

 12. Поредното доказателство, че
  СВОБОДАТА ИСКА ЕКЗАРХ – НЕ ЩЕ КАРАДЖАТА!
  А за по-радикално настроените –
  ПЪРВО ЕКЗАРХ, ПОСЛЕ КАРАДЖАТА.

 13. Ето защо гледат с добро око на гърците:Една крачка дели руските князе от идеята да управляват Православната империя и тя е направена с брака на ИванIII и племенницата на последния византийски император-Зоя Палеологина.Заедно с нея в Русия идва византийския импрски дух. Москва в съзнанито на съвременниците е “третият Рим и четвърти няма да има.Пътищата на Римската църква на Изток са окончателно затворени”Така че тук ние не сме били важни ,останали сме като източен въпрос,докато империите се разберат помежду си

 14. PANAMERICAN, КОЙ е “закрил” службите преди 26 години?!?!?..
  Ти явно не си бил в НРБ през тези 26 години, щом го твърдиш!
  Сега имаме разни “движения” туПофили , които заместват всички предишни тоталитарни “организации”. Като започнеш още от т.нар “чавдарчета и пионерчета”, които сега битуват ,като малолетни КОНТРАпротестъри с ОБРЪЧгархско заплащане, та преминеш през “библиотекарските институти”, …… и накрая достигнеш до водещите офицери и началници на ДС, които съставят цялата ОБРЪЧгархия и “партии” в НРБ и днес. Това е наследственоТО продължение на ТОТАЛитарният бандитизъм на БКП , без прекъсване от 70 години,а и още 30 години преди това , като все още безвластна коминтерновска банда…..

 15. Към Тодор Тодоров:

  Не знам за ядрени бойни глави – бил съм обикновен войник и не съм имал достъп до такива страховити тайни, но за урановите мини, като една от причините Сталин да пожела да окупира България НА ВСЯКА ЦЕНА, няма съмнение. Това е още една тома, по която страхливо се мълчи и до днес. Например остава неизвестно колко осъдени на смърт българи са били пращани в урановите мини по съветски образец за изпълнение на смъртното наказание и за обслужване на съветската ядрена програма.
  По тайните ни ще ни познаете- щом е нещо важно за СССР, тук е табу и до днес.Видно е и от най-видния, най-свидния тотем на комунизма, МОЧА. За него откровено заплашват “да се стрелят” с нас шефове на Петата колона, като Николай Малинов, който заяви това в едно пряко телевизионно включване. За петолъчката, статуите на Ленин и Димитров и т.н. не се “стреляха” с нас, но за МОЧА са готови на всичко. Защото така са ги инструктирали.

 16. @ Иво Инджев,Тодор Тодоров

  В Ямбол, Телиш, Симитли-покрай ракетите СС-20 се е намирало нещо подобно. Много факти говорят за това.

 17. В с. Пищигово имаше наши ракетни воиски.Мои познати служиха там и ходеха на стрелби в СССР.Поделението е било в бункери под земята.Стрелбите са били на полигони в степите на Казахстан.Минавали са покрай Байконур.Изтрелвали са ракети.

 18. До Анонимника в 10.18 мин.

  Успокойте топката драги Анонимно,нещата са прости,но прикрити.

  Службите в МВР,към което спадаще и ДС претърпяха големи структурни промени,обърнете внимание-структурни !!!

  Второ,цялата държава,МВР,МНО,Следствие,Прокуратура,Съд и вс. институции прекратиха т,нар. “строителство на комунизма”.

  По тази причина,бяха закрити няколко управления на ДС и самостоятелни отдели.
  Първо Главно Упр. беше извадено от състава на МВР и му беше дадено друго название.
  Второ Главно също.
  Трето управление отиде в структурите на МО
  Пето управление(УБО) също беше извадено от състава на МВР.

  Шесто управления беше закрито,Седмо(иконимическо ),също.

  Кой направи всичко това-ами как кой,комунистите,кой друг можеше да прави трнасформации на комунистическата държава,освен самите комунисти.

  Те си останаха и началници във всички тези органи,както и до днес.

  Останалите мисли под коментара са неразгадаеми за мен.

  По отношение на повдигнатия въпрос дали в България до 1990г. е имало ядрено оръжие,никой не знае със сигурност,или пък тези,които знаят не казват.

  Има силни съмнения за неактивно военно поделение(скадово,базово),което е съхранявало ядрени бойни глави ,намиращо се над с. Гуцел,на няколко километра от гр. Самоков-в североизточна посока.Поделението е било разположено на височина,която местното население е наричало “вишка”. Може би това е руска дума,която не знам какво означава на български.Освен командира му-офицер,някои казват,че не е имало други офицери,или ако е имало те са били само няколко.
  В севрозападна посока ,също на високо място в друга планина е имало друго поделение,наричано от местното население по същия начин “вишка”.Само че то е било над друго село-Райово.То е било в състава на ПВО и ВВС и по-конкретно в състава на Първа дивизия ПВО с щаб в едно село на запад от кв. Люлин,ако не се лъжа Божурище.

  Според мен дискусията е излишна дали е имало ядрени глави ,или не,но който иска,нека да изследва.

  Е,сега Вие кажете,бил ли съм в България по това време или не съм.Все мис е струва че съм бил.

 19. Истинската причина за намалелия брой на руските туристи у нас:

  http://www.faktor.bg/novini/svjat/50910-rusiya-zabrani-na-darzhavnite-si-sluzhiteli-pochivka-v-balgariya-no-ne-mozhe-da-gi-zakara-v-krim.html%7D

  Утре Путин може да им заповяда на собствениците на имоти у нас (повечето държавни служители и пенсионирани военни,на които раздаде много изгодни заеми от държавните банки, за да закупят имотите си у нас) да излязат на протести по улиците на черноморските ни градове, напр. че руският им език ощене е признат за официален или да призоват “вежливите” зелени човечета да дойдат, за да защитават човешките им права.

 20. PANAMERICAN, само потвърждавате подмяната, а не промяната и в МВР, и в ДС, и милицията.
  Структурата е подменена, а не променена. То даже НЯМА и “структура”. Защото всички “служби” са НЕзаконни, както преди 1989г. , така и днес! Без закони каква “структура” може да имат МВР и ДС?!?!? Структурно са определени ,като клонинги на КГБ , НКВД, ГРУх, ЧК…., които действат по сАвеЦките “закони”.
  Така че , PANAMERICAN, вие си успокойте топката от прекомерен “антикАмунизъм”!

 21. Добавям към написаното от г-н Инджев към г-н Тодоров:

  STATE DEFENSE COMMITTEE EDICT No. GKO* -9887ss/op

  20 August 1945
  Moscow, the Kremlin.

  On a Special Committee Under the GKO’s

  Auspices

  The State Defense Committee orders:

  1. That a Special Committee be formed under the GKO’s auspices consisting of C[omra]des.:

  1. Beria, L. P. (chairman)
  2. Malenkov, G. M.
  3. Voznesenskii, N. A.
  4. Vannikov, B. L.
  5. Zavenyagin, A. P.
  6. Kurchatov, I. V.
  7. Kapitsa, P. L.
  8. Makhnev, V. A.
  9. Pervukhin, M. G.

  2. That the GKO’s Special Committee be empowered to supervise all work on the use of atomic energy of uranium:
  — the development of scientific research in this sphere;

  — the broad use of geological surveys and the establishment of a resource base for the USSR to obtain uranium, as well as the exploitation of uranium deposits outside the USSR (in BULGARIA, CZECHOSLOVAKIA, and other countries);

  — the organization of industry to process uranium and to produce special equipment and materials connected with the use of atomic energy; and

  — the construction of atomic energy facilities, and the development and production of an atomic bomb.

  3. That a Technical Council be created under the GKO’s Special Committee to conduct a preliminary examination of scientific and technical matters submitted for review by the Special Committee, as well as an examination of plans for scientific research and accounts for it, plus technical designs of installations, structures, and facilities for the use of atomic energy of uranium. The Council will consist of the following:

  1. Vannikov, B. L. (chairman)
  2. Alikhanov, A. I. — academician (scientific secretary)
  3. Voznesenskii, I. N. — corresponding member, USSR Academy of Sciences
  4. Zavenyagin, A. P.
  5. Ioffe, A. F. — academician
  6. Kapitsa, P. L. — academician
  7. Kikoin, I. K. — corresponding member, USSR Academy of Sciences
  8. Kurchatov, I. V. — academician
  9. Makhnev, V. A.
  10. Khariton, Yu. B. — professor
  11. Khlopin V. G. — academician

  4. That a special directorate be organized under the USSR Council of People’s Commissars—the First Main Directorate of the USSR CPC, subordinated to the GKO’s Special Committee—to exercise direct supervision over scientific research, development, and design organizations and industrial enterprises for the use of atomic energy of uranium and the production of atomic bombs.

  5. That the GKO’s Special Committee be obligated to devise a work plan for the Committee and the First Main Directorate of the USSR CPC and measures to carry out this plan, and to present it to the Chairman of the GKO for approval.

  6. That the GKO’s Special Committee take operative measures to ensure the fulfillment of tasks assigned to it under the present edict; that it promulgate directives requiring fulfillment by agencies and departments; and that when a government decision is needed, the GKO’s Special Committee should presents its recommendations directly for the approval of the Chairman of the GKO.
  The GKO’s Special Committee will have its own staff and funding estimates and an expense account at the USSR State Bank.

  7. That the GKO’s Special Committee define and approve for the First Main Directorate of the USSR CPC the level of funding, the size of the workforce, and the volume of material-technical resources that it requires, so that USSR Gosplan can include these resources in the spending category listed as “Special Exenditures of the GKO.”

  8. That the chairman of USSR Gosplan, Cde. N. A. Voznesenskii, organize within Gosplan a directorate to help carry out the assignments of the GKO’s Special Committee.

  That the dep. chairman of USSR Gosplan, Cde. N. A. Borisov, be placed in charge of the aforementioned directorate, and that he be relieved of other work for Gosplan and the GKO.

  9. That the financial expenditures and upkeep of the GKO’s Special Committee, of the First Main Directorate of the USSR CPC, of the First Main Directorate’s scientific research, design, and engineering organizations and industrial enterprises, as well as the work carried out by other agencies and departments at the behest of the Directorate, are to be included in the union budget through the category “Special Expenditures of the GKO.”

  That financing of capital construction for the First Main Directorate be carried out through the State Bank.

  That the First Main Directorate and the institutes and enterprises under its auspices be freed from the registration of staffs in financial organs.

  10. That Cde. B. L. Vannikov be confirmed as the deputy chairman of the GKO’s Special Committee and director of the First Main Directorate of the USSR CPC, and that he be discharged from his duties as People’s Commissar of Munitions.
  That the following be approved as deputy directors of the Main Directorate:

  — A. P. Zavenyagin — first deputy
  — N. A. Borisov — deputy
  — P. Ya. Meshik — deputy
  — P. Ya. Antropov — deputy
  — A. G. Kasatkin — deputy.

  11. That the First Main Directorate of the USSR CPC and its enterprises and institutes, as well as work carried out by other agencies and departments for it, are to be controlled by the GKO’s Special Committee.

  Without special permission from the GKO, no organizations, institutes, or individuals have any right whatsoever to interfere in the administrative or operational activities of the First Main Directorate and its enterprises and institutes, or to demand information about its work or work carried out at the behest of the First Main Directorate. All records of such work are to be directed only to the GKO’s Special Committee.

  12. That within 10 days the Special Committee be instructed to provide recommendations for approval by the Chairman of the GKO concerning the transfer of all necessary scientific, design, engineering, and production organizations and industrial enterprises to the First Main Directorate of the USSR CPC, and to affirm the structure, organization, and number of workers on the staffs of the Committee and the First Main Directorate of the USSR CPC.
  13. That Cde. Beria be instructed to take measures aimed at organizing foreign intelligence work to gain more complete technical and economic information about the uranium industry and about atomic bombs. He is empowered to supervise all intelligence work in this sphere carried out by intelligence organs (NKGB, RUKA, etc.).

  Chairman of the State Defense Committee

  J. STALIN

  Distributed to Cdes.:
  Beria, Molotov, Voznesenskii, Malenkov, Mikoyan: all points; Borisov:
  8, 10; Zverev, Golev: 9; Meshik, Abakumov, Antropov, Kasatkin: 10; Pervukhin: 1, 10; Merkulov, Kuznetsov (RUKA): 13; Chadaev: 4, 9, 10, 11.

  *GKO ‘Государственный Комитет Обороны’

 22. Анонимко, с тази реплика съм съгласен с Вас, която потвърждава категоричната ми теза, че каквото и да е правено- преструкруриране, подмяна, промяна и др., комунистите все са си начело на всичко-държавата е тяхна и народа съвсем отговорно работи за тяхните интереси.

 23. През 1828-29 година, основоположникът на Българското национално-освободително движение Г.С.Раковски е дете на 8-9 години. Капитан Мамарчев е на руска служба, а Бойчо войвода – в гората. Други видни българи, способни да оглавят националното освобождение през онова време просто няма. Няма кой и от името на кого да разговаря с руснаците.

  Трябва да се сравни тогавашното ни състояние като народ, с добре организираните въстания в Гърция и Сърбия, и да се оцени положението на капитан Мамарчев. За руските управници той е бил един самотен представител на своя неорганизиран народ, с който просто не се е налагало да се съобразяват, тъй като е бил далече от всякаква държавност. Естествено, че Гърция, Сърбия и Проливите са били много по-важни за Имперска Русия отколкото някакъв несъществуващ „български въпрос”.

  Изобщо, разликата между Българското възраждане през 20-те и 70-те години на 19 век е огромна. При това положение, да се поставя под общ знаменател имперската политика на Русия през тези два периода като „антибългарска” е просто глупаво.

  За 50 години, въпросната политика просто е станала по-заинтересована. Толкова е просто!

 24. Към Стаматов:

  В желанието си да адвокатствате на руския прочит на българската история обявявате Мамарчев за “самотник”, а той е събрал стотици български юнаци, преди да бъде арестуван. имате претенцията да знаете, че не е имало друг, сякаш разполагате със списък на покор(е)ните българи, чието изключение е Мамарчев…Това е най-малкото нескромно твърдение и несръчен опит да се оправдае антибългарската руска политика, проследима по още десетки други белези.
  Но адвокатската ви намеса тук е полезна. На практика потвърждавате, че проблемът на България е преди всичко готовността на местните колаборационисти да служат на Русия предано с цената на унизителни твърдения спрямо България и българите.Няма друга страна в света, в която за патриотично да се смята слугуването на окупатора.

 25. Стаматов е комуниста с десетки псевдоними и се опитва винаги със своя дуализъм да съживи комунистическата пропаганда,впорче тя си е жива, а той й влива допъкнитена свежест.

  Всяка имперска политика е за завладяване на територии,население и богатства.

  Войните на Русия на Балканите срещу Турция и други държави през 20-ти век са продиктувани от абсолщютно същите инетереси- завладяване на Проливите.
  Както в друга тема автора посочва,Руско-Турската войнаот 1877-78г. е частична реализация на тази имперска политика.Руските интереси на Блканите и в България може би най-добре ги е разбирал Цар Фердинанд.Неговата политика към Русия е била страшно гъвкава и разуман,дори флирт,но с цел да се запази България от по-радикално реализиране на руските интереси.

  Стаматов внася нов момент в демагогската пропаганда ,че България е имала Възраждане през 19-век,когато е в състава на Турската империя и не е имала своя държавност.

  Той посочва две Възраждания-прз 20-те и 70-те години. Може един ден да посочи и три на брой.А кой разумен човек шес е съгласи,че по време на робство може да има Възраждане. Поне едното не е съществувало-или робството,или възраждането.

  Въпреки че казва и някои ветрни мисли,извода му е напълно неправилен.Русия винаги е имала антибългарска политика,защото е искала да доминира Балканите,а там е и България.Най-успешна доминация е реализирала точно към тази държава-ами най-близко е до Русия,проста работа.Пък и другите народи не са толкоз наивни като нашия.
  Они ден пря с един комунист,роден през 1953г. Казвам му,как е възможно да се възхищава така захласнато към съветските окупатори,а той ми се смеее и казва,”абе ти луд ли си,за какви окупатори говориш,американците са окупатори”.

  Стаматов,ами пояснете тогава кога руската и съветска политика към България е била пробългарска и кога антибългарска,след като не сте съгласен с “общия знаменател”.

 26. Не виждам някъде да е споменат Българина Евгениос Вулгарис. Той се сочи като основен виновник за този проект.

  “Той е главен съветник на императрицата и може би инициатор на т.н. “Гръцки проект” за населване на новопридобитите земи с православни християни от балканите, главно българи и при възможност гърци и сърби, които да са бариера срещу мюсулманската Османска империя и там да имат повече права от крепостното население в Русия, но да защитават земята си като военно гранично население и така да пазят Русия и ѝ спестят военни разходи. Тези му идеи руското самодържавие подкрепя, но относпо свободите не реализира в нужната степен и поради невъзможността да изпълни философските си възгледи той се връща в столицата като имперски съветник.

  В 1803 г. се оттегля в Александър Невската лавра в Петербург, където умира и е погребан в нея в 1806 г. Там преди и след него са погребвани единствено руски царе и семействата им, патриарси и избраници от висшите чинове на руската империя”

 27. Do g-n Todor Todorov Ne znam dali sa sashtestvuvali iadreni bazi u nas,no sas sigurnost znam,che prez 1975-’77 v Balgaria sashtestvuvaha samo 4 podelenia – krai Samokov,Telish,Karlovo(Marino pole)i Jambol vaorajeni s raketi-nositeli na jadreni boini glavi.Te biaha model 8K-14,s dalekoboinost 300km i ni ucheha,che pri voenen konflikt iadrenata boina glava se dostavia ot bivshia SSSR za 30′.Podelenieto ni beshe do staroto letishte v Jambol.

 28. Стаматов, вий пишете като типичен отцепредател, родоотстъпник и чуждопоклонник, проводник на имперските интереси на россия !!!
  1. Казвате:” … добре организираните въстания в Гърция и Сърбия …” !!!
  Каква гърция сте сънували !?
  Тази ли:
  Предполагам, че древна Гърция и съвременна Гърция сравнени представляват най-силният контраст, който може да се намери в историята.
  I suppose that ancient Greece and modern Greece compared, furnish the most extravagant contrast to be found in history.
  Флотилиите, които са били чудото на света, когато Партенонът е бил нов, сега са жалка шепа рибарски лодчици, а мъжественият народ, извършил такива чудеса на доблест при Маратон, днес е само племе от роби, които никой не зачита.
  The fleets that were the wonder of the world when the Parthenon was new, are a beggarly handful of fishing-smacks now, and the manly people that performed such miracles of valor at Marathon are only a tribe of unconsidered slaves to-day.
  Цялата нация наброява само осемстотин хиляди души, а сред тях има пре-достатъчно бедност, мизерия и ЛЪЖЛИВОСТ за ЧЕТИРЕДЕСЕТ МИЛИОНА, без да се притесняват от това.
  The nation numbers only eight hundred thousand souls, and there is poverty and misery and mendacity enough among them to furnish forty millions and be liberal about it.
  Под властта на крал Отон приходите на държавата са пет милиона долара-получени от данък в размер на една десета от всички земеделски продукти и от ек-стравагантни данъци върху търговията. От тези пет милиона малкият тиранин се опитва да поддържа армия от десет хиляди мъже и да даде заплати на стотици безполезни придворни лакеи и служители по подобие на големите монархии, кои-то тази жалка държава се опитва да ИМИТИРА.
  Under King Otho the revenues of the State were five millions of dollars—raised from a tax of one-tenth of all the agricultural products of the land (which tenth the farmer had to bring to the royal granaries on pack-mules any distance not exceeding six leagues) and from extravagant taxes on trade and commerce. Out of that five millions the small tyrant tried to keep an army of ten thousand men, pay all the hundreds of useless Grand Equerries in Waiting, First Grooms of the Bedchamber, Lord High Chancellors of the Exploded Exchequer, and all the other absurdities which these puppy-kingdoms indulge in, in imitation of the great monarchies; and in addition he set about building a white marble palace to cost about five millions itself.”
  Написаното е от Марк Твен в книгата „THE INNOCENTS ABROAD”, която може да прочвтете тук: http://www.gutenberg.org/files/3176/3176-h/3176-h.htm#ch33 , при условие, че ползвате не само росский език !
  2. За Сърбия и кьоравите знаят чия „любимка” е !
  3. Прочете Великият БЪЛГАРИН ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОСКИЙ, конкретно „ГОРСКИ ПЪТНИК” стр.230 нататък, от оригиналното издание от 1857 г., та да ви просветне кой е бития и кой .бания по многострадалните ни, хилядолетни БЪЛГАРСКИ земи !!!
  Такива като вас са най-опасните родоотстъпници !!!

 29. Такива подробности от българската история не могат да се намерят в българските учебници и илюстрваните издания на ” История на България”. Тази статия ми отвори очите и ми даде отговор на много въпроси, най-важния, от които беше : Защо и как Русия е провеждала имперската си политика на Балканите, в ущърб на българския народ. Това трябва да влезе в учебниците по история! По този предмет се изучават много ненужни неща, но историята на Балканите се поднася много бледо и в осакатен вид. А служителите в министерството на г-жа Кунева /Пръмова/ трябва, или да направят нов прочит на историята на България и я поставят в подходящ вид в учебниците, или да хващат джендема.

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.